УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА НА BBM

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА ИЛИ ДА ИНСТАЛИРАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ СОФТУЕРА НА BBM, ПОСРЕДСТВОМ КОЙТО УСЛУГАТА СТАВА ДОСТЪПНА. НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЪДЪРЖА РАЗПОРЕДБИ, КОИТО ОГРАНИЧАВАТ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАТ ОТГОВОРНОСТТА НА BLACKBERRY КЪМ ВАС И КОИТО ПО ДРУГ НАЧИН ЗАСЯГАТ ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА. НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ ЗАСЯГА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, ПРИЛОЖИМИ ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ, ДОКОЛКОТО МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ ПРАВО НА ТАКИВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА.

Настоящите Условия за ползване на услуга на BBM ("Споразумението") представляват правно съглашение между Вас: лично, ако Вие се съгласявате с него в собственото си качество; или, ако сте упълномощени да имате достъп или да използвате BBM Solution (както е описано по-долу) от името на Вашето дружество или на друго лице, между лицето, от чието име действате (във всеки един от тези случаи, "Вие") и BlackBerry UK Limited, регистрационен номер на компания 4022422 ("BlackBerry") със седалище и адрес на управление: 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Великобритания SL1 3XE (наричани заедно "Страните" и поотделно "Страна").

С ЩРАКВАНЕТО ВЪРХУ БУТОНА "СЪГЛАСЯВАМ СЕ" ИЛИ С АКТИВИРАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА BBM SOLUTION ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕГО, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАН ОТ КЛАУЗИТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. АКО ИМАТЕ КАКВИТО И ДА БИЛО ВЪПРОСИ ИЛИ ПРИТЕСНЕНИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С BLACKBERRY НА LEGALINFO@blackberry.COM.

АКО ПРЕДИ ПЪРВИЯ СЛУЧАЙ, В КОЙТО АКТИВИРАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ЧАСТ ОТ ВАШИЯ BBM SOLUTION, ВИЕ РЕШИТЕ, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ВИЕ НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗУВАТЕ BBM SOLUTION И СЛЕДВА: (A) БЪРЗО ДА ДЕИНСТАЛИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ СОФТУЕРА (КАКТО Е ОПИСАНО ПО-ДОЛУ); И (Б) АКО СТЕ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА BBM SOLUTION, ДА ПОИСКАТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ СЪОТВЕТНИЯ РЕГИСТРИРАН ТЪРГОВЕЦ ИЛИ СУБЕКТ, ЗАНИМАВАЩ СЕ С ОБРАБОТВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЯХНАТА ПОЛИТИКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

ВИЖТЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА BLACKBERRY ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ И ДАННИТЕ В РАЗДЕЛИ 19 И 20 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

АКО СТЕ ЖИТЕЛ НА ФРАНЦИЯ И АКО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ФРЕНСКИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДЕКС, ТОГАВА ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗПОРЕДБИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ВАС И ДОКОЛКОТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ ПРАВО НА ТАКИВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ЗАСЯГА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА.

АКО СТЕ ЖИТЕЛ НА ИТАЛИЯ И АКО СТЕ "ПОТРЕБИТЕЛ" СЪГЛАСНО УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ ТЕРМИН В ИТАЛИАНСКИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ДЕКРЕТ № 206 ОТ 6 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. (КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО ДЕЙСТВА ЗА ЦЕЛИ ИЗВЪН ВАШАТА ТЪРГОВИЯ, БИЗНЕС ИЛИ ПРОФЕСИЯ), ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО НА ПРАВАТА, ПОСОЧЕНИ В ИТАЛИАНСКИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ДЕКРЕТ № 206 ОТ 6 СЕПТЕМВРИ 2005 Г., ПЕРИОДИЧНО ИЗМЕНЯН, И НИЩО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ ОГРАНИЧАВА ИЛИ НЕ ПРЕМАХВА ТЕЗИ ПРАВА, НИТО ИЗБОРА НА ПРИЛОЖИМО ПРАВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗДЕЛ 24(Г) ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

1.             Определения. Освен ако от контекста не следва друго, следващите термини ще имат значението, определено им по-долу (и, където това е допустимо от контекста, единственото число ще включва и множествено, и обратното).

"Ефирни услуги" означава широкообхватни безжични мрежови услуги, други мрежови услуги (включително безжични локални мрежи, сателитни и интернет услуги) и всяка друга услуга, предоставяна от Вашият/те доставчик/ци на ефирни услуги за съвместно ползване с Вашия BBM Solution.

"Доставчик на ефирни услуги" означава всяко дружество, което предоставя ефирни услуги.

"BBM Solution" означава решението за незабавни съобщения на BBM (познато също така като BlackеBerry Messenger), което се състои от услуги и софтуер, заедно със съответната документация.

"BlackBerry ID" означава идентификация (идентификационни данни), използвана от Вас, за да се регистрирате във Вашия BBM Solution и в други продукти и услуги, които поддържат идентификационни данни на BlackBerry ID.

"Съдържание" означава всички данни, текст, музика, звук, тон на звънене, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация.

"Документация" означава приложимата стандартна документация за крайните потребители, включително всякакви кодекси за поведение, указания или правила за използване, изготвени и доставени от BlackBerry за BBM Solution. Със сигурност документацията не включва документация, предназначена за крайни потребители, изготвена от лица, различни от BlackBerry, или каквито и да е изменения на документацията, направени от лица, различни от BlackBerry.

"Устройство" означава всяко устройство, като например смартфон или таблет, на което е конструиран софтуерът или част от него, или за което е предоставен лиценз за опериране от страна на BlackBerry, и което е Ваша собственост или се контролира от Вас.

"Платени услуги" означава услуги, за които трябва да се регистрирате и да заплатите такса за получаване на BlackBerry или на съответния регистриран търговец ("РТ") или субект, занимаващ се с обработване на плащания.

"Услуга(и)" означава услугите, предоставени Ви за използване от или от името на BlackBerry или филиал на BlackBerry като част от BBM Solution, включително изпращане на индивидуални и групови текстови съобщения, видео и гласови услуги (когато и където се предоставят) и услугата на BlackBerry ID, но фактът, че услугата на трета страна е брандирана от BlackBerry не я прави сама по себе си услуга.

"Софтуер" означава клиентско приложение на BBM, което предоставя достъп до услугите и до всякакъв друг софтуер, доставен Ви от BlackBerry по силата на настоящото Споразумение, под каквато и да било форма, средство или начин, доставен или впоследствие инсталиран или използван (и което може да се състои от софтуер, файлове, документация, интерфейси и съдържание, независимо дали технически се считат за софтуерен код; и компоненти на трети страни). Терминът "Софтуер" не включва софтуер на трети страни или артикули на трети страни, независимо от това, дали софтуерът на трета страна или артикулът на трета страна се разпространява от BlackBerry или от името на BlackBerry, или софтуерът на трета страна или артикулът на трета страна съпровожда, доставя се заедно със или функционира в съчетание с BBM Solution.

"Компоненти на трети страни" означава софтуер и интерфейси, лицензирани от BlackBerry от трета страна за вграждане в софтуера, и разпространени като неразделна част от този софтуер под марката на BlackBerry, но не включва софтуер на трети страни.

"Съдържание на трети страни" означава съдържание, собственост на трета страна.

"Артикули на трети страни" означава съдържание на трети страни и продукти на трети страни.

"Продукти на трети страни" означава устройства и софтуер на трети страни и всякакви други търговски продукти, които не са продукти на BlackBerry.

"Услуги на трети страни" означава услуги, доставени от трета страна, включително ефирни услуги, услуги, доставени от трета страна регистриран търговец или субект, занимаващ се с обработване на плащания, и всеки уебсайт, който не се обслужва от BlackBerry.

"Софтуер на трети страни" означава самостоятелно използвани софтуерни приложения, собственост на трета страна, които са доставени или по друг начин е предоставен достъп до тях, във или посредством BBM Solution.

"Вашето съдържание" означава всяко съдържание, което предавате или по друг начин предоставяте достъп до него на услуга или услуга на трети страни.

2.             Правила за използване на BBM Solution. Вие носите отговорност за всички дейности по отношение на използването на Вашия BBM Solution и Вие ще гарантирате, че:

(a)              Вашият BBM Solution или част от него се използва в съответствие с настоящото Споразумение, всички приложими закони и разпоредби и съответната документация;

(б)              Вие сте поне на 13 години и сте или навършило пълнолетие, или свободно от родителско попечителство непълнолетно лице, или притежавате законово съгласие от родител или настойник и сте напълно в състояние и компетентни да сключите настоящото Споразумение. Във всеки случай Вие потвърждавате, че сте поне на 13 години, тъй като BBM Solution и BlackBerry ID не са предназначени за деца под 13 години. Ако сте под 13 години, Вие нямате правото да използвате BBM Solution или да получавате BlackBerry ID. Ако сключвате настоящото Споразумение от името на дружество или друг субект, Вие заявявате и удостоверявате, че сте упълномощени да сключвате настоящото Споразумение от името на такова дружество или друг субект;

(в)           Информацията, предоставена на BlackBerry или неговите оторизирани дистрибутори съгласно настоящото Споразумение, включително при регистрацията за използване на BBM Solution или за получаване на акаунт за използване с Вашия BBM Solution, в това число BlackBerry ID, е вярна, точна, актуална и пълна, и докато Вие продължавате да използвате BBM Solution или да поддържате акаунт, Вие ще актуализирате тази информация, за да я поддържате вярна, точна и пълна;

(г)            След извършване на проучванията, които би предприело разумно лице във Вашето положение, Вие няма да използвате умишлено или да разрешавате на други да използват BBM Solution или част от него самостоятелно или заедно с артикули на трета страна или услуги на трети страни по начин, който според обоснованата преценка на BlackBerry накърнява, уврежда или оказва неблагоприятно въздействие върху софтуер, хардуер, система, мрежа, съдържание или услуга, използвани от лице, включително доставчик на BlackBerry или на ефирни услуги, или по друг начин има отрицателно въздействие върху BlackBerry или негови дъщерни дружества или филиали ("Групата от дружества на BlackBerry"), доставчик на ефирни услуги или някои от техните съответни клиенти или инфраструктура или продукти или услуги, както и незабавно ще преустановите тези дейности, при получаване на уведомление в този смисъл от BlackBerry;

(д)           Вашият BBM Solution или част от него не се използва за предаване, публикуване, изпращане, качване, разпространяване или разпръскване на неподходящо, скверно, тормозещо, оскърбително, опозоряващо, клеветническо, нецензурно, нелегално или подвеждащо съдържание;

(е)           Вашият BBM Solution или част от него не се използва за извършване или за опит за извършване на престъпление или за спомагане за извършването на каквото и да било престъпление или на други незаконни или нарушаващи закона деяния, включително качване, събиране, съхраняване, изпращане, предаване, съобщаване или предоставяне на достъп по друг начин до информация или материали, които нямате правото да събирате, съхранявате или правите достъпни, включително по силата на закон или договор или в нарушение на задължение, както и на правата или законите, свързани с неприкосновеността на личния живот, незаконни хазартни игри или каквото и да е било деяние, което би засегнало, нарушило или злоупотребило с правата на интелектуална собственост и/или на други права на собственост на дадена трета страна (включително копиране и споделяне на софтуер или съдържание, за чието копиране или споделяне Вие нямате права, или незаконно заобикаляне на каквито и да било защити на управлението на цифрови права);

(ж)          Вашият BBM Solution или част от него не се използва за качване, изпращане, предаване или предоставяне по друг начин на достъп до софтуер или съдържание, които съдържат (i) вирус, троянски кон, червей, бекдор, механизъм за изключване, злонамерен код, снифер, бот, разрушаващ механизъм или шпионски софтуер; или (ii) всеки друг софтуер или съдържание, които има вероятност или са предназначени (A) да окажат неблагоприятно въздействие върху работата, (Б) да направят неизползуваем, да увредят или причинят вреди, или (В) да предизвикат или да спомогнат за неразрешен достъп до или да откажат разрешен достъп до, или да предизвикат използването за неразрешени или неподходящи цели, на софтуер, хардуер, услуги, системи или данни ("зловреден софтуер") (както и ако узнаете за съществуването на какъвто и да е зловреден софтуер във или във връзка с BBM Solution, ще уведомите своевременно BlackBerry);

(з)            Вие няма да продавате, отдавате под наем, заемате или прехвърляте, или да се опитвате да продадете, отдадете под наем, заемете или прехвърлите софтуера или съдържание, или част от тях, до които имате достъп като част от BBM Solution или Вашето право да използвате BBM Solution или част от него, на друго лице, без изричното предварително писмено разрешение на BlackBerry;

(и)           Вие няма да се опитвате да получите неразрешен достъп до услуги, други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с услуга, посредством хакерство, разбиване на парола или други способи, или да получите или да се опитате да получите материали или информация, доставени посредством услуга чрез способи, до които не сте получили достъп от BBM Solution за тази цел;

(й)        Вашият BBM Solution или част от него не се използва, за да се представяте за друго лице или субект, да представите невярно или да заблуждавате по друг начин по отношение на Вашата връзка с лице или дружество, или да създадете фалшива идентичност, за да заблудите другите, включително фишинг и спуфинг; както и

(к)           Вие си сътрудничите с BlackBerry и предоставяте изискана от BlackBerry информация, за да помогнете на BlackBerry при разследването или определянето дали е било налице нарушение на настоящето Споразумение и да осигурите на BlackBerry или на назначен от BlackBerry независим одитор достъп до помещенията и устройствата, където BBM Solution са или са били използвани, заедно с всички свързани записи. С настоящото Вие упълномощавате BlackBerry да си сътрудничи с: (i) правоприлагащите органи при разследването на предполагаеми закононарушения; (ii) трети страни при разследването на деяния, нарушаващи настоящото Споразумение; и (iii) системните администратори на доставчиците на интернет услуги, мрежи или компютърни устройства с цел прилагане на настоящото Споразумение. Такова съдействие може да включва разкриването от страна на BlackBerry на Вашето потребителско име, IP адрес или друга лична информация.

3.             Използване на софтуер.

(a)           Лиценз. Части от BBM Solution изискват да получавате и използвате софтуер, за да имате достъп до услугите. Софтуерът е лицензиран и не се продава по силата на настоящото Споразумение. Вашият лиценз да използвате софтуера е обвързан с плащането на приложимите лицензионни такси, ако такива съществуват. По силата на съдържащите се в него клаузи и условия, настоящото Споразумение Ви предоставя личен, отменим, неизключителен и непрехвърлим лиценз, който Ви дава правото да инсталирате и използвате софтуера в устройството, или, ако е изрично позволено от правилата за използване, приложими към дигиталния магазин на трети страни (напр. iTunes магазин за iOS версии на софтуера), от който сте закупили софтуера ("Правила за използване"), в броя устройства, изрично разрешен от тези Правила за използване.

Ако закупите софтуера чрез абонамент или като част от безплатно изпитване, гореописаните лицензионни права се прилагат само за периода, за който сте платили необходимите абонаментни такси или за периода, разрешен от BlackBerry или от неговия оторизиран дистрибутор, в зависимост от случая.

При всички случаи лицензът(ите), предоставени по силата на настоящото Споразумение, Ви дават правото да използвате или да давате разрешение за използване на софтуер или да имате достъп до услугите единствено за Ваша собствена вътрешна или лична цел и в съответствие с приложимите правила за използване.

(б)           Актуализации и надстройки. Настоящото Споразумение и предоставените по силата му лицензи не предполагат никакви права върху: (i) редовни или бъдещи актуализации или надстройки на софтуера или на софтуера на трети страни; или (ii) придобиването на нови или модифицирани услуги. Независимо от горепосоченото, актуализациите или надстройките на софтуера могат да бъдат предоставяни периодично по преценка на BlackBerry. Софтуерът може да включва функция за автоматична проверка за актуализации или надстройки на софтуера и от Вас е възможно да се изисква да актуализирате или надстроите софтуера или софтуера на трети страни, за да продължите да имате достъп или да използвате определени услуги, друг нов софтуер или артикули на трети страни или услуги на трети страни или части от тях. Освен ако софтуерът на Вашето устройство не Ви позволи да попречите на предаването или използването на актуализации или надстройки на софтуера и Вие прилагате такива настройки, с настоящото се съгласявате, че BlackBerry може (но не е задължена) да прави периодично такива актуализации или надстройки, които да са достъпни за Вас, и да Ви уведомява за наличието на такива актуализации или надстройки. Актуализациите или надстройките, предоставени Ви от BlackBerry по силата на настоящото Споразумение се считат за софтуер, услуги или софтуер на трети страни, в зависимост от конкретния случай.

(в)           Права за възпроизвеждане. Вие нямате право да разпространявате или променяте софтуера или което и да е съдържание, до което имате достъп като част от услугата, изцяло или частично. Освен доколкото забраняването на тези дейности от страна на BlackBerry е изрично изключено от закона, Вие нямате право да копирате, възпроизвеждате или размножавате по какъвто и да е било начин софтуера и което и да е съдържание, до което имате достъп като част от услугата, изцяло или частично, освен ако настоящото Споразумение, документацията за приложимата услуга, Правилата за използване или отделно писмено споразумение между Вас и BlackBerry или филиал на BlackBerry изрично не Ви дава това право. За целите на настоящата разпоредба, "копирам" или "възпроизвеждам" не включват копиране на изявления и инструкции на софтуера, което се случва естествено по време на нормалното изпълнение на програмата, когато същата се използва в съответствие с и за целите, описани в документацията, или в хода на изготвянето на непроменени редовни резервни копия на софтуера или на устройството, на което е инсталиран софтуерът, в съответствие със стандартните бизнес практики на индустрията. Нямате право да копирате документацията или част от нея за други цели, освен за Ваша собствена лична или вътрешна употреба или за използване съвместно с използването на Вашия BBM Solution.

4.                   Необходими артикули на трети страни и услуги на трети страни. Вие носите отговорност да гарантирате, че артикулите на трети страни и услугите на трети страни (включително устройствата, връзката с интернет, безжичните мрежи и ефирните услуги), с които изберете да употребявате Вашия BBM Solution, отговарят на минималните изисквания на BlackBerry, включително софтуера на устройството и наличието на предназначен за това достъп до интернет, необходим за Вашия BBM Solution, както е предвидено в документацията, и че Вашата употреба на такива артикули на трети страни и/или услуги на трети страни с Вашия BBM Solution не нарушава никакви лицензии, клаузи, условия, закони, правила и/или разпоредби относно използването на такива артикули на трети страни и услуги на трети страни. Като цяло ефирните услуги са необходими, за да можете да използвате Вашия BBM Solution. Във връзка с използването на Вашия BBM Solution можете да бъдете таксувани с такси за ефирни услуги, като Вие се съгласявате, че между Вас и BlackBerry, Вие сте отговорни за всички такси за ефирни услуги, възникнали в резултат от такава употреба. Вашият доставчик на ефирни услуги може да ограничи кои услуги и услуги на трети страни да Ви бъдат достъпни. Ако желаете да получите информация кои доставчици на ефирни услуги поддържат Вашия BBM Solution във Вашето местонахождение, моля свържете се с BlackBerry на legalinfo@blackberry.com.

5.                   Допълнителни условия.

(a)                 От Вас може да се изисква да се съгласите с допълнителните клаузи и условия:

(i)                   с BlackBerry — във връзка с компоненти на трети страни (напр. компоннти с отворен код) и за използване на определени услуги или съдържание или за получаване на актуализация или надстройка на BBM Solution;

(ii)                 с трета страна — за придобиване или използване на артикули на трети страни или услуги на трети страни, включително използване на уебсайт на трети страни, достъпен посредством BBM Solution;

(iii)                с регистриран търговец или субект, занимаващ се с обработване на плащания — за извършване на покупка във връзка със или посредством BBM Solution; както и

(iv)               с доставчик на ефирна услуга — за ефирни услуги.

(б)           Вие носите отговорност за спазване на дадено споразумение, което сте сключили с трета страна, и BlackBerry не носи никаква отговорност за каквито и да е загуби или щети от какъвто и да е вид, претърпени в резултат от Вашите отношения с такива трети страни. Ако не сте сигурни дали BlackBerry е източникът на дадено съдържание, артикул, продукт или услуга, моля свържете се с BlackBerry на legalinfo@blackberry.com. Ако имате отношения с трети страни през интернет или във връзка с услугите на трети страни, погрижете се да бъдете сигурни, че знаете с кого имате отношения, както и че знаете условията и правилата, свързани с тези уебсайтове, както и с услугите на трети страни или артикулите на трети страни, до които имате достъп или получавате, включително условия за доставка и плащане, правила за използване, лицензионни условия за крайните потребители, възможност за връщане на продуктите, условия и настройки във връзка с неприкосновеността на личния живот и настройки по сигурността, защитаващи Вашите лични данни и осигуряващи личната Ви безопасност.

(в)           В никакъв случай такива допълнителни клаузи и условия между Вас и третата страна не могат да обвържат BlackBerry или да наложат каквито и да е било допълнителни задължения или задължения, несъвместими с клаузите и условията на настоящото Споразумение на BlackBerry, каквито и да са те, както и в отношенията между Вас и BlackBerry, клаузите и условията, свързани с артикулите на трети страни и услугите на трети страни в настоящото Споразумение, продължават да са приложими и към тези артикули.

(г)            Доколкото към някой компонент на трета страна са приложими допълнителни клаузи и условия, които Ви дават по-широки права на използване, копиране, разпространяване или модифициране на целия или на част от този компонент на трета страна, отколкото правата, които са Ви предоставени по силата на настоящото Споразумение за софтуера, то Вие можете да се възползвате от тези по-широки права единствено до степен, до която можете да упражните тези по-широки права без да нарушите клаузите или условията на настоящото Споразумение за останалия софтуер. По отношение на софтуер на трети страни или услуги на трети страни (които включват софтуер и съдържание), до които сте получили достъп чрез BlackBerry, и в случай че софтуерът на трета страна или услугата на трета страна не се придружават от отделен лиценз или условия за ползване, тяхното използване е предмет на клаузите и условията на настоящото Споразумение, като се счита, че те са били софтуер или услуги (както е приложимо), които представляват част от Вашия BBM Solution; при условие че софтуерът на трета страна или услугата на трета страна Ви е доставен от BlackBerry "КАКТО Е" И "НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ", без изрични или подразбиращи се условия, потвърждения, гаранции, декларации или поръчителства, що се отнася до отношенията между Вас и BlackBerry се прилагат ограниченията и изключенията от отговорност, ограниченията на отговорността и разпоредбите за възстановяване, определени в настоящото Споразумение по отношение на артикулите на трети страни и услугите на трети страни, а не по отношение на софтуера.

6.                   Промяна или прекратяване на BBM Solution.

(a)                 Промяна или прекратяване на BBM Solution. Вие се съгласявате, че BlackBerry може, без да носи отговорност към Вас, да променя, преустановява, прекъсва, премахва, да налага ограничения или да деактивира BBM Solution или част от него по всяко време, временно или за постоянно, със или без предупреждение до Вас; при условие че, ако BlackBerry преустанови услугата за постоянно (като в този случай Вашият лиценз за използване на софтуера, специално проектиран за достъп само до тази услуга, се преустановява автоматично), и в случай че Вие сте заплатили за тази услуга да Ви бъде достъпна за определен период от време и това не е в нарушение на настоящото Споразумение, Вие може да имате право да Ви бъде възстановена цялата сума или част от нея, която сте платили за услугата, както е посочено в действащата към момента политика за възстановяване за услугата, или на регистрирания търговец или на субекта, занимаващ се с обработване на плащания, на които сте платили таксите. Такова възстановяване, ако е налице, ще бъде Ваше изключително право и единственото задължение на BlackBerry, регистрирания търговец или субекта, занимаващ се с обработване на плащания, към Вас, в случай че BlackBerry прекъсне за постоянно BBM Solution или част от него.

(б)           Поддръжка. Без да се ограничава горепосоченото, BlackBerry си запазва правото, а Вие се съгласявате, че BlackBerry може по своя преценка, периодично да преустановява достъпа до BBM Solution или част от него, или по друг начин да изважда от експлоатация BBM Solution или част от него, с цел поправка на софтуерни дефекти, инсталиране на актуализации, както и диагностика и други дейности по поддръжка на BBM Solution.

7.                   Вашият принос и друго съдържание.

(a)                 Информация за обратна връзка. Вие може да предоставяте на BlackBerry информация за обратна връзка относно BBM Solution. Освен ако BlackBerry не изрази съгласие в писмена форма за друго, с настоящото Вие се съгласявате, че BlackBerry притежава цялата информация за обратна връзка, всички коментари, предложения, идеи, концепции и промени, които сте предоставили на BlackBerry по отношение на BBM Solution, както и всички свързани с тях права на интелектуална собственост (наричани общо "информация за обратна връзка"), и с настоящото възлагате на BlackBerry всички свързани с нея Ваши права, права на собственост и интереси. Вие няма съзнателно да предоставяте на BlackBerry информация за обратна връзка, която е предмет на права върху интелектуална собственост на трети страни. Вие се съгласявате да сътрудничите изцяло на BlackBerry по отношение на подписването на допълнителни документи и извършването на други подобни действия, които са основателно изискани от BlackBerry, за да потвърдите, че BlackBerry притежава информацията за обратна връзка и за да се даде възможност BlackBerry да регистрира и/или защитава всички свързани права върху интелектуална собственост и/или поверителна информация.

(б)           Съдържание за крайния потребител, артикули на трети страни. Вие, а не BlackBerry, носите пълна отговорност за Вашето съдържание. BlackBerry не контролира съдържанието или други артикули на трети страни, които са Ви предоставени на разположение от крайни потребители във връзка с ползването на BBM Solution, или всякакви услуги на трети страни, използвани във връзка с BBM Solution, и в допълнение към общите клаузи за отказ от отговорност в раздел 17 BlackBerry не гарантира и не предоставя никаква друга подобна гаранция по отношение на точността, целостта или качеството на такива артикули на трети страни и не носи отговорност за тях. BlackBerry може да установи общи практики и ограничения по отношение на използването на BBM Solution, включително относно обема на съдържанието, което може да се съхранява, максималния период от време, през който съдържанието или публикациите на съобщения/дискусии ще бъдат запазени в рамките на всяка услуга (включително услуги за съхранение "в облак"), и/или период от време, през който можете да продължите да използвате или имате достъп до всяко съдържание. Вие може да използвате съдържание, предоставено от BlackBerry или филиал на BlackBerry, във връзка с услуга само за лична употреба и в съответствие със специфичните лицензионни срокове и условия, приложими за услугата, ако има такива. Ограниченията, като например посочените по-горе, ще бъдат подробно описани в документацията за приложимата услуга, с която трябва да се запознаете и която трябва периодично да преглеждате, тъй като BlackBerry може да направи по-нататъшни промени. Вие се съгласявате, че BlackBerry не поема никаква отговорност за загубата, заличаването, неразрешен достъп или невъзможност за съхраняване на каквото и да било съдържание и, при условие че притежавате необходимите права или лицензи за целта, Вие трябва да пазите алтернативно резервно копие от всяко съдържание, запазването на копие от което е важно за Вас.

(в)           Вашето съдържание. Освен изрично предвиденото в настоящото споразумение или в допълнение към него, настоящото споразумение не прехвърля собствеността на Вашето съдържание на BlackBerry. По отношение на Вашето съдържание, което предоставяте за включване в аспекти на BBM Solution, които са достъпни за други потребители на BBM Solution, включително BBM Groups и други форуми, достъпни за Вашите BBM Contacts и за други ползватели на BBM Solution, Вие предоставяте на BlackBerry световен, постоянен, неотменим, прехвърлим, безвъзмезден и неизключителен лиценз за използване, разпространяване, възпроизвеждане, изменяне, адаптиране, публично представяне и публично показване на това съдържание, както е уместно във връзка с предоставянето и управлението на BBM Solution или част от него, както и по отношение на съдържание, което правите достъпно за други аспекти на BBM Solution, Вие предоставяте на BlackBerry световен, безвъзмезден и неизключителен лиценз за използване, разпространяване, възпроизвеждане, изменяне, адаптиране, публично представяне и публично показване на това съдържание, както основателно се изисква за предоставянето на BBM Solution; Вие гарантирате и се съгласявате и в двата случая, че имате право да предоставяте на BlackBerry такъв лиценз.

(г)            Нежелателно съдържание и артикули на трети страни. Вие разбирате, че използвайки BBM Solution или услуга на трета страна, може да бъдете изложени на съдържание и артикули на трети страни, които са — или Вие считате, че са — обидни, неприлични, или по друг начин нежелателни. BlackBerry и посочените от BlackBerry лица имат правото (но не и задължението) по свое усмотрение да извършват предварителна проверка, да откажат или премахнат Вашето съдържание, или артикули на трета страна от BBM Solution.

(д)           Родителски контрол и надзор от възрастно лице. Части от BBM Solution или услуги на трети страни могат да включват настройки, които Ви позволяват да блокирате или филтрирате определено съдържание, услуги, услуги на трети страни или трети страни. Изцяло Ваша отговорност е да изберете и активирате тези настройки според Вашите предпочитания.  BlackBerry не гарантира, че тези настройки са без грешки, че ще блокират всякакво съответно съдържание, услуги, услуги на трети страни или трети страни или че не могат да бъдат деактивирани или заобиколени от други, които имат достъп до вашия BBM Solution. Ако позволите на детето си да използва Вашия BBM Solution или част от него, Ваша отговорност е да определите дали подобна конкретна услуга, услуга на трета страна или артикули на трета страна са подходящи за Вашето дете, и Вие носите пълна отговорност за достъпа на Вашето дете до BBM Solution, услуги на трети страни и артикули на трети страни, както и за тяхното използване от Вашето дете, включително всички финансови разходи или други задължения, възникнали във връзка с такова използване или достъп.

8.                   Спешни услуги. BBM Solution не е взаимосвързан с публична комутируема телефонна мрежа (PSTN), не използва телефонни номера, за да комуникира с други устройства, и не е проектиран или предназначен да бъде заместител на Вашия обикновен мобилен или стационарен телефон. В допълнение, Вие приемате и се съгласявате, че BBM Solution не е проектиран или предназначен да бъде заместител на Вашия традиционен стационарен телефон или безжичен мобилен телефон, и че не може да бъде използван за осъществяване на повиквания към "911", "112", "999", "000" или други определени номера, предназначени за свързване на потребителите с центрове за обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност, или други подобни служби за спешна помощ съгласно местните закони за далекосъобщенията ("Спешни услуги"). Повиквания до Спешни услуги не се обработват чрез BBM Solution. Вие разбирате и приемате, че трябва да бъдат предприети допълнителни мерки, отделни от BBM Solution, за достъп до Спешните услуги и че Групата от дружества на BlackBerry, както и съответните им длъжностни лица, директори и служители, не носят отговорност за каквито и да било телесни повреди, смърт или щети, произтичащи от или във връзка с невъзможност за достъп до Спешни услуги чрез BBM Solution.

9.             Интелектуална собственост. По силата на настоящото Споразумение Вие не придобивате никакво право на собственост, дял от или участие в интелектуалната собственост, или други права на собственост, включително патенти, промишлени дизайни, търговски марки, авторски права, права върху бази данни и права на поверителна информация или търговски тайни, по отношение на или във връзка с BBM Solution или част от него, включително съдържание, което се предоставя от Групата от дружества на BlackBerry и техните съответни доставчици като част от BBM Solution съгласно настоящото Споразумение. Вие също така не придобивате никакви лицензионни права върху или във връзка с BBM Solution или част от него, или върху каквото и да било съдържание, предоставяно Ви чрез услуга, различни от правата, за които изрично Ви е предоставено разрешение по силата на настоящото Споразумение, в свързаната с него документация или по силата на друго взаимно съгласувано писмено споразумение, което може да имате с BlackBerry. Всички права, които не са изрично предоставени в настоящото Споразумение, са изрично запазени. За яснота, независимо от всичко друго в настоящото Споразумение, в никакъв случай никакви патентни лицензи, предоставени в BBM Solution в настоящото Споразумение, не се простират и не се считат за простиращи се върху използването на услуги на трети страни или артикули на трети страни на самостоятелна основа или във връзка с Вашия BBM Solution и, без да се ограничава до горепосоченото, в никакъв случай предоставените лицензи по силата на настоящото Споразумение не се тълкуват по начин, който да позволява на доставчик на такива услуги на трети страни или артикули на трети страни да бъде в състояние успешно да твърди, че използването на такива услуги на трети страни или артикули на трети страни заедно с BBM Solution или с част от него, или на самостоятелна основа, е лицензирано по патенти на BlackBerry по силата на факта, че BBM Solution, или част от него, е лицензиран по силата на настоящото Споразумение. Софтуерът и всички копия, които Вие правите от софтуера, са единствено лицензирани, а не са Ви продадени, и софтуерът, цялата документация и всяко съдържание, предоставени Ви от Групата от дружества на BlackBerry като част от BBM Solution, както и всеки(всички) сайт(ове), който(които) Ви предоставя(т) достъп до услуги, са защитени от канадските, американските и международните закони за авторското право и патентите и от международните спогодби. Съществуват тежки санкции — както граждански, така и наказателни — за нарушаването на интелектуалната собственост. Вие се съгласявате, че нищо в настоящото Споразумение не трябва да засяга неблагоприятно правата и прибягването до правни средства за защита, включително налагането на съдебна възбрана или еквивалентно средство за защита във Вашата юрисдикция, които BlackBerry и всички доставчици на съдържание за услуга могат да ползват по всички приложими закони, свързани със защитата на интелектуалната собственост или други права на собственост на BlackBerry или на доставчиците на съдържание. Ако Вие: (i) сте жител на Бурунди, Кот д'Ивоар, Косово, Мозамбик, Сиера Леоне или Танзания, или използвате BBM Solution от Бурунди, Кот д'Ивоар, Косово, Мозамбик, Сиера Леоне или Танзания; или (ii) живеете в границите на юрисдикция, която не разполага с действащо законодателство в областта на авторското право; или (iii) живеете в границите на юрисдикция, за която действащото законодателство в областта на авторското право не защитава софтуера, лицензиран по настоящото Споразумение — в този случай, в допълнение към всички други задължения, които може да имате съгласно приложимото законодателство във Вашата юрисдикция, Вие изрично изразявате съгласие, че законът за авторското право на Канада се счита за приложим за Вас и Вашето ползване на BBM Solution и трети страни.

10.          Ограничения за износ, внос и употреба и лицензи на правителството на САЩ. Софтуерът може да съдържа криптографски технологии и Вие се съгласявате, че той може да бъде изнасян, внасян, използван, прехвърлян или реекспортиран единствено в съответствие с приложимото право и разпоредбите на съответните държавни органи. С настоящото Вие декларирате, че: (A) доколкото ви е известно, Вие имате право да получите софтуера съгласно приложимото право и не се намирате в държава, която е обект на ембарго от правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като "подкрепяща тероризма" държава, както и че Вие не сте включени в нито един списък на правителството на САЩ на забранени или ограничени страни; и (Б) Вие няма да използвате софтуера за разработване, производство, обработка, поддръжка, съхранение, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия или на техните системи за изстрелване на ракети, или на материали или оборудване, които могат да бъдат използвани в такива оръжия или техните системи за изстрелване на ракети, или за продажба или износ за лица или субекти, участващи в такава дейност. Независимо от всяко споразумение с трета страна или всякакви разпоредби на закон, регламент или политика, ако Вие сте агенция на правителството на Съединените американски щати, Вашите права по отношение на софтуера не трябва да превишават правата, предвидени по силата на настоящото Споразумение, освен ако изрично е договорено от BlackBerry в писмено споразумение между Вас и BlackBerry и то е подписано от главен оперативен директор и главен изпълнителен директор на BlackBerry.

11.          Сигурност, акаунти и пароли.

(a)                 Използване на акаунти и пароли. Вие се съгласявате да поемете пълна отговорност за установяването на подходящи мерки за сигурност, за да управлявате достъпа до Вашия BBM Solution, включително до устройството, на което инсталирате софтуера. Без да се ограничава гореизложеното, Вие се съгласявате да избирате сигурни пароли и да поддържате сигурността и поверителността на всички пароли, използвани за достъп до Вашия BBM Solution или до част от него, включително паролите, използвани за достъп до Вашата BlackBerry ID, използвана във връзка с Вашия BBM Solution. Освен това приемате, че Вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват чрез използването на Вашите пароли, или във или чрез Вашите акаунти, включително всички финансови разходи или други задължения, възникнали във връзка с подобни дейности. Вие се съгласявате незабавно да уведомите BlackBerry за всяко неразрешено използване на Вашия BBM Solution или на част от него, включително паролите за всяка част от Вашия BBM Solution, като се свържете с отдел Поддръжка на клиенти на BlackBerry (информация за контакт се намира на интернет адрес: www.blackberry.com/support). След получаването на такова уведомление BlackBerry може да предприеме действията, които счита за подходящи, но няма задължение да предприема никакви действия. Вие се съгласявате, че уведомяването на BlackBerry, както е посочено по-горе, не Ви освобождава от отговорност за всички действия, случили се чрез използването на Вашите пароли, или във или чрез Вашите акаунти.

(б)           BlackBerry ID. Ако все още нямате BlackBerry ID, ще бъдете подканени да създадете такава идентификация за достъп и използване на Вашия BBM Solution. Веднъж създадена, Вашата BlackBerry ID може да се използва и за достъп до други продукти или услуги, които използват услугата BlackBerry ID и за които Вие имате право на достъп ("Услуги, достъпни чрез BlackBerry ID"). Освен ако Вие и BlackBerry не се договорите за други срокове и условия, регулиращи използването на Вашата BlackBerry ID във връзка с такива продукти и услуги, Вие се съгласявате, че сроковете и условията на настоящото Споразумение, които се прилагат по отношение на услугата BlackBerry ID както като услуга, така и като част от BBM Solution, се прилагат и за използването на Вашата BlackBerry ID с услуги, достъпни чрез BlackBerry ID; включително, без ограничение, раздели 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, и настоящия раздел 11. Освен това всяко прекратяване на настоящото Споразумение не засяга прилагането на сроковете и условията за продължаващото използване на Вашата BlackBerry ID с други услуги, достъпни чрез BlackBerry ID, освен ако BlackBerry не укаже, че такова прекратяване е предназначено да прекрати Вашето право да използвате на Вашата BlackBerry ID с други услуги, достъпни чрез BlackBerry ID.

12.          Поверителност и неизвършване на обратно проектиране. Вие признавате и приемате, че BBM Solution е: а) разработен в рамките на значителен период от време и със значителни разходи от BlackBerry и/или Групата от дружества на BlackBerry; и б) че BBM Solution съдържа поверителна информация, включително търговски тайни на BlackBerry, Групата от дружества на BlackBerry и техните съответни доставчици. Настоящото Споразумение не Ви дава право да получите от BlackBerry, Групата от дружества на BlackBerry или техните дистрибутори нито един изходен код за софтуера, услугите, артикулите на трети страни или услугите на трети страни, и, освен доколкото законът изрично изключва възможността BlackBerry да забранява тези дейности, Вие се съгласявате, че няма да променяте, модифицирате, адаптирате, създавате производни произведения, превеждате, заличавате или извършвате обратно проектиране на софтуера, услугите или артикулите на трети страни, или услугите на трети страни, или да се опитвате да направите това, или да разрешавате, приемате, упълномощавате или насърчавате други страни да направят същото. За целите на настоящото Споразумение, "обратно проектиране" включва всеки акт на обратно проектиране, превод, разглобяване, декомпилиране, декодиране или деконструкция (включително всеки аспект на "прехвърляне на RAM/ROM или продължително съхранение", "проследяване на кабелна или безжична връзка", или обратно проектиране на "черна кутия") на данни, софтуер (включително интерфейси, протоколи и всички други данни, включени във или използвани във връзка с програми, които могат или не могат технически да се считат за софтуерен код), услуга или хардуер, или всеки метод или процес на получаване или конвертиране на всякаква информация, данни или софтуер от една форма в разбираема за хората форма.

13.          Срок. Настоящото Споразумение влиза в сила, когато дадете Вашето съгласие за обвързване със сроковете и условията на настоящото Споразумение (както е описано в преамбюла по-горе) и продължава да бъде в сила, освен в случай че бъде прекратено в съответствие с разпоредбите, посочени по-горе.

14.          Средства за правна защита и прекратяване на Споразумението.

В допълнение към всички други права или средства за правна защита на BlackBerry, установени в настоящото Споразумение:

(а)           Ако нарушите настоящото Споразумение, BlackBerry или неговият представител могат, но не са задължени, да предприемат определени действия, които считат за подходящи. Тези действия могат да включват, но не се ограничават до, незабавно спиране или прекратяване на Вашия BBM Solution или артикули на трети страни, използвани заедно в Вашия BBM Solution, или на част от тях.

(б)           BlackBerry може, в допълнение към всички други права и средства за правна защита, предвидени от настоящото Споразумение или от закона: i) незабавно да прекрати настоящото Споразумение и всяко друго лицензионно споразумение между Вас и BlackBerry за всяка друга част от Вашия BBM Solution, използвана от вас, ако Вие нарушите настоящото Споразумение или всяко допълнение, или друго действащо споразумение, което имате с BlackBerry или филиал на BlackBerry, включително при неплащане на таксите в рамките на тридесет (30) дни след като те станат дължими и изискуеми; и/или ii) да прекрати предоставянето на услугата(ите) към Вас във връзка с Вашия BBM Solution. Когато сте предоставили на BlackBerry точна информация за контакт, BlackBerry полага съответните усилия, за да Ви предостави уведомление за прекратяване.

(в)           В допълнение, BlackBerry може да прекрати настоящото Споразумение и/или незабавно да спре предоставянето на някаква част или на целия BBM Solution без каквато и да било отговорност към Вас, ако BlackBerry е възпрепятстван да предоставя някаква част или целия BBM Solution по силата на закон, разпоредба, изискване или постановление, издадени в каквато и да било форма от съдебен или друг държавен орган, или ако известие от правителствена агенция или служба указва, че BlackBerry не може да предоставя някаква част или целия BBM Solution. Нищо от изложеното в настоящото Споразумение не трябва да се тълкува като изискване към BlackBerry да търси освобождаване от прилагането на такъв закон, правило, разпоредба или ограничение, или да търси съдебно преразглеждане или обжалване на съдебно решение. Ако е възможно, BlackBerry ще положи необходимите усилия, за да Ви предостави тридесет (30) дни предварително уведомление за подобно прекратяване или спиране, в случай на платена услуга.

(д)           Освен изрично посоченото в настоящото Споразумение, BlackBerry няма никакви задължения към Вас, произтичащи от или във връзка с прекратяването на настоящото Споразумение или на всякакви права или лицензи, предоставени тук, в съответствие с настоящото Споразумение.

(е)           Всяко прекратяване по настоящото Споразумение от страна на BlackBerry ще бъде ефективно без получаване от BlackBerry на съдебно или административно съгласие, одобрение или каквото и да било решение във Вашата юрисдикция.

(ж)          Ако сте жител на Франция, Вие може да прекратите настоящото Споразумение с предизвестие от тридесет (30) дни, ако BlackBerry съществено наруши Споразумението и не успее да коригира нарушението в рамките на разумен период от време след уведомяването за такова нарушение.

15.          Действие на прекратяването. При прекратяване на настоящото Споразумение, ако въпреки това е предизвикано предоставяне на BBM Solution или каквато и да било услуга към Вас, или ако Вашият абонамент, или безплатен пробен период за BBM Solution, или част от него, изтече или бъде прекратен: а) Вие незабавно ще преустановите всяко използване на BBM Solution и ще изтриете или деинсталирате всички копия на засегнатия софтуер, които са във Ваше владение или контрол, или в случаите, когато настоящото Споразумение не е прекратено — компонента(ите) на софтуера, за които лицензът е бил прекратен или е изтекъл, или в случай на услуги — предоставянето на приложимата услуга; и б) BlackBerry има право да блокира всяко предаване на данни към и от такъв софтуер и/или услуга, без да Ви уведомява. При прекратяване или изтичане на Вашия лиценз за ползване на BBM Solution или на част от него, Вие упълномощавате BlackBerry да изтрие всички файлове, програми, данни и съобщения, свързани с Вашия акаунт за BBM Solution или приложима част от него, без да Ви уведомява. Вие продължавате да носите отговорност за всички суми, дължими до и включително на ефективната дата на прекратяване по отношение на засегнатата част от Вашия BBM Solution и артикули на трета страна, включително сумите, начислени по упълномощен от Вас начин на плащане. В случай на прекратяване на настоящото Споразумение от страна на BlackBerry, в съответствие с разпоредбите на настоящото Споразумение, Вие трябва да заплатите на BlackBerry всички такси (включително приемливите адвокатски такси и разноски) и свързаните с тях разходи, изразходвани или направени от BlackBerry при прилагането на правата на BlackBerry съгласно настоящото Споразумение.

16.          Отговорност за Вашия BBM Solution. Вие носите отговорност за използването на Вашия BBM Solution и Вие се съгласявате да носите отговорност за и да компенсирате BlackBerry, Групата от дружества на BlackBerry и техните доставчици, заместници, представители, дистрибутори, (включително доставчици на ефирни услуги) и правоприемници, както и всеки един от техните директори, длъжностни лица, служители и независими изпълнители, за всякакви щети, загуби, разноски или разходи (включително приемливи адвокатски такси и разноски), претърпени или направени от тях във връзка със или произтичащи от използването на Вашия BBM Solution, включително за всяко нарушение от Ваша страна на настоящото Споразумение или на допълнение към настоящото Споразумение ("Загуби"), както и за всички загуби, произтичащи от искове или производства, заведени от трета страна. Никое от предоставените в настоящото Споразумение средства за правна защита на BlackBerry не е предназначено да бъде, нито трябва да се тълкува като изключващо всяко друго средство за правна защита, предоставено в настоящото Споразумение или разрешено по закон, или в система от правни принципи, основана на справедливостта, а всички подобни средства за правна защита са кумулативни.

17.          Гаранция; Декларация за ограничаване на отговорността.

ЗАКОНИТЕ НА НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, ОДОБРЕНИЯ, ОСИГУРОВКИ, УВЕРЕНИЯ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ В ДОГОВОРИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И НАСТОЯЩИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС В КАЧЕСТВОТО ВИ НА ПОТРЕБИТЕЛ. АКО СТЕ ЖИТЕЛ НА ФРАНЦИЯ, ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО СЕ ДАВА В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕ НАРУШАВА ЗАКОННИТЕ ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ СЪГЛАСНО ФРЕНСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЗА ВСЯКА ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАКОННИ СКРИТИ ДЕФЕКТИ. АКО СТЕ ЖИТЕЛ НА ЛЮКСЕМБУРГ, НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ ЗАСЯГА ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СКРИТИТЕ ДЕФЕКТИ.

(a)           BBM Solution. BlackBerry ще предоставя BBM Solution с необходимото старание и умения. BlackBerry не поема други обещания или гаранции за BBM Solution и по-специално не гарантира и не предоставя друго подобно уверение, че:

(i) Вашият BBM Solution ще работи без прекъсване, без грешки или ще бъде постоянно на разположение; или

(ii) Вашият BBM Solution, включително всички съобщения, съдържание или информация, изпратени от или до Вас или съхранявани от Вас или от Ваше име, няма да подлежат на загуба, повреда, атака, вируси, намеса, хакерска или друга намеса в сигурността или че ще бъдат точни, предавани в цялостна форма или в приемлив срок.

(б) Общи гаранции.

(i) В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СТЕПЕН, ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО ТУК, ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, ОДОБРЕНИЯ, УВЕРЕНИЯ, ЗАСТРАХОВКИ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ, ОДОБРЕНИЯ, ГАРАНЦИИ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ТРАЙНОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ УПОТРЕБА, ПРОДАВАЕМОСТ, ПАЗАРНО КАЧЕСТВО, ЗАКОННОСТ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ЗА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ИЛИ ОБИЧАЙНОТО ПРАВО, ИЛИ НАЧИНА НА ТЪРГУВАНЕ ИЛИ ПРИЛАГАНЕ НА ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ, УСЛОВИЯ, ОДОБРЕНИЯ ИЛИ УВЕРЕНИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРЕКИ ИЛИ НЕПРЕКИ, СЕ ОТКАЗВАТ И ИЗКЛЮЧВАТ С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ. АКО СТЕ ЖИТЕЛ НА ПОЛША, BLACKBERRY ИЗРИЧНО ИЗКЛЮЧВА ЗАКОННАТА ГАРАНЦИЯ (RĘKOJMIA) ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТОКИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

(ii) В максимално допустимата от приложимото законодателство степен, всички подразбиращи се гаранции, одобрения, уверения, застраховки, декларации или условия, свързани със софтуера, доколкото те не могат да бъдат изключени, както е посочено по-горе, но могат да бъдат ограничени, се ограничават с настоящата декларация до 90 (деветдесет) дни от датата, на която за първи път сте инсталирали софтуера на Вашето устройство.

(в) Артикули на трети страни и услуги на трети страни, свързани сайтове.

(i) ОСВЕН ДОКОЛКОТО ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНЯВА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, УСЛУГИТЕ И АРТИКУЛИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА BLACKBERRY, BLACKBERRY НЕ ДАВА ОДОБРЕНИЕ ЗА АРТИКУЛИ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И BLACKBERRY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИЯ ИЗБОР, ИЗПОЛЗВАНЕ, ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

(ii)           ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ВАЖИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА: A) КАК ПРИДОБИВАТЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАТЕ ДОСТЪП ДО АРТИКУЛИ И/ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, Т.Е. ДАЛИ НЕЗАВИСИМО ИЛИ ЧРЕЗ BLACKBERRY ИЛИ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ ЗА ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ; ИЛИ Б) ДАЛИ ТЕЗИ АРТИКУЛИ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО УСЛУГИ ЗА ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ) СА НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЦЕЛИЯ ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ВАШИЯ BBM SOLUTION.

(iii)          БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, ОСВЕН ДОКОЛКОТО ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНЯВА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВСИЧКИ АРТИКУЛИ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ИЛИ ДО ТЯХ СЕ ДАВА ДОСТЪП ОТ BLACKBERRY ИЛИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ВАС ВЪВ ВРЪЗКА С BBM SOLUTION НА ПРИНЦИПА "КАКТО Е" И "КАКТО СЕ ПРЕДЛАГА", БЕЗ НИКАКВИ УСЛОВИЯ, ОДОБРЕНИЯ, УВЕРЕНИЯ, ЗАСТРАХОВКИ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, И BLACKBERRY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ, ОТПРАВЯЩИ ИСКОВЕ ОТ ИЛИ ЧРЕЗ ВАС, ОТНОСНО КАКЪВТО И ДА Е ПРОБЛЕМ, СВЪРЗАН С АРТИКУЛИ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: А) ТОЧНОСТТА, ПРЕДАВАНЕТО, СВОЕВРЕМЕННОСТТА ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТАТА НАЛИЧНОСТ НА ТЕЗИ АРТИКУЛИ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ НА НЯКОЯ ЧАСТ ОТ СОФТУЕРА, КОЯТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЕДИНСТВЕНО, ЗА ДА ПРЕДОСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТАКЪВ ДОСТЪП; Б) ФУНКЦИОНИРАНЕТО ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА АРТИКУЛИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ; В) ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АРТИКУЛИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ С ЦЕЛИЯ ИЛИ ЧАСТ ОТ ВАШИЯ BBM SOLUTION; ИЛИ Г) ДЕЙСТВИЯТА ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯТА НА ТРЕТА СТРАНА ВЪВ ВРЪЗКА С АРТИКУЛИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ТРЕТА СТРАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ ОТ ТРЕТА СТРАНА.

(iv)          БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, ОСВЕН ДОКОЛКОТО ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНЯВА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВИЕ ИЗРИЧНО ПРИЕМАТЕ, ЧЕ BLACKBERY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ВИНА ЗА ВИРУСИ ИЛИ ЗАПЛАШИТЕЛНИ, КЛЕВЕТНИЧЕСКИ, НЕЦЕНЗУРНИ, ПРЕСТЪПНИ, ОБИДНИ ИЛИ НЕЗАКОННИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КАКТО И ЗА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ЗА ПРЕДАВАНЕТО НА ТАКИВА, КОИТО НАРУШАВАТ ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТА СТРАНА. ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С АРТИКУЛИ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЕДИНСТВЕНО СПРЯМО СЪОТВЕТНИТЕ ТРЕТИ СТРАНИ.

(г)      Приложения от критично значение. ВАШИЯТ BBM SOLUTION, КАКТО И НЕГОВИТЕ ЧАСТИ, НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, В ОПАСНИ УСЛОВИЯ ИЛИ В СРЕДА, ИЗИСКВАЩА БЕЗОТКАЗЕН КОНТРОЛ ИЛИ ФУНКЦИОНИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СИСТЕМИ ЗА НАВИГАЦИЯ ИЛИ КОМУНИКАЦИЯ НА САМОЛЕТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАФИК, ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ СИСТЕМИ, ОРЪЖЕЙНИ СИСТЕМИ, АВАРИЙНИ ЛОКАТОРИ ИЛИ ДРУГИ АВАРИЙНИ УСЛУГИ. ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ ЩЕ ПОДДЪРЖАТЕ ПОДХОДЯЩИ СИСТЕМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ И В СЛУЧАЙ НА: i) ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО ИЛИ НА УСЛУГАТА; ii) ЗАТРУДНЕНИЯ ИЛИ ГРЕШКИ ПРИ ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИТЕ; ИЛИ iii) ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА ДАННИТЕ; ВИЕ ПРИЕМАТЕ ВЕДНАГА ДА ОГРАНИЧИТЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЗАГУБИТЕ И ЩЕТИТЕ И ДА УВЕДОМИТЕ BLACKBERRY ОТНОСНО ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ОБЩАТА КЛАУЗА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА В РАЗДЕЛ 18, БУКВА б), BLACKBERRY ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НАЧИНА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ BBM SOLUTION ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕГО ПРИ ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ В ОПАСНИ УСЛОВИЯ ИЛИ СРЕДА, ИЗИСКВАЩА БЕЗОТКАЗЕН КОНТРОЛ ИЛИ ФУНКЦИОНИРАНЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕЗИ ЩЕТИ СА БИЛИ ПРЕДВИДЕНИ ИЛИ НЕ, ДОРИ И АКО BLACKBERRY СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТЯХНОТО ВЪЗНИКВАНЕ.

(д)    Софтуер, придобит от магазина iTunes. По отношение на всеки софтуер, придобит от магазина iTunes, в случай че софтуерът не отговаря на нито една приложима гаранция, Вие може да уведомите Apple и Apple ще възстанови покупната цена, ако има такава, която сте заплатили за Вашето копие на софтуера, като Apple няма да носят друга отговорност за всякакви други искове, загуби, отговорности, щети, разходи или разноски, свързани с евентуално несъответствие с приложимите гаранции.

18.          Ограничаване на отговорността.

НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ПОСЛЕДВАЩИ, КОСВЕНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ В ДОГОВОРИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ТАКА ЧЕ В КАЧЕСТВОТО ВИ НА ПОТРЕБИТЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯТА ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА В ТОЗИ РАЗДЕЛ МОЖЕ ДА НЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

(а)           В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СТЕПЕН И ПРИ СПАЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА, ПРЕДВИДЕНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, BLACKBERRY ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ЩЕТИ: ПОСЛЕДВАЩИ, ТИПИЧНИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, МОРАЛНИ ИЛИ СЕРИОЗНИ ЩЕТИ, ЩЕТИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ПРИХОДИ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, НЕРЕАЛИЗИРАНЕ НА ОЧАКВАНИ ИКОНОМИИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТ, ПОВРЕДА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ НАРУШЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ, НЕУСПЕШНО ПРЕДАВАНЕ ИЛИ ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ, ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛОЖЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ СЪВМЕСТНО С ВАШИЯ BBM SOLUTION ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ОПИТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА ВАШИЯ BBM SOLUTION ИЛИ НЕГОВА ЧАСТ ОТ НЯКОЙ, РАЗЛИЧЕН ОТ BLACKBERRY, РАЗХОДИ ПРИ НЕФУНКЦИОНИРАНЕ, ЗАГУБА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАШИЯ BBM SOLUTION ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕГО ИЛИ НА УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, РАЗХОДИ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РАЗХОДИ ЗА ПОКРИТИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ ИЛИ УСЛУГИ, РАЗХОДИ ЗА КАПИТАЛ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ ПАРИЧНИ ЗАГУБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ВАШИЯ BBM SOLUTION, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕТО, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА, ФУНКЦИОНИРАНЕТО ИЛИ НЕФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВАШИЯ BBM SOLUTION, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕЗИ ЩЕТИ СА БИЛИ ПРЕДВИДЕНИ ИЛИ НЕ, ДОРИ И АКО BLACKBERRY СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ТАКИВА ЩЕТИ.

б)            В максимално допустимата от приложимото законодателство степен, при никакви обстоятелства общата отговорност на BlackBerry не може да надхвърля: i) сумата, платена за тази част от въпросния софтуер; ii) сумата, платена за съответния период на въпросната платена услуга; и iii) 5 (пет) щатски долара.

(в)           В максимално допустимата от приложимото законодателство степен и доколкото BlackBerry носи отговорност към Вас съгласно долуизложеното, BlackBerry носи отговорност само за щети, възникнали по време на повреда, забавяне или нефункциониране на Вашия BBM Solution.

(г)            Нищо в настоящия раздел не ограничава отговорността на BlackBerry към Вас в случай на смърт или телесна повреда, доколкото те са пряко следствие на небрежност от страна на BlackBerry; при условие че всякакви обезщетения, платими от BlackBerry, се намаляват до размера на Вашето или на друг участие. Ако сте жител на Италия или Люксембург, нищо в този раздел не ограничава отговорността на BlackBerry към Вас, доколкото пряко произтича от умисъл или груба небрежност от страна на BlackBerry; при условие че всякакви обезщетения, платими от BlackBerry, се намаляват до размера на Вашето или на друг участие.

(д)           В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СТЕПЕН, ВСЯКА СТРАНА Е ОТГОВОРНА КЪМ ДРУГАТА, САМО КАКТО ИЗРИЧНО Е ПРЕДВИДЕНО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И НЯМА КАКЪВТО И ДА БИЛО ДРУГ АНГАЖИМЕНТ, ЗАДЪЛЖЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ, БИЛО ТО ПО ДОГОВОР, ПО СИЛАТА НА ЗАКОН ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН.

(е)           В МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМАТА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СТЕПЕН, ОГРАНИЧАВАНЕТО, ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ: i) СЕ ПРИЛАГАТ НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА НА ОСНОВАНИЕТО НА ОТПРАВЕНИЯ ОТ ВАС ИСК, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕБРЕЖНОСТ, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ, УСТАВ, НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ХИПОТЕЗА; ii) СЕ ЗАПАЗВАТ СЛЕД СЪЩЕСТВЕНО НАРУШЕНИЕ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ НА КОМПЕНСАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В НЕГО; iii) НЕ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ПОСОЧЕНИТЕ ТУК ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА НА НЯКОЯ ОТ СТРАНИТЕ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГАТА СТРАНА ИЛИ НАРУШЕНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ОЗАГЛАВЕНИ: "ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BBM SOLUTION" (РАЗДЕЛ 2), "ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР" (РАЗДЕЛ 3), "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ" (РАЗДЕЛ 9), "ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС, ВНОС И УПОТРЕБА НА ЛИЦЕНЗИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ" (РАЗДЕЛ 10), "ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАТНО ПРОЕКТИРАНЕ" (РАЗДЕЛ 1).

(ж)          ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, ДИРЕКТОР,СЛУЖИТЕЛ, АГЕНТ, ДИСТРИБУТОР, ДОСТАВЧИК (РАЗЛИЧЕН ОТ ОФЕРИРАЩ ТЪРГОВЕЦ), НЕЗАВИСИМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ КОЕТО И ДА Е ДРУЖЕСТВО ОТ ГРУПАТА BLACKBERRY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

(з)            ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА, ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И УГОВОРКИТЕ, НАПРАВЕНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАТ СЪЩЕСТВЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ЧЕ ПРИ ЛИПСА НА ТАКИВА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА, ИЗКЛЮЧЕНИЯ И УГОВОРКИ: i) ТАКСИТЕ И ДРУГИТЕ УСЛОВИЯ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ БИХА СЕ РАЗЛИЧАВАЛИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН; И ii) СПОСОБНОСТТА НА BLACKBERRY ДА ПРЕДЛАГА И ВАШАТА СПОСОБНОСТ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ BBM SOLUTION, СОФТУЕР ИЛИ УСЛУГИ ПО СИЛАТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И/ИЛИ СПОСОБНОСТТА НА BLACKBERRY ДА ОСИГУРЯВА ДОСТЪП ДО АРТИКУЛИ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ЧРЕЗ BBM SOLUTION БИ БИЛА ЗАСЕГНАТА.

19.          Съгласие за събиране, използване, обработка, предаване, съхраняване и разкриване (наричани общо "обработка" или "обработване") на информация.

Личната информация, която се обработва от Групата от дружества на BlackBerry и от нейните доставчици на услуги, ще се третира в съответствие с политиката за поверителност на BlackBerry (която е включена в настоящото Споразумение чрез препратка и може да се види на www.blackberry.com/legal или да се получи по имейл от legalinfo@blackberry.com). Ако Вие сте в Европейския съюз или в държава от Европейското икономическо пространство, когато е приложимо, администраторът на данни по отношение на Вашите лични данни е дружеството BlackBerry, с което сте сключили настоящото Споразумение.

(a)              Лични данни. Използването на BBM Solution (или на част от него), включително инсталирането и/или използването на софтуера или свързаните с него услуги за телефонни разговори, или създаването на BlackBerry ID, може да доведе до обработване на Ваши лични данни, както е определено съгласно приложимото законодателство, или ако сте корпорация или друга форма на юридическо лице — на Вашите служители и други лица, които упълномощите да използват Вашия BBM Solution от Ваше име (общо наричани "потребители") от Групата от дружества на BlackBerry и техните доставчици на услуги, Вашите доставчици на услуги за телефонни разговори, както и трети лица с продукти или услуги, използвани с Вашия BBM Solution. В зависимост от използваните услуги личната информация може да включва данни като име, снимка, статус и лични съобщения, адрес на електронна поща, телефонен номер, езикови предпочитания, BlackBerry ID, данни и настройки на акаунта, информация за устройството (например номер и модел на устройството), държава и часови пояс, информация за доставчика на услуги за телефонни разговори, както и информация относно използването на функционалността на Вашия BBM Solution, услугите или софтуера и хардуера, използвани във връзка с Вашия BBM Solution. В зависимост от наличните функции на BBM Solution, информацията в адресния указател, данните за местоположението на устройството, календара, снимките, бележките за напомняне могат да бъдат достъпни за BBM Solution и да бъдат обработвани от BlackBerry, с цел предоставяне на функционалност, която използва тази информация като част от или във връзка с BBM Solution (например, за да ви позволи да изпратите имейл или текстово съобщение "Препоръчайте BBM" до контакт(и) от адресния Ви указател). Вие се съгласявате, че Групата от дружества на BlackBerry може да събира такива лични данни директно от Вас или да ги получи от доставчиците на услуги за телефонни разговори или от трети страни с продукти или услуги, използвани с Вашия BBM Solution. Ако сте корпорация или друго юридическо лице, Вие следва да се уверите, че сте получили всички необходими съгласия и правомощия да приемате и давате съгласия, необходими според изискванията на настоящия раздел 19, тъй като те са свързани с личните данни на Вашите потребители, които се събират при използване от тяхна страна на Вашия BBM Solution.

(б)       Цели. В съответствие с политиката за поверителност на BlackBerry личните данни могат да бъдат обработвани от Групата от дружества на BlackBerry и техните доставчици на услуги за цели, свързани с i) разбиране и посрещане на Вашите потребности и предпочитания и предоставяне на BBM Solution и BlackBerry ID; ii) разработване на нови и подобряване на съществуващите продукти и услуги, включително обсъждането им с Вас; iii) управление и развитие на бизнеса и дейностите на Групата от дружества на BlackBerry; iv) изпълняване на законови и регулаторни изисквания. Освен това BlackBerry може да предоставя или да изпраща на потребителите нови версии или актуализации или съобщения за нови версии или актуализации на софтуера или други продукти и услуги на BlackBerry, софтуер, съдържание или услуги на трети страни и подобни продукти или услуги.

(в)        Услуги "в облак". Вие приемате, че BBM Solution предоставя съобщения "в облак" и други услуги, които могат да включват отдалечен достъп, функционалност за съхранение или архивиране на данни, предоставени от Групата от дружества на BlackBerry или техни доставчици на услуги, като Вие приемате, че при използването на тези услуги информацията, която въвеждате, предоставяте или интегрирате с тези услуги (например показвани имена и снимки, съобщения за състояние, списък с контакти или групи, календар или друга въведена в устройството информация, като задачи и медийни файлове), могат да бъдат обработвани от Групата от дружества на BlackBerry за улесняване на предлаганите услуги в съответствие с Вашето/Вашите споразумение(ия) с BlackBerry, и Вие декларирате и гарантирате, че разполагате с всички необходими одобрения за предоставяне на такива данни на BlackBerry.

(г)        Социална функция. BBM Solution включва "социална функция", която Ви дава възможност да бъдете намирани от други хора и да се свързвате с тях, както и да се подобри или разшири Вашият опит с услугите или софтуера, или софтуера или услугите на трети страни, които са интегрирани със социалната функция, предоставяна от BlackBerry. Ако използвате тази функция, Вие приемате, че готовността Ви да общувате или да се свързвате с други хора може да бъде посочвана на другите и Вашият профил, показвани имена, снимки, съобщения за състоянието, членства и други данни или информация могат да бъдат разглеждани и коментирани от тези лица. Например, ако използвате услуга или услуга на трета страна, която е интегрирана със социалната платформа на BBM, Вие приемате, че когато съществува такава функционалност: i) Вашите контакти в BlackBerry Messenger могат да виждат дали използвате тази услуга или услуга на трета страна; ii) Вашите контакти могат да виждат профила Ви, софтуера и съдържанието (като игри, музика или други медийни файлове в зависимост от услугата или софтуера на трети страни), които сте изтеглили, ползвате или са на разположение за споделяне като част от използването на услугата или на услугата на трета страна, както и коментарите, които Вие или другите правите; iii) когато давате коментари за Вашите контакти, софтуера или съдържанието, което сте изтеглили или ползвате като част от използването на услугата или услугата на трета страна, информация за Вас (като Вашите коментари, потребителско име и снимка) може да бъде показвана на други контакти на това лице; и iv) услугата или услугата на трета страна може да включва автоматизирана функционалност, която извършва анализ за разработване на препоръки въз основа на Вашите предпочитания и използване на услугата или софтуера. Моля проверете приложимите опции за настройки на приложимите услуги или софтуер за налични опции за конфигуриране на настройките за достъпност или поверителност за тези услуги или софтуер.

(д)       Интегриране с услуги на трети страни. За функционирането на BBM Solution може да са необходими услуги на трети страни (например услуги за телефонни разговори). Ако решите да интегрирате или да свържете Вашия BBM Solution с услуги на трети страни (например услуги, които улесняват използването на BBM Solution във връзка със социални мрежи или други услуги, предлагани от трети страни), Вие упълномощавате BlackBerry да използва Вашите идентификационни данни за достъп до услугите на трети страни от Ваше име и да обработва личните Ви данни във връзка с тези услуги и с услуги на трети страни, с цел улесняване на достъпа Ви до тези услуги на трети страни за Ваши лични и/или домашни цели. Информацията, която се обработва, може да включва: i) Вашата BlackBerry ID или друга приложима идентификация за акаунт, парола(и), символи за проверка или други идентификационни данни за всяка такава услуга на трета страна или друг акаунт(и), който интегрирате с Вашия BBM Solution; ii) профилната информация на Вашия акаунт (например BlackBerry ID, Вашата снимка, показвано име, лично съобщение, статус на достъпа, държава, часови пояс, уникални идентификатори на устройството и т.н.); iii) информация за контактите в устройството; iv) указване на приложенията или услугите на третата страна, които сте се свързали с Вашия софтуерен акаунт; и v) данни за сесиите при използването на приложения или услуги на трети страни, които са свързани с Вашия софтуерен акаунт (например, високите резултати, които сте постигнали в свързана игра или приложение от трета страна, се показват в профилното поле на Вашия софтуерен акаунт, данни за разговори в реално време, които сте провели чрез свързано приложение или услуга на трета страна и които са били улеснени от функционалността за съобщения на софтуера и т.н.). Вие също така разрешавате BlackBerry да разкрива лична информация на приложимите доставчици на услуги на трети страни (включително доставчици на услуги за телефонни разговори) с цел активиране, фактуриране, предоставяне, сервиз, поддръжка и деактивиране. Такива услуги на трети страни, до които се осъществява достъп, не са под контрола на BlackBerry. Ако личните Ви данни бъдат разкрити на Вашия доставчик на услуги за телефонни разговори или трети страни с продукти и услуги, използвани с Вашия BBM Solution, те са обект на приложимото споразумение(я) и политики за поверителност на тези трети страни и Вие следва да разгледате тези условия, преди да използвате услуги и софтуер на трети страни. Следва да прегледате опциите или менюто за помощ на софтуера на Вашето устройство и на софтуера, за да научите повече за това и когато е приложимо — да коригирате даваните разрешения и наличните ограничения върху такива услуги и софтуер на трети страни.

(е)        "Бисквитки" и подобни технологии. Групата от дружества на BlackBerry може да използва "бисквитки" (малки пакети данни, съхранявани във Вашето устройство) или други подобни инструменти, използващи анонимна информация, за да можете да се вписвате в определени услуги, за защита на Вас и на BlackBerry, за да направят по-лесно използването на услугите или да ги напаснат според Вашия опит, с цел анализ, който да ни помогне да разберем как потребителите използват услугите ни и BBM Solution и да подобрим техните характеристики.

(ж)       Поддръжка и осигуряване на качеството. Ако се свързвате с BlackBerry за поддръжка или изпращате диагностика или друга техническа информация до BlackBerry по имейл или чрез средствата за регистрация, предоставени от BlackBerry за тези цели, Вие приемате, че Групата от дружества на BlackBerry може да събира технически данни като идентификатори на устройството и на хардуера, номер на модела, състояние на паметта, операционна система и информационна среда, състояние на батерията, Wi-Fi/WLAN, сила и връзки на радиосигнала или безжичната мрежа, списък с инсталираните приложения, информация за използването на приложенията, данни за протичащите процеси и конфигурацията на устройството, системни събития, както и друга информация относно състоянието на Вашето устройство и неговия софтуер, която може да бъде полезна за диагностични цели. Тази информация ще се използва с цел отстраняване на неизправности, обслужване на клиенти, софтуерни актуализации, както и подобряване на продуктите и услугите на BlackBerry в съответствие с политиката за поверителност на BlackBerry. Ако анализът показва, че участва продукт на трета страна, BlackBerry може да изпрати определена диагностична или техническа информация до третата страна — оператор на продукта, като част от процеса за отстраняване на неизправности. Вие приемате и декларирате, че разговорите с BlackBerry и нейните доставчици на услуги могат да бъдат записвани с цел обучение, осигуряване на качеството, обслужване на клиентите и справки.

Съхраняване на съобщения. Съдържанието на съобщенията, доставени от BBM Solution, не се поддържа или архивира от BlackBerry в обичайния процес на работа. BBM съобщенията се изпращат чрез услуга за данни към сървъри, управлявани от или от името на BlackBerry, и се насочват към получателя или получателите, ако последните са онлайн. След като дадено съобщение е изпратено, то вече не се намира на нашите сървъри. Ако получателят или получателите не са онлайн, недоставеното съобщение се задържа на сървърите, управлявани от или от името на BlackBerry, докато бъде доставено в рамките на максимум 30 (тридесет) дни, след което недоставеното съобщение се заличава от нашите сървъри. Съдържанието на всички доставени съобщения не се съхранява или задържа от BlackBerry, а се намира директно в устройствата на получателя, освен ако не бъде изтрито от него. Независимо от горното, BlackBerry може да запази транзакционни данни, свързани със съобщенията и устройствата (например датата и часовия печат, свързани с успешно доставените съобщения и участващите устройства), както и всяка друга информация, която BlackBerry има задължение да събира по закон. Съобщенията, изпратени чрез BBM Solution, ще бъдат налични за кратко на нашите сървъри след доставянето им, но те се изтриват и се премахва всякаква идентифицираща ги информация в рамките на кратък период от време в съответствие с нашите общи политики за запазване.

(и)       Международно предаване на данни. Вие се съгласявате и приемате, че за да може да предоставя BBM Solution (включително услуги "в облак" и отдалечен достъп, функции за съхранение или архивиране), Групата от дружества на BlackBerry може да обработва данни, които в някои случаи може да включват лична информация и съдържанието на кореспонденцията на сървъри, управлявани от или от името на Групата от дружества на BlackBerry във или извън юрисдикцията, в която се намират потребителите, включително в Канада, САЩ, Обединеното кралство или други държави от Европейското икономическо пространство, Сингапур или други държави от азиатско-тихоокеанския регион, Обединените арабски емирства или други държави в региона на Близкия изток, или в други държави, където има съоръжения, управлявани от или от името на Групата от дружества на BlackBerry. Ако някои потребители са жители на Европейското икономическо пространство или на юрисдикция, за която се изисква съгласие за прехвърляне на лични данни извън тази юрисдикция или регион, Вие се съгласявате за такава обработка и гарантирате, че сте получили всички необходими съгласия от Вашите потребители за това съгласно приложимото законодателство.

20.          Потребителски данни. В допълнение към оповестяванията, разрешени по силата на раздел 19, Вие и Вашите потребители предоставяте съгласието си за това Групата от дружества на BlackBerry да има право на достъп, съхранение и оповестяване на Вашите данни и данните на Вашите потребители, включително лични данни, съдържание на Вашите съобщения или информация относно използването на функционалността на Вашия BBM Solution, както и използваните във връзка с Вашия BBM Solution услуги или софтуер и хардуер, когато са достъпни за BlackBerry ("Потребителски данни"), на трети страни, включително чуждестранни или национални правителствени субекти, без да Ви известява за това, съгласно законодателството на държавите, където са разположени Групата от дружества на BlackBerry, нейните доставчици на услуги, други партньори и свързаните с тях предприятия, с цел: (i) да бъде в съответствие с правния процес или приложимото държавно изискване, или както се изисква по силата на законодателството; (ii) да си сътрудничи с трети страни за разследване на действия, нарушаващи настоящото Споразумение; или (iii) да си сътрудничи със системните администратори на доставчиците на интернет услуги, мрежи или изчислителни средства за прилагането на настоящото Споразумение. Вие гарантирате, че сте получили всички необходими съгласия от Вашите потребители съгласно приложимото право за оповестяването на потребителски данни на Групата от дружества на BlackBerry и за събирането, използването, обработката, предаването и/или разкриването от страна на Групата от дружества на BlackBerry на тези потребителски данни, както е описано по-горе.

21.          Прехвърляне и делегиране. BlackBerry може да прехвърли настоящото Споразумение без да Ви извести за това. Вие нямате право да прехвърляте настоящото Споразумение изцяло или частично без предварителното писмено съгласие на BlackBerry (такова съгласие може да бъде отказано или предоставено при определени условия по преценка на BlackBerry) и всяко прехвърляне без предварителното писмено съгласие на BlackBerry е нищожно и недействително и не произвежда действие. Всички задължения, които следва да бъдат изпълнени съгласно настоящото Споразумение, могат да бъдат изпълнени пряко от BlackBerry или част от задълженията или всички задължения могат да бъдат изпълнени от изпълнител или подизпълнители на BlackBerry.

22.          Известия. Освен ако в настоящото Споразумение не е предвидено друго, всички известия или други съобщения относно настоящото Споразумение се считат за надлежно предадени, когато са предоставени в писмен вид и са доставени лично, по куриер или по пощата, с предплатени пощенски разходи, препоръчано писмо или негов еквивалент, с искане за обратна разписка и адресирани до Вас на предоставения на BlackBerry от Вас адрес за фактуриране, и адресирани до BlackBerry UK Limited at 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE, на вниманието на: Управляващия директор. В допълнение към предходното, BlackBerry може, по своя преценка, да Ви предостави известие относно настоящото Споразумение по електронен път. Електронното известие до Вас се счита за надлежно предадено, когато е изпратено до имейл адрес, предоставен на BlackBerry от Вас, а ако не сте предоставили такъв адрес на BlackBerry, известието може да бъде надлежно предадено, ако е ясно оповестено на адрес http://www.blackberry.com/legal/.

23.          Непреодолима сила. Независимо от всяка друга разпоредба на настоящото Споразумение за никоя от страните не се счита, че е нарушила настоящото Споразумение, ако не е успяла да изпълни своите задължения поради причини извън нейния разумен контрол, за които Вие сте съгласни, че включват събитията, изброени в раздел 17 а) (ii). Настоящата разпоредба не се тълкува като извинение за неизпълнение от която и да е от страните на задълженията за извършване на плащане в полза на другата страна съгласно настоящото Споразумение.

24.          Общи.

(a)           Трети страни бенефициенти. Свързаните с BlackBerry дружества, както и директорите, длъжностните лица и служителите на BlackBerry и свързаните с BlackBerry дружества, са предвидени като трети страни бенефициенти, за целите на разделите на настоящото Споразумение, озаглавени "Спешни услуги" (раздел 8), "Отговорност за Вашия BBM Solution" (раздел 16), "Ограничаване на отговорността" (раздел 18) и "Гаранция; Отказ от права" (раздел 17), така сякаш всички те са страни по настоящото Споразумение, съгласно настоящия раздел и разпоредбите на Закона относно договорите в Англия (Права на трети страни) от 1999 г. ("Законът за третите страни"). Доставчиците на съдържанието на услуги са трети страни бенефициенти на защитите и ограниченията относно използването на тяхното съдържание, посочени в "Правила за използване на BBM Solution" (раздел 2) и "Интелектуална собственост" (раздел 9), така сякаш всички те са страни по настоящото Споразумение, съгласно настоящия раздел и разпоредбите на Закона за третите страни. Освен ако не е изрично посочено в настоящото Споразумение или Закона за третите страни, всяко лице, което не е страна по настоящото Споразумение, не разполага с правомощия съгласно настоящото Споразумение или Закона за третите страни. Ако сте придобили софтуера посредством магазина на Apple iTunes, Вие потвърждавате и сте съгласни, че Apple Inc. и нейните дъщерни предприятия са трети страни бенефициенти по настоящото Споразумение, и че при приемане от Ваша страна на настоящото Споразумение Apple и нейните дъщерни предприятия ще разполагат с правомощия (и ще се счита, че са приели тези правомощия) да прилагат настоящото Споразумение срещу Вас като трета страна бенефициент, по отношение на използването от Ваша страна на BBM Solution на платформата iOS. Вие също така потвърждавате и сте съгласни, че Apple Inc. и нейните дъщерни предприятия не носят отговорност за BBM Solution, за разглеждане на всякакви искове от Ваша страна или от трета страна относно BBM Solution, или за предоставяне на всякакъв вид поддръжка и помощ по отношение на BBM Solution.

(б)           Отказ от права. За нито една от страните не се счита, че се е отказала или се е лишила от което и да било право съгласно настоящото Споразумение, независимо дали въз основа на неизпълнение, забавяне или друга правна или справедлива доктрина, освен ако този отказ не е предоставен в писмен вид и подписан от упълномощено лице на страната, в ущърб на която се цели да бъде приложен отказът. Отказът от която и да било разпоредба или всяко нарушение на която и да било разпоредба от настоящото Споразумение в една инстанция не представлява отказ от прави във всяка друга инстанция.

(в)           Запазване на действието. Сроковете, условията и гаранциите, посочени в настоящото Споразумение, които по своя смисъл и контекст са предвидени да останат приложими и след неговото изпълнение, остават приложими при завършване на изпълнението, при отмяна или прекратяване на настоящото Споразумение, включително разделите относно обезщетението.

(г)            Приложимо право и разрешаване на спорове. Настоящото споразумение следва да се ръководи и тълкува съгласно законодателството на Англия и Уелс, като изключва всеки правен орган, уреждащ конфликти от правно естество. АКО СТЕ ЖИТЕЛ НА ФРАНЦИЯ И АКО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ФРЕНСКИЯ КОДЕКС НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРИЛАГАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. Страните се споразумяват, че прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки се изключва в своята цялост по отношение на настоящото Споразумение.

Вие се отказвате неотменимо от всякакви възражения въз основа на място, неподходящ съд (forum non-conveniens) или други подобни основания и се съгласявате неотменимо с връчване на призовка  по пощата или по всеки друг начин, разрешен съгласно приложимото право, и се съгласявате неотменимо и приемате юрисдикцията на съдилищата, намиращи се в Англия; Вие и BlackBerry сте съгласни юрисдикцията на тези съдилища да бъде личната ви юрисдикция. В случай че съдилищата във Вашата юрисдикция не Ви позволяват да се съгласите с юрисдикцията и мястото на гореспоменатите съдилища, тогава Вашата местна юрисдикция и място ще се прилагат за всички спорове, възникнали в резултат на настоящото Споразумение или свързани с него. Страните се съгласяват конкретно, че споровете няма да се разрешават посредством съдебен процес със съдебни заседатели и се отказват от всички права за съдебен процес със съдебни заседатели относно всички въпроси, свързани със или възникнали вследствие на настоящото Споразумение. Спорове между страните, или спорове, в които са намесени други лица освен Вас, не могат да бъдат обединявани или комбинирани, без предварителното писмено съгласие на BlackBerry.

Нищо от гореспоменатото не възпрепятства която и да е от страните да потърси съдебно или друго справедливо средство за защита във всеки един компетентен съд. По-специално, BlackBerry разполага с правомощия да води съдебни или по правото на справедливостта производства, включително производства, целящи съдебно разпореждане (или еквивалентни на това правни средства за защита във Вашата юрисдикция) в съдилища за искове или спорове относно: (i) суми, дължими от Вас на BlackBerry във връзка с притежанието от Ваша страна на BBM Solution или част от него, ако е приложимо; и (ii) нарушаване от Ваша страна или опасност от нарушаване на разделите на настоящото Споразумение, озаглавени "Правила за използване на BBM Solution" (раздел 2), "Използване на софтуер" (раздел 3), "Интелектуална собственост" (раздел 9), "Ограничения за износ, внос и употреба и лицензи на правителството на САЩ" (раздел 10), "Сигурност, акаунти и пароли" (раздел 11), "Поверителност и неизвършване на обратно проектиране" (раздел 12) и "Действие на прекратяването" (раздел 15). АКО СТЕ ЖИТЕЛ НА ФРАНЦИЯ И АКО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ФРЕНСКИЯ КОДЕКС НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ВСЯКА ДЕРОГАЦИЯ ОТ ЮРИСДИКЦИЯТА И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ПРИ ДОГОВОРИ С ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СИЛАТА НА ФРЕНСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. АКО СТЕ ЖИТЕЛ НА ЛЮКСЕМБУРГ И АКО СТЕ ПОТРЕБИТЕЛ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ВАШЕТО ЗАКОННО ПРАВО ДА ВЪРНЕТЕ ЗАКУПЕНАТА СТОКА, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 44/2001 НА СЪВЕТА ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА, ПРИЗНАВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА, НЕ Е ЗАСЕГНАТО.

(д)           Делимост. Доколкото компетентен орган в която и да е юрисдикция постанови, че някои от разделите, клаузите, разпоредбите, изреченията или части от тях ("Част") на настоящото Споразумение са незаконни, невалидни или неприложими, то такова определяне на тази Част няма да засегне: (i) законността, валидността или приложимостта на останалите Части на настоящото Споразумение; или (ii) законността, валидността или приложимостта на тази Част във всяка друга юрисдикция, и тази Част ще бъде ограничена, ако е възможно, и едва след това отделени, ако е необходимо, доколкото се изисква, за да бъде Споразумението валидно и приложимо.

(е)           Език. Ако настоящото Споразумение е преведено на език, различен от английски, английската версия ще има предимство доколкото съществува противоречие или несъответствие в значението между английската версия и всеки неин превод. Освен ако, и само доколкото това не е забранено от законодателството във Вашата юрисдикция, всяко и всички разногласия, спорове, медиация, арбитраж или съдебни производства, свързани с настоящото Споразумение, се провеждат на английски език, включително всяка кореспонденция, разкрития, изявления, вписвания, писмени или устни пледоарии, писмени или устни аргументации, разпореждания или съдебни решения.

(ж)          Цялостно Споразумение. Настоящото Споразумение (което за целите на всяко допълнение към него включва условията на допълнението във връзка с предмета на това допълнение), съставлява цялостното Споразумение между страните по отношение на предмета на Споразумението и не съществуват разпоредби, договорки, съобщения, декларации, гаранции, поети ангажименти, гаранционни споразумения или споразумения между страните, отнасящи се до софтуера, различни от посочените в настоящото Споразумение. Независимо от предходното, други споразумения между страните може да урежда използването на други части от Вашия BBM Solution. Настоящото Споразумение отменя всички предишни или настоящи разпоредби, договорки, съобщения, декларации, гаранции, поети ангажименти, гаранционни споразумения и споразумения между страните, независимо устни или писмени, по отношение на предмета на Споразумението, и Вие потвърждавате, че не сте се позовали на нито едно от гореизложените при съгласието си да влезете в настоящото Споразумение. Настоящото Споразумение може да бъде изменено по всяко време по взаимно съгласие на страните. Освен това, освен доколкото е изрично възпрепятствана от приложимото право, BlackBerry си запазва правото, единствено по своя преценка, да прави промени по настоящото Споразумение в бъдеще, включително за да отрази промени в законодателството или изисквани от него (включително промени за гарантиране на приложимостта на настоящото Споразумение) или промени в бизнес практиките, като Ви предоставя разумно известие относно промяната по електронен път (както е предвидено от горепосочената разпоредба за известията) или чрез публикуване на известие относно промяната на адрес http://www.blackberry.com/legal, като Вие следва редовно да преглеждате този уебсайт за промени. Ако продължите да използвате BBM Solution повече от шестдесет (60) дни след предоставянето на известие относно промяната, се счита, че сте приели тези промени. Ако имате притеснения относно промяната(ите), моля свържете се с legalinfo@blackberry.com до шестдесет (60) дни след предоставяне на известието относно промяната, за да запитате относно Вашите възможности.

(з)            Съответствие със законодателството. Вие ще получавате и поддържате за Ваша сметка всички лицензи, регистрации и одобрения, изисквани от държавните органи или приложимото право във Вашата юрисдикция, за осъществяването и изпълнението на настоящото Споразумение или всички свързани с него споразумения за лиценз. По-специално, и с цел да се избегнат съмнения, Вие ще спазвате всички приложими закони и разпоредби при инсталирането и използването на Вашия BBM Solution, включително получаване на всички необходими лицензи, регистрация и одобрение от компетентните държавни органи за вноса и използването на всеки софтуер, който съдържа търговско кодиране или друга функция за сигурност, изисквана съгласно приложимото право. Вие ще осигурите на BlackBerry гаранции и официални документи, че BlackBerry може периодично да изисква проверка на изпълнението от Ваша страна на това задължение. Без да се ограничава горепосоченото, тъй като някои услуги и услуги на трети страни могат да бъдат достъпни в световен мащаб, ако изберете да имате достъп до услуги или услуги на трети страни от местонахождения, различни от държавите, за които BlackBerry или приложимата трета страна са посочили, че тези услуги или услуги на трети страни са достъпни, Вие правите това по Ваша собствена инициатива и сте отговорни за спазването на всички съответни закони и разпоредби, включително тези, свързани с износа, вноса, използването, предаването и/или съобщаването на приложимата услуга или услуга на трета страна, и свързаното с нея съдържание, артикули на трети страни или софтуер. Освен това BlackBerry не гарантира, че BBM Solution и артикули на трети страни, свързани или достъпни посредством услуга(и), са подходящи или достъпни за използване във всички местонахождения. Вие се съгласявате, че няма да изтегляте или да си осигурявате достъп по друг начин до софтуер или артикули на трети страни, или да се опитвате да направите това, от местонахождения, където това е незаконно. Без да се ограничава гореизложеното, ако използването на функции за видео и/или гласови обаждания, като например функцията за видео или гласов чат на BBM Solution, се забранява съгласно приложимото право, включително защото партньорската, видео- или основаната на интернет функционалност не е разрешена във Вашата юрисдикция, защото Вие попадате в определено възрастово ограничение или поради закони, свързани със спешните услуги, Вие нямате право да изтегляте или използвате тези функции или продукти на BBM Solution и/или отговорността за осъществяването на алтернативни договорености за достъп до спешните услуги е Ваша.

(и)           Разширени значения. Термините "включва" или ",като например" се тълкуват със значение "включва без ограничение" и "като например без ограничение", в зависимост от случая.

АКО ИМАТЕ КАКВИТО И ДА БИЛО ВЪПРОСИ ИЛИ ПРИТЕСНЕНИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С BLACKBERRY НА АДРЕС legalinfo@blackberry.com.

В допълнение към използването на Вашите лични данни, както е посочено в настоящото Споразумение и в политиката за поверителност на BlackBerry (вж. www.blackberry.com/legal), Вие и упълномощените от Вас потребители се съгласявате и разрешавате обработката на Вашите лични данни и тези на упълномощените от Вас потребители, както е посочено съгласно приложимото право, от страна на Групата от дружества на BlackBerry и нейните доставчици на услуги, в съответствие със и за целите, разрешени съгласно настоящото Споразумение и политиката за поверителност на BlackBerry, включително предоставяне на съгласие, упълномощаване и разрешаване на следното от страна на Групата от дружества на BlackBerry и нейните доставчици на услуги по отношение на функции или услуги, които разчитат на информация относно местонахождението, като използват GPS или други подобни спътникови услуги (когато са налични) или точки за достъп до безжичен интернет на доброволни начала и местонахождения на клетъчни кули, и които могат да включват маркетинг и реклама въз основа на местонахождението. Например, когато са налични, определени функции на BBM Solution може да Ви позволят да споделяте Вашето местонахождение с контакт(и) от Вашия адресен указател, да установите местонахождението или да изпратите съобщение до себе си. Групата от дружества на BlackBerry не запазва тази информация във вид, който лично идентифицира потребителя, и може да използва тази информация, за да Ви предостави и да подобри услугите, основаващи се на местонахождението, предоставяни от или от името на Групата от дружества на BlackBerry или услугите, предоставяни от трети страни, използвани съвместно с Вашия BBM Solution. Групата от дружества на BlackBerry може също така да използва тази информация за създаването на съвкупни или анонимни данни с цел предоставянето на реклами въз основа на информацията и в зависимост от местоположението. Когато използвате услуги на трети страни, които използват или предоставят данни за местонахождението, Вие сте обект на условията и политиката на поверителност на тези трети страни относно използването на данни за местонахождението от такива услуги на трети страни и следва да се запознаете с тях, както и надлежно да разгледате възможността за разкриване на информация относно Вашето местонахождение на други лица преди да предоставите съгласието си за това.

Съгласие за събиране, използване, обработка, предаване, съхраняване и разкриване (наричани общо "обработка" или "обработване") на информация.

Лични данни, които се обработват от Групата от дружества на BlackBerry и нейните доставчици на услуги, ще се третират в съответствие с политиката за поверителност на BlackBerry (която е включена в настоящото Споразумение чрез препратка и може да се види на www.blackberry.com/legal или да се получи по имейл от legalinfo@blackberry.com). Ако Вие сте в Европейския съюз или в държава от Европейското икономическо пространство, когато е приложимо, администраторът на данни по отношение на Вашите лични данни е дружеството BlackBerry, с което сте сключили настоящото Споразумение.

(a)                 Лични данни. Използването на BBM Solution (или на част от него), включително инсталирането и/или използването на софтуера или свързаните с него услуги за телефонни разговори, или създаването на BlackBerry ID, може да доведе до обработване на Ваши лични данни, както е определено съгласно приложимото законодателство, или ако сте корпорация или друга форма на юридическо лице — на Вашите служители и други лица, които упълномощите да използват Вашия BBM Solution от Ваше име (общо наричани "потребители") от Групата от дружества на BlackBerry и техните доставчици на услуги, Вашите доставчици на услуги за телефонни разговори, както и трети лица с продукти или услуги, използвани с Вашия BBM Solution. В зависимост от използваните услуги личната информация може да включва данни като име, снимка, статус и лични съобщения, адрес на електронна поща, телефонен номер, езикови предпочитания, BlackBerry ID, данни и настройки на акаунта, информация за устройството (например номер и модел на устройството), държава и часови пояс, информация за доставчика на услуги за телефонни разговори, както и информация относно използването на функционалността на Вашия BBM Solution, услугите или софтуера и хардуера, използвани във връзка с Вашия BBM Solution. В зависимост от наличните функции на BBM Solution, информацията в адресния указател, данните за местоположението на устройството, календара, снимките, бележките за напомняне могат да бъдат достъпни за BBM Solution и да бъдат обработвани от BlackBerry, с цел предоставяне на функционалност, която използва тази информация като част от или във връзка с BBM Solution (например, за да ви позволи да изпратите имейл или текстово съобщение "Препоръчайте BBM" до контакт(и) от адресния Ви указател). Вие се съгласявате, че Групата от дружества на BlackBerry може да събира такива лични данни директно от Вас или да ги получи от доставчиците на услуги за телефонни разговори или от трети страни с продукти или услуги, използвани с Вашия BBM Solution. Ако сте корпорация или друго юридическо лице, Вие следва да се уверите, че сте получили всички необходими съгласия и правомощия да приемате и давате съгласия, необходими според изискванията на настоящия раздел, тъй като те са свързани с личните данни на Вашите потребители, които се събират при използване от тяхна страна на Вашия BBM Solution.

(б)           Цели. В съответствие с политиката за поверителност на BlackBerry личните данни могат да бъдат обработвани от Групата от дружества на BlackBerry и техните доставчици на услуги за цели, свързани с i) разбиране и посрещане на Вашите потребности и предпочитания и предоставяне на BBM Solution и BlackBerry ID; ii) разработване на нови и подобряване на съществуващите продукти и услуги, включително обсъждането им с Вас; iii) управление и развитие на бизнеса и дейностите на Групата от дружества на BlackBerry; iv) изпълняване на законови и регулаторни изисквания. Освен това BlackBerry може да предоставя или да изпраща на потребителите нови версии или актуализации или съобщения за нови версии или актуализации на софтуера или други продукти и услуги на BlackBerry, софтуер, съдържание или услуги на трети страни и подобни продукти или услуги.

(в)           Услуги "в облак". Вие приемате, че BBM Solution предоставя съобщения "в облак" и други услуги, които могат да включват отдалечен достъп, функционалност за съхранение или архивиране на данни, предоставени от Групата от дружества на BlackBerry или техни доставчици на услуги, като Вие приемате, че при използването на тези услуги информацията, която въвеждате, предоставяте или интегрирате с тези услуги (например показвани имена и снимки, съобщения за състояние, списък с контакти или групи, календар или друга въведена в устройството информация, като задачи и медийни файлове), могат да бъдат обработвани от Групата от дружества на BlackBerry за улесняване на предлаганите услуги в съответствие с Вашето/Вашите Споразумение(ия) с BlackBerry, и Вие декларирате и гарантирате, че разполагате с всички необходими одобрения за предоставяне на такива данни на BlackBerry.

(г)          Социална функция. BBM Solution включва "социална функция", която Ви дава възможност да бъдете намирани от други хора и да се свързвате с тях, както и да се подобри или разшири Вашият опит с услугите или софтуера, или софтуера или услугите на трети страни, които са интегрирани със социалната функция, предоставяна от BlackBerry. Ако използвате тази функция, Вие приемате, че готовността Ви да общувате или да се свързвате с други хора може да бъде посочвана на другите и Вашият профил, показвани имена, снимки, съобщения за състоянието, членства и други данни или информация могат да бъдат разглеждани и коментирани от тези лица. Например, ако използвате услуга или услуга на трета страна, която е интегрирана със социалната платформа на BBM, Вие приемате, че когато съществува такава функционалност: i) Вашите контакти в BlackBerry Messenger могат да виждат дали използвате тази услуга или услуга на трета страна; ii) Вашите контакти могат да виждат профила Ви, софтуера и съдържанието (като игри, музика или други медийни файлове в зависимост от услугата или софтуера на трети страни), които сте изтеглили, ползвате или са на разположение за споделяне като част от използването на услугата или на услугата на трета страна, както и коментарите, които Вие или другите правите; iii) когато давате коментари за Вашите контакти, софтуера или съдържанието, което сте изтеглили или ползвате като част от използването на услугата или услугата на трета страна, информация за Вас (като Вашите коментари, потребителско име и снимка) може да бъде показвана на други контакти на това лице; и iv) услугата или услугата на трета страна може да включва автоматизирана функционалност, която извършва анализ за разработване на препоръки въз основа на Вашите предпочитания и използване на услугата или софтуера. Моля проверете приложимите опции за настройки на приложимите услуги или софтуер за налични опции за конфигуриране на настройките за достъпност или поверителност за тези услуги или софтуер.

(д)           Интегриране с услуги на трети страни. За функционирането на BBM Solution може да са необходими услуги на трети страни (например услуги за телефонни разговори). Ако решите да интегрирате или да свържете Вашия BBM Solution с услуги на трети страни (например услуги, които улесняват използването на BBM Solution във връзка със социални мрежи или други услуги, предлагани от трети страни), Вие упълномощавате BlackBerry да използва Вашите идентификационни данни за достъп до услугите на трети страни от Ваше име и да обработва личните Ви данни във връзка с тези услуги и с услуги на трети страни, с цел улесняване на достъпа Ви до тези услуги на трети страни за Ваши лични и/или домашни цели. Информацията, която се обработва, може да включва: i) Вашата BlackBerry ID или друга приложима идентификация за акаунт, парола(и), символи за проверка или други идентификационни данни за всяка такава услуга на трета страна или друг акаунт(и), който интегрирате с Вашия BBM Solution; ii) профилната информация на Вашия акаунт (например BlackBerry ID, Вашата снимка, показвано име, лично съобщение, статус на достъпа, държава, часови пояс, уникални идентификатори на устройството и т.н.); iii) информация за контактите в устройството; iv) указване на приложенията или услугите на третата страна, които сте се свързали с Вашия софтуерен акаунт; и v) данни за сесиите при използването на приложения или услуги на трети страни, които са свързани с Вашия софтуерен акаунт (например, високите резултати, които сте постигнали в свързана игра или приложение от трета страна, се показват в профилното поле на Вашия софтуерен акаунт, данни за разговори в реално време, които сте провели чрез свързано приложение или услуга на трета страна и които са били улеснени от функционалността за съобщения на софтуера и т.н.). Вие също така разрешавате BlackBerry да разкрива лична информация на приложимите доставчици на услуги на трети страни (включително доставчици на услуги за телефонни разговори) с цел активиране, фактуриране, предоставяне, сервиз, поддръжка и деактивиране. Такива услуги на трети страни, до които се осъществява достъп, не са под контрола на BlackBerry. Ако личните Ви данни бъдат разкрити на Вашия доставчик на услуги за телефонни разговори или трети страни с продукти и услуги, използвани с Вашия BBM Solution, те са обект на приложимото споразумение(я) и политики за поверителност на тези трети страни и Вие следва да разгледате тези условия, преди да използвате услуги и софтуер на трети страни. Следва да прегледате опциите или менюто за помощ на софтуера на Вашето устройство и на софтуера, за да научите повече за това и когато е приложимо — да коригирате даваните разрешения и наличните ограничения върху такива услуги и софтуер на трети страни.

(е)           "Бисквитки" и подобни технологии. Групата от дружества на BlackBerry може да използва "бисквитки" (малки пакети данни, съхранявани във Вашето устройство) или други подобни инструменти, използващи анонимна информация, за да можете да се вписвате в определени услуги, за защита на Вас и на BlackBerry, за да направят по-лесно използването на услугите или да ги напаснат според Вашия опит, с цел анализ, който да ни помогне да разберем как потребителите използват услугите ни и BBM Solution и да подобрим техните характеристики.

(ж)          Поддръжка и осигуряване на качеството. Ако се свързвате с BlackBerry за поддръжка или изпращате диагностика или друга техническа информация до BlackBerry по имейл или чрез средствата за регистрация, предоставени от BlackBerry за тези цели, Вие приемате, че Групата от дружества на BlackBerry може да събира технически данни като идентификатори на устройството и на хардуера, номер на модела, състояние на паметта, операционна система и информационна среда, състояние на батерията, Wi-Fi/WLAN, сила и връзки на радиосигнала или безжичната мрежа, списък с инсталираните приложения, информация за използването на приложенията, данни за протичащите процеси и конфигурацията на устройството, системни събития, както и друга информация относно състоянието на Вашето устройство и неговия софтуер, която може да бъде полезна за диагностични цели. Тази информация ще се използва с цел отстраняване на неизправности, обслужване на клиенти, софтуерни актуализации, както и подобряване на продуктите и услугите на BlackBerry в съответствие с политиката за поверителност на BlackBerry. Ако анализът показва, че участва продукт на трета страна, BlackBerry може да изпрати определена диагностична или техническа информация до третата страна — оператор на продукта, като част от процеса за отстраняване на неизправности. Вие приемате и декларирате, че разговорите с BlackBerry и нейните доставчици на услуги могат да бъдат записвани с цел обучение, осигуряване на качеството, обслужване на клиентите и справки.

(з)           Съхраняване на съобщения. Съдържанието на съобщенията, доставени от BBM Solution, не се поддържа или архивира от BlackBerry в обичайния процес на работа. BBM съобщенията се изпращат чрез услуга за данни към сървъри, управлявани от или от името на BlackBerry, и се насочват към получателя или получателите, ако последните са онлайн. След като дадено съобщение е изпратено, то вече не се намира на нашите сървъри. Ако получателят или получателите не са онлайн, недоставеното съобщение се задържа на сървърите, управлявани от или от името на BlackBerry, докато бъде доставено в рамките на максимум 30 (тридесет) дни, след което недоставеното съобщение се заличава от нашите сървъри. Съдържанието на всички доставени съобщения не се съхранява или задържа от BlackBerry, а се намира директно в устройствата на получателя, освен ако не бъде изтрито от него. Независимо от горното, BlackBerry може да запази транзакционни данни, свързани със съобщенията и устройствата (например датата и часовия печат, свързани с успешно доставените съобщения и участващите устройства), както и всяка друга информация, която BlackBerry има задължение да събира по закон. Съобщенията, изпратени чрез BBM Solution, ще бъдат налични за кратко на нашите сървъри след доставянето им, но те се изтриват и се премахва всякаква идентифицираща ги информация в рамките на кратък период от време в съответствие с нашите общи политики за запазване.

(и)           Международно предаване на данни. Вие се съгласявате и приемате, че за да може да предоставя BBM Solution (включително услуги "в облак" и отдалечен достъп, функции за съхранение или архивиране), Групата от дружества на BlackBerry може да обработва данни, които в някои случаи може да включват лична информация и съдържанието на кореспонденцията на сървъри, управлявани от или от името на Групата от дружества на BlackBerry във или извън юрисдикцията, в която се намират потребителите, включително в Канада, САЩ, Обединеното кралство или други държави от Европейското икономическо пространство, Сингапур или други държави от азиатско-тихоокеанския регион, Обединените арабски емирства или други държави в региона на Близкия изток, или в други държави, където има съоръжения, управлявани от или от името на Групата от дружества на BlackBerry. Ако някои потребители са жители на Европейското икономическо пространство или на юрисдикция, за която се изисква съгласие за прехвърляне на лични данни извън тази юрисдикция или регион, Вие се съгласявате за такава обработка и гарантирате, че сте получили всички необходими съгласия от Вашите потребители за това съгласно приложимото законодателство.

Потребителски данни.

В допълнение към оповестяванията, разрешени по силата на горепосочения раздел, Вие и Вашите потребители предоставяте съгласието си за това Групата от дружества на BlackBerry да има право на достъп, съхранение и оповестяване на Вашите данни и данните на Вашите потребители, включително лични данни, съдържание на Вашите съобщения или информация относно използването на функционалността на Вашия BBM Solution, както и използваните във връзка с Вашия BBM Solution услуги или софтуер и хардуер, когато са достъпни за BlackBerry ("Потребителски данни"), на трети страни, включително чуждестранни или национални правителствени субекти, без да Ви известява за това, съгласно законодателството на държавите, където са разположени Групата от дружества на BlackBerry, нейните доставчици на услуги, други партньори и свързаните с тях предприятия, с цел: (i) да бъде в съответствие с правния процес или приложимото държавно изискване, или както се изисква по силата на законодателството; (ii) да си сътрудничи с трети страни за разследване на действия, нарушаващи настоящото Споразумение; или (iii) да си сътрудничи със системните администратори на доставчиците на интернет услуги, мрежи или изчислителни средства за прилагането на настоящото Споразумение. Вие гарантирате, че сте получили всички необходими съгласия от Вашите потребители съгласно приложимото право за оповестяването на потребителски данни на Групата от дружества на BlackBerry и за събирането, използването, обработката, предаването и/или разкриването от страна на Групата от дружества на BlackBerry на тези потребителски данни, както е описано по-горе.