BBM USLOVI KORIŠCENJA

MOLIMO DA PROCITATE OVAJ DOKUMENT PAŽLJIVO PRE KORIŠCENJA USLUGE ILI INSTALACIJE ILI KORIŠCENJA BBM SOFTVERA PREKO KOJEG JE OVA USLUGA OMOGUCENA. OVAJ UGOVOR O LICENCIRANJU SADRŽI PROVIZIJE KOJE OGRANICAVAJU ILI ISKLJUCUJU ODGOVORNOST BLEKBERIJA PREMA VAMA ILI NA NEKI DRUGI NACIN UTICU NA VAŠA PRAVA. OVAJ UGOVOR NE UTICE NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA PRIMENLJIVA U VAŠOJ NADLEŽNOSTI, U SMISLU DA MOŽETE IMATI PRAVA NA TAKVA ZAKONSKA PRAVA.

Ovi BBM uslovi korišcenja ("Ugovor") predstavlja pravni dogovor izmedu vas: individualno ako se slažete sa njim prema svojim mogucnostima; ili ako ste ovlašceni da pristupate ili koristite BBM usluge (kao što je definisano ispod) u ime vaše kompanije ili treceg lica, izmedu lica u ciju korist delujete (u svakom slucaju, "Vi"), i BlackBerry UK Limited, kompanija br. 4022422 ("BlackBerry") cije su registrovane kancelarije u 200 Bath Roud, Slouh, Berkšir, Ujedinjeno Kraljevstvo SL1 3XE (zajedno sa "Licima" i individualno sa "Licem").

KLIKOM NA TASTER "SLAŽEM SE" ILI AKTIVIRANJEM ILI KORIŠCENJEM BBM USLUGE ILI NEKOG NJENOG DELA, SLAŽETE SE DA PODLEŽETE USLOVIMA KORIŠCENJA OVOG UGOVORA. UKOLIKO IMATE NEKA PITANJA ILI STE ZABRINUTI U VEZI USLOVA OVOG UGOVORA, MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE BLACKBERRY NA LEGALINFO@blackberry.COM.

UKOLIKO, PRE NEGO ŠTO PRVI PUT AKTIVIRATE ILI KORISTITE BILO KOJI DEO VAŠE BBM USLUGE, ODLUCITE DA NISTE VOLJNI DA SE SLOŽITE SA OVIM USLOVIMA USLUGE, NEMATE PRAVO DA KORISTITE BBM USLUGE, I TREBALI BI DA: (A) ODMAH DEINSTALIRATE ILI OBRIŠETE BILO KOJI SOFTVER (KAO ŠTO JE SPOD DEFINISANO); I (B) AKO STE PLATILI ZA KORIŠCENJE BBM USLUGE, POTRAŽITE POVRACAJ NOVCA OD ZA TO LICENCIRANE RADNJE ILI USLUGE OBRADE PLACANJA U SKLADU SA NJIHOVOM POLITIKOM POVRACAJA NOVCA.

PROCITAJTE INFORMACIJE BLACKBERRY-JA U VEZI SA ZAŠTITOM PRIVATNOSTI I PODATAKA U TACKAMA 19 I 20 OVOG UGOVORA.

UKOLIKO STE ŽITELJ FRANCUSKE I AKO STE KORISNIK KOJI PODLEŽE FRANCUSKIM KODEKSOM POTROŠACA, ONDA SE NEKE PROVIZIJE NAVEDENE U OVOM UGOVORU NE ODNOSE NA VAS U SMISLU DA MOŽETE IMATI PRAVO NA ODREÐENA ZAKONSKA PRAVA, OVAJ UGOVOR NI U KOM SLUCAJU NE UGROŽAVA VAŠA ZAKONSKA PRAVA.

UKOLIKO STE ŽITELJ ITALIJE, I UKOLIKO STE "POTROŠAC" U KONTEKSTU U KOM JE TAJ IZRAZ UPOTREBLJEN U ITALIJANSKOM PRAVNOM DEKRETU BR. 206, IZ 6. SEPTEMBRA 2005 GODINE (ŠTO ZNACI DA STE OSOBA KOJA DELUJE U USLOVIMA VAN SVOG ZANATA, POSLA ILI PROFESIJE) IMATE PRAVO NA PRAVA KOJA SU NAVEDENA U ITALIJANSKOM PRAVNOM DEKRETU BR. 206, IZ 6. SEPTEMBRA 2005 GODINE, KAO I NJEGOVIM PERIODICNIM PROMENAMA, I NIŠTA U OVOM UGOVORU NE OGRANICAVA NITI UKIDA TA PRAVA, NITI IZBOR VAŽECEG ZAKONA U SKLADU SA TACKOM 24(d) U OVOM UGOVORU.

1. Definicije. Ukoliko nije drugacije zahtevano od strane konteksta, sledeci termini imaju znacenje navedeno ispod (a tamo gde je, u zavisnosti od konteksta, jednina ukljucuje i množinu, i obrnuto).

"Usluga emitovanja" predstavlja bežicnu uslugu mreža širokog opsega, druge mrežne usluge (ukljucujuci i bežicnu lokalnu mrežu, satelitske i internet usluge) i bilo koju drugu uslugu koju vaš(i) dobavljac(i) usluge emitovanja koriste u saradnji sa vašom BBM uslugom.

"Dobavljaci usluge emitovanja" predstavljaju lice koje pruža usluge emitovanja.

"BBM usluge" predstavljaju usluge trenutnih poruka BBM-a (takode poznatu i kao BlackBerry mesindžer), koja se sastoji od usluga i softvera, zajedno sa pripadajucom dokumentacijom.

"BlackBerry ID" predstavljaju akreditive kojima se prijavljujete za Vaše BBM usluge i druge proizvode i usluge koje podržavaju BlackBerry ID akreditive za prijavljivanje.

"Sadržaj" predstavlja bilo koji podatak, tekst, muziku, zvuk, zvuk zvona, fotografiju, video, poruku, oznaku ili drugi digitalni materijal ili digitalnu informaciju.

"Dokumentacija" predstavlja primenljivu standardnu dokumentaciju krajnjeg korisnika, ukljucujuci bilo kakav kodeks ponašanja, smernice ili pravila korišcenja pripremljena i dostavljena od strane BlackBerry-ja za BBM uslugu. Zbog sigurnosti, dokumentacija ne obuhvata bilo kakvu dokumentaciju za krajnje korisnike koja je napisana od bilo koga osim od strane BlackBerry-ja ili bilo kakve izmene dokumentacije izvršene od strane treceg lica, a ne BlackBerry-ja.

"Uredaj" predstavlja bilo kakav uredaj, kao što je pametni telefon ili tablet, na kom je softver ili neki njegov deo namenjen i odobren za korišcenje od strane BlackBerry-ja, a koji posedujete ili kontrolišete.

"Placene usluge" oznacavaju usluge za koje morate da se registrujete i platite odredenu sumu BlackBerry-ju da bi ste je dobili, ili ovlašcenom prodavcu sa liste ("MoR") ili usluzi placanja.

"Usluga(e)" predstavljaju uslugu koja vam je omogucena od strane BlackBerry-ja ili predstavnika BlackBerry-ja za korišcenje kao deo BBM usluga, ukljucujuci slanje poruka jednoj osobi ili grupi osoba, usluge video i glasovnog pozivanja (kada i gde su dostupne) i uslugu BlackBerry ID, ali cinjenica da BlackBerry saraduje sa uslugama trecih lica ne predstavlja samo po sebi uslugu.

"Softver" predstavlja aplikaciju BBM-a koja pruža pristup uslugama, i bilo koji softver koji vam je BlackBerry dostavio pod ovim ugovorom, u bilo kojoj formi, na bilo kojem mediju i na bilo koji nacin i naknadno instaliran ili korišcen (i koji može da se sastoji od softvera, datoteka, dokumentacije, interfejsa i sadržaja, bez obzira da li se može ili ne može tehnicki smatrati softverskim kodom; i komponente trecih lica). Termin "softver" ne ukljucuje nikakav softver trecih lica ili artikal treceg lica, bez obzira da li se softver treceg lica ili artikal treceg lica distribuira od strane BlackBerry-ja ili u ime BlackBerry-ja ili ne, ili je softver treceg lica ili artikal treceg lica prati, biva isporucen ili radi u sklopu sa BBM uslugama.

"Komponente trecih lica" predstavljaju softvere i interfejse, licencirane od strane BlackBerry-ja od trecih lica radi primene u softveru, i distribuirani su kao integralni deo tog softvera pod BlackBerry markom, ali ne sadrže softver trecih lica.

"Sadržaj treceg lica" predstavlja sadržaj u vlasništvu treceg lica.

"Stavke treceg lica" predstavljaju sadržaj treceg lica i proizvode treceg lica.

"Proizvodi treceg lica" predstavljaju uredaje i softver treceg lica ili bilo koji drugi komercijalni proizvod koji nije BlackBerry.

"Usluge treceg lica" predstavljaju usluge koje pruža trece lice, ukljucujuci i usluge emitovanja, usluge pružene od strane MoR ili obrade placanja, i bilo koje internet strane kojom ne upravlja BlackBerry.

"Softver treceg lica" predstavlja samostalnu softversku aplikaciju u vlasništvu treceg lica koja je pružena ili na neki drugi nacin omogucena u BBM usluzi ili preko BBM usluge.

"Vaš sadržaj" predstavlja bilo koji sadržaj koji Vi pošaljete ili na neki drugi nacin ucinite dostupnim usluzi ili usluzi treceg lica.

2. Pravila korišcenja BBM usluge. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti u smislu korišcenja Vaše BBM usluge, i morate se osigurati da:

(a) Vaša BBM usluga, ili bilo koji njen deo, bude korišcena u skladu sa ovim ugovorom, u skladu sa svim zakonima i regulativama i primenljivom dokumentacijom;

(b) Da imate 13 godina ili više ili ste punoletni, emancipovani maloletnik ili imate važecu roditeljsku ili starateljsku saglasnost, i da ste potpuno u mogucnosti i kompetentni da prihvatite ovaj ugovor. U svakom slucaju, potvrdujete da imate najmanje 13 godina jer BBM usluga i BlackBerry ID nije namenjen za decu ispod 13 godina. Ukoliko imate manje od 13 godina nije Vam dozvoljeno da koristite BBM usluge niti da dobijete BlackBerry ID. Ukoliko se prihvatate ovaj ugovor u ime kompanije ili nekog drugog tela, Vi predstavljate i garantujete da imate ovlašcenje da prihvatite ovaj ugovor u ime te kompanije ili nekog drugog tela;

(c) Bilo koja informacija koja je pružena BlackBerry-ju ili njihovim ovlašcenim distributerima obuhvacenim ovim ugovorom, ukljucujuci i slucaj registracije korišcenja BBM usluge ili otvaranja naloga za korišenje sa Vašom BBM uslugom, ukljucujuci i BlackBerry ID, je tacna, istinita, kompletna i ažurirana, i dokle god koristite BBM usluge ili zadržavate svoj nalog, ažuriracete te informacije da budu istinite, tacne i kompletne;

(d) Necete namerno, nakon obavljanja takvih istraga kakvih biste Vi, kao razumna osoba u Vašoj poziciji preduzela, koristiti ili dozvoliti drugima da koriste BBM usluge ili neki njen deo, sami ili u društvu trecih lica ili servisa trecih lica, na nacin koji prema proceni BlackBerry-ja razumno deluje, meša se, degradira ili nepovratno utice na bilo kakav softver, hardver, sistem, mrežu, sadržaj ili servis, korišcen od strane bilo koje osobe, ukljucujuci i BlackBerry ili pružaoca servisa usluge emitovanja ili u bilo kom slucaju ima štetan uticaj na BlackBerry ili njihove sestre ili cerke kompanije ("BlackBerry grupa kompanija"), pružaoca usluge emitovanja ili bilo kog od njihovih korisnika usluga ili infrastrukture ili proizvoda ili usluga, i da cete odmah prekinuti bilo kakvu takvu aktivnost po dostavljanju upozorenja od strane BlackBerry-ja u vezi iste Vama;

(e) Vaša BBM usluga, ili bilo koji njen deo, ne sme se koristiti za odašiljanje, objavljivanje, postavljanje, postavljanje na server, distribuciju ili širenje bilo kakve neprikladne, proste, uznemirujuce, uvredljive, klevetnicke, nepristojne, nezakonite ili varajuce sadržaje;

(f) Vaša BBM usluga ili bilo koji njen deo, ne sme da se koristi da se pocini ili pokuša da se pocini krivicno delo ili da se pomogne pocinjavanju bilo kakvog krivicnog dela ili neke druge nelegalne aktivnosti ili protivpravnih dela, ukljucujuci postavljanje, skupljanje, skladištenje, postavljanje, emitovanje, komunikaciju ili na neki drugi nacin omogucavanje dostupnim bilo koje informacije ili materijala koji nemate prava da skupljate, skladištite ili omogucite dostupnim, ukljucujuci bilo koji zakon, ugovor ili kršenje pravila, kršenje zakona ili prava na privatnost, ilegalno kladenje, ili bilo kakav akt koji bi prekršio ili proneverio bilo kakvo pravo na privatnu svojinu i/ili druga vlasnicka prava bilo kojeg treceg lica (ukljucujuci kopiranje i deljenje softvera ili sadržaja za koji nemate prava da kopirate i delite, ili nezakonito zaobilaženje bilo kakvih digitalnih zaštita prava);

(g) Vaša BBM usluga, ili bilo koji njen deo, ne sme da se koristi za postavljanje, prenos ili inace ucinite dostupnim bilo kakav softver ili sadržaj koji sadrži bilo kakve (i) viruse, trojanske konje, crve, tajne ulaze, mehanizme za iskljucivanje, zlonamerne kodove, prisluškivacke, robotske, mehanizme za "ubijanje" racunara ili špijunske softvere; ili (ii) bilo kakav softver ili sadržaj koj može ili je namenjen za (A) da ima loš uticaj na performanse, (B) onesposobi, pokvari, ili izazove oštecenje, ili (C) izazove ili potpomogne neovlašceni pristup ili da zabrani ovlašceni pristup, ili može biti korišcen u neovlašcene ili neprimerene svrhe, bilo kakav softver, hardver, usluge, sisteme ili podatke (zlonamerni softver) (i, ako budete primetili prisustvo bilo kakvog zlonamernog softvera unutar ili u vezi BBM serivsa, da cete odmah obavestiti BlackBerry);

(h) Necete prodavati, izdavati, davati u zakup ili prenositi, ili pokušati da prodate, izdate, date u zakup ili prenesete softver ili bilo kakav sadržaj, ili neki njegov deo, koji Vam je omogucen kao deo BBM usluge, ili na koji imate pravo preko BBM usluge ili nekog njenog dela, ni jednoj drugoj osobi, bez izricite pismene saglasnosti od strane BlackBerry-ja;

(i) Necete pokušati da dodete do neodobrenog pristupa bilo kakvim uslugama, drugim nalozima, racunarskim sistemima ili mrežama koje su povezane sa uslugom, putem hakovanja, otkrivanja lozinki ili nekih drugih sredstava, ili da dodete u posed ili pokušate da dodete u posed bilo kakbog materjala ili informacija koje su dostupne preko usluge putem bilo kakvih sredstava koje Vam inicijalno nisu omogucene posredstvom BBM usluge;

(j) Vaša BBM usluga, ili bilo koji njen deo, ne sme da se koristi da se lažno predstavljate kao osoba ili entitet, ili dajete lažne izjave ili na neki drugi nacin pogrešno predstavljate vaš odnos sa osobom ili entitetom, ili da kreirate lažni identitet da bi ste obmanuli druge, ukljucujuci fišing i spufing; i

(k) Da cete saradivati sa BlackBerry-jem i da cete dati informacije koje BlackBerry zahteva od vas da bi ste pomogli BlackBerry-ju u istraživanju ili utvrdivanju da li je došlo do kršenja ovog ugovora i da cete dati pristup BlackBerry-ju ili nezavisnom isledniku opunomocenom od strane BlackBerry-ja mestu ili uredajima gde se BBM usluge nalaze ili su se nalazile i bilo kakve podatke u vezi sa tim. Ovim ovlašcujete BlackBerry da saraduje sa: (i) zakonskim organima vlasti u slucaju istrage u eventualnim krivicnim prekršajima; (ii) trecim licima prilikom istrage prekršaja ovog ugovora; i (iii) sistemskim administratorima i dobavljacima internet usluga, mrežama ili racunarskim centrima prilikom primene ovog ugovora. Ovakva saradnja može da podrazumeva odavanje korisnickog imena, IP adrese ili drugih licnih informacija od strane BlackBerry-ja.

3. Korišcenje softvera.

(a) Licenca. Delovi BBM usluge zahtevaju od Vas da preuzmete i koristite softver da bi ste imali pristup uslugama. Softver je licenciran i nije prodat pod ovim ugovorom. Vaša licenca za korišcenje softvera je uslovljena placanjem odredenih naknada za licencu, ukoliko ih ima. Prema uslovima i pravima koje su sadržani u ovom ugovoru, ovaj ugovor vam omogucava licnu, opozivu, neekskluzivnu, neprenosivu licencu koja Vam dozvoljava da instalirate i koristite softver na uredaju, ili ukoliko je izricito dozvoljeno pravima korišcenja koja propisuje digitalna prodavnica treceg lica (na primer, iTunes prodavnica za iOS verziju ovog softvera) sa koje ste nabavili ovaj softver ("uslovi korišcenja"), broj uredaja se izricito dozvoljava preko uslova korišcenja.

Ukoliko ste nabavili softver na osnovu pretplate ili kao deo besplatnog probnog perioda, onda su licencna prava koja su gore navedena primenljiva samo tokom perioda za koji ste platili traženi iznos pretplate ili za vremenski period ovlašcen od strane BlackBerry-ja ili njegovog ovlašcenog distributera, u zavisnosti od slucaja.

U svim slucajevima, licenca(e) koje su vam date ovim ugovorom, dozvoljavaju da koristite ili dozvoljavaju korišcenje softvera ili pristup uslugama samo za Vašu licnu internu upotrebu i prema primenljivim pravilima korišcenja.

(b) Ažuriranja i poboljšanja. Ovaj ugovor i njime odobrene licence, ne podrazumevaju bilo kakva prava da: (i) redovna ili buduca poboljšanja ili ažuriranja softvera ili softvera trecih lica; ili (ii) nabavljanje bilo kakvih novih ili izmenjenih usluga. Bez obzira na gorepomenuto, ažuriranja i poboljšanja softvera mogu biti dostupna prema nahodenju BlackBerry-ja s vremena na vreme. Softver može ukljucivati funkcionalnost automatske provere ažururanja ili poboljšanja softvera, i možda ce biti potrebno da ažurirate softver ili softver treceg lica da bi ste nastavili da pristupate ili koristite odredene usluge, druge nove softvere ili stavke trecih lica ili servise trecih lica ili nekih njenih delova. Ukoliko Vaš uredaj dozvoljava zabranu prenosa ili korišcenja ažuriranja ili poboljšanja softvera, i Vi primenite takvo podešavanje, ovim se slažete da BlackBerry može (ali nije u obavezi) da Vam takva poboljšanja ili ažuriranja stavi na raspolaganje s vremena na vreme, i da Vam dostavi obaveštenje o dostupnosti takvih ažuriranja ili poboljšanja. Bilo kakva ažuriranja ili poboljšanja koje vam BlackBerry stavlja na raspolaganje prema ugovoru ce biti smatrana softverom, uslugama ili softverom treceg lica, u zavisnosti od slucaja.

(c) Prava na umnožavanje. Ne smete distribuirati ili modifikovati softver, ili bilo kakav sadržaj koji vam je dostupan u okviru usluge, u celosti ili delom. Osim u slucaju da je BlackBerry-ju izricito zakonom zabranjeno da Vam brani takve aktivnosti, ne smete kopirati, reprodukovati, ili na bilo koji nacin umnožavati softver, ili bilo koji sadržaj koji vam je dostupan u okviru usluge, u celini ili delom, osim onog koji je izricito dozvoljen ovim ugovorom, u dokumentaciji odredene usluge, u pravilima korišcenja ili u posebnom pismenom odobrenju izmedu Vas i BlackBerry-ja ili zastupnika BlackBerry-ja. U svrhu ove odredbe, "kopiranje" ili "reprodukcija" nece ukljucivati kopiranje izjava i instrukcija softvera koje se prirodno dešavaju tokom normalnog rada programa kada se koristi u skladu i u svrhu koja je opisana u dokumentaciji ili tokom vršenja neizmenjenog redovnog kreiranja rezervne kopije softvera ili uredaja na kojem je softver instaliran, u skladu sa industrijskim standardima poslovne prakse. Ne smete kopirati bilo kakvu dokumentaciju ili njen deo osim za Vašu licnu upotrebu ili interno korišcenje i vezano za korišcenje sa Vašom BBM uslugom.

4. Potrebne stavke trecih lica i usluge trecih lica. Odgovorni ste da obezbedite da stavke trecih lica i servisi trecih lica (ukljucujuci i uredaje, internet konektivnost, bežicne mreže i usluge emitovanja) sa kojima želite da rukujete sa BBM uslugama ispunjavaju minimalne zahteve BlackBerry-ja, ukljucujuci softver uredaja i pristupnost izabranog internet pristupa potrebnog za Vaše BBS usluge i da su podešeni prema dokumentaciji, i da Vaše korišcenje tih stavki trecih lica i/ili usluga trecih lica sa Vašom BBM uslugom ne krši nikakve licence, uslove, prava, zakone, i/ili regulative prilikom korišcenja takvih stavki trecih lica ili usluga trecih lica. Usluga emitovanja je generalno potrebna za korišcenje Vaše BBM usluge. Naplata usluge emitovanja može biti naplacena vezano sa Vašim korišcenjem Vaše BBM usluge, i slažete se da, izmedu Vas i BlackBerry-ja, ste Vi odgovorni za sve troškove usluge emitovanja koje se mogu stvoriti tokom takvog korišcenja. Vaš dobavljac usluga emitovanja može da ogranici servise i servise trecih lica koje su Vam dostupne. Ukoliko želite da pribavite informacije o dostupnim dobavljacima usluge emitovanja koji podržavaju Vašu BBM uslugu na Vašoj lokaciji, molim Vas da kontaktirate BlackBerry preko legalinfo@blackberry.com.

5. Dodatni uslovi.

(a) Možda ce biti neophodno da se složite i sa dodatnim uslovima korišcenja:

(i) sa BlackBerry-jem u vezi sa komponentama trecih lica (na primer komponente koje su slobodno licencirane) i da bi ste koristili odredene usluge ili sadržaj, ili da bi ste dobili ažuriranja ili poboljšanja BBM usluge;

(ii) sa trecim licem da bi ste dobili ili koristili stavke trecih lica ili usluge trecih lica, ukljucujuci i korišcenje internet prezentacije trecih lica koja je dostupna preko BBM usluge;

(iii) sa MoR ili službom obrade placanja da bi ste kupili nešto preko usluge BBM ili za uslugu BBM; i

(iv) sa dobavljacem usluge emitovanja radi usluge emitovanja.

(b) Vi ste odgovorni za ispunjavanje bilo kakvog ugovora sa kojim se složite sa trecim licem i BlackBerry nije odgovoran niti obavezan ni na koji nacin za bilo kakav gubitak ili oštecenje bilo koje vrste koja je rezultat Vašeg odnosa sa trecim licima. Ukoliko niste sigurni da li je BlackBerry izvor bilo kakvog sadržaja, stavke, proizvoda ili servisa, molimo Vas da kontaktirate BlackBerry na legalinfo@blackberry.com. Ukoliko imate posla sa trecim licima preko interneta ili preko usluga trecih lica, pobrinite se da saznate sa kim imate posla, i da se upoznate sa uslovima korišcenja povezanim sa tim internet prezentacijama i bilo kojim uslugama trecih lica ili stavki trecih lica kojima imate pristup ili koje dobijate, ukljucujuci isporuku i uslove placanja, uslove korišcenja, uslove licenci krajnjih korisnika, mogucnošcu povracaja proizvoda i bezbednosne opcije radi zaštite Vaših licnih podataka i Vaše licne bezbednosti.

(c) Ni u kom slucaju takvi dodatni uslovi korišcenja izmedu Vas i trecih lica nece biti obavezujuci sa BlackBerry-jem niti ce predstavljati nikakve dodatne obaveze koje su u suprotnosti sa uslovima korišcenja u ovom ugovoru u vezi BlackBerry-ja, a što se tice Vas i BlackBerry-ja, uslovi korišcenja vezana za stavke trecih lica i usluge trecih lica u ovom ugovoru ce i dalje biti primenljivi na te stavke.

(d) U meri u kojoj je svaka komponenta treceg lica pokrivena sa dodatnim uslovima korišcenja koja vam daju pravo na korišcenje, kopiranje, distribuciju ili modifikovanje kompletne ili dela takve komponente treceg lica, šire od prava datih Vama pod uslovima ovog ugovora za softver, onda, samo u meri u kojoj Vi možete da upražnjavate takva šira prava bez kršenja uslova korišcenja ovog ugovora za ostatak softvera, dobicete uživanje takvih širih prava. Prema softveru trecih lica ili uslugama trecih lica (koja su sadržana u softveru i sadržaju) koje Vam BlackBerry omoguci dostupnim, ukoliko softver trecih lica ili servis trecih lica ne bude pracen posebnom licencom ili uslovima korišcenja, bice podložan uslovima korišcenja unutar ovog ugovora i preko njega ce se softver ili servisi (ukoliko je primenljivo) koja formira deo Vaše BBM usluge; takav softver treceg lica ili usluga treceg lica koju Vam je BlackBerry pružio je "TAKAV KAKAV JE" i "KAD JE DOSTUPAN", bez izricitih ili posrednih uslova, odobrenjaa, garancija, prezentacija ili garancija, a izmedu Vas i BlackBerry-ja, ogranicenja i ogradivanje od odgovornosti, odricanje i provizije povracaja koje su predstavljene u ovom ugovoru za stavke trecih lica i servise trecih lica, a ne softvera, ce se primenjivati.

6. Izmene ili prekid BBM usluge.

(a) Izmene ili prekid BBM usluge. Slažete se da BlackBerry može, bez odgovornosti prema Vama, da izmeni, suspenduje, prekine, ukloni, ogranici ili onemoguci BBM uslugu, ili neki njen deo, u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, sa ili bez najave; uz to da ukoliko BlackBerry trajno prekine uslugu (u kom slucaju ce Vaša licenca za korišcenje softvera konkretno dizajniranog da pristupa servisu automatski biti ukinuta), i ako ste platili za pristup toj usluzi za odredeni vremenski period, i ukoliko niste prekršili ovaj ugovor, možete imati pravo na povracaj citave ili dela novca koji ste platili za uslgu, kao što je napred navedeno u uslovima povracaja novca za taj servis, ili MoR ili službi za obradu placanja kojoj ste platili pomenuti iznos. Takav povracaj, ukoliko ga bude bilo, ce biti Vaša jedina stavka na koju polažete pravo, a jedina obaveza BlackBerry-ja, MoR-a i službe za obradu placanja, u slucaju da BlackBerry trajno ukine BBM uslugu, ili neki njen deo.

(b) Održavanje. Bez ogranicenja na gorepomenuto, BlackBerry zadržava pravo, na koje se vi slažete, da BlackBerry može prema svom nahodenju, periodicno da suspenduje pristup BBM usluzi, ili nekom njenom delu, ili da na drugi nacin zaustavi BBM uslugu ili neki njen deo da bi popravio greške u softveru, instalirao ažururanja i izvršio dijagnostiku ili drugu vrstu održavanja BBM usluge.

7. Vaš doprinos i ostali sadržaj.

(a) Povratna informacija. Možete dati povratnu infromaciju BlackBerry-ju u vezi BBM usluge. Osim ukoliko se BlackBerry drugacije pismeno ne saglasi, ovim se slažete da BlackBerry ima prava na sve povratne informacije, komentare, predloge, ideje, kocepte i izmene koje Vi budete dali BlackBerry-ju u vezi sa BBM uslugom i svim pripadajucim intelektualnim svojinama (sveukupno "povratna informacija") i ovim pripisujete BlackBerry-ju sva Vaša prava, nazive i prihod od njih. Necete smišljeno davati BlackBerry-ju nikakve povratne informacije u vezi prava intelektualne svojine trecih lica. Slažete se da u potpunosti saradujete sa BlackBerry-jem u vezi potpisivanja daljih dokumenata i vršenju drugih dela koje BlackBerry razumno bude potraživao da bi ste potvrdili vlasništvo BlackBerry-ja nad povratnim informacijama i da omogucite BlackBerry-ju da registruje i/ili zaštiti bilo kakva prava na intelektualnu svojinu i/ili poverljive informacije.

(b) Sadržaj kranjeg korisnika, stavke trecih lica. Vi, a ne BlackBerry, ste u potpunosti odgovorni za Vaš sadržaj. BlackBerry ne kontroliše sadržaj niti bilo kakve stavke trecih lica koje su Vama dostupne kao kranjim korisnicima u vezi sa Vašim korišcenjem BBM usluge ili bilo koje usluge trecih lica korišcene zajedno sa njihovom BBM uslugom, a dodatno opštem odricanju u tacki 17, BlackBerry ne garantuje niti daje bilo kakva slicna uverenja u vezi sa tacnošcu, integritetom, ili kvalitetom sadržaja, niti je odgovoran za takve stavke trecih lica. BlackBerry može da ustanovi opšta ogranicenja i nacine korišcenja BBM usluga, ukljucujuci kolicinu sadržaja koji se može uskladištiti, maksimalni period vremena tokom kojeg je sadržaj ili poruka/sadržaj diskusije zadržan u okviru bilo koje usluge (ukljucujuci i uslugu "cloud" skladištenja), i/ili vremenski period tokom kojeg možete da nastavite da pristupate bilo kom sadržaju. Možete da koristite sadržaj koji Vam je omogucio BlackBerry ili predstavnik BlackBerry-ja, u sklopu usluge samo za Vašu licnu upotrebu i prema konkretnim uslovima licence i uslovima primenljivim na uslugu, ako postoje. Ogranicenja kao što su ona gore navedena ce biti detaljno predstavljena u dokumentaciji za primenljivu uslugu, sa kojom treba da se upoznate i da je pregledate sa vremena na vreme pošto BlackBerry vrši povremene izmene. Slažete se da BlackBerry nema odgovornost niti je odgovoran u bilo kom slucaju za gubitak, brisanje, neovlašcen pristup ili nemogucnost skladištenja bilo kog sadržaja i, u slucaju da imate odgovarajuca prava ili licencu, trebali bi ste da držite alternativnu rezervnu kopiju bilo kog sadržaja za kojeg Vam je važno da ga zadržite.

(c) Vaš sadržaj. Osim ukoliko nije izricito navedeno u ovom ugovoru, ili aneksu ugovora, ovaj ugovor ne prenosi nikakvo pravo vlasništva Vašeg sadržaja na BlackBerry. Vezano za bilo kakav Vaš sadržaj koji budete omogucili za pristup u smislu BBM usluge koji su dostupni drugim korisnicima BBM usluge, ukljucujuci BBM grupe i ostale forume dostupne Vašim BBM kontaktima i ostalim korisnicima BBM usluga, dajete BlackBerry-ju svetsku, trajnu, neopozivu, prenosivu, besplatnu i neekskluzivnu licencu da koristi, distribuira, reprodukuje, modifikuje, adaptira, javno izvodi i javno prikazuje taj sadržaj u skladu sa provizijama i rukovodenju BBM usluge, ili nekog njenog dela, i u vezi sa bilo kakvim sadržajem koji omogucite pristupacnim za ostale aspekte BBM usluge, i dajete BlackBerry-ju svetsku, besplatnu i neekskluzivnu licencu da koristi, distribuira, reprodukuje, modifikuje, adaptira, javno izvodi i javno prikazuje takav sadržaj, u portebnim razumnim okvirima da bi Vam pružila BBM usluge; i vi se obavezujete i garantujete u oba slucaja da imate pravo da date BlackBerry-ju takvu licencu.

(d) Sadržaj kojem se može zameriti i stavke trecih lica. Razumete da korišcenjem BBM usluge ili usluge treceg lica, možete biti izloženi sadržaju i stavkama trecih lica koja su, ili koja možete smatrati da su uvredljivi, nepristojni ili kojima se može na neki drugi nacin zameriti. BlackBerry i njegovi projektanti imaju pravo (ali ne i obavezu) da prema svom nahodenju pregledaju, odbiju ili uklone Vaš sadržaj ili stavke treceg lica sa BBM usluge.

(e) Roditeljska kontrola i nadzor. Delovi BBM usluge ili usluga trecih lica mogu da sadrže podešavanja koji Vam dozvoljavaju da blokirate ili da filtrirate odredeni sadržaj, usluge, usluge trecih lica ili treca lica. U potpunosti je u Vašoj nadležnosti da izaberete i omogucite takva podešavanja prema Vašem nahodenju. BlackBerry Vam ne garantuje da su takva podešavanja bez grešaka, i da ce blokirati odredene sadržaje, usluge, usluge trecih lica ili treca lica, ili da ne mogu da se onemoguce ili promene od strane ostalih koji imaju pristup Vašoj BBM usluzi. Ukoliko dozvolite Vašem detetu da koristi BBM usluge, ili neki njen deo, u Vašoj je odgovornosti da odlucite da li je odredena usluga, usluga treceg lica ili stavka treceg lica prikladna za Vaše dete, i Vi ste u potpunosti odgovorni za pristup Vašeg deteta BBM usluzi i njegovo korišcenje, kao i usluga trecih lica i stavki trecih lica, ukljucujuci i sve finansijske troškove ili drugu vrstu odgovornosti koja se dogodi usled takvog korišcenja ili pristupa.

8. Usluge u slucaju opasnosti. BBM usluga nije povezana sa javnom telefonskom mrežom (PTT), ne koristi telefonske brojeve za komunikaciju sa ostalim uredajima i nije konstruisana niti namenjena da zameni Vaš obican mobilni ili fiksni telefon. Dodatno, shvatate i slažete se da BBM usluga nije namenjena niti konstruisana da zameni Vaš tradicionalni fiksni ili bežicni mobilni telefon, i da nece biti u mogucnosti da izvrši poziv na "911", "112", "999", "000" ili neki drugi posveceni broj u nameri da poveže korisnika sa javnim centrom za bezbednost gradana ili slicnu službu u slucaju opasnosti prema lokalnim telekomunikacionim zakonom ("Usluge u slucaju opasnosti"). Pozivi službama u slucaju opasnosti se ne prenose putem BBM usluge. Razumete i slažete se da dodatne usluge, odvojene od BBM usluge, moraju da se ostvare da bi se pristupilo službama u slucaju opasnosti i da BlackBerry grupa kompanija i njihovi službenici, direktori i zaposleni nece biti odgovorni ni u kom slucaju za bilo kakvu licnu povredu, smrt ili oštecenja koja mogu da nastanu u vezi ili zbog nemogucnosti povezivanja sa hitnim službama preko BBM usluge.

9. Intelektualna svojina. Ovim ugovorom Vi ne sticete nikakva imovinska prava, prava vlasništva, niti interes na bilo kakvu intelektualnu svojinu niti druga pripadajuca prava, kao što su patenti, dizajn, zaštitni znak, autorska prava, prava na bazu podataka niti prava na bilo kakve poverljive informacije ili poslovne tajne u vezi BBM usluga niti bilo kojeg njenog dela, ukljucujuci sadržaj koji je dostupan od strane BlackBerry grupe kompanija i njihovih pripadajucih dobavljaca kad deo BBM usluge, prema ovom ugovoru. Takode ne dobijate nikakva licencna prava na ili u vezi sa BBM uslugom niti nekog njenog dela, ili sadržaja koji je Vama dostupan preko usluge, osim prava koja je izricito licencirano Vama putem ovog ugovora, u pripadajucoj dokumentaciji, ili u nekom drugom pisanom dogovoru koji možda imate sa BlackBerry-jem. Sva prava koja konkretno nisu ovde data su izricito zadržana. Radi jasnoce, uprkos svemu ostalom u ovom ugovoru, ni u kom slucaju nece ni jedna patentirana licenca odobrena unutar BBM usluge biti preneta, niti ce biti ucinjeno da se prenese na bilo kakvu uslugu treceg lica ili stavku treceg lica, bilo samostalno ili unutar Vaše BBM usluge, i, bez ogranicenja na gore receno, ni u kom slucaju nece licenca odobrena ugovorom biti ucinjena tako da bilo koji dobavljac usluga treceg lica ili stavki treceg lica biti u mogucnosti da uspešno tvrdi da je korišcenje takvih usluga trecih lica ili stavki trecih lica, samostalno ili u sklopu sa ukupnom BBM uslugom ili nekim njenim delom, su licencirana pod BlackBerry patentom samom cinjenicom da je BBM usluga, ili neki njen deo, ovde licenciran. Softver i bilo koje kopije softvera koje napravite, su samo licencirane, a ne i prodate, Vama, i softver, sva dokumentacija i bilo kakav sadržaj koji vam je dostupan putem BlackBerry grupe kompanija kao deo BBM usluga i bilo koje internet prezentacije koja Vam dozvoljava pristup bilo kojim uslugama su zašticeni kanadskim, americkim i internacionalnim autorskim pravima i zakonom o patentima i odredbama medunarodnih sporazuma. Znacajne kazne su propisane za kršenje intelektualnih prava, kako prekršajne, tako i krivicne. Slažete se da ništa u ovom ugovoru nece negativno da utice ni na kakva prava niti da izazove posledice, ukljucujuci sudske naloge ili slicne kazne za bilo koji pravni lek, ukljucujuci sudski nalog ili slican nalog u Vašoj nadležnosti, koji BlackBerry ili bilo koji dobavljac usluge ili sadržaja može da ima pod bilo kakvim primenljivim zakonima u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine BlackBerry-ja ili dobavljaca sadržaja ili vlasnickih prava. Ako ste Vi: (i) ako ste žitelj Burundije, Obale Slonovace, Kosova, Mozambika, Sijera Leone ili Tanzanije, ili koristite BBM usluge u Burundiji, Obali Slonovace, Kosova, Mozambika, Sijera Leonea ili Tanzanije; ili (ii) živite pod nadležnošcu koja nema zaštitu autorskih prava na snazi; ili (iii) živite pod nadležnošcu pod kojom zaštita autorskih prava koja je na snazi ne štiti softver licenciran pod ovim ugovorom, onda, u dodatku bilo kojih drugih obaveza, morate, prema primenljivim zakonom u vašoj nadležnosti, da se složite sa zakonom o zaštiti autorskih prava Kanade koja ce se odnositi na Vas i Vaše korišcenje BBM usluge i trecih lica.

10. Izvoz, uvoz i ogranicenja korišcenja i licence vlade SAD. Softver može da sadrži tehnologiju enkripcije i Vi se slažete da ne sme biti izvezena, uvezena, korišcena, prenešena, ili ponovo izvezena osim u saglasnosti sa primenljivim zakonima i regulativama važecih državnih vlasti. Ovim izjavljujete da: (A) prema Vašem saznanju, imate pravo da primite softver prema važecim zakonima, i da niste žitelj zemlje koja je pod embargom SAD, ili da je, prema vladi SAD okarakterisana kao zemlja "zaštitnik terorista" i da niste na spisku bilo kojeg spiska zemalja vlade SAD koja je zabranjena ili ogranicena; i (B) da necete koristiti softver radi razvijanja, proizvodnje, rukovanja, održavanja, skladištenja, detekcije, identifikacije ili širenja hemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja ili pripadajuceg raketnog sistema, ili materijala ili opreme koja bi mogla da se koristi u takvom oružju ili raketnim sistemima, niti cete preprodavati ili izvoziti ni jednom entitetu koji je umešan u takve aktivnosti. Uprkos bilo kakvom ugovoru sa trecim licima ili nekoj zakonskoj odredbi, politici regulisanja, ukoliko ste vladina agencija SAD, onda Všaa prava u smislu softvera nece prevazilaziti prava koja su data ovim ugovorom, osim ukoliko nije izricito dogovoreno od strane BlackBerry u pismenoj formi, izmedu Vas i BlackBerry-ja i potpisano od strane glavnog operativnog direktora ili glavnog izvršnog direktora BlackBerry-ja.

11. Bezbednost, nalozi i lozinke.

(a) Korišcenje naloga i lozinki Slažete se da preuzimate punu odgovornost za uspostavljanje odgovarajucih bezbednosnih mera radi kontrolisanja Vaše BBM usluge, ukljucujuci i uredaj na kojem je instaliran softver. Bez ogranicenja na gore pomenuto, slažete se da cete izabrati jaku lozinku, i da cete održavati bezbednost i privatnost svih lozinki koje koristite za pristup Vašoj BBM usluzi ili nekom njenom delu, ukljucujuci i lozinke korišcene za pristup Vašeg BlackBerry ID-a, kojeg koristite sa Vašom BBM uslugom. Takode se slažete da cete biti odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju prilikom korišcenja Vaše lozinke, ili na ili preko Vašeg naloga, ukljucujuci sve finansijske troškove ili druge odgovornosti u vezi sa takvim aktivnostima. Slažete se da cete odmah kontaktirati BlackBerry u slucaju bilo kog neovlašcenog korišcenja BBM usluge ili nekog njenog dela, ukljucujuci bilo koju lozinku za bilo koji deo BBM usluge, putem kontakta BlackBerry korisnicke podrške (kontaktna informacija se nalazi na www.blackberry.com/support). BlackBerry može da preduzme radnje za koje smatra da su prigodni prilikom primanja bilo kakvog obaveštenja, ali nema obavezu da preuzme bilo kakve radnje. Slažete se da obaveštavanjem BlackBerry-ja kao što je gore navedeno, Vas ne oslobada odgovornosti za aktivnosti koje su se dogodile korišcenjem Vaših lozinki, ili na ili preko vaših naloga.

(b) BlackBerry ID Ukoliko vec nemate BlackBerry ID, bicete zamoljeni da napravite jedan da bi ste bili u mogucnosti da pristupite i koristite Vašu BBM uslugu. Kada je jednom napravljen, Vaš BlackBerry ID možete takode da koristite na drugim proizvodima ili uslugama koji koriste BlackBerry ID uslugu i za koje imate dozvolu pristupa ("BlackBerry ID pristupni servisi") Osim ukoliko se Vi i BlackBerry ne složite sa drugacijim uslovima korišcenja vezanim za Vaše korišcenje Vašeg BlackBerry ID-a u vezi sa odredenim proizvodima ili uslugama, slažete se da se uslovi korišcenja ovog ugovora koji se primenjuju na BlackBerry ID usluge, i kao usluge, i kao deo BBM usluge, takode primenjuju i na korišcenje Vašeg BlackBerry ID-a sa BlackBerry ID pristupnim servisima; ukljucujuci bez ogranicenja tacke 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19 i 20 i ovu tacku 11. Dodatno, svaki raskid ovog ugovora nece uticati na primenu takvih uslova korišcenja na Vaš nastavak korišcenja Vašeg BlackBerry ID-a sa ostalim BlackBerry ID pristupnim servisima, osim ukoliko BlackBerry ne naznaci da se takav raskid ugovora odnosi i na ukidanje Vaših prava na korišcenje Vašeg BlackBerry ID-a sa ostalim BlackBerry ID pristupnim servisima.

12. Poverljivost i zabrana obrnutog inženjeringa. Shvatate i slažete se da je BBM usluga: (a) razvijena tokom znacajnog vremenskog perioda i troškova od strane BlackBerry-ja i/ili BlackBerry grupe kompanija; i (b) da BBM usluga sadrži poverljive informacije ukljucujuci i poslovne tajne BlackBerry-ja, BlackBerry grupe kompanija i njihovih ovlašcenih zastupnika. Ovaj ugovor Vam ne daje pravo da pribavljate od strane BlackBerry-ja, BlackBerry grupe kompanija ili distributera bilo kakav izvorni kod za softver, usluge, stavke trecih lica ili usluga trecih lica i, osim u slucaju da je BlackBerry izricito onemogucen zakonom od zabrane takvih aktivnosti, slažete se da necete izmeniti, modifikovati, adaptirati, stvarati slicne programe, prevoditi, menjati izgled ili vršiti obrnuti inženjering softvera, usluga, stavki trecih lica ili usluga trecih lica ili pokušavati isto, ili dozvoliti, precutno se složiti, odobriti ili podstrekivati trece lice da to ucini. Za svrhe ovog ugovora, "obrnuti inženjering" ukljucuje bilo kakav obrnuti inženjering, prevodenje, rasturanje, dekompajliranje, dekriptovanje ili dekonstruisanje (ukljucujuci bilo kakvo "išcitavanje RAM/ROM ili stalnog skladištenja", "prisluškivanje putem kabla ili bežicne mreže", ili reverzni inženjering "crnom kutijom") podataka, softvera (ukljucujuci interfejse, protokole, i bilo kakvu vrstu podataka koja se koristi unutar programa ili u vezi sa programom koja se može a ne mora smatrati programskim kodom), usluge, ili hardvera ili bilo kog metoda ili procesa skupljanja ili konverzije informacija, podataka ili softvera iz jednog oblika u oblik citljiv ljudima.

13. Uslov. Ovaj ugovor ce biti punovažan nakon Vašeg prihvatanja pravnih okvira uslova korišcenja ovog ugovora (kao što je opisano u preambuli iznad) i ostace na snazi ukoliko se ne ukine prema provizijama koje su ovde navedene.

14. Pravni lek i raskid ugovora.

Dodatno svim ostalim pravima i pravnim lekovima koji su postavljeni u ovom ugovoru:

(a) Ukoliko prekršite ugovor, BlackBerry ili njegovi agenti mogu, ali nisu u obavezi, da pokrenu odredene korake koje smatraju prikladnim. Takvi koraci mogu da ukljucuju, ali nisu ograniceni, momentalnu suspenziju ili raskid svih ili dela Vaše BBM usluge ili stavke treceg lica koju koristite u okviru Vaše BBM usluge.

(b) BlackBerry može, dodatno svim ostalim pravima i pravnim lekovima koje su dati ovim ugovorom ili zakonom; (i) momentalno da prekine ovaj ugovor i bilo koje licence izmedu Vas i BlackBerry-ja za bilo koji deo Vaše BBM usluge koje koristite, ukoliko prekršite ovaj ugovor, ili neki dodatak ili drugi ugovor koji imate na snazi sa BlackBerry-jem ili podružnicom BlackBerry-ja ukljucujuci i neplacanje provizija u toku trideset (30) dana od njihovog roka placanja, i/ili (ii) prekine da pruža bilo kakvu uslugu(e) u vezi sa Vašom BBM uslugom. Tamo gde ste BlackBerry-ju dali tacne kontaktne informacije, BlackBerry ce preduzeti razumne napore da Vam dostavi obaveštenje o raskidu.

(c) Dodatno, BlackBerry može da raskine ovaj ugovor i/ili momentalno prekine da Vam pruža bilo koji deo ili kompletnu BBM uslugu bez ikakve odgovornosti ukoliko BlackBerry-ju bude zabranjeno da pruža bilo koji deo BBM usluge od strane zakona, regulativa, zahteva ili uslova izdatih u bilo kojoj formi bez zadrški od strane pravnih ili drugih državnih tela, ili ukoliko dobije dopis od državne agencije ili odseka koji glasi da BlackBerry-ju nije dozvoljeno da pruža neki deo ili kompletnu BBM uslugu. Ništa unutar ovog ugovora nece biti konstruisano da primora BlackBerry da zahteva odricanje bilo kakvog zakona, prava, regulative ili zabrane, ili da traži pravni uvid ili molbu bilo kakve sudske odluke. Ukoliko je izvodljivo, BlackBerry ce preduzeti razumne napore da Vas obavesti trideset (30) dana pre takve obustave ili prekida u slucaju placene usluge.

(e) Osim ukoliko nije izricito navedeno, BlackBerry nece imati nikakve odgovornosti prema Vama u vezi ili zbog raskida ovog ugovora, ili bilo kakvih prava ili licenci koje su ovde odobrene, u skladu sa ovim ugovorom.

(f) Bilo koji raskid ovog ugovora od strane BlackBerry-ja ce biti pravosnažan bez pribavljanja pravnog ili sudskog pristanka, dozvole ili rešenja bez izuzetaka u Vašoj nadležnosti.

(g) Ukoliko ste žitelj Francuske, možete da raskinete ovaj ugovor putem prethodnog obaveštenja trideset (30) dana unapred ukoliko BlackBerry materijalno prekrši ugovor i ne uspe da ispravi takav prekršaj tokom razumnog vremenskog perioda nakon obaveštenja o takvom prekršaju.

15. Posledice raskida. Nakon raskida ovog ugovora, provizija BBM usluge, ili bilo koje usluge prema Vama, bez obzira na razlog, ili ukoliko je Vaša pretplata ili besplatna proba BBM usluga, ili nekog njenog dela, istice ili ce biti ukinuta: (a) Odmah cete prestati sa svakim korišcenjem BBM usluge, i obrisacete ili deinstalirati sve kopije softvera koje imate u vlasništvu ili koji kontrolišete, ili u slucaju kada ugovor nije raskinut, stavka(e) softvera za koje je licenca ili u slucaju usluga, provizija za odredenu uslugu, koja je ukinuta ili istekla; i (b) BlackBerry ce imati pravo da blokira bilo kakvo emitovanje podataka prema i od takvog softvera i/ili usluge, bez prethodnog obaveštenja. Nakon obustavljanja ili isteka Vaše licence za korišcenje BBM usluge ili nekog njenog dela, Vi dajete punomoc BlackBerry-ju da obriše bilo kakve datoteke, programe, podatke i poruke koje su povezani sa Vašim nalogom za BBM uslugu, ili primenljivog dela iste, bez prethodnog obaveštenja. Vi cete biti odgovorni za sva dugovanja do datuma i ukljucujuci datum prekida u vezi sa odgovarajucim delom vaše BBM usluge i stavki trecih lica, ukljucujuci iznose koji su Vam naplaceni ovlašcenim nacinom naplate. U slucaju prekida ovog ugovora od strane BlackBerry-ja prema odredbama ovog ugovora, platicete BlackBerry-ju sve troškove (ukljucujuci i razumne troškove i tarife advokata) i ostale troškove kreirane ili nametnute BlackBerry-ju prilikom ostvarivanja svojih prava navedenih ovde.

16. Odgovornost prema Vašoj BBM usluzi. Vi ste odgovorni za korišcenje BBM usluge i slažete se da cete biti odgovorni za nadoknadu BlackBerry-ju, BlackBerry grupi kompanija, njihovim dobavljacima, naslednicima, agentima, ovlašcenim distributerima, (ukljucujuci dobavljace usluge emitovanja) i dodeljenim, i svakom od njihovih direktora, službenika, zaposlenima i nezavisnim trecim licima (ukljucujuci i razumne troškove i tarife advokata) pretrpljene ili nanete njima u vezi sa ili uzrokovane korišcenjem Vaše BBM usluge, ukljucujuci i svaki Vaš prekršaj ovog ugovora ili dodatka ugovora ("Gubici"), i bilo kojim gubicima koji mogu proisteci iz tužbi ili parnica koje trece lice može da povede. Nijedan pravni lek dodeljen BlackBerry-ju nije namenjen, niti ce biti protumacen na taj nacin, da bude ekskluzivan u odnosu na bilo koji drugi pravni lek koji je ovde naveden, niti kako je dozvoljen od strane zakona ili pravicnosti, vec ce svi takvi pravni lekovi biti kumulativni.

17. Garancija, odricanje.

ZAKONI NEKIH NADLEŽNOSTI MOŽDA NE DOZVOLJAVAJU OGRANICENJA ODGOVORNOSTI ILI ISKLJUCENJE IZ GARANCIJE, USLOVE, ODOBRENJE, GARANCIJE, UVERENJA ILI REPREZENTACIJE U UGOVORU SA POTROŠACIMA I U MERI U KOJOJ STE POTROŠAC OVA OGRANICENJA SE MOŽDA NE ODNOSE NA VAS. UKOLIKO STE ŽITELJ FRANCUSKE, OGRANICENA GARANCIJA KOJA JE ODOBRENA U OVOM UGOVORU JE BEZ PREDRASUDA U VEZI SA BILO KAKVOM ZAKONSKIM ILI OBAVEZNIM PRAVIMA KOJA MOŽETE DA IMATE PRED FRANCUSKIM ZAKONOM ZA BILO KAKVU GARANCIJU U VEZI SA PRAVNO SKRIVENIM OŠTECENJIMA. UKOLIKO STE ŽITELJ LUKSEMBURGA, OVAJ UGOVOR NE UTICE NA VAŠA ZAKONSKI PROPISANA PRAVA U VEZI SA LATENTNIM OŠTECENJIMA.

(a) BBM usluga. BlackBerry ce pružiti BBM uslugu uz razumnu podršku i veštinu. BlackBerry ne daje nikakva druga obecanja ili garanciju u vezi sa BBM uslugom a posebno ne garantuje niti pruža neko slicno uverenje da ce:

(i) Vaše korišcenje BBM usluge biti bez prekida, ili bez grešaka ili dostupno u kontinuitetu; ili

(ii) Vaša BBM usluga, ukljucujuci bilo kakve poruke, sadržaj ili informacije poslate Vama ili od Vas ili koje su sacuvane u Vaše ime, biti bezbedno od gubitaka, grešaka, napada, virusa, smetnji, hakovanja ili drugih bezbednosnih upada, ili da ce biti tacno, emitovano u neiskvarenoj formi ili u razumnom vremenskom periodu.

(b) Osnovne garancije.

(i) U NAJVECOJ MOGUCOJ MERI, DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, OSIM UKOLIKO NIJE IZRICITO NAVEDENO, SVI USLOVI, ODOBRENJA, GARANCIJE, UVERENJA, REPREZENTACIJE ILI GARANCIJE BILO KAKVE VRSTE, IZRICITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUCUJUCI BILO KAKVE USLOVE, ODOBRENJA, GARANCIJE, REPREZENTACIJE ILI GARANCIJE TRAJNOSTI, POGODNOSTI ZA ODREÐENU SVRHU ILI UPOTREBU, PODESNOSTI ZA PRODAJU, KVALITETA PODESNOSTI ZA PRODAJU, BEZ KRŠENJA, ZADOVOLJAVAJUCI KVALITET, ILI NASLOV, ILI PROISTICANJE IZ STATUTA ILI PRAKSE ILI TOKA PRODAJE ILI KORIŠCENJA TRGOVINE, I SVE OSTALE GARANCIJE, REPREZENTACIJE BILO KOJE VRSTE, IZRICITE ILI PODRAZUMEVANE, SU OVIM ODRECENE I ISKLJUCENE. UKOLIKO STE ŽITELJ POLJSKE, BLACKBERRY IZRICITO ODRICE STATUTARNU GARANCIJU (REKOJMIA) U SMISLU ROBE I/ILI USLUGA KOJI SE OVIM UGOVOROM PRUŽAJU.

(ii) U najvecoj mogucoj meri dozvoljenoj zakonom, svaka primenljiva garancija, odobernje, uverenje, reprezentacija ili uslov u vezi sa softerom u meri u kojoj ne mogu biti iskljuceni kao što je gore navedeno, ali može biti ograniceno, se ovim ogranicava na devedeset (90) dana od dana kada ste prvi put instalirali softver na Vaš uredaj.

(c) Stavke trecih lica i usluge trecih lica, povezane internet prezentacije.

(i) OSIM U MERI KONKRETNO ZABRANJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, USLUGE TRECIH LICA I STAVKE TRECIH LICA NISU POD KONTROLOM BLACKBERRY-JA, BLACKBERRY NE ODOBRAVA BILO KAKVE STAVKE TRECIH LICA ILI SERVISE TRECIH LICA, I BLACKBERRY NEMA ODGOVORNOST NI U KOM SLUCAJU NA VAŠ IZBOR, KORIŠCENJE, PRISTUP ILI IMPLEMENTACIJU SERVISA TRECIH LICA ILI STAVKI TRECIH LICA.

(ii) GORENAVEDENO SE PRIMENJUJE BEZ OBZIRA NA: (A) KAKO NABAVLJATE ILI PRIBAVLJATE PRISTUP STAVKAMA TRECIH LICA I/ILI USLUGAMA TRECIH LICA, NPR. DA LI JE NEZAVISNO OD BLACKBERRY-JA ILI PREKO BLACKBERRY-JA ILI VAŠEG DOBAVLJACA USLUGE EMITOVANJA; ILI (B) DA LI JE BILO KAKVA STAVKA TRECEG LICA ILI USLUGE TRECEG LICA (UKLJUCUJUCI USLUGU EMITOVANJA) NEOPHODNA DA BI STE KORISTILI KOMPLETNU ILI DEO VAŠE BBM USLUGE.

(iii) BEZ OGRANICENJA GORE NAVEDENOG, OSIM U MERI KONKRETNO ZABRANJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, SVE STAVKE TRECIH LICA I SERVISI TRECIH LICA SU PRUŽENE ILI SU DOSTUPNE OD STRANE BLACKBERRY-JA ILI NA NEKI DRUGI NACIN KORIŠCENE SA BBM USLUGOM NA OSNOVI "TAKVE KAKVE SU" I "KADA SU DOSTUPNE", BEZ BILO KAKVIH USLOVA, ODOBRENJA, GARANCIJA, UVERENJA, REPREZENTACIJA ILI GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, I BLACKBERRY NECE IMATI NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA VAMA ILI PREKO VAS, ZA BILO KOJE PROBLEME VEZANE ZA STAVKE TRECIH LICA, ILI SERVISE TRECIH LICA, UKLJUCUJUCI: (A) ISPRAVNOST, EMITOVANJE, TACNOST ILI KONTINUIRANU DOSTUPNOST TAKVIH STAVKI TRECIH LICA, ILI SERVISA TRECIH LICA, ILI BILO KOG DELA SOFTVERA KOJI JE NAMENJEN ISKLJUCIVO DA DOBAVLJA TAKAV PRISTUP; (B) FUNKCIONALNOST ILI NEFUNKCIONALNOST STAVKI TRECIH LICA ILI SERVISA TRECIH LICA; ILI (C) INTEROPERABILNOST STAVKI TRECIH LICA ILI SERVISA TRECIH LICA SA KOMPLETNOM ILI DELOM VAŠE BBM USLUGE; ILI (D) DELOVANJE ILI PROPUSTE BILO KOJEG TRECEG LICA U VEZI SA STAVKAMA TRECEG LICA ILI SERVISIMA TRECEG LICA UKLJUCUJUCI, U VEZI SA KORIŠCENJEM VAŠIH PODATAKA OD STRANE TRECEG LICA.

(iv) BEZ OGRANICENJA GORE NAVEDENOG, OSIM U MERI KONKRETNO ZABRANJENOJ OD STRANE PRIMENLJIVOG ZAKONA, KONKRETNO SE SLAŽETE DA BLACKBERRY NIJE ODGOVORAN NITI IMA ODGOVORONOST ZA BILO KAKVE VIRUSE ILI PRETECU, KLEVETNICKU, OPSCENU, PROTIVPRAVNU, UVREDLJIVU ILI NELEGALNU USLUGU TRECEG LICA, STAVKU TRECEG LICA ILI ZA BILO KAKVU STAVKU TRECEG LICA ILI USLUGU TRECEG LICA ILI PRENOS ISTOG, KOJI KRŠI BILO KAKVU INTELEKTUALNU SVOJINU TRECIH LICA. VAŠE DELOVANJE U SLUCAJU BILO KAKVE TUŽBE VEZANE ZA STAVKE TRECIH LICA ILI USLUGE TRECIH LICA, CE BITI JEDINO PROTIV KONKRETNOG TRECEG LICA.

(d) Primena u kriticnim situacijama. VAŠA BBM USLUGA I BILO KOJI NJEN DEO, NIJE POGODAN ZA KORIŠCENJE U KRITICNIM SITUACIJAMA ILI U OPASNOM OKRUŽENJU ILI OKRUŽENJU KOJI ZAHTEVA KONTROLU ILI PERFORMANSU BEZ OTKAZA, UKLJUCUJUCI RAD SA NUKLEARNIM POSTROJENJIMA, NAVIGACIJU LETILICA, SISTEMA ZA ODRŽAVANJE ŽIVOTA, SISTEMA NAORUŽANJA ILI LOKATORA U SLUCAJU OPASNOSTI ILI DRUGIH HITNIH SLUCAJEVA. IZJAVLJUJETE I GARANTUJETE DA CETE ODRŽAVATI ADEKVATNU REZERVNU KOPIJU PODATAKA I REZERVNU KOPIJU SISTEMA, I U SLUCAJU DA: (i) PREKIDA KORIŠCENJA ILI USLUGE; ILI (ii) POTEŠKOCA ILI GREŠAKA U PRENOSU PODATAKA; ILI (iii) GUBITKA ILI KORUPCIJE PODATAKA; SLAŽETE SE DA ODMAH: UBLAŽITE NEKE ILI SVE GUBITKE I OŠTECENJA I ODMAH IZVESTITE BLACKBERRY O TIM PROBLEMIMA. BEZ OGRANICENJA OSNOVNOG ODRICANJA OD OŠTECENJA U TACKI 18(b), NI U KOM SLUCAJU NECE BLACKBERRY BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVA OŠTECENJA KOJI SU POSLEDICA VAŠEG KORIŠCENJA BBM USLUGE, NITI BILO KAKAV NJEN DEO, PRILIKOM PRIMENE U KRITICNIM SITUACIJAMA ILI U OPASNIM OKRUŽENJIMA ILI OKRUŽENJIMA KOJA ZAHTEVAJU KONTROLU I PERFORMANSE BEZ OTKAZA, BEZ OBZIRA DA LI SU TAKVA OŠTECENJA BILA PREDVIÐENA ILI NEPREDVIÐENA, CAK I U SLUCAJU DA JE BLACKBERRY BIO OBAVEŠTEN O MOGUCNOSTI TAKVIH OŠTECENJA.

(e) Softver koji je dobavljen preko iTunes prodavnice. U odnosu na bilo koji softver koji je nabavljen preko iTunes prodavnice, u slucaju bilo kakvog otkaza softvera koji potpada pod bilo kakvu primenljivu garanciju, možete obavestiti Apple, a Apple ce Vam refundirati uplaceni iznos kupovine, ukoliko postoji, a koji ste platili za Vašu kopiju softvera, i Apple nece imati nikakve druge odgovornosti za bilo kakve tužbe, gubitke, odgovornosti, oštecenja, troškove ili naplate koji mogu da se pripišu bilo kakvoj nemogucnosti da bude u skladu sa primenljivom garancijom.

18. Ogranicenja odgovornosti.

NEKE ZEMLJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANICENJA, POSLEDICNA ISKLJUCENJA, INDIREKTNO ILI DRUGO OŠTECENJE U UGOVORU SA POTROŠACEM , ZA SLUCAJ DA STE POTROŠAC, OGRANICENJA ILI ISKLJUCENJA U OVOJ SEKCIJI ZA VAS NE VAŽE.

(a) UZ MAKSIMALNA OGRANICENJA PREDVIÐENA ZAKONOM UZ ODREÐENE ODREDBE UGOVORENE OVIM SPORAZUMOM, U SLEDECIM SLUCAJEVIMA BLEKBERI NECE BITI ODGOVORAN ZA SLEDECE VRSTE OŠTECENJA: POSLEDICNU, PRIMERNU, SLUCAJNU, INDIREKTNU, POSEBNU, MORALNA ILI GORA OŠTECENJA, OŠTECENJA ZBOG GUBITKA POSLOVNOG PROFITA ILI PRIHODA, NEUSPEHA OCEKIVANIH UŠTEDA, GUBITKA POSLOVNIH INOFRMACIJA, GUBITKA POSLOVNE ŠANSE, OŠTECENJE USPEHA PODATAKA, NEUSPEH SLANJA ILI PRIJEMA PODATAKA, PROBLEME SA APLIKACIJAMA KORIŠCENIH KAO REZERVA VAŠE BBM USLUGE ILI PROISTICU IZ BILO KOJE IZMENE ILI POKUŠAJA PROMENE VAŠE BBM USLUGE ILI NEKOG NJEGOVOG DELA, BILO KOJE DRUGE BLACKBERRY ZASTOJE ILI TROŠKOVE, GUBITAK VAŠE BBM USLUGE ILI BILO KOJEG NJEGOVOG DELA, TROŠKOVA ZAMENE ROBE, TROŠKOVA NADOKNADE SREDSTVA ILI USLUGE, TROŠKOVA ILI NOVCANIH GUBITAKA NASTALIH ILI U VEZI SA OVIM UGOVOROM ILI VAŠE BBM USLUGE UKLJUCUJUCI I UPOTREBU, NEMOGUCNOST UPOTREBE, U POGLEDU PERFORMANSI ILI NEIZVRŠAVANJA VAŠE BBM USLUGE, BEZ OBZIRA DA LI JE TA ŠTETA PREDVIÐENA ILI NEPREDVIÐENA, PA CAK I AKO JE BLACKBERRY PREDVIDEO MOGUCNOSTI ZA TAKVA OŠTECENJA.

(b) Do granice predvidene važecim zakonima, ni u kom slucaju ukupna odgovornost BlackBerry nije veca od: (i) iznosa placenog za deo softvera koji je u pitanju: (ii) iznos placen za odredeni period za placenu uslugu; kao i (iii) pet (5) americkih dolara.

(c) Do maksimalne granice dopuštene važecim zakonom, u granicama u kojima BlackBerry snosi odgovornost prema vama iz teksta, bice odgovoran samo za oštecenja nastala zbog kašnjenja, neuspeha ili nefunkcionalnosti vaše BBM usluge.

(d) Ništa u ovoj oblasti ne ogranicava odgovornost BlackBerry-ja prema vama cak iako se dogodi smrt ili telesna povreda, prouzrokovana od nemara BlackBerry-ja; imajuci na umu da bilo kakva šteta koju ce BlackBerry platiti, ce biti smanjena do nivoa vašeg ili tudeg uticaja. Ako ste stanovnik Italije ili Luksemburga, ništa u ovom odeljku ne ogranicava BlackBerry-jevu odgovornost zbog zle namere ili grube nepažnje od strane BlackBerry-ja, pod uslovom da se sva oštecenja smanje do iznosa vašeg ili tudeg doprinosa.

(e) DO MAKSIMALNE GRANICE KOJU DOPUŠTA VAŽECI ZAKON, SVAKA OD STRANA BICE ODGOVORNA DRUGOJ SAMO AKO JE TO NAVEDENO U OVOM UGOVORU I NECE IMATI DRUGE OBAVEZE, DUŽNOSTI ILI ODGOVORNOST BEZ OBZIRA NA UGOVOR, KRIVICNO, USTAVNO ILI NA DRUGI NACIN.

(f) DO MAKSIMALNE GRANICE KOJU DOPUŠTA ZAKON, OGRANICENJA, ISLJUCENJA I ODRICANJE U OVOM SPORAZUJU CE: (i) VAŽE BEZ OBZIRA NA PRIRODU RADNJE, ZAHTEV ILI AKCIJU KOJA VAS UKLJUCUJE, ALI NIJE OGRANICENA NA NEMAR, KRIVICU, DIREKTNU ODGOVORNOST, ZAKON, POVREDU UGOVORA ILI BILO KOJU DRUGU PRAVNU TEORIJU; (ii) PREŽIVETI OSNOVNO KRŠENJE ILI PROPAST OSNOVNE NAMERE OVOG UGOVORA ILI PONUÐENOG REŠENJA; (iii) NE ODNOSI SE NA ODŠTETNE OBAVEZE ILI PRONEVERU ILI PRAVA BILO KOJE STRANE NA INTELEKTUALNU SVOJINU, KAO I POVREDE BILO KOG ODELJKA OVOG UGOVORA POD NAZIVOM: "PRAVILA KORIŠCENJA BBM USLUGE" (ODELJAK 2), "Korišcenje SOFTVERA" (ODELJAK 3), "INTELEKTUALNA SVOJINA" (ODELJAK 9), "IZVOZ, UVOZ I KORIŠCENJE OGRANICENJA I LICENCE VLADE SAD" (ODELJAK 10), "POVERLJIVOST I PONOVNO NE SKLAPANJE" (ODELJAK 12) I"Korisnicki podaci" (Odeljak 20), I (iv) OBUHVATA ZAJEDNO ZA BLACKBERRY ILI BLACKBERRY GRUPU KOMPANIJA, NJIHOVE NASLEDNIKE, IMENOVANE, I OVLAŠCENE BLACKBERRY DISTRIBUTERE (UKLJUCUJUCI PROVAJDERE I EMITERE I OVLAŠCENE BLACKBERRY DISTRIBUTERE SOFTVERA).

(g) NI U KOM SLUCAJU BILO KOJI SLUŽBENIK, DIREKTOR, ZAPOSLENI, AGENT, DISTRIBUTER, DOBAVLJAC (DRUGI OSIM OVLAŠCENOG), PROVAJDER, NEZAVISNO TRECE LICE, ILI BILO KOJI ISPORUCILAC USLUGE EMITOVANJA (OSIM GORE NAVEDENOG) NITI BILO KOJA OD KOMPANIJA BLACKBERRY GRUPE IMA ODGOVORONOST PROISTEKLU OVIM UGOVOROM.

(h) PRIHVATATE I SLAŽETE SE DA SU ODRICANJE, IZUZECE I OGRANICENJA NAVEDENA U OVOM UGOVORU SUŠTINSKI ELEMENAT SPORAZUMA IZMEÐU STRANA I DA U ODSUSTVU TAKVIH ODRICANJA, IZUZECA I OGRANICENJA: (i) NAKNADE I OSTALI USLOVI IZ UGOVORA BICE ZNACAJNO DRUGACIJI; I (ii) BLACKBERRY-JEVA MOGUCNOST DA PONUDI I VAŠA MOGUCNOST DA KORISTITE BBM USLUGU, SOFTVER ILI USLUGE PONUÐENE OVIM UGOVOROM I/ILI BLACKBERRY-JEVA MOGUCNOST DA PONUDI TRECOJ STRANI DELOVE I USLUGE TRECE STRANE KOJE SU DOSTUPNE I MOGU DA UTICU NA VAŠU BBM USLUGU.

19. Saglasnost za prikupljanje, korišcenje, obradu, prenos, cuvanje i obaveštavanje (kolektivno "proces" ili "obrada") informacija.

Licne informacije prikupljene preko BlackBerry grupe ili kompanija ili pružaoca usluga bice korišcene u skladu sa privatnom politikom BlackBerry-ja (koja se vec nalazi u okviru ovog ugovora i može se videti na www.blackberry.com/legalili dobiti putem imejla legalinfo@blackberry.com). Ukoliko se nalazite u Evropskoj uniji ili podrucju Evropske ekonomske zajednice, tamo gde je moguce, kontrola vaših licnih podataka je vaš BlackBerry entitet kojim ste pristupili ovom ugovoru.

(a) Licne informacije. Korišcenjem BBM usluge (ili bilo koji deo istog), ukljucujuci instalaciju i/ili softver, ili povezanu uslugu emitovanja, ili kreiranjem BlackBerry ID broja, može da rezultira obradom licnih informacija o vama, u skladu sa važecim zakonima.ili ukoliko je u pitanju kompanija ili njen pravni deo.Vaši zaposleni ili drugi koje ste ovlastili da koriste vašu BBM uslugu u vaše ime (zbirno "korisnici") od strane BlackBerry Grupe kompanija ili pružaoca usluga, dobavljaci usluge emitovanja, kao i treca lica sa proizvodima i uslugama korišcenim sa vašom BBM uslugom. U zavisnosti od korišcene usluge, licne informacije koje ce biti korišcene, kao npr. ime, fotografija, status i licne poruke, imejl adresa, broj telefona, izbor jezika, BlackBerry identifikacija, akreditacije i postavke, informacije o uredaju (na primer, identifikacija modela ili uredaja) zemlja i vremenska zona, informacija o provajder, informacija o korišcenju i funkcionalnosti vaše BBM usluge kao i usluge softvera i hardvera ugradenih i korišcenih preko vaše BBM usluge. U zavisnosti od dostupnosti karakteristika u BBM usluzi, informacija u adresaru, podataka o mestu uredaja, kalendara, fotografija, podsetnicima može da se pristupi korišcenjem BBM Solutrion i obraden od BlackBerry da pruže funkcionalnost uz korišcenje informacija kao deo povezanosti sa BBM uslugom (na primer, dozvolicete slanje "Preporucujem BBM" imejla ili SMS-a kontaktima u vašem adresaru). Pristajete da BlackBerry grupa kompanija može da prikupi vaše licne podatke od vas direktno ili posredno od provajdera ili trecih lica cije proizvode koristite kroz BBM uslugu. Ukoliko ste korporacija ili pravno lice, morate obezbediti sve neophodne saglasnosti i ovlašcenja o saglasnosti, kao i pristanak zahtevan Clanom 19. koji se odnosi na licne informacije vaših korisnika koje mogu biti prikupljene korišcenjem BBM usluge.

(b) Namene. U skladu sa politikom privatnosti BlackBerry kompanija, licne informacije mogu biti obradene od strane BlackBerry grupe kompanije i njihovih provajdera za usluge koje se odnose na: (i) razumevanje i ispunjavanje vaših potreba i da ih omoguce sa BBM uslugom i BlackBerry identifikacijom, (ii) razvojem novih i unapredenjem postojecih proizvoda i usluga, ukljucujuci i komunikaciju sa vama o tome, (iii) uredenje i razvoj poslova BlackBerry kompanije i usluga, i (iv) ispunjavanjem zakonskih i regulacionih zahteva. Dalje, BlackBerry može da ucini dostupnim ili pošalje korisnicima unapredenje ili obaveštenje o unapredenjima, ili obaveštenja o nadgradnji i unapredenjima softvera ili drugih BlackBerry proizvoda i usluga, softvera trecih lica, sadržaja trecih lica ili usluga trecih lica a u vezi sa proizvodom ili uslugom.

(c) "Cloud-based" usluge. Prihvatate da BBM usluga ucini dostupnim "cloud based" poruke i druge usluge, koje mogu da ukljuce daljinski pristup, skladištenje ili rezervnu funkcionalnost koju pruža BlackBerry grupa kompanija ili njihovi provajderi usluga, kao i da ste saglasni da korišcenjem takvih usluga, informacije koje unesete, mogu preneti ili integrisati sa odredenim uslugama (na primer, prikaz imena ili slike, poruka statusa, kontakt lista ili informacije o grupama, kalendar ili druge informacije sa uredaja kao što su zadaci ili medijske datoteke ) mogu biti prosledene od strane BlackBerry grupe kompanija da omoguci ponudene usluge u skladu sa ugovorom(ima) sa BlackBerry-jem, vašim predstavnikom i garancijom da cete imati sve neophodne sadržaje i obezbediti sve podatke za BlackBerry.

(d) Socijalna funkcionalnost. BBM usluga ukljucuje "socijalnu funkcionalnost" koja omogucava da dozvolite da budete otkriveni i povežete se sa drugim korisnicima, kao i da unapredite i uvecate vaša iskustva sa uslugom ili softverom, ili softverom trecih lica ili uslugom trecih lica koje su ugradene u dostupnost socijalne funkcionalnosti na BlackBerry-ju. Ukoliko koristite ovu uslugu, saglasni ste da ce vaša dostupnost za interakciju i povezivanje sa drugima biti naznacena drugima i vaš profil, prikazano ime, prikazana slika, statusna poruka, status clanstva ili druge identifikacije ili informacije mogu biti vidljive i komentarisane od strane drugih. Na primer, ukoliko koristite uslugu trece strane koja je ukljucena u BBM društvenu platformu, saglasni ste da gde god su takve funkcije postoje: (i) Vaši BlackBerry mesindžer kontakti mogu biti vidljivi kad god koristite uslugu ili uslugu trecih lica, (ii) vaši kontakti mogu videti vaš profil, softver ili sadržaj (kao što su igrice, muzika ili druge medijske datoteke, u zavisnosti od usluge ili usluge trecih lica) koji ste preuzeli, koristili, ili koji su dostupni za deljenje kao deo vaše usluge ili usluge treceg lica, kao i komentari koje su drugi pisali o njima, (iii) kada vi napišete komentar o vašim kontaktima ili softveru, ili o sadržaju koji ste preuzeli ili koristili kao deo usluge ili usluge trecih lica, informacije o vama (kao što su komentari, korisnicko ime, fotografija) mogu biti prikazane drugim kontaktima ili ljudima, kao (iv) usluge ili usluge treceg lica koje mogu ukljucivati automatsko funkcionisanje koje izvodi analize kako bi unapredili preporuke zasnovane na vašim interesovanjima i korišcenju usluge ili softvera. Molimo proverite podešavanja za usluge ili softver za dostupne opcije kako bi proverili dostupnost ili podešavanja privatnosti za te usluge ili programe.

(e) Integrisanje usluga trecih lica. BBM usluga može zahtevati usluge trecih lica za funkcionisanje (na primer, emitovanje). Ukoliko izaberete da integrišete vašu BBM uslugu sa uslugama trecih lica (na primer, usluge koje olakšavaju korišcenje BBM usluge u saradnji sa društvenim mrežama ili drugim uslugama ponudenim od trecih lica), ovlasticete BlackBerry da koristi vaše podatke kako bi pristupio uslugama trecih lica u vaše ime i obradio vaše licne podatke u skladu sa uslugom trece strane sa namerom da olakša pristup uslugama treceg lica, za vašu licnu i/ili domacu upotrebu. Obradene informacije mogu da ukljucuju: (i) Vaša BlackBerry identifikacija ili identifikacija nekog drugog naloga, lozinka(e) tokeni za autentifikaciju ili drugi akreditivi za svaku od usluga trecih lica ili drugi nalog(e) možete integrisati svojom BBM uslugom. (ii) Informacije vašeg naloga (na primer, identifikacija BlackBerry-ja, vaša slika profila, korisnicko ime, licna poruka, status dostupnosti, zemlja, vremenska zona, jedinstvena identifikacija uredaja, itd)(iii) kontakt informacije na uredaju, (iv) indikacija ciju aplikaciju treceg lica ili uslugu imate vezanu za softver naloga; i (v) sesija podataka koji proizilaze iz korišcena aplikacija ili usluga trecih lica, povezanih sa vašim nalogom (na primer, najviši rezultat koji ste postigli koristeci igricu trece strane ili aplikacija za displej u vašem profilu na displeju, instant poruke iz cetova koje ste preuzeli tokom konekcije sa aplikacijom ili uslugom trece strane koje su omogucene softverom za instant poruke, itd.). Takode dozvoljavate da BlackBerry otkrije licne podatke trenutnim dobavljacima usluga trecim licima (ukljucujuci i emitovanje) za aktivaciju, naplatu, proviziju, usluge, održavanje i svrhe deaktivacije. Takve usluge kojima pristupa treca strana nisu pod BlackBerry-jevom kontrolom. Ako su vaši licni podaci otkriveni vašem emiteru, ili trecoj strani sa proizvodima ili uslugama korišcenim putem BBM usluge, to nije predmet ovog ugovora a politika privatnosti trecih strana mora biti pregledana kao i uslovi pre korišcenja usluga ili softvera trecih lica. Morate pregledati opcije ili meni za pomoc na softveru vašeg uredaja da bi naucili više o tome gde se primenjuju, gde se dodaju odobrenja i dostupne kontrole za usluge i softvere trecih lica.

(f) Kolacici i slicne tehnologije. BlackBerry grupa kompanija može da koristi "kolacice" (male kolicine podataka smeštene na Vašem uredaju) ili slicne alata koristeci anonimne informacije da bi Vam omogucila da se prijavljujete na odredene servise radi zaštite kako Vas, tako i BlackBerry, da pomogne da odredene usluge budu lakše za upotrebu ili da ulepša Vaše iskustvo, ili za analitiku da nam pomogne da razumemo kako korisnici prihvataju našu uslugu i BBM uslugu i da poboljša njegova svojstva.

(g) Podrška i kontrola kvaliteta. Ukoliko kontaktirate BlackBerry za podršku, ili pošaljete dijagnostiku ili druge tehnicke informacije BlackBerry-ju preko email-a ili alata za pracenje koje Vam je dao BlackBerry u te svrhe, slažete se da BlackBerry grupa kompanija može da sakuplja tehnicke informacije kao što su identifikacija uredaja, hardverski ID broj i model, status memorije, operativni sistem i informaciju o okruženju, status baterije, Wi-Fi/WLAN, jacinu radio ili bežicnih konekcija, listu instaliranih aplikacija, informacije o korišcenju aplikacija, podatke o pokrenutim procesima i konfiguraciju uredaja, sistemske dogadaje i ostale informacije vezane za stanje Vašeg uredaja i softvera na Vašem uredaju koja može biti od pomoci u dijagnosticke svrhe. Takva informacija ce biti iskorišcena u svrhe traženja problema, korisnicke podrške, softverskih ažuriranja i poboljšanja BlackBerry proizvoda i servisa u skladu sa BlackBerry politikom privatnosti. Ukoliko analiza ukazuje da je ukljucen i proizvod treceg lica, BlackBerry može da pošalje odredene dijagnosticke i tehnicke informacije dobavljacu proizvoda trecih lica kao deo procesa pronalaženja problema. Shvatate i slažete se da pozivi BlackBerry-ju i njihovim dobavljacima ulsuga mogu biti snimljeni radi obuke, kontrole kvaliteta, korisnicke podrške i reference.

(h) Skladištenje poruka. Sadržaj poruka koje su isporucene preko BBM usluge se ne cuvaju niti arhiviraju od strane BlackBerry-ja u normalnom poslovnom toku. BBM poruke se šalju preko servisa podataka na servere koji rade unutar ili iskljucivo za BlackBerry, i usmerene su ka primaocu(ima), ukoliko je primaoc(i) na mreži. Kada poruka bude isporucena, više se ne zadržava na našim serverima. Ukoliko primaoc(i) nije na mreži, neisporucena poruka se cuva na serveru koji rade unutar ili iskljucivo za BlackBerry, dok se ne isporuce u trajanju od trideset (30) dana, nakon cega se neisporucene poruke brišu sa naših servera. Sadržaj bilo koje neisporucene poruke se ne cuva niti zadržava od strane BlackBerry-ja, i ostaje direktno na uredaju pošiljaoca i primaoca dok ih oni sami ne obrišu. Bez obzira na gore navedeno, BlackBerry može da zadrži podatke o transakciji koje su vezane za poruke i uredaje (na primer, informacije o datumu i vremenu uspešno isporucene poruke i uredajima koji su povezani sa tom porukom), kao i bilo koju informaciju koju BlackBerry zakonski ima pravo da sakupi. Poruke koje se šalju preko BBM usluge ce ostati na našim serverima nakon isporuke kraci vremenski period, ali se brišu i uklanja im se bilo kakva informacija koja ih može identifikovati u kratkom vremenskom periodu prema našoj osnovnoj politici o zadržavanju.

(i) Internacionalni prenosi. Dajete pristanak i slažete se da u cilju ostvarivanja BBM usluge (ukljucujuci i "cloud based" i funkcije udaljenog pristupa, skladištenja i pravljenja rezervnih kopija), BlackBerry grupa kompanija sme da obraduje podatke, koja u nekim slucajevima obuhvata i licne informacije kao i sadržaj komunikacija, na serverima kojima rukovodi ili rade u ime BlackBerry grupe kompanija unutar ili van nadležnosti u kojoj se nalazite, ukljucujuci Kanadu, SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo ili druge zemlje u Evropskoj Ekonomskoj oblasti, Singapuru ili drugim zemljama u Azijsko-Pacifickom regionu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili drugim zemljama regiona Bliskog Istoka, ili drugim zemljama gde postoje postrojenja kojima rukovodi ili rade u ime BlackBerry grupe kompanija. Ukoliko su korisnici žitelji Evropske Ekonomske oblasti, ili bilo koje oblasti u kojoj je neophodan pristanak za prenos licnih informacija van oblasti ili regije, pristajete na takvu obradu i garantujete da ste pribavili sve pristanke neophodne pred primenljivim zakonom od Vaših korisnika za to.

20. Kotrisnicki podaci. Dodatno svakoj objavi dozvoljenoj u tacki 19, Vi i Vaši korisnici se slažete i dajete saglasnost da BlackBerry grupa kompanija sme da ima pristup, da sacuva i otkrije Vaše ili podatke Vaših korisnika, ukljucujuci i licne podatke, sadržaje Vaših komunikacija ili informacija o funkcionalnosti korišcenja Vaših BBM usluga i usluga ili softvera i hardvera korišcenih u sklopu Vaše BBM usluge koje su dostupne BlackBerry-ju ("korisnicki podaci"), trecim licima, ukljucujuci stranim ili domacim državnim telima, bez prethodne najave Vama prema zakonu zemalja gde je locirana BlackBerry grupa kompanija i njeni dobavljaci usluga, drugi partneri i podružnice da bi: (i) se povinovali pravnim procesima ili nametnutim državnim zahtevima, ili dugacije zahtevano od strane zakona; (ii) saradivali sa trecim licima prilikom istrage dela koja krše ovaj ugovor; ili (iii) saraduju sa sistemskim administratorima kao što su dobavljaci internet usluga, mreda ili racunarskih postrojenja da bi primenili ovaj ugovor. Garantujete da ste pribavili sve pristanke potrebne prema primenljivom zakonu od Vaših korisnika da otkrijete podatke korisnika BlackBerry grupi kompanija a koje BlackBerry grupa kompanija sme da prikuplja, koristi, obradi, emituje, i/ili otkrije takve podatke korisnika kao što je gore navedeno.

21. Ustupanje i prenošenje. BlackBerry može da ustupi ovaj ugovor bez prethodne najave. Vi ne smete ustupati ovaj ugovor u celosti ili nekim njegovim delom bez prethodne pisane saglasnosti od strane BlackBerry-ja (takav pristanak može izostati, ili biti uslovljen, prema nahodenju BlackBerry-ja) i bilo kakvo ustupanje bez prethodne pisane saglasnosti od strane BlackBerry-ja ce biti nevažece, poništeno i bez efekata. BlackBerry može izvršiti sve obaveze koje su navedene ugovorom direktno, ili može neke ili sve obaveze da prepusti trecem licu ili trecim licima.

22. Obaveštenja. Osim ako nije drugacije receno u ovom ugovoru, sva obaveštenja ili druge vrste komunikacija navedene ce se smatrati uredno predatim kada su u pismenoj formi i dostavljene licno, preko kurirske službe ili poslate poštom, sa prethodno placenom poštarinom, preporucenom poštom ili odgovarajucim nacinom, povratnim pismom i adresirano na Vašu adresu za naplatu koju ste dostavili BlackBerry-ju, i adresirano na BlackBerry UK Limited, na 200 Bath Road, Slough, Berkšir, Ujedinjeno kraljevstvo SL1 3XE, Za: Glavnog direktora. U dodatku vec navedenom, BlackBerry može, po svom izboru, da vam dostavi bilo kakvo obaveštenje prema ovom ugovoru elektronski. Elektronsko obaveštenje koje dobijete ce se smatrati uredno predatim kada je poslato na email adresu koju ste Vi dali BlackBerry-ju, a ukoliko je niste dali BlackBerry-ju, takvo obaveštenje ce se smatrati uredno predatim kada je uocljivo postavljeno na http://www.blackberry.com/legal/.

23. Viša sila. Uprkos bilo kojim drugim odredbama ovog ugovora, ni jedna strana nece biti smatrana podrazumevanom prema ovom ugovoru za neispunjavanje obaveza ugovora kada su u pitanju razlozi van razumne kontrole, za koje se slažete, a nalaze se u spisku dogadaja pod tackom 17(a)(ii). Ova odredba nece biti iskorišcena kao izgovor za neispunjenje bilo koje od obaveza bilo koje od strana ugovora da izvrše uplatu drugoj strani prema ovom ugovoru.

24. Osnovno.

(a) Treca strana. BlackBerry-jeve podružnice i BlackBerry-jevi direktori podružnica, službenici i zaposleni u njima se smatraju trecom stranom u svrhe tacaka ovog ugovora pod nazivom "Usluge u slucaju opasnosti" (tacka 8), "Odgovornost za Vašu BBM uslugu" (tacka 16), "Ogranicena odgovornost" (tacka 18), i "Garancije i odricanja" (tacka 17) kao da je svaki od njih strana ovog ugovora, u skladu sa ovom tackom i odredbama ugovora (prava trecih lica), Zakon Engleske iz 1999. ("Zakon trecih lica"). Dobavljaci usluga su uživaoci zaštite i ogranicenja trece strane pri korišcenju njihovog sadržaja navedenim u "Pravila korišcenja BBM usluge (tacka 2) i "Intelektualna svojina" (tacka 9), kao da su oni strana ugovora, u skladu sa ovom tackom i odredbama Zakona o trecim licima. Osim ukoliko nije drugacije navedeno u ovom ugovoru ili Zakonu o trecim licima, svaka osoba koja nije strana ovog ugovora nema prava prema ovom ugovoru ili Zakonu o trecim licima. Ukoliko nabavite softver iz Apple-ove iTunes prodavnice, razumete i slažete se da su Apple Inc. i njihove podružnice treca strana ovog ugovora i da prilikom Vašeg pristajanja na uslove ovog ugovora, Apple i njegove podružnice ce imati pravo ( i bice smatrano da su takva prava prihvatili) da iskoriste ovaj ugovor protiv vas kao uživaoc treceg lica u skladu sa Vašim korišcenjem BBM usluge na iOS platformi. Takode shvatate i slažete se da Apple Inc. i njegove podružnice nisu odgovorne za BBM uslugu, za upucivanje bilo kakve tužbe sa Vaše strane ili trece strane u vezi sa BBM uslugom, ili za pružanje bilo kakve usluge održavanja i podrške u vezi BBM usluge.

(b) Odricanje po automatizmu. Ni jedna strana se nece smatrati da se odrekla ili prepustila bilo kakva prava prema ovom ugovoru, da li zbog otkaza, zastoja ili nekog drugog pravnog ili racionalnog principa, osim ukoliko se takvo odricanje ne da napismeno i potpisano od strane ovlašcene osobe ili strane protiv koje se traži odricanje. Odricanje bilo kakvih odredaba, ili prekršaj odredaba ovog ugovora u jednom slucaju se nece smatrati odricanjem ni u kom drugom slucaju.

(c) Opstanak. Uslovi korišcenja i garancije koje se nalaze unutar ovog ugovora koji su po svom znacenju i kontekstu namenjene da nadžive punosnažnost ovog zakona ce nadživeti ispunjenje performansi, otkazicanje ili prekid ovog ugovora, ukljucujuci i stavke obeštecenja.

(d) Nadležni sud i rešenje sporova. Ovaj ugovor je sastavljen prema zakonima Engleske i Velsa, i pod njihovom je nadležnošcu, iskljucujuci bilo koje pravno telo koje reguliše sukob zakona. UKOLIKO STE ŽITELJ FRANCUSKE I UKOLIKO STE POTROŠAC U KONTEKSTU FRANCUSKOG ZAKONA O POTROŠACIMA, ONDA PRIMENA STRANIH ZAKONA U UGOVORIMA MOŽE DA SE NE ODNOSI NA VAS. Stranke se slažu da Konvencija Ujedinjenih Nacija vezana za ugovore o medunarodnoj prodaji robe je ovim iskljucena u potpunosti iz primene na ovaj ugovor.

Neopozivo se odricete bilo kakvih primedbi na osnovu mesta izvršavanja krivicnih dela, foruma nepogodnosti ili bilo kakvih slicnih osnova i neopozivo pristajete na uslugu sudenja putem emaila ili na bilo koji drugi nacin koji je dozvoljen primenljivim zakonom i neopozivo pristajete da podležete nadležnošcu sudova koji se nalaze u Engleskoj i Vi i BlackBerry se slažete na licnu nadležnost u tim sudovima. Ukoliko Vam sudovi u Vašoj nadležnosti ne dozvoljavaju saglasnost nadležnosti i mesto održavanja gore spomenutih sudova, tada ce Vaša lokalna nadležnost i mesto održavanja sudenja biti primenjeno za sve rasprave koje mogu da proisteknu ovim ugovorom. Stranke se posebno slažu da rasprava nece biti razrešena sudenjem sa porotom i ovim odbacuju sva prava na sudenje sa porotom u bilo kakvoj raspravi koja može da proistekne ovim ugovorom. Nikakva rasprava izmedu stranki, ili ukljucujuci bilo koju drugu osobu osim Vas, nece biti združena ili kombinovana zajedno, bez prethodnog pismenog odobrenja od strane BlackBerry-ja.

Ništa u gore navedenom nece spreciti ni jednu stranku ugovora da potraži sudsko ili drugo oslobadanje po pravicnosti od strane bilo kog nadležnog suda. Konkretno, BlackBerry ima pravo da pokrene pravne ili oslobadajuce procese, ukljucujuci procese koji zahtevaju sudsko oslobadanje (ili slicno rešenje u vašoj nadležnosti), u sudu za tužbe ili sporove u vezi sa: (i) sumom koji dugujete BlackBerry-ju u vezi sa Vašim nabavljanjem Vaše BBM usluge ili nekog njegovog dela, ukoliko je primenljivo; i (ii) Vaše kršenje ili potencijalno kršenje tacaka ovog ugovora pod nazivom "Pravila korišcenja Vaše BBM usluge" (tacka 2), "Korišcenje softvera" (tacka 3), "Intelektualna svojina" (tacka 9), "Restrikcije izvoza, uvoza i korišcenja i državne licence SAD", (tacka 10), "Bezbednost, nalozi i lozinke" (tacka 11), "Privatnost i zabrana reverznog inženjeringa" (tacka 12) i "Posledice raskida" (tacka 15). UKOLIKO STE ŽITELJ FRANCUSKE I UKOLIKO STE POTROŠAC U KONTEKSTU FRANCUSKOG ZAKONA O POTROŠACIMA, ONDA SVAKO UMANJENJE OD NADLEŽNOSTI I PROCEDURE REŠENJA SPOROVA U UGOVORIMA SA POTROŠACIMA POD FRANCUSKIM ZAKONOM MOŽE DA SE NE ODNOSI NA VAS. UKOLIKO STE ŽITELJ LUKSEMBURGA, I UKOLIKO STE POTROŠAC PREMA PRIMENLJIVOM ZAKONOM NA VAŠA USTAVNA PRAVA, PREMA ZAKONU SAVETA (EC) Br. 44/2001, IZ 22. DECEMBRA 2000. GODINE NA NADLEŽNOST I PRIZNAVANJE I SPROVOÐENJE PRESUDA U PRIVATNE I KOMERCIJALNE SVRHE, OVAJ UGOVOR NE UTICE NA NJIH.

(e) Poništavanje. U slucaju da se bilo koja tacka, odredba, klauzula ili recenica ili neki njen deo ("Deo") ovog ugovora utvrdi da nije po zakonu, nije ispravan ili neprimenljiv od strane kompetenog pravosuda u bilo kojoj nadležnosti, onda takvo utvrdivanje tog dela nece uticati: (i) na legalnost, važnost ili primenljivost ostalih delova ovog ugovora; ili (ii) legalnost, važnost ili primenljivost tog dela u nekoj drugoj nadležnosti, i taj deo ce biti ogranicen ako je to moguce i samo onda poništen, ako je potrebno, do te mere da se ugovor ponovo smatra pravno ispravnim i primenljivim.

(f) Jezik. Ukoliko se ovaj ugovor prevede na jezik koji nije Engleski, onda ce Engleska verzija biti dominantna u slucaju da postoji bilo kakav konflikt ili nelogicnost izmedu Engleske verzije i bilo kojeg njegovog prevoda. Osim ukoliko je, i samo do te mere, zakonom zabranjeno u Vašoj nadležnosti da se sva neslaganja, rasprave, posredovanja, arbitraže ili pravni procesi vezani za ovaj ugovor vode na Engleskom jeziku, ukljucujuci i bilo koju korespondenciju, dokazni materijal, predlozi, prilozi, molbe, usmeno iznošenje dokaza, usmene rasprave i naredbe ili presude.

(g) Kompletan ugovor. Ovaj ugovor (koji, u smislu bilo kakvih dodataka, koji su i dalje vezani za predmet tog dodatka, ukljucujuci i uslove dodataka), konstituiše(u) kompletan ugovor izmedu stranki u vezi sa predmetom o kojem je ovde rec i nema odredaba, razumevanja, komunikacije, predstavljanja, garancija, obecanja, kolateralnih dogovora ili dogovora izmedu stranki u vezi sa softverom osim onih koje su predstavljene ovim ugovorom. Bez obzira na gore navedeno, drugi ugovori izmedu stranaka mogu da propisuju korišcenje drugih delova Vaše BBM usluge. Ovaj ugovor zamenjuje bilo kakve prethodne ili privremene odredbe, dogovore, komunikaciju, reprezentaciju, garanciju, obecanja, kolateralne ugovore i dogovore izmedu stranki, bilo da su usmene ili pismene, u skladu sa predmet koji se ovde spominje, i Vi shvatate da sve prethodno gore navedeno ne važi prilikom prihvatanja ovog ugovora. Ovaj ugovor može biti izmenjen bilo kada nakon zajednickog slaganja obe strane. Osim u slucaju da je BlackBerry-ju izricito zabranjeno od strane primenljivog zakona, BlackBerry dalje zadržava pravo da, prema svom nahodenju, vrši potencijalne izmene ovog ugovora, ukljucujuci da predstavi promene u njemu ili zahtevano od strane zakona (ukljucujuci promene radi osiguravanja primenljivosti ovog ugovora) ili promene u poslovnoj praksi, tako što ce Vas blagovremeno obavestiti o promenama bilo elektronski (kao što je receno odredbama o obaveštenju iznad) ili postavljanjem obaveštenja o promenama na http://www.blackberry.com/legal i trebali bi da proveravate tu internet stranicu radi promena. Ukoliko nastavite da koristite BBM uslugu više od šezdeset (60) dana nakon obaveštenja koje je dato, smatrace se da ste saglasni sa tim promenama. Ukoliko ste zabrinuti u vezi sa promenama, molimo Vas da kontaktirate legalinfo@blackberry.com u roku od šezdeset (60) dana nakon obaveštenja o promenama da bi ste saznali Vaše opcije.

(h) Saglasnost sa zakonima. Vi cete, o svom trošku, pribaviti i održavati sve licence, registracije i odobrenja potrebna od strane državnih organa ili primenljivog zakona u Vašoj nadležnosti za izvršenje ovog ugovora ili bilo kakvih vezanih ugovora o licencama. Konkretno i radi otklanjanja sumnje, Vi cete se pridržavati svih primenljivih zakona i odredaba prilikom instalacije i korišcenja Vaše BBM usluge, ukljucujuci i pribavljanje svih potrebnih licenci, registracija i odobrenja od nadležnih državnih organa vlasti za uvoz i odobrenja bilo kog softvera koji sadrži komercijalnu enkripciju ili neku drugu zaštitnu funkciju koju zahteva primenljivi zakon. Vi cete dostaviti BlackBerry-ju sva uverenja i važecu dokumentaciju koju BlackBerry periodicno bude zahtevao da bi ste verifikovali Vaše pridržavanje ovoj obavezi. Bez ogranicenja gore navedenog, pošto se odredenim uslugama i uslugama trecih lica može pristupiti globalno, ukoliko izaberete da pristupate usluzi ili usluzi treceg lica sa lokacija u zemljama koje BlackBerry ili konkretno trece lice nisu naveli kao dostupnim, to onda cinite na Vašu odgovornost i Vi ste odgovorni za saglasnost sa svim važecim zakonima i regulativama, ukljucujuci i one vezane za uvoz, izvoz, korišcenje, emitovanje i/ili komunikaciju primenljive usluge, ili usluge treceg lica, i povezanim sadržajem, stavkama treceg lica ili softvera. Dalje, BlackBerry ne tvrdi da je BBM usluga i stavke treceg lica koje su povezane sa uslugom ili je dostupna putem usluge prigodna ili dostupna na svim lokacijama. Slažete se da necete preuzimati niti na drugi nacin pristupati softveru ili stavkama treceg lica, niti pokušati to, sa lokacija na kojima je to protivzakonito. Bez ogranicenja na gore navedeno, ukoliko primenljivi zakon zabranjuje da koristite video i/ili glasovne funkcije kao što je video ili glasovno caskanje BBM usluge, ukljucujuci i zato što je peer-to-peer, video ili funkcionalnost zasnovana na internetu nelegalna u vašoj nadležnosti, zato što ste ispod propisane granice starosti ili zato što zakon vezan za hitne servise to brani, onda ne smete da preuzmete niti da koristite BBM uslugu ili proizvode i/ili je Vaša odgovornost da iznadete alternativne dogovore da bi pristupili hitnim servisima.

(i) Produžena znacenja. Izrazi "ukljucuje" ili "kao što je" ce biti protumaceno kao "ukljucuje bez ogranicenja" ili "kao što je bez ogranicenja", u zavisnosti od slucaja.

UKOLIKO IMATE NEKA PITANJA ILI STE ZABRINUTI U VEZI USLOVA OVOG UGOVORA, MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE BLACKBERRY NA legalinfo@blackberry.com.

Dodatno korišcenju Vaših licnih informacija, kao što je predstavljeno u ugovoru i BlackBerry-jevoj politici privatnosti (pogledajte na www.blackberry.com/legal), Vaš i pristanak Vašeg ovlašcenog korisnika, ovlašcujete i slažete se da Vaše i informacije Vašeg ovlašcenog korisnika kao što su definisani prema primenljivom zakonu od strane BlackBerry grupe kompanija i njegovih dobavljaca usluga, u skladu sa, prema ugovoru i politici privatnosti BlackBerry-ja, ukljucujuci saglasnost ovlašcivanje i slaganje sa sledecim od strane BlackBerry grupe kompanija i njihovih dobavljaca usluga u vezi sa mogucnostima ili uslugama koje zavise od informacija o lokaciji korišcenjem GPS-a ili slicne satelitske usluge (gde je to dostupno) ili velikog broja Wi-Fi pristupnih tacaka i lokacija tornjeva za emitovanje mobilnih signala i koji mogu da ukljuce marketing i reklamiranje na osnovu lokacije. Na primer, gde je dostupno, odredene funkcije BBM usluge mogu da Vam dozvole da podelite Vašu lokaciju sa Vašim kontaktom(ima), ili da vas nadu ili pošalju poruku. BlackBerry grupa kompanija ne zadržava informacije te vrste u obliku koja identifikuje korisnika, i može da koristi ttakve informacije da Vam pruži i da poboljša servise na bazi lociranja koje vam pruža BlackBerry grupa kompanija ili u njeno ime, ili usluge trecih lica koje koristite sa Vašom BBM uslugom. BlackBerry grupa kompanija takode može da koristi takve informacije da kreira podatke koji su nagomilani ili anonimne da bi pružila reklamu koja je zasnovana na tim informacijama ili Vašoj lokaciji. Kada koristite usluge trecih lica koje pružaju podatke o lokaciji, na Vas se odnosi politika privatnosti korišcenja podataka o vašoj lokaciji od strane treceg lica i trebali bi da je proucite, a takode bi trebali da razmislite pre nego što se složite sa odavanjem informacija o vašoj lokaciji trecim licima.

Saglasnost za prikupljanje, korišcenje, obradu, prenos, cuvanje i obaveštavanje (kolektivno "proces" ili "obrada") informacija.

Licne informacije koje se obraduju od strane BlackBerry grupe kompanija i njihovih dobavljaca usluga ce biti tretirane u skladu sa politikom o privatnosti (koja je priložena kao referenca u ovom ugovoru i može biti pogledana na www.blackberry.com/legal ili dobijena slanjem emaila na legalinfo@blackberry.com). Ukoliko se nalazite u Evropskoj uniji ili podrucju Evropske ekonomske zajednice, tamo gde je moguce, kontrola vaših licnih podataka je vaš BlackBerry entitet kojim ste pristupili ovom ugovoru.

(a) Licne informacije. Korišcenjem BBM usluge (ili bilo kojeg dela iste), ukljucujuci instalaciju i/ili softver, ili povezanu uslugu emitovanja, ili kreiranjem BlackBerry ID broja, može da rezultira obradom licnih informacija o vama, u skladu sa važecim zakonima.ili ukoliko je u pitanju kompanija ili njen pravni deo.Vaši zaposleni ili drugi koje ste ovlastili da koriste vašu BBM uslugu u vaše ime (zbirno "korisnici") od strane BlackBerry Grupe kompanija ili pružaoca usluga, dobavljaci usluge emitovanja, kao i treca lica sa proizvodima i uslugama korišcenim sa vašom BBM uslugom. U zavisnosti od korišcene usluge, licne informacije koje ce biti korišcene, kao npr. ime, fotografija, status i licne poruke, imejl adresa, broj telefona, izbor jezika, BlackBerry identifikacija, akreditacije i postavke, informacije o uredaju (na primer, identifikacija modela ili uredaja) zemlja i vremenska zona, informacija o provajder, informacija o korišcenju i funkcionalnosti vaše BBM usluge kao i usluge softvera i hardvera ugradenih i korišcenih preko vaše BBM usluge. U zavisnosti od dostupnosti karakteristika u BBM usluzi, informacija u adresaru, podataka o mestu uredaja, kalendara, fotografija, podsetnicima može da se pristupi korišcenjem BBM Solutrion i obraden od BlackBerry da pruže funkcionalnost uz korišcenje informacija kao deo povezanosti sa BBM uslugom (na primer, dozvolicete slanje "Preporucujem BBM" imejla ili SMS-a kontaktima u vašem adresaru). Pristajete da BlackBerry grupa kompanija može da prikupi vaše licne podatke od vas direktno ili posredno od provajdera ili trecih lica cije proizvode koristite kroz BBM uslugu. Ukoliko ste korporacija ili drugo pravno lice, morate biti sigurni da ste pribavili sve potrebne pristanke i punomocja da bi mogli da se složite i da date pristanak koji je neophodan u ovoj tacki jer se odnosi na licne informacije Vaših korisnika koje se skupljaju putem njihovog korišcenja Vaše BBM usluge.

(b) Namene. U skladu sa politikom privatnosti BlackBerry kompanija, licne informacije mogu biti obradene od strane BlackBerry grupe kompanije i njihovih provajdera za usluge koje se odnose na: (i) razumevanje i ispunjavanje vaših potreba i da ih omoguce sa BBM uslugom i BlackBerry identifikacijom, (ii) razvojem novih i unapredenjem postojecih proizvoda i usluga, ukljucujuci i komunikaciju sa vama o tome, (iii) uredenje i razvoj poslova BlackBerry kompanije i usluga, i (iv) ispunjavanjem zakonskih i regulacionih zahteva. Dalje, BlackBerry može da ucini dostupnim ili pošalje korisnicima unapredenje ili obaveštenje o unapredenjima, ili obaveštenja o nadgradnji i unapredenjima softvera ili drugih BlackBerry proizvoda i usluga, softvera trecih lica, sadržaja trecih lica ili usluga trecih lica a u vezi sa proizvodom ili uslugom.

(c) "Cloud-based" usluge. Prihvatate da BBM usluga ucini dostupnim "cloud based" poruke i druge usluge, koje mogu da ukljuce daljinski pristup, skladištenje ili rezervnu funkcionalnost koju pruža BlackBerry grupa kompanija ili njihovi provajderi usluga, kao i da ste saglasni da korišcenjem takvih usluga, informacije koje unesete, mogu preneti ili integrisati sa odredenim uslugama (na primer, prikaz imena ili slike, poruka statusa, kontakt lista ili informacije o grupama, kalendar ili druge informacije sa uredaja kao što su zadaci ili medijske datoteke ) mogu biti prosledene od strane BlackBerry grupe kompanija da omoguci ponudene usluge u skladu sa ugovorom(ima) sa BlackBerry-jem, vašim predstavnikom i garancijom da cete imati sve neophodne sadržaje i obezbediti sve podatke za BlackBerry.

(d) Socijalna funkcionalnost. BBM usluga ukljucuje "socijalnu funkcionalnost" koja omogucava da dozvolite da budete otkriveni i povežete se sa drugim korisnicima, kao i da unapredite i uvecate vaša iskustva sa uslugom ili softverom, ili softverom trecih lica ili uslugom trecih lica koje su ugradene u dostupnost socijalne funkcionalnosti na BlackBerry-ju. Ukoliko koristite ovu uslugu, saglasni ste da ce vaša dostupnost za interakciju i povezivanje sa drugima biti naznacena drugima i vaš profil, prikazano ime, prikazana slika, statusna poruka, status clanstva ili druge identifikacije ili informacije mogu biti vidljive i komentarisane od strane drugih. Na primer, ukoliko koristite uslugu trece strane koja je ukljucena u BBM društvenu platformu, saglasni ste da gde god su takve funkcije postoje: (i) Vaši BlackBerry mesindžer kontakti mogu da vide da li koristite ovakvu uslugu ili uslugu trecih lica; (ii) Vaši kontakti mogu videti Vaš profil i softver i sadržaj (kao što su igrice, muzika ili drugi multimedijalni sadržaj, u zavisnosti od usluge i sofvera treceg lica) koji ste preuzeli, koji koristite, ili koji je dostupan za deljenje kao deo Vašeg korišcenja usluge ili usluge treceg lica, kao i komentare koje Vi ili neki drugi o njima ostave; (iii) kada pošaljete komentare o svojim kontaktima ili softveru ili sdaržaju koji su preuzeli ili koji koriste kao deo njihovog korišcenja usluge ili usluge treceg lica, informacije o Vama (kao što su Vaši komentari, korisnicko ime profila i slika prikaza (avatar) može biti prikazan i drugim korisnicima, a ne samo toj osobi; i (iv) usluga ili usluga treceg lica može da sadrži automatizovane funkcije koje vrše analize da bi mogli da Vam dostave preporuke na osnovu Vaših afiniteta i korišcenja servisa ili softvera. Molimo proverite podešavanja za usluge ili softver za dostupne opcije kako bi proverili dostupnost ili podešavanja privatnosti za te usluge ili programe.

(e) Integrisanje usluga trecih lica. BBM usluga može zahtevati usluge trecih lica za funkcionisanje (na primer, emitovanje). Ukoliko izaberete da integrišete vašu BBM uslugu sa uslugama trecih lica (na primer, usluge koje olakšavaju korišcenje BBM usluge u saradnji sa društvenim mrežama ili drugim uslugama ponudenim od trecih lica), ovlasticete BlackBerry da koristi vaše podatke kako bi pristupio uslugama trecih lica u vaše ime i obradio vaše licne podatke u skladu sa uslugom trece strane sa namerom da olakša pristup uslugama treceg lica, za vašu licnu i/ili domacu upotrebu. Obradene informacije mogu da ukljucuju: (i) Vaša BlackBerry identifikacija ili identifikacija nekog drugog naloga, lozinka(e) tokeni za autentifikaciju ili drugi akreditivi za svaku od usluga trecih lica ili drugi nalog(e) možete integrisati svoju BBM uslugu. (ii) Informacije vašeg naloga (na primer, identifikacija BlackBerry-ja, vaša slika profila, korisnicko ime, licna poruka, status dostupnosti, zemlja, vremenska zona, jedinstvena identifikacija uredaja, itd); (iii) kontakt informacije na uredaju, (iv) indikacija ciju aplikaciju treceg lica ili uslugu imate vezanu za softver naloga; i (v) sesija podataka koji proizilaze iz korišcena aplikacija ili usluga trecih lica, povezanih sa vašim nalogom (na primer, najviši rezultat koji ste postigli koristeci igricu trece strane ili aplikacija za displej u vašem profilu na displeju, instant poruke iz cetova koje ste preuzeli tokom konekcije sa aplikacijom ili uslugom trece strane koje su omogucene softverom za instant poruke, itd.). Takode dozvoljavate da BlackBerry otkrije licne podatke trenutnim dobavljacima usluga trecim licima (ukljucujuci i emitovanje) za aktivaciju, naplatu, proviziju, usluge, održavanje i svrhe deaktivacije. Takve usluge kojima pristupa treca strana nisu pod BlackBerry-jevom kontrolom. Ako su vaši licni podaci otkriveni vašem emiteru, ili trecoj strani sa proizvodima ili uslugama korišcenim putem BBM usluge, to nije predmet ovog ugovora a politika privatnosti trecih strana mora biti pregledana kao i uslovi pre korišcenja usluga ili softvera trecih lica. Morate pregledati opcije ili meni za pomoc na softveru vašeg uredaja da bi naucili više o tome gde se primenjuju, gde se dodaju odobrenja i dostupne kontrole za usluge i softvere trecih lica.

(f) Kolacici i slicne tehnologije. BlackBerry grupa kompanija može da koristi "kolacice" (male kolicine podataka smeštene na Vašem uredaju) ili slicne alata koristeci anonimne informacije da bi Vam omogucila da se prijavljujete na odredene servise radi zaštite kako Vas, tako i BlackBerry, da pomogne da odredene usluge budu lakše za upotrebu ili da ulepša Vaše iskustvo, ili za analitiku da nam pomogne da razumemo kako korisnici prihvataju našu uslugu i BBM uslugu i da poboljša njegova svojstva.

(g) Podrška i kontrola kvaliteta. Ukoliko kontaktirate BlackBerry za podršku, ili pošaljete dijagnostiku ili druge tehnicke informacije BlackBerry-ju preko email-a ili alata za pracenje koje Vam je dao BlackBerry u te svrhe, slažete se da BlackBerry grupa kompanija može da sakuplja tehnicke informacije kao što su identifikacija uredaja, hardverski ID broj i model, status memorije, operativni sistem i informaciju o okruženju, status baterije, Wi-Fi/WLAN, jacinu radio ili bežicnih konekcija, listu instaliranih aplikacija, informacije o korišcenju aplikacija, podatke o pokrenutim procesima i konfiguraciju uredaja, sistemske dogadaje i ostale informacije vezane za stanje Vašeg uredaja i softvera na Vašem uredaju koja može biti od pomoci u dijagnosticke svrhe. Takva informacija ce biti iskorišcena u svrhe traženja problema, korisnicke podrške, softverskih ažuriranja i poboljšanja BlackBerry proizvoda i servisa u skladu sa BlackBerry politikom privatnosti. Ukoliko analiza ukazuje da je ukljucen i proizvod treceg lica, BlackBerry može da pošalje odredene dijagnosticke i tehnicke informacije dobavljacu proizvoda trecih lica kao deo procesa pronalaženja problema. Shvatate i slažete se da pozivi BlackBerry-ju i njihovim dobavljacima ulsuga mogu biti snimljeni radi obuke, kontrole kvaliteta, korisnicke podrške i reference.

(h) Skladištenje poruka. Sadržaj poruka koje su isporucene preko BBM usluge se ne cuvaju niti arhiviraju od strane BlackBerry-ja u normalnom poslovnom toku. BBM poruke se šalju preko servisa podataka na servere koji rade unutar ili iskljucivo za BlackBerry, i usmerene su ka primaocu(ima), ukoliko je primaoc(i) na mreži. Kada poruka bude isporucena, više se ne zadržava na našim serverima. Ukoliko primaoc(i) nije na mreži, neisporucena poruka se cuva na serveru koji rade unutar ili iskljucivo za BlackBerry, dok se ne isporuce u trajanju od trideset (30) dana, nakon cega se neisporucene poruke brišu sa naših servera. Sadržaj bilo koje neisporucene poruke se ne cuva niti zadržava od strane BlackBerry-ja, i ostaje direktno na uredaju pošiljaoca i primaoca dok ih oni sami ne obrišu. Bez obzira na gore navedeno, BlackBerry može da zadrži podatke o transakciji koje su vezane za poruke i uredaje (na primer, informacije o datumu i vremenu uspešno isporucene poruke i uredajima koji su povezani sa tom porukom), kao i bilo koju informaciju koju BlackBerry zakonski ima pravo da sakupi. Poruke koje se šalju preko BBM usluge ce ostati na našim serverima nakon isporuke kraci vremenski period, ali se brišu i uklanja im se bilo kakva informacija koja ih može identifikovati u kratkom vremenskom periodu prema našoj osnovnoj politici o zadržavanju.

(i) Internacionalni prenosi. Dajete pristanak i slažete se da u cilju ostvarivanja BBM usluge (ukljucujuci i "cloud based" i funkcije udaljenog pristupa, skladištenja i pravljenja rezervnih kopija), BlackBerry grupa kompanija sme da obraduje podatke, koja u nekim slucajevima obuhvata i licne informacije kao i sadržaj komunikacija, na serverima kojima rukovodi ili rade u ime BlackBerry grupe kompanija unutar ili van nadležnosti u kojoj se nalazite, ukljucujuci Kanadu, SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo ili druge zemlje u Evropskoj Ekonomskoj oblasti, Singapuru ili drugim zemljama u Azijsko-Pacifickom regionu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili drugim zemljama regiona Bliskog Istoka, ili drugim zemljama gde postoje postrojenja kojima rukovodi ili rade u ime BlackBerry grupe kompanija. Ukoliko su korisnici žitelji Evropske Ekonomske oblasti, ili bilo koje oblasti u kojoj je neophodan pristanak za prenos licnih informacija van oblasti ili regije, pristajete na takvu obradu i garantujete da ste pribavili sve pristanke neophodne pred primenljivim zakonom od Vaših korisnika za to.

Korisnicki podaci.

Dodatno svakoj objavi dozvoljenoj u tacki 19, Vi i Vaši korisnici se slažete i dajete saglasnost da BlackBerry grupa kompanija sme da ima pristup, da sacuva i otkrije Vaše ili podatke Vaših korisnika, ukljucujuci i licne podatke, sadržaje Vaših komunikacija ili informacija o funkcionalnosti korišcenja Vaših BBM usluga i usluga ili softvera i hardvera korišcenih u sklopu Vaše BBM usluge koje su dostupne BlackBerry-ju ("korisnicki podaci"), trecim licima, ukljucujuci stranim ili domacim državnim telima, bez prethodne najave Vama prema zakonu zemalja gde je locirana BlackBerry grupa kompanija i njeni dobavljaci usluga, drugi partneri i podružnice da bi: (i) se povinovali pravnim procesima ili nametnutim državnim zahtevima, ili dugacije zahtevano od strane zakona; (ii) saradivali sa trecim licima prilikom istrage dela koja krše ovaj ugovor; ili (iii) saraduju sa sistemskim administratorima kao što su dobavljaci internet usluga, mreda ili racunarskih postrojenja da bi primenili ovaj ugovor. Garantujete da ste pribavili sve pristanke potrebne prema primenljivom zakonu od Vaših korisnika da otkrijete podatke korisnika BlackBerry grupi kompanija a koje BlackBerry grupa kompanija sme da prikuplja, koristi, obradi, emituje, i/ili otkrije takve podatke korisnika kao što je gore navedeno.