"BLACKBERRY MESSENGER" (BBM) PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGOS

PRIEŠ NAUDODAMIESI BBM PASLAUGA ARBA PRIEŠ ĮDIEGDAMI AR NAUDODAMI BBM PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, KURI SUTEIKIA PRIEIGĄ PRIE PASLAUGOS, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ DOKUMENTĄ. ŠIOJE SUTARTYJE YRA NUOSTATŲ, KURIOS APRIBOJA ARBA PANAIKINA BENDROVĖS "BLACKBERRY" ATSAKOMYBĘ JŪSŲ ATŽVILGIU IR KITAIS BŪDAIS PAVEIKIA JŪSŲ JURIDINES TEISES. JEIGU JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANTYS ĮSTATYMAI APIBRĖŽIA TAM TIKRAS JŪSŲ TEISES, ŠI SUTARTIS JŲ NEAPRIBOJA.

Ši BBM paslaugos teikimo sutartis (toliau – Sutartis) yra teisinis susitarimas, kurį sudarote Jūs asmeniškai, jeigu veikiate savo vardu, arba kaip įgaliotas asmuo, jeigu veikiate bendrovės ar kito subjekto vardu, (toliau visais atvejais – Jūs), ir bendrovė "BlackBerry UK Limited", registracijos Nr. 4022422 (toliau – bendrovė "BlackBerry"), kurios buveinė registruota adresu: 200 Bath Road, Slau, Berkšyras (Jungtinė Karalystė) SL1 3XE (toliau kartu – Šalys, o atskirai – Šalis).

PASPAUSDAMI ŽEMIAU ESANTĮ MYGTUKĄ "SUTINKU" ARBA AKTYVUODAMI AR NAUDODAMI BBM PASLAUGĄ AR JOS DALĮ, SUTINKATE BŪTI SAISTOMAS ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ. JEI TURITE KLAUSIMŲ AR ABEJONIŲ DĖL ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ, PRAŠOME KREIPTIS Į BENDROVĘ "BLACKBERRY" EL. PAŠTO ADRESU: LEGALINFO@BLACKBERRY.COM.

JEIGU PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ AKTYVUODAMI AR NAUDODAMI KURIĄ NORS BBM PASLAUGOS DALĮ, NUSPRENDŽIATE, KAD NENORITE SUTIKTI SU ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOMIS, NETURITE TEISĖS NAUDOTIS BBM PASLAUGA IR TURITE: (A) NEDELSIANT PAŠALINTI AR PANAIKINTI ATITINKAMĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ (KAIP APIBRĖŽTA TOLIAU) IR (B) JEIGU ESATE SUMOKĖJĘS UŽ BBM PASLAUGĄ, KREIPKITĖS Į PARDAVĖJĄ AR MOKĖJIMO SISTEMOS OPERATORIŲ, KAD JUMS BŪTŲ GRĄŽINTI PINIGAI PAGAL ATITINKAMAS TAISYKLES.

APIE BENDROVĖS "BLACKBERRY" PRIVATUMO POLITIKĄ IR DUOMENŲ APSAUGĄ ŽR. INFORMACIJĄ ŠIOS SUTARTIES 19 IR 20 SKIRSNIUOSE.

JEIGU ESATE NUOLATINIS PRANCŪZIJOS GYVENTOJAS IR ESATE VARTOTOJAS PAGAL PRANCŪZIJOS VARTOTOJŲ KODEKSO APIBRĖŽIMĄ, KAI KURIOS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATOS JUMS NETAIKOMOS TA APIMTIMI, KURIA JUMS GALIOJA MINĖTO ĮSTATYMO APIBRĖŽTOS TEISĖS, TAD ŠI SUTARTIS JOKIAIS ATVEJAIS NEPAŽEIDŽIA JŪSŲ TEISIŲ, KURIAS NUSTATO ĮSTATYMAS.

JEIGU ESATE NUOLATINIS ITALIJOS GYVENTOJAS IR ESATE VARTOTOJAS PAGAL ITALIJOS 2005 M. RUGSĖJO 6 D. ĮSTATYMINIO DEKRETO NR. 206 SAMPRATĄ (TAI YRA, ESATE FIZINIS ASMUO, VEIKIANTIS TIKSLAIS, KURIE NĖRA SUSIJĘ SU JŪSŲ VERSLU AR PROFESINE VEIKLA) IR TURITE TEISES, KURIAS NUSTATO ITALIJOS 2005 M. RUGSĖJO 6 D. ĮSTATYMINIS DEKRETAS NR. 206 SU VĖLESNIAIS PAKEITIMAIS, ŠIOS SUTARTIES NUOSTATOS NEAPRIBOJA IR NEPANAIKINA MINĖTŲ TEISIŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS PASIRINKIMO PAGAL ŠIOS SUTARTIES 24 SKIRSNIO D PUNKTO NUOSTATAS.

1.                         Sąvokos. Šioje Sutartyje toliau nurodytos sąvokos turi pateiktas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia Sutarties kontekstas (kur kontekstas leidžia, vienaskaita apima ir daugiskaitą bei atvirkščiai).

Ryšių paslauga – plačios apimties tinklo paslaugos, kitos tinklo paslaugos (įskaitant belaidį vietinį tinklą, palydovines ir interneto paslaugas), taip pat paslaugos, teikiamos kartu su jūsų pasirinkta BBM paslauga, kurias teikia Jūsų Ryšių paslaugų teikėjas (teikėjai).

Ryšių paslaugų teikėjas – įmonė, kuri teikia Ryšių paslaugas.

BBM paslauga – BBM greitųjų pranešimų paslauga (taip pat vadinama "BlackBerry Messenger"), kurią sudaro Paslaugos ir Programinė įranga kartu su atitinkama Dokumentacija.

"BlackBerry ID" – prisijungimo duomenys, kuriuos pateikiate prisijungdami prie BBM paslaugos ir kitų produktų bei paslaugų, kuriems tinka "BlackBerry ID" prisijungimo duomenys.

Turinys – duomenys, tekstas, muzika, garsas, skambėjimo tonai, fotonuotraukos, paveikslėliai, vaizdo įrašai, žinutės, gairės ir kitokia skaitmeninė medžiaga arba informacija.

Dokumentacija – įprasta galutiniam vartotojui skirta dokumentacija, įskaitant bendrovės "BlackBerry" parengtą ir kartu su BBM paslauga pateiktą elgesio kodeksą, gaires ar naudojimo taisykles. Siekiant išvengti abejonių, Dokumentacija neapima galutiniam vartotojui skirtos dokumentacijos, kurią parengė kitas asmuo, o ne bendrovė "BlackBerry", ir dokumentų pakeitimų, kuriuos atliko kitas asmuo, o ne bendrovė "BlackBerry".

Įrenginys – Jūsų turimas ar naudojamas įrenginys, kaip antai išmanusis telefonas ir planšetinis kompiuteris, kuriam bendrovė "BlackBerry" sukūrė ir kuriame leido naudoti Programinę įrangą ar jos dalį.

Mokamos paslaugos – Paslaugos, kurioms Jūs turite užsiregistruoti ir už kurias turite sumokėti mokestį bendrovei "BlackBerry", atitinkamam Registruotam pardavėjui (merchant-of-record – MoR) arba mokėjimo sistemos operatoriui,  kad gautumėte paslaugą.

Paslauga (paslaugos) – bet kokia paslauga, kuri nurodoma kaip bendrovės "BlackBerry" arba su "BlackBerry" susijusio asmens Jums siūloma paslauga, teikiama kaip BBM paslaugos dalis, įskaitant individualių ir grupių teksto žinučių siuntimą, vaizdo ir balso paslaugas (kai ir jeigu jos teikiamos) ir "BlackBerry ID" paslaugą; vis dėlto tai, kad bendrovė "BlackBerry" kartu su Trečiuoju asmeniu teikia to paties prekės ženklo paslaugą, nereiškia, jog tokia paslauga pati savaime tampa Paslauga.

Programinė įranga – BBM kliento aplikacija, suteikianti prieigą prie Paslaugų, ir kita programinė įranga, kurią pagal šią sutartį bendrovė "BlackBerry" Jums bet kokia forma ir bet kokiu būdu suteikė ir kuri paskui buvo įdiegta ir naudojama (kurią gali sudaryti programinė įranga, failai, dokumentacija, sąsajos ir Turinys, nepriklausomai nuo programinės įrangos kodo; taip pat Trečiųjų asmenų komponentai). Sąvoka "Programinė įranga" neapima Trečiųjų asmenų programinės įrangos ir Trečiųjų asmenų elementų, nepriklausomai nuo to, ar Trečiųjų asmenų programinę įrangą ir Trečiųjų asmenų elementus platina bendrovė "BlackBerry" ar jie yra platinami bendrovės "BlackBerry" vardu, ir nepriklausomai nuo to, ar Trečiųjų asmenų programinė įranga ir Trečiųjų asmenų elementai yra pateikiami, tiekiami ar veikia kartu su BBM paslauga.

Trečiųjų asmenų komponentai – programinė įranga ir sąsajos, kurių licencijas bendrovė "BlackBerry" įsigijo iš trečiojo asmens tam, kad integruotų į Programinės įrangą, ir kurios yra platinamos kaip neatsiejama Programinės įrangos dalis su "BlackBerry" prekės ženklu, tačiau Trečiųjų asmenų komponentai neapima Trečiųjų asmenų programinės įrangos.

Trečiųjų asmenų turinys – trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausanti informacija.

Trečiųjų asmenų elementai – Trečiųjų asmenų turinys ir Trečiųjų asmenų produktai.

Trečiųjų asmenų produktai – Trečiųjų asmenų techninė įranga ir Trečiųjų asmenų programinė įranga bei kiti komerciniai produktai, kurie nėra "BlackBerry" produktai.

Trečiųjų asmenų paslaugos – trečiojo asmens teikiamos paslaugos, įskaitant Ryšių paslaugas, taip pat paslaugos, kurias teikia trečiojo asmens registruotas pardavėjas (MoR) arba mokėjimo sistemos operatorius, ir internetinės svetainės, kurias valdo ne bendrovė "BlackBerry".

Trečiųjų asmenų programinė įranga – trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausanti savarankiškai veikianti programinė įranga, kuri yra tiekiama arba yra kitaip prieinama su BBM paslauga, naudojantis BBM paslauga arba per BBM paslaugą.

Jūsų turinys – bet kokia informacija, kurią Jūs pateikiate ar kitu būdu suteikiate Paslaugai ar Trečiųjų asmenų paslaugai.

2.                         BBM paslaugos naudojimo taisyklės. Jūs atsakote už visus savo veiksmus naudojantis BBM paslauga ir:

a)         įsipareigojate, kad naudositės BBM paslauga ar jos dalimi pagal šios Sutarties, visų taikytinų įstatymų ir teisės aktų nuostatas ir atitinkamą BBM paslaugos ar jos dalies Dokumentaciją;

b)         patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 13 metų amžiaus arba esate emancipuotas paauglys, arba turite juridinį tėvų ar globėjų sutikimą ir turite teisę sudaryti šią Sutartį. Bet kuriuo atveju Jūs patvirtinate, kad Jums ne mažiau nei 13 metų, nes BBM paslauga ir "BlackBerry ID" paskyra nėra skirtos jaunesniems nei 13 metų vaikams. Jeigu Jūs neturite 13 metų, Jums neleidžiama naudotis BBM paslauga ir gauti "BlackBerry ID" paskyrą. Jeigu Jūs sudarote šią Sutartį bendrovės ar kito subjekto vardu, pareiškiate ir užtikrinate, kad turite teisę ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį bendrovės ar kito subjekto vardu;

c)          patvirtinate, kad visa informacija, kurią pagal šią Sutartį pateikiate bendrovei "BlackBerry" ar jos įgaliotiems platintojams, taip pat informacija, kurią pateikiate registracijos metu, kad galėtumėte naudotis BBM paslauga arba kad gautumėte su BBM paslauga naudojamą paskyrą, įskaitant "BlackBerry ID" paskyrą, yra teisinga, tiksli, aktuali ir išsami, ir kad per visą naudojimosi BBM paslauga arba paskyros turėjimo laikotarpį Jūs atnaujinsite informaciją, kad ji visada būtų teisinga, tiksli ir išsami;

d)         įsipareigojate, kad turėdamas informaciją, kurią būdamas Jūsų vietoje siektų gauti kiekvienas protingas asmuo, nenaudosite ir neleisite kitiems naudoti BBM paslaugos ar jos dalies atskirai ar kartu su Trečiųjų asmenų elementais ar paslaugomis tokiu būdu, kuris bendrovės "BlackBerry" požiūriu pagrįstai gali būti laikomas veikla, trukdančia arba bloginančia veikimą arba darančia neigiamą poveikį bet kurio asmens, taip pat bendrovės "BlackBerry" arba Ryšių paslaugų teikėjo naudojamai programinei įrangai, techninei įrangai, sistemai, tinklui, Turiniui arba paslaugai, arba veikla, kitaip žalinga bendrovei "BlackBerry" ar jos filialams ar dukterinėms bendrovėms ("BlackBerry" grupės bendrovėms), Ryšių paslaugų teikėjui arba bet kuriam jų klientų, infrastruktūrai, produktams ar paslaugoms, ir Jūs nedelsiant po atitinkamo bendrovės "BlackBerry" pranešimo gavimo nutrauksite tokią veiklą;

e)          įsipareigojate nenaudoti BBM paslaugos ar jos dalies netinkamo, šventvagiško, priekabiaujančio, užgaulaus, įžeidžiančio, šmeižikiško, nepadoraus, neteisėto ar klaidinančio Turinio persiuntimui, publikavimui, siuntimui, atsisiuntimui, platinimui ar skleidimui;

f)          įsipareigojate nenaudoti BBM paslaugos ar jos dalies vykdant ar mėginant įvykdyti nusikaltimą ar skatinant įvykdyti nusikaltimą, neteisėtas ar nusikalstamas veikas, įskaitant informacijos ar medžiagos, kurios neturite teisės rinkti, saugoti ar pateikti, atsisiuntimą, rinkimą, saugojimą, siuntimą, perdavimą, persiuntimą, paskelbimą ar kitokį pateikimą; taip pat įsipareigojate nenaudoti BBM paslaugos ar jos dalies lošimui ar kitai veiklai, kuri yra neteisėta pagal įstatymus, sutartis arba pažeidžia prievoles, teisę į privatumą, trečiojo asmens intelektinės nuosavybės ir (arba) kitas nuosavybės teises (įskaitant programinės įrangos ar Turinio, kurio Jūs neturite teisės kopijuoti ar platinti, kopijavimą ar platinimą, taip pat neteisėtą skaitmeninių teisių valdymo apsaugos apėjimą);

g)          įsipareigojate nenaudoti BBM paslaugos ar jos dalies tam, kad būtų atsisiųsta, išsiųsta, perduota ar kitaip pateikta programinė įranga ar Turinys, kuriuose yra (i) kenkėjiška programa, kaip antai: virusas, Trojos arklys, kirminas, slaptos prieigos priemonė, išjungimo mechanizmas, kenksmingas kodas, paketų perėmimo programa, nuotoliniu būdu valdoma programa, sunaikinimo mechanizmas, šnipinėjimo programa, arba (ii) kita programinė įranga ar Turinys, galintis ar skirtas (A) neigiamai paveikti programinės įrangos, techninės įrangos, paslaugų, sistemų ar duomenų būklę, (B) išjungti, pažeisti ar sugadinti programinę įrangą, techninę įrangą, paslaugas, sistemas ar duomenis arba (C) leisti ar palengvinti neteisėtą prieigą arba trukdyti teisėta prieigą prie programinės įrangos, techninės įrangos, paslaugų, sistemų ar duomenų arba leisti naudoti programinę įrangą, techninę įrangą, paslaugas, sistemas ar duomenis neteisėtais ar netinkamais tikslais, (toliau – Kenkėjiškos programos) (o jeigu sužinosite, kad BBM programinėje įrangoje yra kenkėjiška programa arba su BBM paslauga yra susijusi su kenkėjiška programa, apie ją nedelsiant pranešite bendrovei "BlackBerry");

h)         įsipareigojate be išankstinio raštiško bendrovės "BlackBerry" leidimo neparduoti, nenuomoti, neperleisti, taip pat nebandyti parduoti, išnuomoti ar perleisti kitam asmeniui Programinę įrangą ar jos dalį, Turinį ar jo dalį, kuri Jums buvo suteikta su BBM paslauga ar teise naudotis BBM paslauga ar jos dalimi;

i)           įsipareigojate nebandyti įgyti neteisėtą prieigą prie Paslaugų, kitų paskyrų, kompiuterinių sistemų ar tinklų, susijusių su Paslauga, įsilaužimo, įsibrovimo, slaptažodžio "nulaužimo" būdu ar kitais būdais, neįgyti ir nebandyti įgyti jokios per Paslaugą suteiktos medžiagos ar informacijos būdais, kurie nebuvo Jums nurodyti suteikiant BBM paslaugą;

j)           įsipareigojate, kad naudodamasis BBM paslauga ar jos dalimi neapsimesite kitu asmeniu ar subjektu, neskleisite melagingos informacijos apie savo ryšius su kitu asmeniu ar subjektu, siekdamas suklaidinti kitus nenurodysite netikros tapatybės tapatybę, taip pat neužsiimsite duomenų vagyste (phishing) ir sukčiavimu prisistatant svetimu vardu (spoofing);

k)         įsipareigojate bendradarbiauti su bendrove "BlackBerry" ir pateikti bendrovei "BlackBerry" prašomą informaciją, kuri padėtų bendrovei "BlackBerry" tiriant ar nustatant šios Sutarties pažeidimus, taip pat bendrovei "BlackBerry" arba jos paskirtam nepriklausomam auditoriui suteikti galimybę apsilankyti patalpose bei suteikti prieigą prie įrenginių, kuriuose naudojatės ar naudojotės BBM paslauga, ir visų susijusių įrašų. Šioje Sutartyje Jūs įgaliojate bendrovę "BlackBerry" bendradarbiauti su: (i) teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijomis, tiriant įtariamas nusikalstamas veikas; (ii) trečiaisiais asmenimis, tiriant šią Sutartį pažeidžiančius veiksmus, ir (iii) interneto paslaugų teikėjų, tinklų ar skaičiavimo centrų sistemos administratoriais tam, kad būtų vykdoma ši Sutartis. Vykdant tokį bendradarbiavimą bendrovė "BlackBerry" gali atskleisti Jūsų vartotojo vardą, IP adresą ir kitus asmens duomenis.

3.                         Programinės įrangos naudojimas

(a)           Licencija. Norint naudotis kai kuriomis BBM paslaugos dalimis būtina įsigyti ir naudoti Programinę įrangą. Pagal šią Sutartį Jums suteikiama licencija naudoti Programinę įrangą, bet ji neparduodama. Jums suteikiama teisė naudoti Programinę įrangą sumokėjus visus licencijos mokesčius, jeigu tokių yra. Pagal šioje Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką, ši Sutartis suteikia Jums asmeninę, atšaukiamą, neišimtinę, neperduodamą licenciją, kuri Jums leidžia įdiegti ir naudoti Programinę įrangą Įrenginyje arba keliuose Įrenginiuose, jeigu tai leidžia naudojimo taisyklės, kurias nustato trečiojo asmens internetinė parduotuvė (pavyzdžiui, parduotuvė "iTunes", jeigu perkamos aplikacijos iOS operacinei sistemai), (toliau – Naudojimo taisyklės).

Jei už Programinę įrangą mokate abonentinį mokestį arba Programinė įranga Jums suteikiama nemokamai išbandyti, pirmiau aptartos licencijos teisės Jums taikomos tik tam laikotarpiui, už kurį Jūs sumokėjote abonentinius mokesčius arba kuriam leidimą suteikė bendrovė "BlackBerry" arba jos įgaliotas platintojas.

Visais atvejais šia Sutartimi suteikiama licencija (licencijos) suteikia Jums teisę naudoti ar leisti naudoti Programinę įrangą arba gauti Paslaugas tik Jūsų paties vidaus ar asmeniniais tikslais ir tik pagal atitinkamas Naudojimo taisykles.

(b)           Naujinimai ir naujovinimai. Ši Sutartis ir pagal ją suteikiamos licencijos nesuteikia teisės: (i) gauti Programinės įrangos ar Trečiųjų asmenų programinės įrangos naujinimų ir naujovinimų; (ii) įsigyti naujų ar pakeistų Paslaugų. Neatsižvelgiant į tai, kas pasakyta pirmiau, bendrovė "BlackBerry" gali leisti naujinimą ir naujovinimą. Programinėje įrangoje gali būti įdiegta automatinė Programinės įrangos naujinimų ir naujovinimų paieškos funkcija, o Jūsų gali būti prašoma atnaujinti Programinę įrangą ar Trečiųjų asmenų programinę įrangą, kad ir toliau turėtumėte prieigą prie tam tikrų Paslaugų, kitos naujos Programinės įrangos, Trečiųjų asmenų elementų ar Trečiųjų asmenų paslaugų ar jų dalių ir galėtumėte jomis naudotis. Išskyrus atvejus, kai Jūsų Įrenginio programinė įranga neleidžia perduoti ar naudoti Programinės įrangos naujinimų ir naujovinimų, Jūs sutinkate, kad bendrovė "BlackBerry" gali (bet neįsipareigoja) tam tikru metu pateikti Jums tokius naujinimus ir naujovinimus ir pateikti pranešimus apie naujinimo ir naujovinimo galimybę. Naujinimai ir naujovinimai, kuriuos Jums suteikia bendrovė "BlackBerry" pagal šią Sutartį, yra laikomi atitinkamai Programine įranga, Paslauga ar trečiojo asmens programine įranga.

(c)           Atgaminimo teisės. Jūs negalite platinti ar keisti Programinės įrangos, kartu su Paslauga Jums pateikto Turinio ar jų dalies. Išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai aiškiai neleidžia bendrovei "BlackBerry" drausti tokius veiksmus, Jūs negalite kopijuoti, atgaminti ar kitais būdais dauginti Programinės įrangos ar kartu su Paslauga Jums pateikto Turinio arba jų dalies, išskyrus atvejus, kai tai leidžia šios Sutarties nuostatos, atitinkamos Paslaugos Dokumentacija, Naudojimo taisyklės arba atskiras rašytinis Jūsų ir bendrovės "BlackBerry" arba su bendrove "BlackBerry" susijusio subjekto susitarimas. Įgyvendinant šią nuostatą sąvokos "kopijuoti" ir "atgaminti" neapima Programinės įrangos pranešimų ir instrukcijų kopijavimo, kuris vyksta savaime normaliai veikiant programai, kai ji naudojama Dokumentacijoje aprašytais tikslais arba reguliariai išsaugant Programinės įrangos ir Įrenginio, kuriame įdiegta Programinė įranga, atsargines nemodifikuotas kopijas pagal įprastą veiklos srities verslo praktiką. Jūs negalite kopijuoti Dokumentacijos ar jos dalies, išskyrus Jūsų pačių vidinio naudojimo ar asmeniniais tikslais ir tik naudojimui kartu su Jūsų naudojama BBM paslauga.

4.                   Būtini Trečiųjų asmenų elementai ir paslaugos. Jūs privalote užtikrinti, kad Trečiųjų asmenų elementai ir Trečiųjų asmenų paslaugos (įskaitant Įrenginius, prieigą prie interneto, belaidžius tinklus ir Ryšių paslaugas), su kuriomis Jūs pasirenkate naudoti BBM paslaugą, atitiktų minimalius bendrovės "BlackBerry" reikalavimus, įskaitant Įrenginio programinę įrangą ir skirtosios interneto prieigos prieinamumą, kuri reikalinga Jūsų BBM paslaugai pagal Dokumentacijoje pateiktus reikalavimus, ir kad naudotumėte Trečiųjų asmenų elementus ir (arba) Trečiųjų asmenų paslaugas kartu su Jūsų BBM paslauga nepažeisdami licencijų, nuostatų, sąlygų, įstatymų, taisyklių ir (arba) instrukcijų, apibrėžiančių tokių Trečiųjų asmenų elementų ir Trečiųjų asmenų paslaugų naudojimą. Ryšių paslaugos yra reikalingos tam, kad būtų galima naudotis BBM paslauga. Už naudojimąsi BBM paslauga gali būti taikomi Ryšių paslaugų mokesčiai; Jūs sutinkate, kad santykiuose tarp Jūsų ir bendrovės "BlackBerry" Jūs apmokate visas patirtas Ryšių paslaugų naudojimo išlaidas. Jūsų Ryšių paslaugų teikėjas gali apriboti Jums teikiamas Paslaugas ir Trečiųjų asmenų paslaugas. Jei pageidaujate gauti informacijos apie tai, kuris Ryšių paslaugų teikėjas Jūsų gyvenamojoje vietoje palaiko BBM paslaugą, prašome kreiptis į bendrovę "BlackBerry" adresu: legalinfo@blackberry.com .

5.                   Papildomos sąlygos

(a)                Jūsų gali būti reikalaujama susitarti dėl papildomų sąlygų:

(i)                   su bendrove "BlackBerry" dėl Trečiųjų asmenų komponentų (pvz., atviro kodo komponentų) ir tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis Paslaugomis ir turiniu arba gauti BBM paslaugos naujinimą ar naujovinimą;

(ii)                 su trečiuoju asmeniu, kad galėtumėte įsigyti ar naudoti Trečiųjų asmenų elementą ar Trečiųjų asmenų paslaugą, taip pat naudotis Trečiojo asmens internetine svetaine, prieinama per BBM paslaugą;

(iii)                su registruotu pardavėju arba mokėjimo sistemos operatoriumi, kad galėtumėte pirkti internetinėje parduotuvėje per BBM paslaugą arba dėl BBM paslaugos; ir

(iv)               su Ryšių paslaugų teikėju dėl Ryšių paslaugų.

(b)                 Jūs atsakote už bet kokios Jūsų su trečiuoju asmeniu sudarytos sutarties vykdymą, bendrovė "BlackBerry" neatsako ir neprisiima jokios atsakomybės už bet kokios rūšies nuostolius ar žalą, patirtą dėl Jūsų bendradarbiavimo su trečiaisiais asmenimis. Jei turite abejonių dėl to, ar Turinio, elemento, produkto ar paslaugos šaltinis yra bendrovė "BlackBerry", kreipkitės į bendrovę "BlackBerry" adresu: legalinfo@blackberry.com . Jei bendraujate su trečiaisiais asmenimis internetu arba dėl Trečiųjų asmenų paslaugų, įsitikinkite, kad tikrai žinote su kuo bendraujate ir esate susipažinęs su internetinių svetainių naudojimosi sąlygomis, galimų Trečiųjų asmenų paslaugų ir Trečiųjų asmenų elementų pristatymo ir apmokėjimo sąlygomis, naudojimo sąlygomis, galutinio vartotojo licencijos sąlygomis, galimybe grąžinti produktus, privatumo sąlygomis, privatumo nuostatomis ir saugumo nustatymais, garantuojančiais asmens duomenų apsaugą ir užtikrinančius Jūsų asmeninį saugumą.

(c)                 Tarp Jūsų ir trečiojo asmens galiojančios papildomos sąlygos jokiais atvejais negali saistyti bendrovės "BlackBerry" arba nustatyti papildomų įpareigojimų ir pareigų bendrovei "BlackBerry", neatitinkančių šios Sutarties nuostatų, o santykiuose tarp Jūsų ir bendrovės "BlackBerry" tebegalioja šios Sutarties nuostatos dėl Trečiųjų asmenų elementų ir Trečiųjų asmenų paslaugų.

(d)                 Jeigu Trečiųjų asmenų komponentui yra taikomos papildomos nuostatos ir sąlygos, suteikiančios Jums teises naudoti, kopijuoti, platinti ar keisti Trečiųjų asmenų komponentą ar jo dalį, kurios yra platesnės negu pagal šią Sutartį suteiktos teisės dėl Programinės įrangos naudojimo, Jūs galite gauti tokių platesnių teisių teikiamą naudą tik ta apimtimi, kuria naudodamiesi šiomis platesnėmis teisėmis nepažeidžiate šios Sutarties sąlygų, taikomų kitai Programinės įrangos daliai. Kalbant apie Trečiųjų asmenų programinę įrangą ar Trečiųjų asmenų paslaugas (į kurias įeina programinė įranga ir Turinys), kurias Jums suteikia bendrovė "BlackBerry", jeigu Trečiųjų asmenų programinė įranga ar Trečiųjų asmenų paslaugos yra teikiamos be atskiros licencijos ar naudojimo sąlygų, tokiai įrangai ir paslaugoms yra taikomos šios Sutarties sąlygos tartum tai būtų atitinkama Programinė įranga ar Paslaugos, kurios yra Jūsų naudojamos BBM paslaugos dalis; ši nuostata galioja tik tuo atveju, jeigu Trečiųjų asmenų programinė įranga ir Trečiųjų asmenų paslauga Jums yra teikiama "TOKIA, KOKIA YRA" ir "TOKIA, KOKIA YRA TEIKIAMA", be aiškiai išreikštų ar numanomų sąlygų, patvirtinimų, garantijų, pareiškimų ir laidavimų, o santykiams tarp Jūsų ir bendrovės "BlackBerry" galioja šioje Sutartyje nustatyti atsakomybės apribojimai ir išimtys, atsisakymai, kompensacijos ribojimai, taikomi Trečiųjų asmenų elementams ir Trečiųjų asmenų paslaugoms, o ne Programinei įrangai.

6.                   BBM paslaugos keitimas arba nutraukimas

(a)            BBM paslaugos keitimas arba nutraukimas. Jūs sutinkate, kad bendrovė "BlackBerry", nepriimdama jokios atsakomybės Jūsų atžvilgiu, gali bet kuriuo metu laikinai arba visam laikui keisti, sustabdyti, nutraukti, panaikinti, išjungti BBM paslaugą arba taikyti jai ribojimus, apie tai Jums pranešusi arba nepranešusi; tuo atveju, jeigu bendrovė "BlackBerry" laikinai nutraukia Paslaugą (tokiu atveju automatiškai nustoja galioti Jūsų licencija naudotis prieiga prie Paslaugos), o Jūs esate sumokėjęs už Paslaugos prieinamumą per tam tikrą laikotarpį ir nesate pažeidęs šios Sutarties, Jūs turite teisę gauti visą už Paslaugą sumokėtą sumą ar jos dalį, kaip nustatyta tuo metu galiojusioje tvarkoje dėl kompensacijų už Paslaugą, iš bendrovės "BlackBerry" arba iš registruoto pardavėjo ar mokėjimo sistemos operatoriaus, kuriems sumokėjote mokesčius. Tokia kompensacija būtų Jūsų išskirtinė teisė, o bendrovės "BlackBerry" arba registruoto pardavėjo arba mokėjimo sistemos operatoriaus vienintelė pareiga Jums tik tuo atveju, jeigu bendrovė "BlackBerry" visam laikui nutraukia BBM paslaugos ar jos dalies teikimą.

(b)            Priežiūra. Neapribojant pirmiau išdėstytų nuostatų, bendrovė "BlackBerry" pasilieka teisę, o Jūs sutinkate, kad bendrovė "BlackBerry" gali savo nuožiūra periodiškai sustabdyti prieigą prie BBM paslaugos ar jos dalies arba kitaip nustoti teikusi BBM paslaugą ar jos dalį tam, kad ištaisytų programinės įrangos klaidas, įdiegtų naujinimus, atliktų diagnostikos ir kitus BBM paslaugos priežiūros darbus.

7.                   Jūsų įnašas ir kitas turinys

(a)            Atsiliepimai. Jūs galite bendrovei "BlackBerry" pateikti atsiliepimus apie naudojamą BBM paslaugą. Išskyrus atvejus, kai bendrovė "BlackBerry" raštu nustato kitaip, pagal šią Sutartį Jūs sutinkate, kad visi atsiliepimai, komentarai, pasiūlymai, idėjos, koncepcijos ir pakeitimai, kuriuos Jūs pateikiate bendrovei "BlackBerry" dėl BBM paslaugos ir visos susijusios intelektinės nuosavybės teisės (toliau kartu – Atsiliepimai), yra bendrovės "BlackBerry" nuosavybė, o Jūs šia Sutartimi perleidžiate bendrovei "BlackBerry" visas savo teises, nuosavybės teises ir turtines teises į Atsiliepimus. Jūs neteiksite bendrovei "BlackBerry" Atsiliepimų, kuriuos, Jūsų žiniomis, saugo tretiesiems asmenims priklausančios intelektinės nuosavybės teisės. Jūs sutinkate bendradarbiauti su bendrove "BlackBerry" pasirašant kitus dokumentus ir atliekant kitus veiksmus, kurių pagrįstai prašo bendrovė "BlackBerry", kad būtų patvirtinta, jog Atsiliepimai nuosavybės teise priklauso bendrovei "BlackBerry" ir bendrovei "BlackBerry" suteikta galimybė įregistruoti ir (arba) apsaugoti visas susijusias intelektinės nuosavybės teises ir (arba) konfidencialią informaciją

(b)            Galutinio vartotojo Turinys, Trečiųjų asmenų elementai. Jums, o ne bendrovei "BlackBerry", tenka visa atsakomybė už Jūsų Turinį. Bendrovė "BlackBerry" nekontroliuoja Turinio ir Trečiųjų asmenų elementų, kuriuos Jums pateikia galutiniai vartotojai, kai naudojatės Jums teikiama BBM paslauga ar kai jie naudojasi BBM paslauga gaudami Trečiųjų asmenų paslaugas; papildant bendras atsakomybės apribojimo nuostatas, pateiktas 17 skirsnyje, bendrovė "BlackBerry" negarantuoja Trečiųjų asmenų elementų tikslumo, nepažeidžiamumo ir kokybės, neatsako už Trečiųjų asmenų elementus. Bendrovė "BlackBerry" gali nustatyti bendrą tvarką ir ribojimus dėl BBM paslaugos naudojimo, įskaitant galimo saugoti Turinio apimtį, maksimalų laikotarpį, kiek Turinys ar informacija pranešimų/diskusijų lentose bus laikoma ir prieinama naudojantis su bet kokia Paslauga (įskaitant virtualios duomenų saugyklos paslaugą), ir (arba) laikotarpį, per kurį galite naudotis Turiniu ar turėti prieigą prie Turinio. Galite naudoti bendrovės "BlackBerry" ar su bendrove "BlackBerry" susijusio asmens pateiktą Turinį, susijusį Paslauga, tik savo asmeniniams tikslams ir pagal Paslaugai taikomas specialias licencijos sąlygas. Tokie kaip pirmiau nurodyti apribojimai bus detaliai išdėstyti atitinkamos Paslaugos Dokumentacijoje, su kuria Jūs turite susipažinti ir tam tikru metu pakartotinai peržiūrėti, nes ateityje bendrovė "BlackBerry" gali atlikti pakeitimų. Jūs sutinkate, kad bendrovė "BlackBerry" neatsako už Turinio praradimą, ištrynimą, neteisėtą prieigą prie tokio Turinio ar jo neišsaugojimą ir, jeigu Jūs turite reikalingas teises ar licencijas, privalote saugoti atsarginę Turinio kopiją, jeigu Jums svarbu turėti tokio Turinio kopiją.

(c)             Jūsų turinys. Išskyrus šioje Sutartyje ar jos priede aiškiai nurodytus atvejus, šioje Sutartyje nenumatomas Jūsų turinio nuosavybės teisių perleidimas bendrovei "BlackBerry". Jūs suteikiate bendrovei "BlackBerry" pasaulinę, neterminuotą, neatšaukiamą, perleidžiamą, autoriniu atlyginimu neapmokestinamą ir neišimtinę licenciją naudoti, platinti, atgaminti, keisti, adaptuoti, viešai atlikti ir viešai pateikti Turinį, kurį pateikiate, kad būtų įtrauktas į BBM paslaugos aspektus, prieinamus kitiems BBM paslaugos naudotojams, tiek, kiek yra tikslinga teikiant ir valdant BBM paslaugą ar jos dalį; taip pat Jūs suteikiate bendrovei "BlackBerry" pasaulinę, autoriniu atlyginimu neapmokestinamą ir neišimtinę licenciją naudoti, platinti, atgaminti, keisti, adaptuoti, viešai atlikti ir viešai pateikti Turinį, Turinio, kurį suteikiate kitiems BBM paslaugos aspektams, tiek, kiek pagrįstai reikalinga teikiant Jums BBM paslaugą; abiem atvejais Jūs garantuojate ir užtikrinate, kad turite teisę suteikti bendrovei "BlackBerry" tokį leidimą.

(d)            Smerktinas turinys ir Trečiųjų asmenų elementai. Jūs suprantate, kad naudodamasis BBM paslauga ar Trečiųjų asmenų paslauga, galite susidurti su Turiniu ir Trečiųjų asmenų elementais, kurie yra arba Jums atrodo įžeidžiantys, nepadorūs ar kitaip smerktini. Bendrovė "BlackBerry" ir jos paskirti asmenys turi teisę (bet ne pareigą) savo nuožiūra atlikti Trečiųjų asmenų elementų pirminį patikrinimą, juos atmesti ar pašalinti iš BBM paslaugos.

(e)             Tėvų kontrolė ir suaugusiųjų priežiūra. BBM paslaugos ar Trečiųjų asmenų paslaugų dalyse gali būti nuostatų, leidžiančių Jums blokuoti ar filtruoti tam tikrą Turinį, Paslaugas, Trečiųjų asmenų paslaugas ar trečiuosius asmenis. Tik Jūs atsakote už tokių nuostatų parinkimą ir aktyvavimą pagal savo pasirinkimą. Bendrovė "BlackBerry" negarantuoja, kad tokios nuostatos yra be klaidų, blokuoja visą nepageidaujamą Turinį, Paslaugas, Trečiųjų asmenų paslaugas ir trečiuosius asmenis, kad negali neįjungti ar apeiti kiti asmenys, kurie turi prieigą prie BBM paslaugos. Jeigu leidžiate savo vaikui naudoti Jums teikiamą BBM paslaugą, Jūs atsakote už sprendimą, ar tokia Programinė įranga, Paslaugos, Trečiųjų asmenų paslaugos ir Trečiųjų asmenų elementai yra tinkami Jūsų vaikui, ir tik Jūs atsakote už Jūsų vaiko prieigą prie Programinės įrangos, Paslaugų, Trečiųjų asmenų paslaugų ir Trečiųjų asmenų elementų bei jų naudojimą, įskaitant visus finansinius mokesčius ar kitą atsakomybę už tokį naudojimą ar prieigą.

8.                   Pagalbos tarnybos. BBM paslauga nėra sujungta su viešuoju komutuojamu telefono tinklu, nenaudoja telefono numerių ryšiui su kitais įrenginiais, nėra skirta ar numatyta naudoti vietoje įprasto mobilaus telefono ar fiksuotos linijos telefono. Taigi Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad BBM paslauga nėra skirta ar numatyta naudoti vietoje įprasto mobilaus telefono ar fiksuotos linijos telefono ir kad BBM programėlė neturi būti naudojama skambinti numeriais 911, 112, 999, 000 ir kitais specialiaisiais numeriais į viešojo saugumo centrus ar panašias pagalbos tarnybas pagal vietinius ryšio įstatymus (toliau – Pagalbos tarnybos). BBM programėlė neleidžia skambinti Pagalbos tarnyboms. Jūs suprantate ir sutinkate, kad atskirai nuo BBM paslaugos turite imtis veiksmų, kad galėtumėte paskambinti į Pagalbos tarnybas, ir kad "BlackBerry" grupės bendrovės, jų vadovai, direktoriai ir darbuotojai neatsako už asmens sužeidimą, mirtį ar nuostoliu dėl Jūsų negalėjimo susisiekti su Pagalbos tarnybomis naudojantis BBM paslauga.

9.                         Intelektinė nuosavybė. Pagal šią Sutartį Jūs neįgyjate nuosavybės ar turtinių teisių į jokią intelektinę nuosavybę arba kitokių nuosavybės teisių, įskaitant patentus, dizainą, prekių ženklus, autorių teises, teises į duomenų bazes ar teises į bet kurią konfidencialią informaciją ar komercines paslaptis, susijusias su BBM paslauga ar jos dalimi, įskaitant "BlackBerry" grupės bendrovių bei jų atitinkamų tiekėjų kartu su BBM paslauga pateikiamą Turinį pagal šią Sutartį. Jūs taip pat neįgyjate jokių licencijos teisių į BBM paslaugą ar jos dalį, į Jums per BBM paslaugą pateikiamą Turinį, išskyrus Jums suteiktas teises, kurios aiškiai nurodytos šioje Sutartyje, susijusioje Dokumentacijoje ar kitoje Jūsų ir bendrovės "BlackBerry" raštu sudarytoje sutartyje. Visos šia Sutartimi Jums aiškiai nesuteiktos teisės priklauso bendrovei "BlackBerry". Neatsižvelgiant į tai, kas apibrėžta šioje Sutartyje, jokios šia Sutartimi suteikiamos patentinės licencijos BBM paslaugai jokiu atveju nesuteikia teisės ir negali būti suprantamos kaip suteikiančios teisę naudoti Trečiųjų asmenų paslaugas arba Trečiųjų asmenų elementus vienus arba kartu su BBM paslauga ir, neapribojant to, kas pasakyta pirmiau, šia Sutartimi suteikiamos licencijos jokiu atveju negali būti suprantamos kaip suteikiančios galimybę Trečiųjų asmenų paslaugų arba Trečiųjų asmenų elementų tiekėjui sėkmingai tvirtinti, kad tokių Trečiųjų asmenų paslaugų ar Trečiųjų asmenų elementų naudojimas atskirai arba kartu su visa ar dalimi BBM paslaugos yra licencijuojamas kartu su bendrovės "BlackBerry" patentais dėl to, kad šia Sutartimi yra licencijuojama Programinė įranga. Šia Sutartimi Jums suteikiama tik Programinės įrangos ir visų Jūsų padarytų jos kopijų licencija, o Programinė įranga nėra Jums parduodama. Programinę įrangą, visą Dokumentaciją, bet kokį Turinį, kurį "BlackBerry" grupės bendrovės pateikia Jums kartu su BBM paslauga, bei bet kurią svetainę (svetaines), kurioje Jums suteikiama prieiga prie Paslaugų, kurias saugo Kanados, Jungtinių Amerikos Valstijų ir tarptautiniai autorių teisių ir patentų įstatymai bei tarptautinių sutarčių nuostatos. Už intelektinės nuosavybės pažeidimus yra numatyta griežta civilinė bei baudžiamoji atsakomybė. Jūs sutinkate, kad nė viena šios Sutarties nuostatų neapriboja teisių ir galimybių pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, įskaitant teismo įpareigojimą nepažeisti ieškovo teisių ar sustabdyti veiksmus, pažeidžiančius tas teises, kurias bendrovė "BlackBerry" ir asmenys, teikiantys Turinį Paslaugai, gali turėti pagal galiojančius įstatymus, saugančius bendrovės "BlackBerry" ir Turinio teikėjų intelektinės nuosavybės ar kitas nuosavybės teises. Jeigu esate: i) nuolatinis Burundžio, Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, Kosovo, Mozambiko, Siera Leonės ir Tanzanijos gyventojas, arba jeigu ii) gyvenate jurisdikcijoje, kurioje nėra galiojančių autoriaus teisių įstatymo, arba iii) gyvenate jurisdikcijoje, kurioje galiojantys autoriaus teisių įstatymai neapsaugo programinės įrangos, kuriai suteikta licenciją pagal šią Sutartį, Jūs sutinkate, kad Jums, BBM paslaugos naudojimui ir trečiajam asmeniui būtų taikomas Kanados autoriaus teisių įstatymas šalia pareigų, kurias Jums nustato atitinkami teisės aktai, galiojantys Jūsų šalies jurisdikcijoje.

10.                       Eksporto, importo ir naudojimo apribojimai ir JAV valstybinės licencijos. Jūs sutinkate, kad Programinėje įrangoje gali būti kriptografijos technologija, ir sutinkate jos neeksportuoti, neimportuoti, nenaudoti, neperduoti ar nereeksportuoti pažeidžiant atitinkamų valdžios institucijų priimtų įstatymų ir teisės aktų nuostatas. Šioje Sutartyje pareiškiate, kad: A) Jūsų žiniomis, pagal galiojančius teisės aktus Jūs atitinkate reikalavimus Programinei įrangai įsigyti, negyvenate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas, kurios JAV vyriausybė nepaskelbė "terorizmą remiančia" šalimi, nesate įtrauktas į JAV vyriausybės sudarytą uždraustų arba apribotų asmenų sąrašą; B) nenaudosite Programinės įrangos cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar jų raketinio paleidimo sistemų, ar medžiagų ir įrengimų, naudojamų tokiuose ginkluose ir jų paleidimo sistemose, vystymui, gamybai, prekybai, palaikymui, sandėliavimui, aptikimui, identifikavimui ir skleidimui, taip pat jų neperparduosite ar neeksportuosite asmenims ar subjektams, užsiimantiems tokia veikla. Neatsižvelgiant į susitarimus su trečiaisiais asmenimis ir įstatymų, reglamentų ir politikos nuostatas, jeigu esate Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės institucija, tai Jūsų teisės, susijusios su Programine įranga, nebus platesnės negu numatyta šioje Sutartyje, išskyrus atvejus, kai yra aiškus bendrovės "BlackBerry" sutikimas, apibrėžtas rašytiniame Jūsų ir bendrovės "BlackBerry" susitarime, pasirašytame bendrovės "BlackBerry" vyriausiojo už veiklą atsakingo pareigūno arba "BlackBerry" vykdančiojo pareigūno.

11.                       Saugumas, paskyros ir slaptažodžiai

(a)       Paskyrų ir slaptažodžių naudojimas. Jūs sutinkate prisiimti visą atsakomybę už atitinkamų saugumo priemonių, leidžiančių kontroliuoti prieigą prie Jūsų naudojamos BBM paslaugos, taip pat Įrenginio, kuriame įdiegta Programinė įranga. Neapribojant to, kas pirmiau nustatyta, Jūs sutinkate pasirinkti patikimus slaptažodžius ir išlaikyti visų slaptažodžių, naudojamų prieigai prie Jūsų naudojamos BBM paslaugos ar jos dalies, saugumą ir konfidencialumą, įskaitant slaptažodžius, naudojamus prieigai prie Jūsų "BlackBerry ID" paskyros, susijusios su Jūsų naudojama BBM paslauga. Jūs taip pat sutinkate, kad esate atsakingas už visus naudojant Jūsų slaptažodžius arba Jūsų paskyrose ar per jas atliekamus veiksmus, įskaitant visus finansinius mokesčius ar kitą atsakomybę už tokius veiksmus. Jūs sutinkate nedelsiant pranešti bendrovei "BlackBerry" apie bet kokį visos ar dalies Jūsų naudojamos BBM paslaugos neteisėtą naudojimą, taip pat apie bet kuriai BBM paslaugos daliai taikomų slaptažodžių neteisėtą naudojimą, susisiekdamas su bendrovės "BlackBerry" pagalbos vartotojams centru (kontaktinė informacija nurodoma adresu www.blackberry.com/support). Gavusi pranešimą apie neteisėtą naudojimą bendrovė "BlackBerry" gali, bet neprivalo imtis reikalingų veiksmų. Jūs sutinkate, kad pranešimas bendrovei "BlackBerry" apie neteisėtą naudojimą neatleidžia Jūsų nuo atsakomybės už visus naudojant Jūsų slaptažodžius, Jūsų paskyrose arba per jas atliekamus veiksmus.

(b)            "BlackBerry ID". Jeigu dar neturite "BlackBerry ID" paskyros, gausite raginimą ją susikurti, kad galėtumėte pasiekti ir naudotis BBM paslauga. Susikurtą "BlackBerry ID" galite naudoti pasiekti kitus produktus ir paslaugas, kurios naudoja "BlackBerry ID" paslaugą ir prie kurių turite prieigos teisę (toliau – per "BlackBerry ID" pasiekiamos paslaugos). Jūs sutinkate, kad šios sutarties sąlygos ir nuostatos, kurios taikomos "BlackBerry ID" paslaugai, tiek kaip Paslaugai, tiek kaip BBM paslaugos daliai, taip pat taikomos Jūsų "BlackBerry ID" naudojimui su per "BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų funkcija., įskaitant 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 skirsnius ir šį 11 skirsnį, jeigu Jūs ir bendrovė "BlackBerry" nesusitaria dėl kitokių sąlygų ir nuostatų, taikomų Jūsų "BlackBerry ID" naudojimui, susijusiam su tokiais produktais ir paslaugomis. Be to, nustojus galioti šia Sutarčiai minėtos sąlygos ir nuostatos tebetaikomos tolesniam Jūsų galioja "BlackBerry ID" naudojimui su kitomis per "BlackBerry ID" pasiekiamomis paslaugomis, jeigu bendrovė "BlackBerry" nenurodo, kad pasibaigus sutarties galiojimui Jūs netenkate teisės naudoti "BlackBerry ID" su kitomis per "BlackBerry ID" pasiekiamomis paslaugomis.

12.                       Konfidencialumas ir apgrąžos inžinerijos netaikymas. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad: a) bendrovei "BlackBerry" ir (arba) "BlackBerry" grupės įmonėms reikėjo daug laiko ir lėšų BBM paslaugai sukurti; ir kad b) BBM paslaugoje yra konfidencialios informacijos, įskaitant bendrovės "BlackBerry" ir "BlackBerry" grupės įmonių bei jų atitinkamų tiekėjų komercines paslaptis. Ši Sutartis nesuteikia Jums teisės įsigyti iš bendrovės "BlackBerry", su ja susijusių asmenų ir platintojų pirminio kodo Programinei įrangai, Paslaugoms, Trečiųjų asmenų elementams ir Trečiųjų asmenų paslaugoms ir, išskyrus atvejus, kai bendrovei "BlackBerry" įstatymai draudžia šiuos veiksmus, Jūs įsipareigojate nekeisti, nemodifikuoti, neadaptuoti, neversti, nesugadinsite Programinės įrangos, Paslaugų, Trečiųjų asmenų elementų ir Trečiųjų asmenų paslaugų, nesutikti, kad kiti asmenys atliktų šiuos draudžiamus veiksmus, bei neįgalioti ar neskatinti jų atlikti tokius veiksmus. Šioje Sutartyje sąvoka "apgrąžos inžinerija" – apgrąžos inžinerijos taikymas duomenims ir programinei įrangai (įskaitant sąsajas, protokolus ir bet kokius kitus duomenis, įtrauktus į programas arba naudojamus su programomis, kurie techniniu požiūriu gali būti laikomi arba nelaikomi programinės įrangos kodais), paslaugai ar techninei įrangai, taip pat visiems informacijos, duomenų arba programinės įrangos gavimo ir pertvarkymo į asmeniui suprantamą formą metodams ir procesams, jų transliavimą (vertimą), išrinkimą, dekompiliavimą, iššifravimą arba išardymą (įskaitant visus "RAM/ROM arba ilgalaikės atminties iškėlimo", "laidinių arba belaidžių sąsajų stebėjimo" arba "juodųjų dėžių" apgrąžos inžinerijos aspektus).

13.                       Galiojimo terminas. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Jūs sutinkate būti saistomas šios Sutarties sąlygų (kaip nustatyta pirmiau preambulėje) ir galioja iki jos nutraukimo pagal šios Sutarties nuostatas.

14.                       Teisių gynimo priemonės ir sutarties nutraukimas

Be kitų šioje Sutartyje nustatytų bendrovės "BlackBerry" teisių ar teisių gynimo priemonių:

(a)        Jums pažeidus Sutartį, bendrovė "BlackBerry" ar jos atstovas gali, bet neprivalo imtis tam tikrų veiksmų, jei mano, kad to reikia. Tokie veiksmai gali būti Turinio laikinas pašalinimas ar pašalinimas visam laikui, duomenų perdavimo internetu blokavimas ar dalinis blokavimas ir (arba) visos ar dalies Jūsų naudojamos BBM paslaugos ar kartu su BBM paslauga naudojamo Trečiųjų asmenų elemento naudojimo laikinas sustabdymas ar nutraukimas.

(b)        Bendrovė "BlackBerry" gali (be visų kitų teisių ir teisių gynimo priemonių, numatytų šioje Sutartyje ar teisės aktuose): i) nedelsiant nutraukti šią Sutarti ir bet kokią kitą licencijos sutartį tarp Jūsų ir bendrovės "BlackBerry" dėl BBM paslaugos ar jos dalies, jeigu Jūs pažeidžiate šią Sutartį, jos priedą ar kitą Jūsų ir bendrovės "BlackBerry" arba su bendrove "BlackBerry" susijusio asmens sudarytą galiojantį susitarimą, įskaitant atvejus, kai nesumokate mokesčių per trisdešimt (30) dienų nuo, kai sueina jų mokėjimo terminas ir jie tampa mokėtini, ir (arba) (ii) nutraukti Jums Paslaugos (Paslaugų) teikimą, susijusį su BBM paslauga. Jeigu Jūs pateikėte bendrovei "BlackBerry" teisingą kontaktinę informaciją, bendrovė "BlackBerry" imasi deramų pastangų, kad Jus informuotų apie Sutarties nutraukimą.

(c)        Be to, bendrovė "BlackBerry" gali nutraukti Sutartį ir (arba) nedelsiant nustoti teikti BBM paslaugą, dėl to neatsirandant bendrovės "BlackBerry" atsakomybės Jūsų atžvilgiu, jeigu įstatymai, taisyklės, reikalavimai, teismo nutartis arba kitos valstybinės valdžios institucijos bet kokios formos sprendimas draudžia bendrovei "BlackBerry" teikti BBM paslaugą ar jos dalį arba jeigu valstybinės valdžios institucija ar padalinys nurodo, kad bendrovė "BlackBerry" neturi teisės teikti visos ar dalies BBM paslaugos. Nė viena šios Sutarties nuostata nereiškia reikalavimo, kad bendrovė "BlackBerry" būtų atleista nuo įstatymuose, taisyklėse, reglamentuose, apribojimuose numatytų įsipareigojimų ar apribojimų arba siektų, kad teismas peržiūrėtų ar nagrinėtų apeliacine tvarka bet kokią nutartį ar sprendimą. Jeigu įmanoma, bendrovė "BlackBerry" imasi pagrįstų veiksmų, kad per trisdešimt (30) dienų praneštų Jums apie Mokamų paslaugų pasibaigimą ar nutraukimą.

(e)        Išskyrus šioje Sutartyje aiškiai numatytus atvejus, bendrovė "BlackBerry" nėra atsakinga Jūsų atžvilgiu dėl Sutarties nutraukimo arba pagal šią Sutartį suteiktų teisių ir licencijų galiojimo pasibaigimo.

(f)         Tam, kad bendrovė "BlackBerry" galėtų atlikti nutraukimo ar galiojimo pasibaigimo veiksmą pagal šią Sutartį, bendrovei "BlackBerry" nereikalingas Jūsų jurisdikcijos teismo ar kitos administracinės institucijos sutikimas, pritarimas ar sprendimas.

(g)        Bendrovei "BlackBerry" reikšmingai pažeidus šią Sutartį ir neatitaisius pažeidimo per protingą laikotarpį po pranešimo gavimo, galite nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) dienų pateikęs atitinkamą pranešimą,, jeigu esate nuolatinis Prancūzijos gyventojas.

15.                       Sutarties nutraukimo pasekmės. Dėl bet kokių priežasčių nutraukus šią Sutartį arba bet kurios Paslaugos teikimą, pasibaigus Programinės įrangos ar BBM paslaugos ar jos dalies abonentui arba nemokamo bandomojo naudojimo: a) Jūs nedelsiant nustojate naudoti BBM paslaugą ir pašalinate arba panaikinate visas turimas atitinkamos Programinės įrangos kopijas arba jeigu ši Sutartis nenutraukiama, Programinės įrangos elemento (elementų), kurio licencija nustojo galioti arba su kuriuo susijusios atitinkamos Paslaugos teikimas pasibaigė ar buvo nutrauktas, visas turimas kopijas; ir b) bendrovė "BlackBerry" turi teisę nepranešusi Jums blokuoti bet kokį duomenų perdavimą į tokią Programinę įrangą ir (arba) Paslaugą ir iš jų. Nutraukus Jūsų turimos licencijos naudotis BBM paslauga galiojimą arba pasibaigus jos galiojimo terminui, Jūs įgaliojate bendrovę "BlackBerry" be įspėjimo ištrinti visas su šia paskyra susijusias bylas, programas, duomenis ir žinutes. Jūs privalote sumokėti visas sumas, mokėtinas už BBM paslaugą ir Trečiojo asmens elementus iki nutraukimo įsigaliojimo dienos imtinai, įskaitant sumas, kurios mokamos atsiskaitant pasirinktu mokėjimo būdu. Bendrovei "BlackBerry" nutraukus Sutartį pagal šios Sutarties nuostatas, Jūs privalote sumokėti bendrovei "BlackBerry" visus mokėjimus (įskaitant pagrįstas teisines išlaidas) ir susijusias išlaidas, kurias bendrovė "BlackBerry" patyrė įgyvendindama Sutartyje numatytas savo teises.

16.                       Atsakomybė už Jūsų naudojamą BBM paslaugą. Jūs esate atsakingas už BBM paslaugos naudojimą ir įsipareigojate kompensuoti bendrovei "BlackBerry", "BlackBerry" grupės bendrovėms, jų tiekėjams, teisių perėmėjams, atstovams, įgaliotiems platintojams (įskaitant Ryšių paslaugų teikėjus), jų teisių bei turto perėmėjams, atitinkamiems vadovams, tarnautojams, darbuotojams ir nepriklausomiems rangovams patirtą žalą, nuostolius, sąnaudas ir išlaidas (įskaitant pagrįstas teisines išlaidas), patirtas dėl Jūsų BBM paslaugos naudojimo, taip pat dėl Jūsų įvykdyto šios Sutarties ar jos priedų pažeidimo (toliau – nuostoliai), ir nuostolius, patirtus dėl Trečiojo asmens reikalavimų ar teisminių ieškinių. Sutartyje nurodytos bendrovės "BlackBerry" teisių gynimo priemonės nedraudžia ir negali būti aiškinamos, kad draudžia įgyvendinti šioje Sutartyje numatytas arba remiantis teisės ir teisingumo nuostatomis leidžiamas kitas teisių gynimo priemones, o tokios teisių gynimo priemonės yra taikomos bendrai.

17.                       Garantija; pareiškimas dėl atsakomybės ribojimo.

KAI KURIŲ JURISDIKCIJŲ ĮSTATYMAI GALI NELEISTI RIBOTI ATSAKOMYBĖS ARBA ATMESTI GARANTIJŲ, SĄLYGŲ, PATVIRTINIMŲ, UŽTIKRINIMŲ AR PAREIŠKIMŲ SUTARTYSE SU VARTOTOJAIS IR, JEI ESATE VARTOTOJAS, TOKIE ATMETIMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI. JEI ESATE PRANCŪZIJOS GYVENTOJAS, ŠIOJE SUTARTYJE SUTEIKTA RIBOTA GARANTIJA TAIKOMA NEPAŽEIDŽIANT JOKIŲ ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ ARBA PRIVALOMŲ TEISIŲ, KURIAS GALITE TURĖTI PAGAL PRANCŪZIJOS ĮSTATYMUS DĖL BET KOKIOS GARANTIJOS DĖL PASLĖPTŲ TEISINIŲ TRŪKUMŲ. JEI ESATE LIUKSEMBURGO GYVENTOJAS, ŠI SUTARTIS NETURI ĮTAKOS ĮSTATYMUOSE NUMATYTOMS JŪSŲ TEISĖMS DĖL PASLĖPTŲ TRŪKUMŲ.

(a)        BBM paslauga.  "BlackBerry" teiks BBM paslaugą pagrįstai rūpestingai ir pasitelkdama tinkamus įgūdžius.  "BlackBerry" neduoda jokių kitų pažadų arba garantijų dėl BBM paslaugos ir, kalbant konkrečiai, negarantuoja arba nepateikia jokio kito panašaus užtikrinimo, kad:

(i)            Galėsite naudotis savo turima BBM paslauga be pertrūkių arba klaidų, arba nuolat; arba

(ii)           Jūsų BBM paslauga, įskaitant bet kokius pranešimus, Turinį arba informaciją, kurią siunčiate arba kuri siunčiama jums, arba kurią saugote, arba kuri saugoma jūsų vardu, nepatirs jokio praradimo, sugadinimo, atakų, virusų, įsikišimo, programišių ar kitokio saugumo pažeidimo, arba bus tiksli, perduodama nesugadintos formos arba per pagrįstą laikotarpį.

(b)        Bendrosios garantijos.

(i)            KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, IŠSKYRUS KAIP ŠIOJE SUTARTYJE AIŠKIAI NUSTATYTA KITAIP, VISOS BET KOKIOS RŪŠIES AIŠKIAI IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMOS SĄLYGOS, PATVIRTINIMAI, GARANTIJOS, UŽTIKRINIMAI ARBA PAREIŠKIMAI, ĮSKAITANT BET KOKIAS SĄLYGAS, PATVIRTINIMUS, GARANTIJAS ARBA PAREIŠKIMUS DĖL PATVARUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI ARBA NAUDOJIMUI, TINKAMUMO PARDUOTI, PARDAVIMUI TINKAMOS KOKYBĖS, PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS, ARBA NUOSAVYBĖS TEISIŲ, ARBA SAVYBIŲ, ATSIRANDANČIŲ PAGAL ĮSTATYMUS ARBA PAPROČIUS, ARBA DĖL SANDORIO SUDARYMO, ARBA VERTIMOSI TAM TIKRA VEIKLA, IR VISOS KITOS BET KOKIOS RŪŠIES AIŠKIAI IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMOS GARANTIJOS, PAREIŠKIMAI, SĄLYGOS ARBA PATVIRTINIMAI YRA ŠIA SUTARTIMI ATMETAMI IR JŲ ATSISAKOMA. JEI ESATE LENKIJOS GYVENTOJAS, "BLACKBERRY" AIŠKIAI ATSISAKO ĮSTATYMUOSE NUMATYTOS GARANTIJOS (RĘKOJMIA) DĖL PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ TIEKIAMŲ PREKIŲ IR (ARBA) TEIKIAMŲ PASLAUGŲ.

(ii)           Kiek maksimaliai leidžia taikomi įstatymai, bet kokios numanomos su Programine įranga susijusios garantijos, patvirtinimai, užtikrinimai, pareiškimai arba sąlygos, kiek jų negalima atmesti, kaip nurodyta pirmiau, bet kurios gali būti ribojamos, šia Sutartimi apribojamos iki 90 (devyniasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai pirmą kartą instaliavote Programinę įrangą savo Įrenginyje.

(c)     Trečiųjų šalių elementai ir Trečiųjų šalių paslaugos, Susiję tinklalapiai.

(i)            IŠSKYRUS, KIEK KONKREČIAI DRAUDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, "BLACKBERRY" NEGALI KONTROLIUOTI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTŲ, "BLACKBERRY" NETVIRTINA JOKIŲ KONKREČIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ IR "BLACKBERRY" NIEKAIP NEATSAKO UŽ TAI, KAIP JŪS RENKATĖS, NAUDOJATE, PRISIJUNGIATE PRIE ARBA ĮGYVENDINATE TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGAS IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTUS.

(ii)           PIRMIAU PATEIKTA NUOSTATA TAIKOMA NEATSIŽVELGIANT Į TAI:  (A) KAIP ĮGYJATE ARBA GAUNATE PRIEIGĄ PRIE TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTŲ IR (ARBA) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ, T.Y. NEPRIKLAUSOMAI NUO "BLACKBERRY" ARBA SAVO RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO ARBA PER "BLACKBERRY" ARBA SAVO RYŠIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJĄ; ARBA (B) AR TOKIE TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTAI ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS (ĮSKAITANT RYŠIŲ PASLAUGAS) YRA REIKALINGI TAM, KAD GALĖTUMĖTE PASINAUDOTI VISA SAVO TURIMA BBM PASLAUGA ARBA BET KURIA JOS DALIMI.

(iii)          NEAPRIBOJANT PIRMIAU PATEIKTOS NUOSTATOS GALIOJIMO, IŠSKYRUS, KIEK TAI KONKREČIAI DRAUDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, VISUS TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTUS IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGAS "BLACKBERRY" TEIKIA ARBA SUTEIKIA PRIE JŲ PRIEIGĄ, ARBA JAIS KITAIP NAUDOJATĖS KARTU SU BBM PASLAUGA "TOKS, KOKS YRA" IR "TUOMET, KAI GALIMA NAUDOTIS" PAGRINDU, BE JOKIŲ SĄLYGŲ, PATVIRTINIMŲ, GARANTIJŲ, UŽTIKRINIMŲ ARBA PAREIŠKIMŲ, IR "BLACKBERRY" NEKAIP NEATSAKO JUMS ARBA JOKIAI TREČIAJAI ŠALIAI, JUMS ARBA PER JUS PAREIŠKUS PRETENZIJĄ DĖL KOKIO NORS KLAUSIMO, SUSIJUSIO SU TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTAIS ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT:  (A) DĖL TOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TIKSLUMO, PERDAVIMO, JŲ BUVIMO LAIKO ARBA TOLESNĖS GALIMYBĖS JAIS NAUDOTIS, ARBA DĖL KOKIOS NORS PROGRAMINĖS ĮRANGOS DALIES, KURI SKIRTA TIK TAM, KAD TOKIA PRIEIGA BŪTŲ GALIMA; (B) DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ VEIKIMO ARBA NEVEIKIMO; ARBA (C) DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TARPUSAVIO SUDERINAMUMO SU VISA JŪSŲ BBM PASLAUGA ARBA JOS DALIMI; ARBA (D) DĖL BET KURIOS TREČIOSIOS ŠALIES VEIKSMŲ ARBA NEVEIKIMO DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ, ĮSKAITANT DĖL TO, KAIP TREČIOJI ŠALIS NAUDOJA JŪSŲ DUOMENIS.

(iv)          NEAPRIBOJANT PIRMIAU PATEIKTOS NUOSTATOS GALIOJIMO, IŠSKYRUS, KIEK TAI KONKREČIAI DRAUDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, KONKREČIAI SUTINKATE, KAD "BLACKBERY" NEATSAKO UŽ JOKIUS VIRUSUS ARBA KOKIAS NORS GRASINANČIO, ŠMEIŽIKIŠKO, NEPADORAUS, DELIKTINIO, ĮŽEIDŽIAMO ARBA NELEGALAUS POBŪDŽIO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGAS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTUS, ARBA UŽ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTUS ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGAS AR UŽ JŲ PERDAVIMĄ, KAI JIE PAŽEIDŽIA KOKIŲ NORS TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISES. TOKIOS PRETENZIJOS DĖL  TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTŲ ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ ATVEJU TURITE ATGRĘŽTINIO REIKALAVIMO TEISĘ TIK Į ATITINKAMAS TREČIĄSIAS ŠALIS.

(d)           Misijai įvykdyti svarbios programos.  JŪSŲ TURIMA BBM PASLAUGA IR BET KURI JOS DALIS NĖRA TINKAMOS NAUDOTI MISIJAI ĮVYKDYTI SVARBIOSE PROGRAMOSE ARBA KENKSMINGOJE APLINKOJE, ARBA APLINKOJE, KURIOJE BŪTINAS VALDYMAS ARBA VEIKIMAS BE KLAIDŲ, ĮSKAITANT BRANDUOLINIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMĄ, ORLAIVIŲ NAVIGACIJOS ARBA RYŠIO SISTEMAS, ORO EISMO KONTROLĘ, GYVYBĖS PALAIKYMO, GINKLŲ SISTEMAS, BUVIMO VIETOS NUSTATYMO NELAIMĖS ATVEJU ARBA KITAS SKUBIOS PAGALBOS PASLAUGAS.  PAREIŠKIATE IR GARANTUOJATE, KAD PASIRŪPINSITE TINKAMOMIS DUOMENŲ ATKŪRIMO IR ATSARGINIŲ KOPIJŲ KŪRIMO SISTEMOMIS, IR ŠIAIS ATVEJAIS:  i) SUTRIKUS NAUDOJIMUISI ARBA PASLAUGŲ TEIKIMUI; ARBA ii) ATSIRADUS SUNKUMAMS ARBA KLAIDOMS PERDUODANT DUOMENIS; ARBA iii) PRARADUS ARBA SUGADINUS DUOMENIS; SUTINKATE NEDELSIANT:  SUŠVELNINTI VISĄ PATIRIAMĄ ŽALĄ IR NUOSTOLIUS IR PRANEŠTI APIE TOKIUS KLAUSIMUS "BLACKBERRY".  NEAPRIBOJANT 18 SKIRSNIO (B) PUNKTE PATEIKTO BENDROJO PAREIŠKIMO DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS RIBOJIMO, "BLACKBERRY" JOKIU ATVEJU NEATSAKO UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS, KURIUOS PATIRIATE NAUDODAMIESI SAVO TURIMA BBM PASLAUGA ARBA KOKIA NORS JOS DALIMI MISIJAI ĮVYKDYTI SVARBIOSE PROGRAMOSE ARBA KENKSMINGOJE APLINKOJE, ARBA APLINKOJE, KURIOJE BŪTINAS VALDYMAS ARBA VEIKIMAS BE KLAIDŲ, NESVARBU, AR TOKIE NUOSTOLIAI BUVO NUMATYTI AR NENUMATYTI, NET JEI "BLACKBERRY" BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

(e)           Iš "iTunes" parduotuvės įsigyta Programinė įranga.  Kalbant apie bet kokią Programinę įrangą, įsigytą iš "iTunes" parduotuvės, jei tokia Programinė įranga neatitinka taikomos garantijos, galite apie tai pranešti "Apple" ir "Apple" grąžins jūsų sumokėtą pirkimo kainą (jei ją mokėjote) už savo Programinės įrangos kopiją, tačiau "Apple" daugiau niekaip kitaip neatsako už jokias kitas pretenzijas, praradimus, atsakomybę, nuostolius, sąnaudas arba išlaidas, susijusias su neatitikimu taikomai garantijai.

18.                       Atsakomybės ribojimas.

KAI KURIOS ŠALYS NELEIDŽIA RIBOTI ARBA ATMESTI NETIESIOGINIUS, KAIP PASEKMĖ ATSIRANDANČIUS ARBA KITOKIUS NUOSTOLIUS SUTARTYSE SU VARTOTOJAIS IR, JEI ESATE VARTOTOJAS, ŠIAME SKIRSNYJE NUMATYTI APRIBOJIMAI ARBA ATMETIMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI.

(a)        KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI IR ATSIŽVELGIANT Į KONKREČIAS ŠIOJE SUTARTYJE NUMATYTAS TEISŲ GYNIMO PRIEMONES, "BLACKBERRY" JOKIU ATVEJU NEATSAKO UŽ JOKIUS ŠIŲ RŪŠIŲ NUOSTOLIUS: ATSIRANDANČIUS KAIP PASEKMĖ, BAUDŽIAMUOSIUS, PAPILDOMUS, NETIESIOGINIUS, SPECIALIUOSIUS, MORALINIUS ARBA PADIDINTUS NUOSTOLIUS, NUOSTOLIUS NEGAVUS VERSLO PELNO ARBA PAJAMŲ, DĖL NEGALĖJIMO SUTAUPYTI, KAIP TIKĖTASI, VERSLO PERTRAUKIMO, VERSLO INFORMACIJOS PRARADIMO, VERSLO GALIMYBIŲ PRARADIMO, DUOMENŲ SUGADINIMO ARBA PRARADIMO, ARBA DĖL DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ, NEGALĖJIMO PERDUOTI ARBA GAUTI DUOMENIS, PROBLEMŲ, SUSIJUSIŲ SU PROGRAMOMIS, KURIOS NAUDOJAMOS KARTU SU JŪSŲ BBM PASLAUGA, ARBA ATSIRANDANČIŲ DĖL TO, KAD JŪSŲ BBM PASLAUGOJE ARBA JOS DALYJE KAS NORS (IŠSKYRUS "BLACKBERRY") PADARO PAKEITIMUS ARBA BANDĖ DARYTI PAKEITIMUS, TAIP PAT DĖL SĄNAUDŲ DĖL NEVEIKIMO LAIKO, NEGALĖJIMO NAUDOTIS SAVO TURIMA BBM PASLAUGA ARBA JOS DALIMI, ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOMIS, ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTAIS, PAKAITINIŲ PREKIŲ SĄNAUDŲ, DRAUDIMO APSAUGOS, PATALPŲ ARBA PASLAUGŲ SĄNAUDŲ, KAPITALO SĄNAUDŲ, ARBA KITOKIUS PANAŠIUS PINIGINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRANDANČIUS IŠ AR SUSIJUSIUS SU ŠIA SUTARTIMI ARBA JŪSŲ BBM PASLAUGA, ĮSKAITANT NAUDOJIMĄSI JŪSŲ BBM PASLAUGA, NEGALĖJIMĄ JA NAUDOTIS, JŪSŲ BBM PASLAUGOS VEIKIMĄ ARBA NEVEIKIMĄ, NESVARBU, AR TOKIE NUOSTOLIAI BUVO NUMATYTI AR NENUMATYTI, NET JEI "BLACKBERRY" BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

(b)        Kiek maksimaliai leidžia taikomi įstatymai, "BlackBerry" bendroji atsakomybė jokiu atveju negali viršyti  didesniosios iš šių sumų: i) sumos, sumokėtos už tą Programinės įrangos dalį, dėl kurios kyla klausimas; ii) sumos, sumokėtos už atitinkamą Mokamos paslaugos laikotarpį, dėl kurio kyla klausimas; ir iii) 5 (penkių) JAV dolerių.

(c)        Kiek maksimaliai leidžia taikomi įstatymai, ta apimtimi, kuria "BlackBerry" atsako jums pagal šią sutartį, "BlackBerry" atsako tik už nuostolius, patirtus per laikotarpį, kai jūsų BBM paslauga buvo sutrikusi, vėlavo arba neveikė.

(d)        Jokia šio skirsnio nuostata neriboja "BlackBerry" atsakomybės jums mirties arba kūno sužalojimo atveju, jei taip atsitinka tiesiogiai dėl "BlackBerry" aplaidumo; tačiau su sąlyga, kad "BlackBerry" mokėtini nuostoliai mažinami jūsų arba kito asmens kaltės dalimi. Jei esate Italijos arba Liuksemburgo gyventojas, jokia šio skirsnio nuostata neriboja "BlackBerry" atsakomybės jums, atsirandančios tiesiogiai dėl "BlackBerry" tyčios arba didelio aplaidumo; tačiau su sąlyga, kad "BlackBerry" mokėtini nuostoliai mažinami jūsų arba kito asmens kaltės dalimi.

(e)        KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, KIEKVIENA ŠALIS ATSAKO KITAI ŠALIAI TIK TIEK, KIEK AIŠKIAI NUMATYTA ŠIOJE SUTARTYJE, IR DAUGIAU NETURI JOKIŲ KITŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, PAREIGŲ ARBA ATSAKOMYBĖS NEI PAGAL SUTARTĮ, NEI PAGAL DELIKTĄ, ĮSTATYMĄ ARBA KITU BŪDU.

(f)         KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, ŠIOJE SUTARTYJE NUMATYTI APRIBOJIMAI, ATMETIMAI IR PAREIŠKIMAI DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO: (i) TAIKOMI NEATSIŽVELGIANT Į IEŠKINIO PAGRINDO, JŪSŲ REIKALAVIMŲ ARBA IEŠKINIO POBŪDĮ, ĮSKAITANT, BE KITA KO, APLAIDUMĄ, DELIKTĄ, GRIEŽTĄ ATSAKOMYBĘ, ĮSTATYMĄ, SUTARTIES PAŽEIDIMĄ ARBA BET KOKIĄ KITĄ TEISINĘ TEORIJĄ; (ii) IŠLIEKA GALIOTI ĮVYKUS ESMINIAM ŠIOS SUTARTIES PAŽEIDIMUI ARBA PAŽEIDIMAMS, ARBA NEGALINT ĮGYVENDINTI ESMINIO ŠIOS SUTARTIES TIKSLO  ARBA KOKIOS NORS ŠIOJE SUTARTYJE NUMATYTOS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS;(iii) NETAIKOMI ŠIOJE SUTARTYJE IŠDĖSTYTIEMS ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL KOMPENSACIJOS ARBA BET KURIAI ŠALIAI PASISAVINUS ARBA PAŽEIDUS KITOS ŠALIES INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ ARBA PAŽEIDUS ŠIUOS ŠIOS SUTARTIES SKIRSNIUS: "NAUDOJIMOSI BBM PASLAUGA TAISYKLĖS" (2 SKIRSNIS), "PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS" (3 SKIRSNIS), "INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ" (9 SKIRSNIS), "EKSPORTO, IMPORTO IR NAUDOJIMOSI APRIBOJIMAI IR JAV VYRIAUSYBINĖS LICENCIJOS" (10 SKIRSNIS), "KONFIDENCIALUMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAS NETAIKYTI APGRĄŽOS INŽINERIJOS" (1).

(g)        JOKIU ATVEJU JOKIAM "BLACKBERRY" GRUPĖS ĮMONĖS VADOVUI, VALDYBOS NARIUI, DARBUOTOJUI, ATSTOVUI, PLATINTOJUI, TIEKĖJUI (IŠSKYRUS PASLAUGĄ SIŪLANTĮ PARDAVĖJĄ), NEPRIKLAUSOMAM RANGOVUI NEKYLA JOKIA ATSAKOMYBĖ PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ ARBA SUSIJUSI SU ŠIA SUTARTIMI.

(h)      PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD ŠIOJE SUTARTYJE IŠDĖSTYTI PAREIŠKIMAI DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO, ATMETIMAI IR APRIBOJIMAI YRA ESMINIS SUTARTIES TARP ŠALIŲ ELEMENTAS IR KAD NESANT TOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO, ATMETIMŲ IR APRIBOJIMŲ: (i) ĮMOKOS IR KITOS ŠIOJE SUTARTYJE NUMATYTOS SĄLYGOS BŪTŲ IŠ ESMĖS KITOKIOS; IR (ii) TAI TURĖTŲ ĮTAKOS "BLACKBERRY" GALIMYBEI SIŪLYTI IR JŪSŲ GALĖJIMUI NAUDOTIS BBM PASLAUGA, PROGRAMINE ĮRANGA ARBA PASLAUGOMIS PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ IR (ARBA) "BLACKBERRY" GALIMYBEI SUDARYTI JUMS SĄLYGAS PRISIJUNTI PRIE TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTŲ IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ PER SAVO TURIMĄ BBM PASLAUGĄ.

19.                 Sutikimas rinkti, naudoti, tvarkyti, perduoti, saugoti ir atskleisti (toliau bendrai – apdoroti arba tvarkyti) informaciją.

Asmeninę informaciją "BlackBerry" įmonių grupė ir jos paslaugų teikėjai tvarkys laikydamiesi "BlackBerry" Privatumo politikos (jos nuoroda yra šioje Sutartyje ir ją galima peržiūrėti adresu  www.blackberry.com/legal arba gauti elektroniniu paštu legalinfo@blackberry.com).  Jeigu Jūs esate Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyje, tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojas yra "BlackBerry" juridinis asmuo, su kuriuo Jūs pasirašėte šią Sutartį.

(a)        Asmeninė informacija. Dėl Jūsų naudojimosi BBM paslauga (arba bet kuria jos dalimi), įskaitant Programinės įrangos įrengimą ir (arba) naudojimą, susijusia Ryšių paslauga arba dėl "BlackBerry" ID sukūrimo asmeninę informaciją apie Jus, kaip apibrėžta pagal galiojančius teisės aktus, arba jei esate įmonė ar kita juridinio asmens forma – apie Jūsų darbuotojus ir kitus asmenis, kuriems suteikiate teisę naudotis BBM paslauga Jūsų vardu (toliau bendrai – Naudotojai) gali tvarkyti "BlackBerry" įmonių grupė ir jos paslaugų teikėjai, Jūsų Ryšių paslaugos teikėjai ir tretieji asmenys, kurių produktus ar paslaugas naudojate kartu su BBM paslauga.  Atsižvelgiant į naudojamas Paslaugas, asmeninei informacijai gali būti priskiriama tokia informacija kaip vardas, rodomas paveikslėlis, būsenos ir asmeniniai pranešimai, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kalbos pasirinkimas, "BlackBerry" ID, paskyros duomenys ir parametrai, Įrenginio informacija (pavyzdžiui, Įrenginio identifikatoriai ir Įrenginio modelis), šalis ir laiko juosta, informacija apie Ryšių paslaugos teikėją bei informacija apie BBM paslaugos funkcijų ir Paslaugų arba programinės ir aparatinės įrangos, naudojamos kartu su BBM paslauga, naudojimą.  Atsižvelgiant į prieinamas BBM paslaugos funkcijas, BBM paslauga gali padėti pasiekti, o "BlackBerry" tvarkyti adresų knygos informaciją, Įrenginio vietos duomenis, kalendorių, nuotraukas, priminimus, kad būtų galima teikti funkcijas, kurios naudoja šią informaciją kaip BBM paslaugos dalį arba kartu su BBM paslauga (pavyzdžiui, leidžia siųsti "BBM rekomenduojamą" elektroninį laišką arba SMS Jūsų adresų knygoje esančiam (-iems) adresatui (-ams).  Jūs sutinkate, kad "BlackBerry" įmonių grupė gali rinkti tokią asmeninę informaciją iš Jūsų tiesiogiai arba gauti ją iš Ryšių paslaugos teikėjų ar trečiųjų asmenų, kurių produktus ar paslaugas naudojate kartu su BBM paslauga.  Jeigu esate įmonė arba kitas juridinis asmuo, Jūs užtikrinate, kad gavote visus reikalingus sutikimus ir įgaliojimus, kurių reikalaujama pagal šį 19 skirsnį, kadangi jie yra susiję su Jūsų Naudotojų asmenine informacija, kuri yra renkama jiems naudojant BBM paslaugą.

(b)       Tikslai.  Laikantis "BlackBerry" Privatumo politikos, asmeninę informaciją "BlackBerry" įmonių grupė ir jos paslaugų teikėjai gali tvarkyti siekdami: (i) suprasti ir patenkinti Jūsų poreikius ir pageidavimus bei suteikti Jums BBM paslaugą ir "BlackBerry" ID; (ii) kurti naujus ir tobulinti esamus produktus bei paslaugas, kartu sužinant Jūsų nuomonę apie juos; (iii) valdyti ir plėtoti "BlackBerry" įmonių grupės verslą ir veiklą; (iv) vykdyti teisinius bei norminius reikalavimus.  Be to, "BlackBerry" gali pateikti ar siųsti Naudotojams Programinės įrangos ar kitų "BlackBerry" produktų ir paslaugų, Trečiųjų asmenų programinės įrangos, Trečiųjų asmenų turinio ar Trečiųjų asmenų paslaugų bei susijusių produktų ir paslaugų atnaujinimus ar pranešimus apie atnaujinimus.

(c)       "Debesies technologijomis pagrįstos" paslaugos.  Jūs pripažįstate, kad BBM paslauga suteikia galimybę siųsti "debesies technologijomis pagrįstus" pranešimus ir naudotis kitomis paslaugomis, pavyzdžiui, nuotolinės prieigos, atmintinės ar atsarginės kopijos funkcijomis, kurias teikia "BlackBerry" įmonių grupė arba jos paslaugų teikėjai, ir sutinkate, kad Jums benaudojant tokias paslaugas įvestą, pateiktą arba kartu su tokiomis paslaugomis integruotą informaciją (pavyzdžiui, rodomus pavadinimus ir paveikslėlius, būsenos pranešimus, adresatų sąrašą arba grupės informaciją, kalendoriaus ar kitą įrenginyje esančią informaciją, pavyzdžiui, užduočių ir medijos failus), gali tvarkyti "BlackBerry" įmonių grupė, kad pagerintų siūlomų paslaugų teikimą pagal Jūsų sutartį (-is) su "BlackBerry", taip pat Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite visus reikalingus sutikimus teikti tokius duomenis "BlackBerry".

(d)       Socialinė funkcija.  Į BBM paslaugą apima "socialinė funkcija", kuri suteikia galimybę Jus surasti ir Jums susisiekti su kitais asmenimis bei pagerinti arba padidinti savo patirtį, susijusią su Paslaugomis ar programine įranga arba Trečiųjų asmenų programine įranga ar Trečiųjų asmenų paslaugomis, integruotomis į "BlackBerry" teikiamą socialinę funkciją.  Jei naudojate tokią funkciją, Jūs sutinkate, kad Jūsų prieinamumas bendrauti arba susisiekti su kitais gali būti rodomas kitiems asmenims, o Jūsų profilis, rodomi pavadinimai, rodomi paveikslėliai, būsenos pranešimai, narystės statusas ir kita tapatybės nustatymo informacija gali būti tokių asmenų peržiūrima bei komentuojama.  Pavyzdžiui, jei naudojate Paslaugą arba Trečiųjų asmenų paslaugą, kuri yra integruota į BBM socialinę platformą, Jūs sutinkate, kad, jei tokia funkcija yra: (i) Jūsų "BlackBerry" pranešiklyje esantys adresatai gali matyti, ar Jūs naudojate tokią Paslaugą arba Trečiųjų asmenų paslaugą, (ii) Jūsų adresatai gali matyti Jūsų profilį ir programinę įrangą bei turinį (pavyzdžiui, žaidimus, muzikos ar kitus garso ir vaizdo failus, atsižvelgiant į Paslaugą ar Trečiųjų asmenų programinę įrangą), kuriuos Jūs įkėlėte, naudojatės arba kuriais galima dalintis kaip Jūsų naudojamos Paslaugos ar Trečiųjų asmenų paslaugos dalimi, taip pat Jūsų arba kitų komentarus apie juos, (iii) kai Jūs pateikiate komentarus apie savo adresatus ar jų atsisiųstą ar naudojamą programinę įrangą arba turinį kaip dalį savo naudojamos Paslaugos ar Trečiųjų asmenų paslaugos, informacija apie Jus (pavyzdžiui, Jūsų komentarai, naudotojo profilio pavadinimas ir rodomas paveikslėlis) gali būti rodoma kitiems to asmens adresatams, ir (iv) Paslauga arba Trečiųjų asmenų paslauga gali turėti automatizuotą funkciją, kuri atlieka analizę, kad remiantis Jūsų pageidavimais būtų galima parengti rekomendacijas ir tobulinti Paslaugos ar Programinės įrangos naudojimo galimybes.  Patikrinkite galimų naudoti Paslaugų parametrų parinktis ar galimas Programinės įrangos parinktis, kad nustatytumėte tokių Paslaugų ar Programinės įrangos prieinamumą ir privatumo parametrus.

(e)       Trečiųjų asmenų paslaugų integracija.  BBM paslaugai funkcionuoti gali būti reikalingos Trečiųjų asmenų paslaugos (pavyzdžiui, Ryšių paslaugos).  Jei nusprendžiate integruoti arba susieti BBM paslaugą su Trečiųjų asmenų paslaugomis (pvz., paslaugomis, kurios palengvina BBM paslaugos kartu su socialinių tinklų arba kitų paslaugų, kurias teikia tretieji asmenys, naudojimu), Jūs suteikiate "BlackBerry" leidimą prieiti prie Trečiųjų asmenų paslaugų Jūsų vardu ir tvarkyti Jūsų asmeninę informaciją, susijusią su tokiomis Trečiųjų asmenų paslaugomis, siekiant pagerinti Jūsų prieigą prie šių Trečiųjų asmenų paslaugų Jūsų asmeniniams ir (ar) vidaus tikslams.  Informacija, kuri gali būti tvarkoma: (i) Jūsų "BlackBerry" ID ar kitos atitinkamos paskyros ID, slaptažodis (-iai), patvirtinimo raktai ar kiti kredencialai kiekvienai tokiai trečiųjų asmenų paslaugai ar kitai (-oms) paskyrai (-oms), kurią (-ias) integruojate į BBM paslaugą; (ii) jūsų paskyros profilio informacija (pavyzdžiui, "BlackBerry" ID, Jūsų rodomas paveikslėlis, rodomas vardas, asmeninis pranešimas, pasiekiamumo būsena, šalis, laiko zona, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kt.; (iii) informacija apie įrenginyje esančius adresatus;  (iv) nuoroda, prie kurių trečiųjų asmenų programų ar paslaugų prisijungėte iš savo Programinės įrangos paskyros; ir (v) sesijos duomenys, gauti iš jūsų naudojimosi trečiųjų asmenų programomis ar paslaugomis, prie kurių prisijungėte iš savo Programinės įrangos paskyros (pavyzdžiui, aukšti rezultatai, kurių pasiekėte prisijungę prie trečiųjų asmenų žaidimo ar programos, kuri rodoma Programinės įrangos paskyros profilio langelyje, momentinių pranešimų siuntimo duomenys, gauti iš Jūsų momentinių pranešimų pokalbių, vykusių Jums prisijungus prie trečiųjų asmenų programos ar paslaugos ir kuriems vykti padėjo Programinės įrangos momentinių pranešimų funkcija, kt.).  Taip pat leidžiate "BlackBerry" atskleisti savo asmeninę informaciją atitinkamiems Trečiųjų asmenų paslaugų teikėjams (įskaitant Ryšių paslaugos teikėjus) aktyvinimo, atsiskaitymo, tiekimo, remonto, techninės priežiūros ir deaktyvinimo tikslais.  Tokių prieinamų Trečiųjų asmenų paslaugų "BlackBerry" nekontroliuoja.  Jei Jūsų asmeniniai duomenys atskleidžiami Jūsų Ryšių paslaugos teikėjui arba tretiesiems asmenims, kurių produktais ar paslaugomis naudojatės kartu su BBM paslauga, tai priklauso nuo atitinkamos (-ų) sutarties (-čių) su trečiaisiais asmenimis ir jų privatumo politikos, todėl prieš naudodamiesi Trečiųjų asmenų paslaugomis ir Trečiųjų asmenų programine įranga turėtumėte apsvarstyti šias sąlygas.  Turėtumėte apsvarstyti savo Įrenginio programinės įrangos galimybes arba pagalbos meniu bei pačią Programinę įrangą, kad daugiau sužinotumėte apie tai ir, jei reikia, pakoreguotumėte leidimus, kuriuos suteikiate, ir galimą tokių Trečiųjų asmenų paslaugų ir Trečiųjų asmenų programinės įrangos kontrolę.

(f)        Slapukai ir panašios technologijos.  "BlackBerry" įmonių grupė  gali naudoti "slapukus" (mažus informacijos elementus, saugomus Jūsų Įrenginyje) ar panašius įrankius, naudojančius anoniminę informaciją, kuri leidžia Jums prisijungti prie tam tikrų paslaugų ir apsaugo tiek Jus, tiek "Blackberry", palengvina paslaugų naudojimą arba pritaiko pagal Jūsų patirtį , arba kurios analizė padeda mums suprasti, kaip naudotojai naudoja mūsų paslaugas ir BBM paslaugą bei kaip patobulinti jų savybes.

(g)         Techninė parama ir kokybės užtikrinimas.  Jei kreipiatės į "BlackBerry" dėl techninės paramos arba siunčiate "BlackBerry" diagnostinę ar kitą techninę informaciją elektroniniu paštu arba "BalckBerry" šiam tikslui suteiktomis prisijungimo priemonėmis, Jūs sutinkate, kad "BlackBerry" įmonių grupė gali surinkti tam tikrą techninę informaciją, pavyzdžiui, Jūsų Įrenginio prietaiso identifikatorius, aparatinės įrangos ID ir modelio numerį, atminties būseną, operacinės sistemos ir aplinkos informaciją, baterijos būseną, Wi-Fi/WLAN, radijo ar belaidžio ryšio stiprumą ir jungtis, įdiegtų programų sąrašą, programų naudojimo informaciją, duomenis apie vykstančius procesus ir įrenginio konfigūracijas, sistemos įvykius ir kitą informaciją, susijusią su Jūsų Įrenginio ir jame esančios Programinės įrangos būkle, kuri gali būti naudinga diagnostikai.  Tokia informacija bus naudojama trikčių šalinimui, klientų aptarnavimui, programinės įrangos atnaujinimams ir "BlackBerry" produktų ir paslaugų tobulinimui, laikantis "BlackBerry" privatumo politikos.  Jei analizė rodo, kad tai yra susiję su trečiųjų asmenų produktu, "BlackBerry" tam tikrą diagnostinę arba techninę informaciją, kuri būtų laikoma trikčių šalinimo proceso dalimi, gali siųsti  trečiųjų asmenų produkto tiekėjui.  Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad skambučiai "BlackBerry" ir jos paslaugų teikėjams gali būti registruojami mokymo, kokybės užtikrinimo, klientų aptarnavimo ir informavimo tikslais.

.  Pranešimų, kurie siunčiami naudojantis BBM paslauga, "BlackBerry", vykdydama įprastinę savo veiklą, nesaugo ir nearchyvuoja.  BBM pranešimai, naudojant duomenų perdavimo paslaugą, siunčiami į "BlackBerry" ar jos vardu valdomus serverius ir nukreipiami gavėjui (-ams), jei gavėjas (-ai) yra prisijungęs (-ę).  Pranešimą nusiuntus, jo mūsų serveriuose nebelieka.  Jei gavėjas (-ai) nėra prisijungęs (-ę), nepristatytas pranešimas, iki kol jis bus pristatytas, "BlackBerry" ar jos vardu valdomuose serveriuose laikomas iki trisdešimties (30) dienų, o po to nepristatytas pranešimas iš mūsų serverių pašalinamas.  Nei vieno pristatyto pranešimo turinio "BlackBerry" nelaiko ir neišsaugo, jis būna tiesiogiai siuntėjo ir gavėjo įrenginiuose, jei šie naudotojai jo neištrina.  Nepaisant to, "BlackBerry" gali pasilikti išsamią perdavimo informaciją, susijusią su pranešimais ir Įrenginiais (pavyzdžiui, datos ir laiko žymų informaciją, susijusią su sėkmingai pristatytais pranešimais bei su pranešimų pristatymu susijusiais Įrenginiais), taip pat bet kokią kitą informaciją, kurią "BlackBerry" teisiškai priklauso rinkti.  Pranešimai, siunčiami per BBM paslaugą, trumpą laiką po pristatymo būna mūsų serveriuose, bet pagal mūsų bendrąsias išsaugojimo taisykles netrukus iš jų pašalinama ir panaikinama bet kokia identifikuojanti informacija.

(i)           Tarptautiniai duomenų perdavimai.  Jūs pritariate ir sutinkate, kad siekdama teikti BBM paslaugą (įskaitant "debesies technologijomis pagrįstą" ir nuotolinę prieigą, atmintinės ar atsarginės kopijos funkcijas) "BlackBerry" įmonių grupė gali tvarkyti duomenis, kurie tam tikrais atvejais gali apimti asmens duomenis ir bendravimo turinį , esančius "BlackBerry" įmonių grupės ar jos vardu valdomuose serveriuose šalyse (ar už jų ribų), kurių jurisdikcijoje Naudotojai yra, įskaitant Kanadą, JAV, Jungtinę Karalystę ir kitas Europos ekonominės erdvės šalis, Singapūrą ir kitas Azijos Ramiojo vandenyno regiono šalis, Jungtinius Arabų Emyratus ir kitas Artimųjų Rytų regiono šalis arba kitas šalis, kur yra "BlackBerry" įmonių grupės ar jos vardu valdomi įrenginiai.  Jei Naudotojai yra Europos ekonominės erdvės gyventojai arba yra bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje reikalingas sutikimas perduoti asmeninę informaciją už tos jurisdikcijos ar regiono ribų, Jūs sutinkate su tokiu informacijos tvarkymu ir garantuojate, kad pagal atitinkamus teisės aktus iš savo Naudotojų esate gavę visus būtinus sutikimus tai daryti.

20.                 Duomenys apie Naudotoją.  Be visų 19 skirsnyje leistų informacijos atskleidimo atvejų, Jūs ir Jūsų Naudotojai pritariate ir sutinkate, kad "BlackBerry" įmonių grupė gali pasiekti, saugoti ir atskleisti Duomenis apie Jus arba Jūsų Naudotojus, įskaitant asmens duomenis, Jūsų bendravimo turinį arba informaciją apie Jūsų naudojamas BBM paslaugos funkcijas bei paslaugas ar programinę ir aparatinę įrangą, naudojamą kartu su BBM paslauga, kai tokia informacija "BlackBerry" yra pasiekiama ("Duomenys apie Naudotoją"), tretiesiems asmenims, įskaitant užsienio ar vietos valdžios institucijas, Jums nepranešus pagal šalių, kuriose "BlackBerry" įmonių grupė ir jos paslaugų teikėjai, kiti partneriai ir filialai yra įsikūrę, įstatymus, siekiant: (i) laikytis įstatyminės tvarkos ar valdžios reikalavimų, ar kitų įstatymų reikalavimų;  (ii) bendradarbiauti su trečiaisiais asmenimis tiriant šios Sutarties pažeidimus; or (iii) bendradarbiauti su  sistemos administratoriais dėl interneto paslaugų teikėjų, tinklų ir kompiuterinių įrenginių, kad būtų užtikrintas šios Sutarties vykdymas.  Jūs garantuojate, kad iš savo Naudotojų esate gavę visus pagal atitinkamus teisės aktus reikalingus sutikimus atskleisti "BlackBerry" įmonių grupei Duomenis apie Naudotoją bei "BlackBerry" įmonių grupei rinkti, naudoti, tvarkyti, perduoti ir (arba) atskleisti šiuos Duomenis apie Naudotoją, kaip aprašyta pirmiau.

21.                 Perleidimas ir įgaliojimų perdavimas.  Šią Sutartį "BlackBerry" gali perleisti Jūsų neįspėjusi.  Jūs negalite perleisti nei visos šios Sutarties, nei jos dalies be išankstinio rašytinio "BlackBerry" sutikimo ("BlackBerry" nuožiūra toks sutikimas gali būti nesuteikiamas arba suteikiamas su sąlygomis), todėl bet koks Sutarties perleidimas be išankstinio rašytinio "BlackBerry" sutikimo yra niekinis ir negaliojantis.  "BlackBerry" visus šioje Sutartyje nurodytus įsipareigojimus gali vykdyti tiesiogiai arba kai kuriuos ar visus įsipareigojimus gali vykdyti jos rangovas arba subrangovas.

22.                 Pranešimai.  Jeigu šioje Sutartyje nenumatyta kitaip, laikoma, kad visi pranešimai ar kitokia informacija pagal šią Sutartį yra tinkamai pateikti, jei jie yra rašytiniai ir pristatyti asmeniškai, per kurjerį arba per paštą, laišku su apmokėtomis pašto išlaidomis, registruotu laišku arba jo atitikmeniu, su įteikimo pranešimu, ir adresuoti Jums sąskaitų siuntimo adresu, kurį Jūs nurodėte "BlackBerry", bei adresuoti bendrovei "BlackBerry UK Limited" 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Jungtinė Karalystė SL1 3XE, Generaliniam direktoriui.  Be to, kas nurodyta pirmiau, "BlackBerry", savo nuožiūra, pranešimą pagal šią Sutartį Jums gali įteikti elektroniniu būdu.  Jums išsiųstas elektroninis pranešimas laikomas tinkamai pateiktu, kai yra perduotas elektroninio pašto adresu, kurį Jūs nurodėte "BlackBerry", o jei Jūs tokio adreso "BlackBerry" nenurodėte, pranešimas gali būti laikomas tinkamai pateiktu, kai matomoje vietoje yra paskelbtas adresu http://www.blackberry.com/legal/.

23.                 Force Majeure.  Nepaisant kitų šios Sutarties nuostatų, nelaikoma, kad kuri nors Šalis nevykdo savo įsipareigojimų, nurodytų šioje Sutartyje, jei tai atsitinka dėl priežasčių, kurių Šalis negali pagrįstai kontroliuoti ir kurioms priskiriami 17 (a) (ii) skirsnyje išvardyti įvykiai, su kuriais Jūs sutinkate.  Ši nuostata neatleidžia nuo kurios nors Šalies mokėjimo kitai Šaliai prievolės nevykdymo pagal šią Sutartį.

24.                 Bendrosios nuostatos.

(a)      Trečiųjų asmenų naudos gavėjai.  Numatoma, kad "BlackBerry" filialai ir "BlackBerry" bei jos filialų direktoriai, vadovaujantys ir kiti darbuotojai bus trečiųjų asmenų naudos gavėjai pagal šios Sutarties skirsnius pavadinimu "Skubios pagalbos tarnyba" (8 skirsnis), "Atsakomybė už BBM paslaugą" (16 skirsnis), "Atsakomybės apribojimas" (18 skirsnis) ir "Garantija; atsakomybės atsisakymas" (17 skirsnis), lyg kiekvienas iš jų būtų šios Sutarties Šalis vadovaujantis šiuo skirsniu ir 1999 m. Anglijos Sutarties (Trečiųjų asmenų teisės) įstatymo nuostatomis (Trečiųjų asmenų įstatymas).   Paslaugų Turinio tiekėjai yra trečiųjų asmenų apsaugos ir jų Turinio, nurodyto "BBM paslaugos naudojimo taisyklės" (2 skirsnis) ir "Intelektinė nuosavybė" (9 skirsnis) , naudojimo apribojimų  naudos gavėjai, lyg kiekvienas iš jų būtų šios Sutarties Šalis vadovaujantis šiuo skirsniu ir Trečiųjų asmenų įstatymo nuostatomis.  Išskyrus aiškiai šioje Sutartyje ir Trečiųjų asmenų įstatyme nurodytus atvejus, bet kuris asmuo, kuris nėra šios Sutarties Šalis, pagal šią Sutartį arba Trečiųjų asmenų įstatymą neturi jokių teisių.   Jei Programinę įrangą įsigijote iš "Apple iTunes" parduotuvės, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad pagal šią Sutartį "Apple Inc." ir jos dukterinės įmonės yra trečiojo asmens naudos gavėjai ir kad Jums sutikus su šia Sutartimi, "Apple" ir jos dukterinės įmonės kaip trečiojo asmens naudos gavėjas turės teisę (ir bus laikoma, kad jos sutiko su šia teise) reikalauti Jus vykdyti šią Sutartį dėl Jūsų BBM paslaugos naudojimo iOS platformoje.  Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad "Apple Inc." ir jos dukterinės įmonės nėra atsakingos už BBM paslaugą, už bet kokias Jūsų ar trečiojo asmens pretenzijas dėl BBM paslaugos arba už bet kokią techninę priežiūrą ir paramą, susijusią su BBM paslauga.

 (b)     Teisių atsisakymas.  Nė viena Šalis neturi būti laikoma atsisakiusi kurios nors teisės pagal šią Sutartį dėl gedimo, vėlavimo ar kitu juridiniu ar teisingu pagrindu, nebent toks atsisakymas yra pateikiamas raštu, pasirašytas Šalies, kurios atžvilgiu yra kreipiamasi dėl atsisakymo reikalavimo, įgalioto asmens.  Bet kurios šios Sutarties nuostatos atsisakymas arba pažeidimas atskiru atveju neturi būti laikomas atsisakymu visais kitais atvejais.

(c)      Trukmė.  Numatyta, kad terminai, sąlygos ir garantijos, nurodytos šioje Sutartyje, pagal savo prasmę ir turinį galios šios Sutarties vykdymo laikotarpiu iki jos visiško įvykdymo, anuliavimo ar nutraukimo, įskaitant atlyginimo dalis.

(d)      Taikoma teisė ir ginčų sprendimas.  Ši Sutartis turi būti reglamentuojama ir aiškinama pagal Anglijos ir Velso teisės aktus, išskyrus bet kokius teisės aktus, reglamentuojančius teisinius konfliktų sprendimą.  JEI ESATE PRANCŪZIJOS GYVENTOJAS IR JEI ESATE VARTOTOJAS PAGAL PRANCŪZIJOS VARTOTOJŲ KODEKSO APIBRĖŽIMĄ, TAI UŽSIENIO ŠALIŲ TEISĖ SUTARTYSE JUMS NEGALI BŪTI TAIKOMA.  Šalys susitaria, kad Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių šioje Sutartyje netaikoma jokia dalimi. 

Jūs neatšaukiamai atsisakote visų prieštaravimų dėl teisminio nagrinėjimo vietos, jos nepatogumo ar kitų panašių priežasčių ir neatšaukiamai sutinkate, kad procesiniai dokumentai būtų pateikti paštu arba kokiu nors kitu būdu, kurį leidžia galiojantys įstatymai, taip pat neatšaukiamai sutinkate ir pasitikite Anglijoje esančių teismų jurisdikcija, o taip pat Jūs ir "BlackBerry" sutinkate dėl asmeninės šių teismų jurisdikcijos.  Jei Jūsų jurisdikcijos teismai neleidžia Jums sutikti su pirmiau minėtų teismų jurisdikcija ir vieta, tai visiems ginčams, kylantiems iš arba susijusiems su šia Sutartimi, bus taikoma Jūsų vietinė jurisdikcija ir teismo vieta.  Šalys aiškiai susitaria, kad ginčai negali būti sprendžiami prisiekusiųjų teisme, ir atsisako visų teisių į prisiekusiųjų teismą dėl bet kokios bylos, susijusios arba kylančios iš šios Sutarties.  Be rašytinio "BlackBerry" sutikimo joks ginčas tarp Šalių arba kai su ginču yra susijęs kitas asmuo, o ne Jūs, negali būti sujungtas ar bendras.  

Tai, kas pirmiau paminėta, nei vienai iš Šalių neužkerta kelio siekti teismo draudimo ar kito teisingo atlyginimo bet kuriame kompetentingame teisme.   Visų pirma, "BlackBerry" turi teisę pradėti teisminį ar teisingą bylos nagrinėjimą teisme, įskaitant procesinius veiksmus siekiant teismo draudimo (ar tokios pat teisės gynimo priemonės Jūsų jurisdikcijoje), susijusį su pretenzijomis ar ginčais dėl:  (i) mokėtinų sumų, kurias esate skolingi "BlackBerry" už BBM paslaugos ar bet kurios jos dalies (jei taikoma) įsigijimą, (ii) šios Sutarties skirsnių pavadinimu "BBM paslaugos naudojimo taisyklės" (2 skirsnis), "Programinės įrangos naudojimas" (3 skirsnis), "Intelektinė nuosavybė" (9 skirsnis), "Eksporto, importo bei naudojimo apribojimai ir JAV valstybinės licencijos" (10 skirsnis), "Saugumas, paskyros ir slaptažodžiai" (11 skirsnis), "Konfidencialumas ir jokios apgrąžos inžinerijos" (12 skirsnis) ir "Nutraukimo padariniai" (15 skirsnis) nuostatų pažeidimo ar grėsmės pažeisti.  JEI ESATE PRANCŪZIJOS GYVENTOJAS IR JEI ESATE VARTOTOJAS PAGAL PRANCŪZIJOS VARTOTOJŲ KODEKSO APIBRĖŽIMĄ, TAI BET KOKS NUKRYPIMAS NUO JURISDIKCIJOS IR GINČŲ SPRENDIMO PROCEDŪROS SUTARTYSE SU VARTOTOJAIS PAGAL PRANCŪZIJOS ĮSTATYMUS JUMS NEGALI BŪTI TAIKOMAS.  JEI ESATE LIUKSEMBURGO GYVENTOJAS IR JEI PAGAL ATITINKAMUS ĮSTATYMUS ESATE VARTOTOJAS, JŪSŲ ĮSTATYMINĖS TEISĖS PAGAL 2000 M. GRUODŽIO 22 D. TARYBOS REGLAMENTĄ (EB) NR. 44/2001 DĖL JURISDIKCIJOS IR TEISMO SPRENDIMŲ CIVILINĖSE IR KOMERCINĖSE BYLOSE PRIPAŽINIMO IR VYKDYMO NĖRA PAŽEIDŽIAMOS.

(e)        Atskyrimas.  Jei nustatoma, kad bet kuris šios Sutarties skyrius, sąlyga, nuostata ar sakinys (toliau - "Dalis") yra neteisėtas, negaliojantis arba jo negali įgyvendinti bet kokios jurisdikcijos kompetentinga valdžia, tuomet toks Dalies pripažinimas neturės įtakos: (i) likusių šios Sutarties Dalių teisėtumui, galiojimui ar įgyvendinamumui; arba (ii) tos Dalies teisėtumui, galiojimui ar įgyvendinamumui kitoje jurisdikcijoje, jei įmanoma, ši Dalis bus apribota ir, jei būtina, tik tuomet atskirta tiek, kiek to reikia, kad Sutartis būtų teisėta ir įgyvendinama.

(f)         Kalba.  Jei Sutartis verčiama į kitą nei anglų kalbą, jei iškiltų prieštaravimų ar neatitikimų tarp versijos anglų kalba ir bet kokio Sutarties vertimo, angliškoji versija laikoma viršesne. Nebent ir tik tiek, kiek tai draudžia Jūsų jurisdikcijos įstatymai, bet kokie ir visi nesutarimai, ginčai, tarpininkavimas ar bylinėjimasis dėl šios Sutarties turi būti vykdomas anglų kalba, įskaitant susirašinėjimą, atskleidimą, pareiškimus, katalogavimą, teigimą, žodinius pareiškimus, ginčus, žodinius ginčus ir nurodymus ar sprendimus.

(g)        Sutarties vientisumas.  Ši Sutartis (kuri visų prie jos galimų priedų tikslais ir šių priedų objekto atžvilgiu gali turėti šių priedų sąlygas) sudaro visą sutartį tarp Šalių jų susitarimo dalyko atžvilgiu, tarp Šalių nėra jokių kitų nuostatų, supratimų, susirašinėjimų, atstovavimų, įgaliojimų, pasižadėjimų, papildomų susitarimų ar susitarimų, susijusių su Programine įranga, nei numatyta šioje Sutartyje. Neatsižvelgiant į ankstesnes dalis, kiti susitarimai tarp Šalių gali reglamentuoti kitų "Your BBM Solution" dalių naudojimą.  Ši Sutartis pakeičia visas ankstesnes ar tuo pat metu tarp Šalių pasiektas žodines ar rašytines nuostatas, supratimus, susirašinėjimus, atstovavimus, įgaliojimus, pasižadėjimus, papildomus susitarimus ar susitarimus šios Sutarties dalyko atžvilgiu, ir Jūs pripažįstate, kad, sudarydami šią Sutartį, nesiremiate nė vienu iš anksčiau paminėtų punktų.  Šią Sutartį galima papildyti bet kuriuo metu bendru Šalių sutarimu.  Išskyrus tai, su kuo "BlackBerry" aiškiai nurodė nesutiksiąs, "BlackBerry" ir toliau išsaugo teisę savo nuožiūra keisti šią Sutartį ateičiai, taip pat atspindėti įstatymų pokyčius ar pagal įstatymus reikalingus pokyčius (įskaitant pokyčius, reikalingus, norint užtikrinti šios Sutarties įgyvendinamumą) ar verslo praktikos pokyčius, prieš protingą laiką Jus informuojant apie pokyčius elektroniniu būdu (kaip numatyta pirmiau esančioje dalyje apie pranešimų teikimą) arba paskelbiant pranešimą apie pokyčius puslapyje http://www.blackberry.com/legal, tad Jūs privalote reguliariai sekti pasikeitimus tinklalapyje. Jei naudojatės "Your BBM Solution" daugiau kaip šešiasdešimt (60) dienų po pranešimo apie pokyčius, bus laikoma, kad Jūs sutikote su pokyčiais. Jei nerimaujate dėl pasikeitimo (-ų), prašome per šešiasdešimt (60) dienų po pranešimo apie pasikeitimą (-us) parašyti laišką el. pašto adresu legalinfo@blackberry.com.

(h)        Atitiktis įstatymams.  Jūs savo sąskaita gaunate ir išlaikote visas licencijas, registracijas ir pritarimus, kurių reikalauja valstybės institucijos ar galiojantys įstatymai Jūsų jurisdikcijoje šiai Sutarčiai įgyvendinti ar kitus susijusius licencinius susitarimus. Visų pirma ir siekiant išvengti abejonių, įdiegdami "Your BBM Solution", Jūs privalote atitikti visiems galiojantiems įstatymams ir taisyklėms, įskaitant visų reikalingų licencijų gavimą ir registravimą, kompetentingų valstybinių institucijų leidimus bet kokios Programinės įrangos, kurioje yra komercinio šifravimo ar kitų pagal galiojančius įstatymus reikalaujamų saugumo funkcijų, importui ir naudojimui. Jūs privalote užtikrinti "BlackBerry" ir pateikti oficialius dokumentus, kurių "BlackBerry" gali reguliariai reikalauti, siekiant patikrinti, kaip Jūs vykdote šį įsipareigojimą. Be aukščiau paminėtų punktų, kadangi kai kurios Paslaugos ir Trečiųjų asmenų paslaugos gali būti prieinamos visame pasaulyje, jei Jūs norėsite naudotis Paslaugomis ar Trečiųjų asmenų paslaugomis valstybėse, kur "BlackBerry" ar kiti tretieji asmenys yra pažymėję, kad šios Paslaugos ar Trečiųjų asmenų paslaugos yra prieinamos, Jūs tai darysite savo iniciatyva ir būsite atsakingi už atitinkamų įstatymų ir taisyklių laikymąsi, įskaitant tų, kurie yra susiję su atitinkamos Paslaugos ar Trečiųjų šalių paslaugos, susijusio Turinio, Trečiųjų asmenų produktų ar Programinės įrangos eksportu, importu, naudojimu, perdavimu ir (arba) bendravimu.  Be to, "BlackBerry" negarantuoja, kad "BBM Solution" ar Trečiųjų asmenų produktai, kurie susiję su Paslauga (-omis) arba per jas prieinami, yra tinkami arba prieinami visose vietose. Jūs sutinkate neatsisiųsti ar kitais būdais neprieiti prie Programinės įrangos ar Trečiųjų asmenų produktų (ir net nebandyti) iš vietų, kur tai nelegalu. Be aukščiau paminėtų punktų, jei galiojančiais įstatymais draudžiama naudotis vaizdo ir (arba) garso skambinimo galimybėmis, pavyzdžiui, "BBM Solution" vaizdo ar balso pokalbiais, įskaitant atvejus, kai Jūsų jurisdikcijoje draudžiamos tiesioginių mainų, vaizdo ir internetinės funkcijos, nes Jums mažiau metų nei nustatyta amžiaus riba arba dėl su Pagalbos paslaugomis susijusių įstatymų, tuomet Jums negalima siųstis šių "BBM Solution" paslaugų ir (arba) produktų ir jomis naudotis, nes Jūs būsite atsakingas už būdą rasti alternatyvią prieigą prie Pagalbos paslaugų.

(i)         Išplėstinės reikšmės.  Sąvoka "įskaitant" ir "tokie kaip" turi būti suvokiami kaip reiškiantys "įskaitant be apribojimų" ir "tokie kaip be apribojimų".

JEI TURITE KLAUSIMŲ AR ABEJONIŲ DĖL ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ, PRAŠOME KREIPTIS Į "BLACKBERRY" EL. PAŠTO ADRESU LEGALINFO@BLACKBERRY.COM.

Pastaba: Italijos gyventojams žemiau pateikiamas sutikimas turi būti išskirtas į atskirą sutikimo procesą ir negali būti gautas tuo pačiu "paspaudimu" kartu su sutikimu su aukščiau nurodytomis sąlygomis.

Be Jūsų asmeninės informacijos naudojimo taip, kaip nurodyta Sutartyje ir "BlackBerry" privatumo politikoje (žr. www.blackberry.com/legal), Jūs ir Jūsų įgaliotieji vartotojai sutinka, įgalioja ir pritaria Jūsų ir Jūsų įgaliotųjų vartotojų asmeninės informacijos apdorojimui, kaip "BlackBerry" įmonių grupė ir jos paslaugų teikėjai numatė pagal galiojančius įstatymus ir vadovaujantis šia Sutartimi ir "BlackBerry" privatumo politika ir šių dokumentų tikslais, įskaitant "BlackBerry" įmonių grupės ir jų paslaugų teikėjų sutikimą, įgaliojimą ir pritarimą šiems punktams, kalbant apie funkcijas ir paslaugas, kurioms reikalinga vietos informacija, gaunama GPS ar panašių palydovinių paslaugų pagalba (kur tai įmanoma) arba minios paslaugos (angl. Crowd-sourced) Wi-Fi prieigos taškų ir mobiliojo ryšio bokštų pagalba bei kurie gali būti susiję su rinkodara arba reklama pagal buvimo vietą. Pavyzdžiui, kur galimos tam tikros "BBM Solution" galimybės gali Jums leisti bendrinti savo buvimo vietą su adresatu (-ais) arba nustatyti Jūsų buvimo vietą ar siųsti Jums žinutę. "BlackBerry" įmonių grupė tokios informacijos nesaugo tokia forma, kuri leistų asmeniškai atpažinti vartotoją, ir gali tokios informacijos pagalba teikti Jums paslaugas pagal buvimo vietą arba bandyti jas pagerinti "BlackBerry" įmonių grupės vardu arba tai daryti atžvilgiu Trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis Jūs naudojatės, naudodamiesi "Your BBM Solution". "BlackBerry" įmonių grupė taip pat gali iš tokios informacijos kurti duomenis, kurie būtų apibendrinti arba nuasmeninti taip, kad teiktų informaciją reklamai pagal vietą.  Naudodamiesi Trečiųjų asmenų paslaugomis, kuriose naudojama ar teikiama vietos informacija, Jums galioja tokios trečiojo asmens sąlygos ir privatumo politika dėl Trečiųjų asmenų paslaugų naudojamų vietos duomenų, ir Jūs turėtumėte tai peržiūrėti ir tinkamai apmąstyti, prieš suteikdami leidimą atskleisti Jūsų buvimo vietos informaciją kitiems asmenims.

Sutikimas rinkti, naudoti, tvarkyti, perduoti, saugoti ir atskleisti (toliau bendrai – apdoroti arba tvarkyti) informaciją.

Asmeninę informaciją "BlackBerry" įmonių grupė ir jos paslaugų teikėjai tvarkys laikydamiesi "BlackBerry" Privatumo politikos (jos nuoroda yra šioje Sutartyje ir ją galima peržiūrėti adresu  www.blackberry.com/legal arba gauti elektroniniu paštu legalinfo@blackberry.com).  Jeigu Jūs esate Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyje, tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojas yra "BlackBerry" juridinis asmuo, su kuriuo Jūs pasirašėte šią Sutartį.

(a)          Asmeninė informacija. Dėl Jūsų naudojimosi BBM paslauga (arba bet kuria jos dalimi), įskaitant Programinės įrangos įrengimą ir (arba) naudojimą, susijusia Ryšių paslauga arba dėl "BlackBerry" ID sukūrimo asmeninę informaciją apie Jus, kaip apibrėžta pagal galiojančius teisės aktus, arba jei esate įmonė ar kita juridinio asmens forma – apie Jūsų darbuotojus ir kitus asmenis, kuriems suteikiate teisę naudotis BBM paslauga Jūsų vardu (toliau bendrai – Naudotojai) gali tvarkyti "BlackBerry" įmonių grupė ir jos paslaugų teikėjai, Jūsų Ryšių paslaugos teikėjai ir tretieji asmenys, kurių produktus ar paslaugas naudojate kartu su BBM paslauga.  Atsižvelgiant į naudojamas Paslaugas, asmeninei informacijai gali būti priskiriama tokia informacija kaip vardas, rodomas paveikslėlis, būsenos ir asmeniniai pranešimai, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kalbos pasirinkimas, "BlackBerry" ID, paskyros duomenys ir parametrai, Įrenginio informacija (pavyzdžiui, Įrenginio identifikatoriai ir Įrenginio modelis), šalis ir laiko juosta, informacija apie Ryšių paslaugos teikėją bei informacija apie BBM paslaugos funkcijų ir Paslaugų arba programinės ir aparatinės įrangos, naudojamos kartu su BBM paslauga, naudojimą.  Atsižvelgiant į prieinamas BBM paslaugos funkcijas, BBM paslauga gali padėti pasiekti, o "BlackBerry" tvarkyti adresų knygos informaciją, Įrenginio vietos duomenis, kalendorių, nuotraukas, priminimus, kad būtų galima teikti funkcijas, kurios naudoja šią informaciją kaip BBM paslaugos dalį arba kartu su BBM paslauga (pavyzdžiui, leidžia siųsti "BBM rekomenduojamą" elektroninį laišką arba SMS Jūsų adresų knygoje esančiam (-iems) adresatui (-ams).  Jūs sutinkate, kad "BlackBerry" įmonių grupė gali rinkti tokią asmeninę informaciją iš Jūsų tiesiogiai arba gauti ją iš Ryšių paslaugos teikėjų ar trečiųjų asmenų, kurių produktus ar paslaugas naudojate kartu su BBM paslauga.  Jeigu esate įmonė arba kitas juridinis asmuo, Jūs užtikrinate, kad gavote visus reikalingus sutikimus ir įgaliojimus, kurių reikalaujama pagal šį skirsnį, kadangi jie yra susiję su Jūsų Naudotojų asmenine informacija, kuri yra renkama jiems naudojant BBM paslaugą.

(b)        Tikslai.  Laikantis "BlackBerry" Privatumo politikos, asmeninę informaciją "BlackBerry" įmonių grupė ir jos paslaugų teikėjai gali tvarkyti siekdami: (i) suprasti ir patenkinti Jūsų poreikius ir pageidavimus bei suteikti Jums BBM paslaugą ir "BlackBerry" ID; (ii) kurti naujus ir tobulinti esamus produktus bei paslaugas, kartu sužinant Jūsų nuomonę apie juos; (iii) valdyti ir plėtoti "BlackBerry" įmonių grupės verslą ir veiklą; (iv) vykdyti teisinius bei norminius reikalavimus.  Be to, "BlackBerry" gali pateikti ar siųsti Naudotojams Programinės įrangos ar kitų "BlackBerry" produktų ir paslaugų, Trečiųjų asmenų programinės įrangos, Trečiųjų asmenų turinio ar Trečiųjų asmenų paslaugų bei susijusių produktų ir paslaugų atnaujinimus ar pranešimus apie atnaujinimus.

(c)        "Debesies technologijomis pagrįstos" paslaugos.  Jūs pripažįstate, kad BBM paslauga suteikia galimybę siųsti "debesies technologijomis pagrįstus" pranešimus ir naudotis kitomis paslaugomis, pavyzdžiui, nuotolinės prieigos, atmintinės ar atsarginės kopijos funkcijomis, kurias teikia "BlackBerry" įmonių grupė arba jos paslaugų teikėjai, ir sutinkate, kad Jums benaudojant tokias paslaugas įvestą, pateiktą arba kartu su tokiomis paslaugomis integruotą informaciją (pavyzdžiui, rodomus pavadinimus ir paveikslėlius, būsenos pranešimus, adresatų sąrašą arba grupės informaciją, kalendoriaus ar kitą įrenginyje esančią informaciją, pavyzdžiui, užduočių ir medijos failus), gali tvarkyti "BlackBerry" įmonių grupė, kad pagerintų siūlomų paslaugų teikimą pagal Jūsų sutartį (-is) su "BlackBerry", taip pat Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite visus reikalingus sutikimus teikti tokius duomenis "BlackBerry".

(d)        Socialinė funkcija.  Į BBM paslaugą apima "socialinė funkcija", kuri suteikia galimybę Jus surasti ir Jums susisiekti su kitais asmenimis bei pagerinti arba padidinti savo patirtį, susijusią su Paslaugomis ar programine įranga arba Trečiųjų asmenų programine įranga ar Trečiųjų asmenų paslaugomis, integruotomis į "BlackBerry" teikiamą socialinę funkciją.  Jei naudojate tokią funkciją, Jūs sutinkate, kad Jūsų prieinamumas bendrauti arba susisiekti su kitais gali būti rodomas kitiems asmenims, o Jūsų profilis, rodomi pavadinimai, rodomi paveikslėliai, būsenos pranešimai, narystės statusas ir kita tapatybės nustatymo informacija gali būti tokių asmenų peržiūrima bei komentuojama.  Pavyzdžiui, jei naudojate Paslaugą arba Trečiųjų asmenų paslaugą, kuri yra integruota į BBM socialinę platformą, Jūs sutinkate, kad, jei tokia funkcija yra: (i) Jūsų "BlackBerry" pranešiklyje esantys adresatai gali matyti, ar Jūs naudojate tokią Paslaugą arba Trečiųjų asmenų paslaugą, (ii) Jūsų adresatai gali matyti Jūsų profilį ir programinę įrangą bei turinį (pavyzdžiui, žaidimus, muzikos ar kitus garso ir vaizdo failus, atsižvelgiant į Paslaugą ar Trečiųjų asmenų programinę įrangą), kuriuos Jūs įkėlėte, naudojatės arba kuriais galima dalintis kaip Jūsų naudojamos Paslaugos ar Trečiųjų asmenų paslaugos dalimi, taip pat Jūsų arba kitų komentarus apie juos, (iii) kai Jūs pateikiate komentarus apie savo adresatus ar jų atsisiųstą ar naudojamą programinę įrangą arba turinį kaip dalį savo naudojamos Paslaugos ar Trečiųjų asmenų paslaugos, informacija apie Jus (pavyzdžiui, Jūsų komentarai, naudotojo profilio pavadinimas ir rodomas paveikslėlis) gali būti rodoma kitiems to asmens adresatams, ir (iv) Paslauga arba Trečiųjų asmenų paslauga gali turėti automatizuotą funkciją, kuri atlieka analizę, kad remiantis Jūsų pageidavimais būtų galima parengti rekomendacijas ir tobulinti Paslaugos ar Programinės įrangos naudojimo galimybes.  Patikrinkite galimų naudoti Paslaugų parametrų parinktis ar galimas Programinės įrangos parinktis, kad nustatytumėte tokių Paslaugų ar Programinės įrangos prieinamumą ir privatumo parametrus.

(e)         Trečiųjų asmenų paslaugų integracija.  BBM paslaugai funkcionuoti gali būti reikalingos Trečiųjų asmenų paslaugos (pavyzdžiui, Ryšių paslaugos).  Jei nusprendžiate integruoti arba susieti BBM paslaugą su Trečiųjų asmenų paslaugomis (pvz., paslaugomis, kurios palengvina BBM paslaugos kartu su socialinių tinklų arba kitų paslaugų, kurias teikia tretieji asmenys, naudojimu), Jūs suteikiate "BlackBerry" leidimą prieiti prie Trečiųjų asmenų paslaugų Jūsų vardu ir tvarkyti Jūsų asmeninę informaciją, susijusią su tokiomis Trečiųjų asmenų paslaugomis, siekiant pagerinti Jūsų prieigą prie šių Trečiųjų asmenų paslaugų Jūsų asmeniniams ir (ar) vidaus tikslams.  Informacija, kuri gali būti tvarkoma: (i) Jūsų "BlackBerry" ID ar kitos atitinkamos paskyros ID, slaptažodis (-iai), patvirtinimo raktai ar kiti kredencialai kiekvienai tokiai trečiųjų asmenų paslaugai ar kitai (-oms) paskyrai (-oms), kurią (-ias) integruojate į BBM paslaugą; (ii) jūsų paskyros profilio informacija (pavyzdžiui, "BlackBerry" ID, Jūsų rodomas paveikslėlis, rodomas vardas, asmeninis pranešimas, pasiekiamumo būsena, šalis, laiko zona, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kt.; (iii) informacija apie įrenginyje esančius adresatus;  (iv) nuoroda, prie kurių trečiųjų asmenų programų ar paslaugų prisijungėte iš savo Programinės įrangos paskyros; ir (v) sesijos duomenys, gauti iš jūsų naudojimosi trečiųjų asmenų programomis ar paslaugomis, prie kurių prisijungėte iš savo Programinės įrangos paskyros (pavyzdžiui, aukšti rezultatai, kurių pasiekėte prisijungę prie trečiųjų asmenų žaidimo ar programos, kuri rodoma Programinės įrangos paskyros profilio langelyje, momentinių pranešimų siuntimo duomenys, gauti iš Jūsų momentinių pranešimų pokalbių, vykusių Jums prisijungus prie trečiųjų asmenų programos ar paslaugos ir kuriems vykti padėjo Programinės įrangos momentinių pranešimų funkcija, kt.).  Taip pat leidžiate "BlackBerry" atskleisti savo asmeninę informaciją atitinkamiems Trečiųjų asmenų paslaugų teikėjams (įskaitant Ryšių paslaugos teikėjus) aktyvinimo, atsiskaitymo, tiekimo, remonto, techninės priežiūros ir deaktyvinimo tikslais.  Tokių prieinamų Trečiųjų asmenų paslaugų "BlackBerry" nekontroliuoja.  Jei Jūsų asmeniniai duomenys atskleidžiami Jūsų Ryšių paslaugos teikėjui arba tretiesiems asmenims, kurių produktais ar paslaugomis naudojatės kartu su BBM paslauga, tai priklauso nuo atitinkamos (-ų) sutarties (-čių) su trečiaisiais asmenimis ir jų privatumo politikos, todėl prieš naudodamiesi Trečiųjų asmenų paslaugomis ir Trečiųjų asmenų programine įranga turėtumėte apsvarstyti šias sąlygas.  Turėtumėte apsvarstyti savo Įrenginio programinės įrangos galimybes arba pagalbos meniu bei pačią Programinę įrangą, kad daugiau sužinotumėte apie tai ir, jei reikia, pakoreguotumėte leidimus, kuriuos suteikiate, ir galimą tokių Trečiųjų asmenų paslaugų ir Trečiųjų asmenų programinės įrangos kontrolę.

            

(f)         Slapukai ir panašios technologijos.  "BlackBerry" įmonių grupė  gali naudoti "slapukus" (mažus informacijos elementus, saugomus Jūsų Įrenginyje) ar panašius įrankius, naudojančius anoniminę informaciją, kuri leidžia Jums prisijungti prie tam tikrų paslaugų ir apsaugo tiek Jus, tiek "Blackberry", palengvina paslaugų naudojimą arba pritaiko pagal Jūsų patirtį , arba kurios analizė padeda mums suprasti, kaip naudotojai naudoja mūsų paslaugas ir BBM paslaugą bei kaip patobulinti jų savybes.

(g)         Techninė parama ir kokybės užtikrinimas.  Jei kreipiatės į "BlackBerry" dėl techninės paramos arba siunčiate "BlackBerry" diagnostinę ar kitą techninę informaciją elektroniniu paštu arba "BalckBerry" šiam tikslui suteiktomis prisijungimo priemonėmis, Jūs sutinkate, kad "BlackBerry" įmonių grupė gali surinkti tam tikrą techninę informaciją, pavyzdžiui, Jūsų Įrenginio prietaiso identifikatorius, aparatinės įrangos ID ir modelio numerį, atminties būseną, operacinės sistemos ir aplinkos informaciją, baterijos būseną, Wi-Fi/WLAN, radijo ar belaidžio ryšio stiprumą ir jungtis, įdiegtų programų sąrašą, programų naudojimo informaciją, duomenis apie vykstančius procesus ir įrenginio konfigūracijas, sistemos įvykius ir kitą informaciją, susijusią su Jūsų Įrenginio ir jame esančios Programinės įrangos būkle, kuri gali būti naudinga diagnostikai.  Tokia informacija bus naudojama trikčių šalinimui, klientų aptarnavimui, programinės įrangos atnaujinimams ir "BlackBerry" produktų ir paslaugų tobulinimui, laikantis "BlackBerry" privatumo politikos.  Jei analizė rodo, kad tai yra susiję su trečiųjų asmenų produktu, "BlackBerry" tam tikrą diagnostinę arba techninę informaciją, kuri būtų laikoma trikčių šalinimo proceso dalimi, gali siųsti  trečiųjų asmenų produkto tiekėjui.  Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad skambučiai "BlackBerry" ir jos paslaugų teikėjams gali būti registruojami mokymo, kokybės užtikrinimo, klientų aptarnavimo ir informavimo tikslais.

(h)        Pranešimų saugojimas. Pranešimų, kurie siunčiami naudojantis BBM paslauga, "BlackBerry", vykdydama įprastinę savo veiklą, nesaugo ir nearchyvuoja.  BBM pranešimai, naudojant duomenų perdavimo paslaugą, siunčiami į "BlackBerry" ar jos vardu valdomus serverius ir nukreipiami gavėjui (-ams), jei gavėjas (-ai) yra prisijungęs (-ę).  Pranešimą nusiuntus, jo mūsų serveriuose nebelieka.  Jei gavėjas (-ai) nėra prisijungęs (-ę), nepristatytas pranešimas, iki kol jis bus pristatytas, "BlackBerry" ar jos vardu valdomuose serveriuose laikomas iki trisdešimties (30) dienų, o po to nepristatytas pranešimas iš mūsų serverių pašalinamas.  Nei vieno pristatyto pranešimo turinio "BlackBerry" nelaiko ir neišsaugo, jis būna tiesiogiai siuntėjo ir gavėjo įrenginiuose, jei šie naudotojai jo neištrina.  Nepaisant to, "BlackBerry" gali pasilikti išsamią perdavimo informaciją, susijusią su pranešimais ir Įrenginiais (pavyzdžiui, datos ir laiko žymų informaciją, susijusią su sėkmingai pristatytais pranešimais bei su pranešimų pristatymu susijusiais Įrenginiais), taip pat bet kokią kitą informaciją, kurią "BlackBerry" teisiškai priklauso rinkti.  Pranešimai, siunčiami per BBM paslaugą, trumpą laiką po pristatymo būna mūsų serveriuose, bet pagal mūsų bendrąsias išsaugojimo taisykles netrukus iš jų pašalinama ir panaikinama bet kokia identifikuojanti informacija.

(i)          Tarptautiniai duomenų perdavimai.  Jūs pritariate ir sutinkate, kad siekdama teikti BBM paslaugą (įskaitant "debesies technologijomis pagrįstą" ir nuotolinę prieigą, atmintinės ar atsarginės kopijos funkcijas) "BlackBerry" įmonių grupė gali tvarkyti duomenis, kurie tam tikrais atvejais gali apimti asmens duomenis ir bendravimo turinį , esančius "BlackBerry" įmonių grupės ar jos vardu valdomuose serveriuose šalyse (ar už jų ribų), kurių jurisdikcijoje Naudotojai yra, įskaitant Kanadą, JAV, Jungtinę Karalystę ir kitas Europos ekonominės erdvės šalis, Singapūrą ir kitas Azijos Ramiojo vandenyno regiono šalis, Jungtinius Arabų Emyratus ir kitas Artimųjų Rytų regiono šalis arba kitas šalis, kur yra "BlackBerry" įmonių grupės ar jos vardu valdomi įrenginiai.  Jei Naudotojai yra Europos ekonominės erdvės gyventojai arba yra bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kurioje reikalingas sutikimas perduoti asmeninę informaciją už tos jurisdikcijos ar regiono ribų, Jūs sutinkate su tokiu informacijos tvarkymu ir garantuojate, kad pagal atitinkamus teisės aktus iš savo Naudotojų esate gavę visus būtinus sutikimus tai daryti.

Duomenys apie Naudotoją.

 Be visų pirmiau pateiktame skirsnyje leistų informacijos atskleidimo atvejų, Jūs ir Jūsų Naudotojai pritariate ir sutinkate, kad "BlackBerry" įmonių grupė gali pasiekti, saugoti ir atskleisti Duomenis apie Jus arba Jūsų Naudotojus, įskaitant asmens duomenis, Jūsų bendravimo turinį arba informaciją apie Jūsų naudojamas BBM paslaugos funkcijas bei paslaugas ar programinę ir aparatinę įrangą, naudojamą kartu su BBM paslauga, kai tokia informacija "BlackBerry" yra pasiekiama ("Duomenys apie Naudotoją"), tretiesiems asmenims, įskaitant užsienio ar vietos valdžios institucijas, Jums nepranešus pagal šalių, kuriose "BlackBerry" įmonių grupė ir jos paslaugų teikėjai, kiti partneriai ir filialai yra įsikūrę, įstatymus, siekiant: (i) laikytis įstatyminės tvarkos ar valdžios reikalavimų, ar kitų įstatymų reikalavimų;  (ii) bendradarbiauti su trečiaisiais asmenimis tiriant šios Sutarties pažeidimus; or (iii) bendradarbiauti su  sistemos administratoriais dėl interneto paslaugų teikėjų, tinklų ir kompiuterinių įrenginių, kad būtų užtikrintas šios Sutarties vykdymas.  Jūs garantuojate, kad iš savo Naudotojų esate gavę visus pagal atitinkamus teisės aktus reikalingus sutikimus atskleisti "BlackBerry" įmonių grupei Duomenis apie Naudotoją bei "BlackBerry" įmonių grupei rinkti, naudoti, tvarkyti, perduoti ir (arba) atskleisti šiuos Duomenis apie Naudotoją, kaip aprašyta pirmiau.