USLOVI PRUŽANJA USLUGA ZA BBM

MOLIMO VAS PAŽLJIVO PROCITAJTE OVAJ DOKUMENT PRIJE KORIŠCENJA USLUGA ILI INSTALIRANJA ILI KORIŠCENJA BBM SOFTVERA PUTEM KOJEG SE USLUGA CINI DOSTUPNOM. OVAJ UGOVOR SADRŽI ODREDBE KOJE OGRANICAVAJU ILI ISKLJUCUJU ODGOVORNOST KOMPANIJE BLACKBERRY PREMA VAMA I KOJE NA DRUGE NACINE UTICU NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA. OVAJ UGOVOR NE UTICE NA VAŠA OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA PRIMENJIVA U VAŠOJ JURISDIKCIJI, DO OBIMA DO KOG MOŽETE BITI OVLAŠCENI DA KORISTITE TAKVA OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA.

Ovi uslovi pružanja usluga za BBM (u daljem tekstu: "Ugovor") predstavljaju zakonit ugovor izmedu Vas: pojedinacno, ako se sa tim saglasite u svoje licno ime; ili ako ste ovlašceni pristupiti ili koristiti BBM rešenje (onako kako je definisano dole u tekstu) u ime Vaše kompanije ili drugog pravnog lica, izmedu pravnog lica u ciju korist radite (u svakom slucaju, "Vas") i kompanije BlackBerry UK Limited, br. kompanije 4022422 (u daljem tekstu: "BlackBerry"), cije se registrirano sedište nalazi na adresi 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE (u daljem tekstu: "ugovorne strane" i pojedinacno "ugovorna strana").

KLIKANJEM NA DUGME "SLAŽEM SE" ILI AKTIVIRANJEM ILI KORIŠCENJEM BBM REŠENJA ILI BILO KOJEG NJEGOVOG DELA, VI STE SAGLASNI BITI VEZANI ODREDBAMA I USLOVIMA OVOG UGOVORA. AKO IMATE BILO KOJIH PITANJA ILI NEDOUMICA VEZANIH ZA ODREDBE OVOG UGOVORA, MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE KOMPANIJU BLACKBERRY NA ADRESU LEGALINFO@blackberry.COM.

AKO, PRE PRVOG PUTA KADA AKTIVIRATE ILI KORISTITE BILO KOJI DEO VAŠEG BBM REŠENJA, ODLUCITE DA NISTE VOLJNI SAGLASITI SE SA OVIM USLOVIMA PRUŽANJA USLUGA, NEMATE PRAVO DA KORISTITE BBM REŠENJE I TREBATE: (A) ODMAH DEINSTALIRATI ILI IZBRISATI BILO KOJI SOFTVER (ONAKO KAKO JE DEFINISAN DOLE U TEKSTU); I (B) AKO STE PLATILI ZA KORIŠCENJE BBM REŠENJA, TRAŽITI POVRACAJ NOVCA OD ODGOVARAJUCEG REGISTROVANOG TRGOVCA ILI KOMPANIJE KOJA VRŠI OBRADU PLACANJA U SKLADU SA NJIHOVIM ODGOVARAJUCIM PRAVILIMA O POVRACAJU NOVCA.

POGLEDAJTE INFORMACIJE KOMPANIJE BLACKBERRY O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA U ODELJCIMA 19 I 20 OVOG UGOVORA.

AKO IMATE PREBIVALIŠTE U FRANCUSKOJ I AKO STE POTROŠAC, ONAKO KAKO JE TO DEFINISANO U FRANCUSKOM ZAKONU O POTROŠACIMA, TADA SE ODREÐENE ODREDBE U OVOM UGOVORU NE PRIMENJUJU NA VAS I, DO OBIMA DO KOJEG VAM PRIPADAJU TAKVA OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA, OVAJ UGOVOR NI U KOM SLUCAJU NE UTICE NA VAŠA OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA.

AKO IMATE PREBIVALIŠTE U ITALIJI I AKO STE "POTROŠAC" ONAKO KAKO SE TAJ POJAM KORISTI U ITALIJANSKOJ ODLUCI SA ZAKONSKOM SNAGOM BR. 206 OD 6. SEPTEMBRA 2005. GODINE (ŠTO ZNACI DA STE FIZICKO LICE KOJE DELUJE U SVRHU KOJA JE IZVAN VAŠE STRUKE, POSLA ILI PROFESIJE), PRIPADAJU VAM PRAVA NAVEDENA U ITALIJANSKOJ ODLUCI SA ZAKONSKOM SNAGOM BR. 206 OD 6. SEPTEMBRA 2005. GODINE, SA IZMENAMA I DOPUNAMA, I NIŠTA U OVOM UGOVORU NE OGRANICAVA ILI UKLANJA TA PRAVA NITI IZBOR MERODAVNOG PRAVA U SKLADU SA ODELJKOM 24(d) OVOG UGOVORA.

1. Definicije. Osim ako kontekst zahteva drugacije, sledeci pojmovi imaju dole navedena znacenja (a tamo gde kontekst to dozvoljava, jednina ce ukljucivati množinu, i obratno).

"Usluga vremena emitovanja" oznacava uslugu pristupa bežicnoj mreži koja se pruža na velikom podrucju, druge usluge vezane za pružanje pristupa mreži (ukljucujuci usluge pristupa bežicnoj lokalnoj mreži, i satelitske i internetske usluge) i bilo koje druge usluge koje Vam pruža(ju) Vaš(i) pružalac(oci) usluga vremena emitovanja za upotrebu ili u vezi sa Vašim BBM rešenjem.

"Pružalac usluga vremena emitovanja" oznacava pravno lice koje pruža usluge vremena emitovanja.

"BBM rešenje" oznacava rešenje vezano za trenutnu razmenu poruka putem softvera BBM (takode poznatog pod nazivom BlackBerry Messenger), što se sastoji od Usluga i Softvera, zajedno sa odgovarajucom dokumentacijom.

"BlackBerry ID" oznacava akreditive za prijavljivanje koje koristite kako biste se prijavili u BBM rešenje i druge proizvode i usluge koje podržavaju akreditive vezane uz BlackBerry ID.

"Sadržaj" oznacava bilo koje podatke, tekst, muziku, zvuk, zvuk zvona, fotografije, graficke datoteke, videozapise, poruke, oznake ili druge digitalne materijale ili druge digitalne informacije.

"Dokumentacija" oznacava odgovarajucu standardnu dokumentaciju za krajnjeg korisnika, ukljucujuci bilo koja pravila ponašanja, smernice ili pravila o korišcenju pripremljena i dostavljena od strane kompanije BlackBerry za BBM rešenje. U svrhu tacnog definisanja, dokumentacija ne ukljucuje bilo koju dokumentaciju za krajnjeg korisnika pripremljenu od strane bilo kog lica osim kompanije BlackBerry niti bilo koje modifikacije napravljene na dokumentaciji od strane bilo kog lica osim kompanije BlackBerry.

"Uredaj" oznacava bilo koji uredaj, kao što je pametni telefon ili tablet – racunar, na kojem je rad Softvera ili bilo kog njegovog dela dizajniran i autorizovan od strane kompanije BlackBerry i koji je u Vašem vlasništvu, odnosno koji Vi kontrolišete.

"Placene usluge" oznacavaju usluge koje morate registrovati i platiti naknadu kompaniji BlackBerry, ili odgovarajucem registrovanom trgovcu (engl. Merchant-of-record, "MoR") ili kompaniji koja vrši obradu placanja, kako biste dobili pravo korišcenja tih usluga.

"Usluga(e)" oznacavaju usluge koje Vam se cine dostupnim od strane ili u ime kompanije BlackBerry ili podružnice kompanije BlackBerry za upotrebu u okviru BBM rešenja, ukljucujuci usluge pojedinacnog ili grupnog slanja tekstualnih poruka, videozapisa i glasovnih poziva (kada i gde se te usluge ucine dostupnim) i usluga dodele BlackBerry ID-a, ali cinjenica da kompanija BlackBerry ucestvuje u brendiranju usluga koje pružaju trece strane ne predstavlja sama po sebi uslugu o kojoj ovdje govorimo.

"Softver" oznacava BBM klijentsku aplikaciju koja pruža pristup Uslugama i bilo koji drugi softver koji Vam pruži kompanija BlackBerry na osnovu ovog Ugovora, u bilo kojem obliku, mediju ili na bilo koji nacin to bude dostavljeno ili nakon toga instalirano ili korišceno (i što se može sastojati od softvera, datoteka, dokumentacije, interfejsa i sadržaja, bili oni tehnicki smatrani softverskim kodom ili ne; te komponenata koje je izradila treca strana). Pojam "Softver" ne ukljucuje softver trece strane ili elemente koje je izradila treca strana, bez obzira na to jesu li softver trece strane i elementi koje je izradila treca strana distribuisani od strane kompanije BlackBerry ili u ime kompanije BlackBerry ili nisu, odnosno da li se softver trece strane ili elementi koje je izradila treca strana dostavljaju sa ili rade u sklopu BBM rešenja ili ne.

"Komponente koje je izradila treca strana" oznacava softver i interfejse za ciju je inkorporaciju u svoj softver kompanija BlackBerry dobila licencu od strane trece strane, koje komponente se distribuišu kao integrali deo tog softvera kompanije BlackBerry pod brendom kompanije BlackBerry, ali to ne ukljucuje softver koji je izradila treca strana.

"Sadržaj trece strane" oznacava vlasnicki zašticeni sadržaj koji pripada nekoj trecoj strani.

"Elementi trece strane" oznacava sadržaj koji pripada trecoj strani i proizvode koji pripadaju trecoj strani.

"Proizvodi trece strane" oznacava uredaje i softver trece strane, kao i bilo koje druge komercijalne proizvode koji nisu proizvodi kompanije BlackBerry.

"Usluge trece strane" oznacava usluge koje pruža treca strana, ukljucujuci usluge vremena emitovanja koje pruža treca strana, registrovani trgovac (engl. "MoR") ili kompanija koja vrši obradu placanja i bilo koje web-lokacije kojima ne upravlja kompanija BlackBerry.

"Softver trece strane" oznacava zasebne softverske aplikacije cije zašticeno vlasništvo ima treca strana, koje se pružaju ili se cine dostupnim pomocu ili kroz upotrebu BBM rešenja.

"Vaš sadržaj" oznacava bilo koji sadržaj koji podnesete ili na drugi nacin ucinite dostupnim uslugama koje pruža kompanija BlackBerry ili uslugama trece strane.

2. Pravila upotrebe za BBM rešenje. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti u pogledu upotrebe Vašeg BBM rešenja i osiguracete sledece:

(a) Vaše BBM rešenje, ili bilo koji njegov deo, se koristi u skladu sa ovim Ugovorom, svim primenjivim zakonima i propisima i primenjivom dokumentacijom;

(b) Vi ste stari najmanje 13 godina, ili imate punu poslovnu sposobnost, ili ste emancipovani maloletnik, ili imate saglasnost roditelja ili staratelja, i u potpunosti ste sposobni i kompetentni za zakljucivanje ovog Ugovora. U bilo kom slucaju, Vi potvrdujete da ste stari najmanje 13 godina, jer BBM rešenje i BlackBerry ID nisu namenjeni deci mladoj od 13 godina. Ako ste mladi od 13 godina, nije Vam dozvoljeno korišcenje BBM rešenja ili dobijanje BlackBerry ID-a. Ako zakljucujete ovaj Ugovor u ime kompanije ili drugog pravnog lica, Vi izjavljujete i jemcite da imate ovlašcenje za zakljucivanje ovog Ugovora u ime te kompanije ili drugog pravnog lica;

(c) Bilo koja informacija koja se dostavi kompaniji BlackBerry ili njenim ovlašcenim distributerima na osnovu ovog Ugovora, ukljucujuci informacije dostavljene prilikom registrovanja korišcenja BBM rešenja ili dobijanja naloga za upotrebu Vašeg BBM rešenja, što ukljucuje i BlackBerry ID, je istinita, tacna, ažurna i potpuna, te dok god nastavite da koristite BBM rešenje ili održavate svoj nalog, ažuriracete takve informacije kako biste ih održavali istinitim, tacnim i potpunim;

(d) Necete svesno, nakon sprovodenja takvih upita, koje bi odgovorno lice na Vaše mestu sprovelo, koristiti ili dozvoliti drugima korišcenje BBM rešenja ili nekog njegovog dela, sa ili bez bilo kojeg elementa trece strane ili usluge trece strane, na nacin koji bi po oceni kompanije BlackBerry, uz njeno odgovorno postupanje, ometao, degradirao ili nepovoljno uticao na bilo koji softver, hardver, sistem, mrežu, sadržaj ili uslugu koje koristi bilo koje lice, ukljucujuci kompaniju BlackBerry ili pružaoca usluga vremena emitovanja, ili koji bi na drugi nacin imao štetan uticaj na kompaniju BlackBerry ili njene podružnice ili pridružena društva (u daljem tekstu: "Grupa kompanija BlackBerry"), na pružaoca vremena emitovanja ili bilo kog od njihovih odgovarajucih klijenata ili infrastrukture ili proizvoda ili usluga, te cete odmah da prekinete bilo koju takvu radnju po dostavljanju obaveštenja koje Vam kompanija BlackBerry uputi u vezi sa tim;

(e) Vaše BBM rešenje, ili bilo koji njegov deo, se ne koristi za slanje, objavljivanje, isticanje, prenos, distribuciju ili raspacavanje bilo kog nepodobnog, neprosvecenog, uznemirujuceg, uvredljivog, defamatornog, pogrdnog, opscenog, nezakonitog ili prevarnog sadržaja;

(f) Vaše BBM rešenje, ili bilo koji njegov deo, se ne koristi za izvršenje ili pokušaj izvršenje nekog krivicnog dela ili omogucavanje izvršenja bilo kog krivicnog dela ili nezakonitog ili zabranjenog dela, ukljucujuci prenos, prikupljanje, skladištenje, isticanje, transmisiju, komunikaciju ili na drugi nacin stavljanje na raspolaganje bilo kojih informacija ili materijala koje nemate pravo prikupljati, skladištiti ili stavljati na raspolaganje, na osnovu bilo kog zakona ili na osnovu ugovora ili usled kršenja bilo koje dužnosti, usled kršenja prava na privatnosti, zatim za nezakonito igranje ili bilo koju radnju koja bi narušavala, kršila ili nezakonito prisvajala bilo koja prava intelektualne svojine i/ili druga vlasnicka prava bilo koje trece strane (ukljucujuci softver za kopiranje i razmenu sadržaja koji nemate pravo kopirati i razmenjivati, ili nezakonito zaobilaženje bilo kojih zaštita usmerenih na upravljanje digitalnim pravima);

(g) Vaše BBM rešenje, ili bilo koji njegov deo, se ne koristi za prenos, isticanje, transmisiju ili na drugi nacin stavljanje na raspolaganje bilo kog softvera koji sadrži bilo koji (i) virus, "trojanski konj", crv, softver za zaobilaženje zaštite pristupa racunaru (engl. "backdoor"), mehanizam za gašenje racunara, maliciozan kod, alat za nadgledanje protoka podataka (engl. "sniffer"), "bot", mehanizam za izazivanje kvara na racunaru ili špijunski program (engl. "spyware"); ili (ii) bilo koji softver ili sadržaj koji može da uzrokuje ili je namenjen za uzrokovanje (A) negativnog uticaja na rad, ili (B) onemogucavanja, kvarenja ili izazivanja štete, ili (C) uzrokovanja ili omogucavanja neovlašcenog pristupa ili onemogucavanja ovlašcenog pristupa, ili softver koji može da se upotrebi za neovlašcene ili neodgovarajuce svrhe, zatim bilo koji softver, hardver, usluge, sisteme ili podatke (engl. "malware") (i, ako saznate za postojanje malware-a na ili u vezi sa Vašim BBM rešenjem, odmah cete o tome da obavestite kompaniju BlackBerry);

(h) Vi necete prodati, pozajmiti, dati u najam ili preneti, ili pokušati da prodate, pozajmite, date u najam ili prenesete Softver ili bilo koji sadržaj, ili bilo koji njihov deo, koji Vam je stavljen na raspolaganje kao deo BBM rešenja, niti Vaše pravo na korišcenje BBM rešenja ili bilo kog njegovog dela, bilo kojem licu, bez prethodnog izricitog pisanog pristanka kompanije BlackBerry;

(i) Necete pokušati da dobijete neovlašceni pristup bilo kojim Uslugama, drugim nalozima, racunarskim sistemima ili mrežama povezanim sa uslugama putem hakovanja, nezakonitog prikupljanja lozinki niti bilo kojih drugih sredstava, ili pribaviti ili pokušati da pribavite bilo koje materijale ili informacije koje se stavljaju na raspolaganje putem usluga koristeci bilo koja sredstva koja Vam nisu namerno stavljena na raspolaganje BBM rešenjem.

(j) Vaše BBM rešenje, ili bilo koji njegov deo, se nece koristiti kako biste se predstavili kao bilo koje drugo fizicko ili pravno lice, niti kako biste lažno naveli ili na drugi nacin pogrešno predstavili Vašu povezanost sa nekim fizickim ili pravnim licem, ili kako biste izradili lažni identitet radi dovodenja drugih u zabludu, ukljucujuci simuliranje sigurne web-lokacije kako bi se od korisnika dobile poverljive informacije (engl. "phishing") i lažiranje IP adresa (engl. spoofing"); i

(k) Vi saradujete sa kompanijom BackBerry i dostavljate informacije zahtevane od kompanije BlackBerry kako biste kompaniji BlackBerry pomogli u istraživanju ili utvrdivanju da li je postojalo neko kršenje ovog Ugovora i pružate kompaniji BlackBerry ili nezavisnom revizoru imenovanom od strane kompanije BlackBerry pristup prostorijama i uredajima u/na kojima se koristi ili je korišceno BBM rešenje i bilo kojim evidencijama povezanim sa tim. Ovim ovlašcujete kompaniju BlackBerry za saradnju sa: (i) vlastima koje sprovode zakon u istraživanju krivicnih dela na cije izvršenje se sumnja; (ii) trecim stranama u istraživanju radnji pocinjenih kršenjem ovog Ugovora; i (iii) administratorima sistema zaposlenim u kompanijama – pružaocima internetskih usluga i objektima za pružanje pristupa mrežama ili racunarima radi sprovodenja ovog Ugovora. Takva saradnja može da ukljucuje otkrivanje Vašeg korisnickog imena, IP adrese ili drugih licnih informacija od strane kompanije BlackBerry.

3. Upotreba Softvera.

(a) Licenca. Delovi BBM rešenja zahtevaju Vaše pribavljanje i korišcenje Softvera u cilju pristupa Uslugama. Softver je licenciran i ne prodaje se na osnovu ovog Ugovora. Vaša licenca za upotrebu Softvera je uslovljena placanjem primenjivih naknada za licencu, ako postoje. Podložno odredbama i uslovima sadržanim u ovom Ugovoru, ovaj Ugovor Vam daje licnu, opozivu, ne-ekskluzivnu, neprenosivu licencu koja Vam dozvoljava instaliranje i upotrebu Softvera na jednom uredaju, ili, ako je to izricito dozvoljeno pravilima upotrebe koja se odnose na digitalne prodavnice trecih strana (npr. iTunes prodavnica za iOS verziju Softvera) u kojima ste kupili Softver (u daljem tekstu: "Pravila o upotrebi"), na broju uredaja izricito dozvoljenim tim Pravilima o upotrebi.

Ako ste Softver kupili na osnovu pretplate ili kao deo besplatne probe, tada se gore navedena prava na licencu primenjuju samo na period za koji ste platili potrebne naknade za pretplatu ili na period za koji ste ovlašcenje dobili od strane kompanije BlackBerry ili njenog ovlašcenog distributera, zavisno od slucaja.

U svim slucajevima licenca(e) koje se daju na osnovu ovog Ugovora Vam dozvoljavaju upotrebu ili dozvoljavanje upotrebe Softvera ili pristup Uslugama samo u Vaše vlastite interne ili licne svrhe i u skladu s primenjivim Pravilima o upotrebi.

(b) Ažuriranja i nadogradnje. Ovaj Ugovor i licence koje su njime date ne impliciraju bilo koje pravo na: (i) redovne ili buduce nadogradnje ili ažuriranja Softvera ili softvera trece strane; ili (ii) pribavljanje bilo kojih novih ili modifikovanih Usluga. Bez obzira na gore navedeno, nadogradnje ili ažuriranja Softvera mogu biti s vremena na vreme ucinjene dostupnim po odluci kompanije BlackBerry. Softver može da ukljucuje funkcionalnost automatske provere dostupnih ažuriranja ili nadogradnji Softvera, i od Vas može biti zatraženo ažuriranje softvera trece strane u cilju nastavka pristupa ili korišcenja odredenih usluga, osim novog Softvera i elemenata trece strane ili softvera trece strane ili delova tih elemenata ili softvera. Osim ako Vam softver Vašeg uredaja dozvoljava iskljucivanje prenosa ili upotrebe nadogradnji ili ažuriranja Softvera i Vi primenite takva podešavanja, Vi ste ovim saglasni da kompanija BlackBerry može (ali nije dužna) da stavi takva ažuriranja ili nadogradnje Vama na raspolaganje s vremena na vreme i da Vam dostavi obaveštenje o raspoloživosti takvih nadogradnji i ažuriranja. Bilo koja ažuriranja ili nadogradnje koje Vam kompanija BlackBerry pruži na osnovu ovog Ugovora ce se smatrati Softverom, uslugama ili softverom trece strane, zavisno od slucaja.

(c) Prava reprodukcije. Ne možete da distribuišete ili modifikujete Softver ili bilo koji sadržaj koji Vam se stavi na raspolaganje kao deo Usluga, u celini ili delimicno. Osim do obima do kojeg je kompanija BlackBerry izricito ogranicena zakonom u vezi sa zabranjivanjem takvih aktivnosti, Vi ne možete kopirati, reprodukovati ili na bilo koji drugi nacin izradivati duplikate Softvera ili bilo kojeg sadržaja koji Vam se stavi na raspolaganje kao deo Usluga, u celini ili delimicno, osim onako kako ste izricito ovlašceni ovim Ugovorom, dokumentacijom vezanom za primenjive Usluge, Pravilima korišcenja ili zasebnim pisanim ugovorom zakljucenim izmedu Vas i kompanije BlackBerry ili pridruženog društva kompanije BlackBerry. U svrhe ove odredbe, "kopirati" ili "reprodukovati" ne ukljucuje kopiranje izjava i uputstava vezanih za Softver koje se prirodno dogada tokom normalnog izvršavanja programa kada se program koristi u skladu sa i u svrhu opisanu u dokumentaciji ili tokom izrade redovnih nemodifikovanih izrada zaštitnih kopija Softvera ili uredaja na kojem je Softver instaliran, u skladu sa poslovnim praksama koje predstavljaju industrijski standard. Ne možete da kopirate bilo koju dokumentaciji ili njen deo osim za Vašu vlastitu licnu ili internu upotrebu i u vezi sa Vašom upotrebom BBM rešenja.

4. Potrebni elementi trece strane i usluge trece strane. Vi ste odgovorni za osiguravanje da elementi trece strane i usluge trece strane (ukljucujuci uredaje, mogucnost uspostavljanja internet konekcije, bežicne mreže i uslugu vremena emitovanja) pomocu kojih odaberete da koristite Vaše BBM rešenje zadovoljavaju minimalne zahteve kompanije BlackBerry, ukljucujuci softver uredaja i raspoloživost namenskog pristupa internetu za Vaše BBM rešenje, onako kako je navedeno u dokumentaciji, te da upotreba takvih elemenata trece strane i/ili usluga trece strane sa Vašim BBM rešenjem ne krši bilo koje licence, odredbe, uslove, zakone, pravila i/ili propise vezane za upotrebu takvih elemenata trece strane i usluga trece strane. Usluga vremena emitovanja je generalno potrebna za korišcenje Vašeg BBM rešenja. Naknade za uslugu vremena emitovanja mogu da budu naplacene u vezi sa Vašom upotrebom Vašeg BBM rešenja, i Vi ste saglasni da ste, u pogledu odnosa izmedu Vas i kompanije BlackBerry, odgovorni za sve naknade za uslugu vremena emitovanja koje nastanu tokom takve upotrebe. Vaš pružalac usluga vremena emitovanja može ograniciti koje Vam se Usluge i usluge trece strane stavljaju na raspolaganje. Ako želite da dobijete informacije o tome koji pružaoci usluga vremena emitovanja podržavaju Vaše BBM rešenje na Vašoj lokaciji, molimo Vas da kontaktirate kompaniju BlackBerry putem adrese legalinfo@blackberry.com.

5. Dodatne odredbe.

(a) Od Vas može biti zahtevano da se saglasite s dodatnim odredbama i uslovima:

(i) sa kompanijom BlackBerry, u pogledu komponenti trece strane (tj. komponenti otvorenog koda) i u cilju upotrebe odredenih usluga ili sadržaja ili u cilju dobivanja nadogradnje BBM rešenja;

(ii) sa trecom stranom, kako biste pribavili i koristili element trece strane ili uslugu trece strane, ukljucujuci korišcenje web-lokacije trece strane kojoj se može pristupiti putem BBM rešenja;

(iii) sa registrovanim trgovcem (engl. "MoR") ili kompanijom koja vrši obradu placanja kako biste izvršili kupovinu vezanu za BBM rešenje ili putem BBM rešenja; i

(iv) sa pružaocem usluge vremena emitovanja u pogledu usluga vremena emitovanja.

(b) Vi ste odgovorni za pridržavanje bilo kojeg ugovora koji zakljucite sa trecom stranom i kompanija BlackBerry ni na koji nacin nije odgovorna za bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste do kojih dode usled Vašeg poslovanja sa bilo kojom takvom trecom stranom. Ako niste sigurni da li je kompanija BlackBerry izvor bilo kojeg sadržaja, elementa, proizvoda ili usluge, molimo Vas kontaktirajte kompaniju BlackBerry na adresu legalinfo@blackberry.com. Ako poslujete sa trecim stranama putem interneta ili koristite usluge trecih strana, budite oprezni i uverite se da znate sa kim poslujete, te da znate sve odredbe i uslove povezane sa tim web-lokacijama i uslugama trecih strana ili elementima trecih strana kojima možete pristupiti ili koje možete primiti, ukljucujuci odredbe o isporuci i placanju, odredbe o upotrebi i odredbe ugovora sa krajnjim korisnikom, mogucnost vracanja proizvoda, odredbe o privatnosti, podešavanja privatnosti i bezbednosne mogucnosti, kako biste zaštitili Vaše licne informacije i osigurali Vašu licnu bezbednost.

(c) Ni u kom slucaju takve dodatne odredbe i uslovi izmedu Vas i bilo koje trece strane nece biti obavezujuci za kompaniju BlackBerry niti ce na bilo koji nacin kompaniji BlackBerry nametnuti bilo koje dodatne obaveze, ili obaveze koje nisu u skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora, pošto se izmedu Vas i kompanije BlackBerry odredbe i uslovi ovog Ugovora vezani za elemente trece strane i usluge trece strane još uvijek primjenjuju na te stavke.

(d) Do obima do kog je bilo koja komponenta trece strane pokrivena dodatnim odredbama i uslovima koji Vam pružaju pravo upotrebe, kopiranja, distribuisanja ili modifikacije celokupne takve komponente trece strane ili nekog njenog dela, a to pravo je šire od prava koja imate na osnovu ovog Ugovora u pogledu Softvera, tada, iskljucivo do obima do kog možete da ostvarujete takva šira prava bez kršenja odredbi i uslova ovog Ugovora u pogledu ostatka Softvera, možete da ostvarujete koristi od takvih širih prava. U pogledu softvera trece strane ili usluga trece strane (što ukljucuje softver i sadržaj) koje Vam na raspolaganje stavi kompanija BlackBerry, ako taj softver trece strane ili te usluge trece strane nisu praceni zasebnom licencom ili uslovima pružanja usluga, upotreba takvog softvera trece strane ili usluga trece strane ce biti podložna odredbama i uslovima ovog Ugovora kao da je to softver ili usluge (šta god od toga je primenjivo) koji cine deo Vašeg BBM rešenja; pod uslovom da su Vam softver trece strane ili usluga trece strane pruženi od strane kompanije BlackBerry "ONAKVI KAKVI SU" i "ONAKVI KAKVI SU DOSTUPNI", bez izricitih ili impliciranih uslova, odobrenja, garancija, izjava ili jemstava, te ce se izmedu Vas i kompanije BlackBerry primenjivati ogranicenja i iskljucenja odgovornosti, izjave o odricanju od odgovornosti i odredbe o povracaju novca utvrdene u ovom Ugovoru u pogledu elemenata trece strane i usluga trece strane, a ne u pogledu Softvera.

6. Modifikacija ili prekid pružanja BBM rešenja

(a) Modifikacija ili prekid pružanja BBM rešenja. Vi ste saglasni da kompanija BlackBerry može, bez odgovornosti prema Vama, da modifikuje, suspenduje, prekine pružanje, ukloni, postavi ogranicenja na ili onemoguci BBM rešenje ili bilo koji njegov deo, u bilo koje vreme, privremeno ili trajno, sa ili bez obaveštenja upucenog Vama; pod uslovom da, ako kompanija BlackBerry trajno prekine pružanje usluge (u kom slucaju ce Vaša licenca za korišcenje bilo kojeg Softvera posebno dizajniranog za pristup usluzi automatski prestati da važi), a ako ste platili za dostupnost te usluge tokom odredenog vremenskog perioda, te ako niste prekršili ovaj Ugovor, moguce je da cete imati pravo na povracaj celokupnog iznosa ili dela iznosa novca koji ste platili za tu uslugu, onako kako je navedeno u važecim pravilima o povracaju novca vezanim za usluge, ili u pravilima registrovanog trgovca ili kompanije koja vrši obradu placanja kojima ste platili naknadu. Takav povracaj novca ce biti Vaše iskljucivo pravo i jedina odgovornost koju kompanija BlackBerry, registrovani trgovac i kompanija koja vrši obradu placanja imaju prema Vama u slucaju da kompanija BlackBerry trajno prekine pružanje BBM rešenja ili nekog njegovog dela.

(b) Održavanje. Bez ogranicavanja navedenog, kompanija BlackBerry zadržava pravo, a Vi ste saglasni da kompanija BlackBerry to može da uradi po svom iskljucivom nahodenju, da periodicno suspenduje pristup BBM rešenju ili bilo kojem njegovom delu ili da na drugi nacin onemoguci rad BBM rešenja ili bilo kog njegovog dela u cilju popravljanja softverskih grešaka, instaliranja ažuriranja i dijagnostikovanja i drugog održavanja BBM rešenja.

7. Vaši doprinosi i drugi sadržaj.

(a) Povratne informacije. Kompaniji BlackBerry možete da dostavite povratne informacije o BBM rešenju. Osim ako se kompanija BlackBerry u pismenom obliku ne saglasi sa necim drugim, Vi ste saglasni da ce kompanija BlackBerry biti vlasnik svih povratnih informacija, komentara, sugestija, ideja, koncepata i primena koje saopštite kompaniji BlackBerry u pogledu BBM rešenja i svih povezanih prava intelektualne svojine (u daljem tekstu, zajedno: "povratne informacije"), i Vi ovim putem na kompaniju BlackBerry prenosite sva Vaša prava, vlasništvo i vlasnicke udele vezane za to. Vi necete svesno da dostavite kompaniji BlackBerry bilo koje povratne informacije koje su zašticene pravima intelektualne svojine trece strane. Vi ste saglasni da u potpunosti saradujete sa kompanijom BlackBerry u pogledu potpisivanja daljih dokumenata i vršenja drugih radnji koje kompanija BlackBerry opravdano bude zahtevala u cilju potvrdivanja da je kompanija BlackBerry vlasnik povratnih informacija te omogucavanja kompaniji BlackBerry da registruje i/ili zaštiti bilo koja povezana prava intelektualne svojine i/ili poverljive informacije.

(b) Sadržaj krajnjeg korisnika, elementi trecih strana. Vi, a ne kompanija BlackBerry, ste u celosti odgovorni za Vaš sadržaj. Kompanija BlackBerry ne kontroliše sadržaj ili druge elemente trecih strana koji su Vam stavljeni na raspolaganje od strane krajnjih korisnika u vezi sa Vašom upotrebom BBM rešenja ili bilo koje usluge trece strane koja se koristi u vezi sa BBM rešenjem, te, uz opšte izjave o odricanju od odgovornosti navedene u Odeljku 17, kompanija BlackBerry ne garantuje niti daje bilo koje slicno jemstvo u pogledu tacnosti, integriteta ili kvaliteta takvih elemenata trecih strana i nije odgovorna za bilo koje takve elemente trecih strana. Kompanija BlackBerry može da ustanovi opšte prakse i ogranicenja u pogledu upotrebe BBM rešenja, ukljucujuci kolicinu sadržaja koji može biti uskladišten, maksimalni vremenski period tokom kojeg ce sadržaj ili objavljena poruka/razgovor biti zadržani u bilo kojoj usluzi (ukljucujuci bilo koju uslugu skladištenja na udaljenom serveru – engl. "cloud storage service"), i/ili vremenski period tokom kojeg možete nastaviti koristiti bilo koji sadržaj ili pristupati tom sadržaju. Možete da koristite sadržaj koji Vam na raspolaganje stave kompanija BlackBerry ili pridruženo društvo kompanije BlackBerry, u vezi s uslugom, iskljucivo za Vašu licnu upotrebu i u skladu sa specificnim odredbama i uslovima primenjivim na uslugu, ako postoje. Ogranicenja kao ona koja su navedena gore u tekstu ce biti detaljno navedena u dokumentaciji za primenjivu uslugu, te ih morate upoznati i pregledati s vremena na vreme, jer kompanija BlackBerry u buducnosti može da izvrši izmene te dokumentacije. Saglasni ste da kompanija BlackBerry nema nikakve odgovornosti za gubitak, brisanje, neovlašceni pristup ili neuspeh skladištenja bilo kog sadržaja i, pod uslovom da imate neophodna prava ili licence za to, trebate da cuvate alternativne zaštitne kopije bilo kog sadržaja za koji Vam je važno cuvanje kopija.

(c) Vaš sadržaj. Osim onako kako je izricito navedeno u ovom Ugovoru ili nekom njegovom dodatku, ovaj Ugovor ne prenosi bilo koja prava vlasništva nad Vašim sadržajem na kompaniju BlackBerry. U pogledu bilo kog Vašeg sadržaja koji možete da stavite na raspolaganje za ukljucivanje u aspekte BBM rešenja, a kojem drugi korisnici BBM rešenja mogu da pristupe, ukljucujuci BBM grupe i druge forume kojima Vaši BBM kontakti i drugi korisnici BBM rešenja mogu da pristupe, Vi kompaniji BlackBerry dajete u celom svetu važecu, trajnu, neopozivu, prenosivu, nezašticenu autorskim pravima i ne-ekskluzivnu licencu za korišcenje, distribuciju, reprodukciju, modifikaciju, adaptaciju, javno izvodenje i javno prikazivanje tog sadržaja, onako kako je opravdano u vezi sa pružanjem BBM rešenja i upravljanjem BBM rešenjem, ili bio koji deo bilo cega navedenog, i u vezi sa bilo kojim sadržajem koji stavite na raspolaganje za druge aspekte BBM rešenja, Vi kompaniji BlackBerry dajete u celom svetu važecu, nezašticenu autorskim pravima i ne-ekskluzivnu licencu za upotrebu, distribuciju, modifikaciju, adaptaciju, javno izvodenje i javno prikazivanje takvog sadržaja, onako kako je opravdano zahtevano za pružanje BBM rešenja Vama; te jemcite i obavezujete se u oba slucaja da imate pravo kompaniji BlackBerry dati takvu licencu.

(d) Nepoželjan sadržaj i elementi trecih strana. Vi razumete da prilikom korišcenja BBM rešenja ili usluge koju pruža treca strana možete da budete izloženi sadržaju i elementima trece strane koji su, ili za koje Vi smatrate da su, uvredljivi, nepristojni ili na drugi nacin nepoželjni. Kompanija BlackBerry i od strane nje imenovana lica imaju pravo (ali ne i obavezu), po svom iskljucivom nahodenju, d prethodno pregledaju, odbiju ili uklone Vaš sadržaj ili elemente trece strane iz BBM rešenja.

(e) Roditeljska kontrola i nadzor odraslih lica. Delovi BBM rešenja ili usluga koje pruža treca strana mogu da ukljucuju podešavanja koje Vam omogucavaju blokiranje ili filtriranje odredenih sadržaja, usluga, usluga koje pruža treca strana ili koje pružaju trece strane. Vi ste u potpunosti odgovorni za izbor i omogucavanje takvih podešavanja kako bi odgovarala Vašim željenim opcijama. Kompanija BlackBerry ne garantuje da su takva podešavanja bez grešaka, da nece blokirati sav relevantan sadržaj, usluge ili usluge koje pruža treca strana, ili trece strane ili da ne mogu da budu onemogucene ili zaobidene od strane drugih lica koja imaju pristup Vašem BBM rešenju. Ako dozvolite Vašem detetu korišcenje Vašeg BBM rešenja, ili bilo kog njegovog dela, Vaša je odgovornost da utvrdite da li su takve konkretne usluge, usluge koje pruža treca strana ili elementi trece strane odgovarajuci za Vaše dete, i u potpunosti ste odgovorni za pristup i korišcenje BBM rešenja, usluga koje pruža treca strana i elemenata trece strane od strane Vašeg deteta, ukljucujuci sve finansijske naknade i druge odgovornosti do kojih dode u vezi sa takvim korišcenjem ili pristupom.

8. Službe za hitne slucajeve. BBM rešenje nije medusobno povezano sa javnom fiksnom telefonskom mrežom (engl. "public switched telephone network"), ne koristi telefonske brojeve za komunikaciju sa drugim uredajima i nije dizajnirano niti namenjeno kao zamena za Vaš redovni mobilni ili fiksni telefon. Uz to, Vi potvrdujete i saglasni ste da BBM rešenje nije dizajnirano niti namenjeno kao zamena za Vašu tradicionalnu fiksnu liniju ili bežicni mobilni telefon, te da ono možda nece moci da bude upotrebljeno za pozivanje brojeva "911", "112", "999", "000" ili drugih namenskih brojeva cija je svrha povezivanje korisnika sa javnim bezbednosnim tackama za davanje odgovora ili drugim službama za hitne slucajeve na osnovu lokalnih zakona o telekomunikacijama (u daljem tekstu: "službe za hitne slucajeve"). Pozivi prema službama za hitne slucajeve se ne obraduju putem BBM rešenja. Vi razumete i saglasni ste da dodatni aranžmani, osim BBM rešenja, moraju da budu napravljeni kako bi se pristupilo službama za hitne slucajeve, te da grupa kompanija BlackBerry i njihovi odgovarajuci službenici, direktori i zaposleni nece imati nikakvu odgovornost za bilo koju telesnu povredu, smrt ili štetu koja proizade iz ili u vezi sa nemogucnošcu pristupa službama za hitne slucajeve putem BBM rešenja.

9. Intelektualna svojina. Na osnovu ovog Ugovora ne sticete bilo koje pravo vlasništva, položaj vlasnika ili udeo u vlasništvu nad bilo kojom intelektualnom svojinom ili druga stvarna prava, ukljucujuci patente, dizajne, zaštitne znakove, autorska prava, prava na baze podataka ili prava na bilo koje poverljive informacije ili poslovne tajne u pogledu BBM rešenja ili bilo kojeg njegovog dela, ukljucujuci sadržaj koji je stavljen na raspolaganje od strane grupe kompanija BlackBerry i njenih odgovarajucih dobavljaca kao deo BBM rešenja na osnovu ovog Ugovora. Vi takode ne sticete bilo koja prava na licence na ili u vezi sa BBM rešenjem ili bilo kojim njegovim delom, ili na bilo koji sadržaj koji Vam je stavljen na raspolaganje putem usluge, osim prava za koje ste izricito dobili licencu na osnovu ovog Ugovora, u povezanoj dokumentaciji ili u drugom ugovoru koji je uzajamno u pisanom obliku zakljucen izmedu Vas i kompanije BlackBerry. Bilo koja prava koja nisu ovde izricito data su izricito zadržana. Radi jasnoce, bez obzira na bilo šta drugo u ovom Ugovoru, ni u kom slucaju bilo koja patentna licenca data u ovom ugovoru za BBM rešenje ne može d bude proširena, ili da se tumaci kao proširena, na korišcenje bilo kojih usluga koje pruža treca strana ili elemenata trece strane, bilo na samostalnoj osnovi ili u vezi sa Vašim BBM rešenjem, i, bez ogranicavanja ovde navedenog, ni u kom slucaju licence date na osnovu ovog Ugovora ne mogu da se tumace na takav nacin da bilo koji dobavljac takvih usluga koje pruža treca strana ili elemenata trece strane može biti sposoban da uspešno tvrdi da je upotreba takvih usluga koje pruža treca strana ili elemenata trece strane, ili u vezi sa cijelim BBM rešenjem ili nekim njegovim delom, ili da je na samostalnoj osnovi licencirana putem patenata kompanije BlackBerry na osnovu cinjenice da su BBM rešenje ili bilo koji njegov deo licencirani na osnovu ovog Ugovora. Softver i bilo koje kopije Softvera koje Vi izradite su samo licencirane, a nisu prodane Vama, te su Softver, celokupna dokumentacija i sav sadržaj koji Vam je stavljen na raspolaganje od strane grupe kompanija BlackBerry kao deo BBM rešenja i bilo koja web-lokacija (web-lokacije) koja Vam omogucava pristup bilo kojim uslugama zašticeni zakonima Kanade, SAD-a i medunarodnim zakonima za zaštitu autorskih prava, zakonima o patentima i odredbama medunarodnih ugovora. Postoje ozbiljne kazne, kako gradanske tako i krivicne, za kršenje propisa o zaštiti autorskih prava. Vi ste saglasni da ništa u ovom Ugovoru nece negativno da utice na bilo koja prava na korišcenje pravnih sredstava i pristup bilo kojim pravnim sredstvima, ukljucujuci sudski nalog ili ekvivalentno pravno sredstvo u Vašoj jurisdikciji, koja pravna sredstva kompanija BlackBerry i bilo koji pružalac sadržaja za usluge može imati na osnovu bilo kojih primenjivih zakona u pogledu zaštite intelektualne svojine ili drugih stvarnih prava kompanije BlackBerry ili pružalaca sadržaja. Ako ste: (i) rezident Burundija, Obale Slonovace, Kosova, Mozambika, Sijera Leone ili Tanzanije, ili koristite Vaše BBM rešenje iz Burundija, Obale Slonovce, Kosova, Mozambika, Siera Leone ili Tanzanije; ili (ii) ako živite u jurisdikciji u kojoj ne postoje važeci zakoni za zaštitu autorskih prava; ili (iii) ako živite u jurisdikciji u kojoj važeci zakoni za zaštitu autorskih prava ne štite softver licenciran na osnovu ovog Ugovora, tada ste, uz bilo koje druge obaveze koje možete da imate na osnovu primenjivog zakona u Vašoj jurisdikciji, izricito saglasni da se ima smatrati da se Zakon o zaštiti autorskih prava Kanade primjenjuje na Vas i Vašu upotrebu BBM rešenja i softvera trecih strana.

10. Izvoz, uvoz i ogranicenja korišcenja i licence Administracije SAD-a. Softver može da ukljucuje kriptografsku tehnologiju i Vi ste saglasni da on ne može biti izvezen, uvezen, korišcen, prenet ili ponovo izvezen, osim u skladu sa primenjivim zakonima i propisima relevantnih državnih vlasti. Vi ovim izjavljujete: (A) da ste prema Vašem najboljem znanju podobni za primanje Softvera na osnovu primenjivog zakona, te da niste locirani u državi koja je podložna embargu Administracije SAD-a ili koja je od strane Administracije SAD-a oznacena kao "država koja podržava terorizam" i da niste navedeni na listi Administracije SAD-a na kojoj su oznacene zabranjene ili ogranicene strane; i (B) da necete da koristite Softver u razvijanju, proizvodnji, rukovanju, održavanju, skladištenju, detekciji, identifikaciji ili raspacavanju hemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja niti raketnih sistema za upotrebu takvog oružja ili materijala ili opreme koja može biti korišcena u takvom oružju ili raketnim sistemima za njegovu upotrebu, niti da cete da izvršite ponovnu prodaju ili izvoz bilo kojem fizickom ili pravnom licu koje je ukljuceno u takvu aktivnost. Bez obzira na bilo koji ugovor sa trecom stranom ili na bilo koju odredbu zakona, propisa ili pravila, ako Vi predstavljate bilo koju agenciju Administracije Sjedinjenih Americkih Država, tada Vaša prava u pogledu Softvera nece premašiti prava koja se daju na osnovu ovog Ugovora, osim ako je kompanija BlackBerry na to izricito pristala zakljucivanjem pisanog ugovora izmedu Vas i kompanije BlackBerry i potpisivanjem tog ugovora od strane Glavnog operativnog direktora ili Glavnog izvršnog direktora kompanije BlackBerry.

11. Bezbednost, nalozi i lozinke.

(a) Upotreba naloga i lozinki. Vi ste saglasni da preuzmete punu odgovornost za uspostavljanje odgovarajucih bezbednosnih mera za kontrolu pristupa Vašem BBM rešenju, ukljucujuci uredaj na kom instalirate Softver. Bez ogranicavanja navedenog, Vi ste saglasni da odaberete snažne lozinke kako biste održavali bezbednost i poverljivost svih lozinki koje se koriste za pristup Vašem BBM rešenju ili bilo kojem njegovom delu, ukljucujuci lozinke koje se koriste za pristup Vašem BlackBerry ID-u koji se koristi u vezi sa Vašim BBM rešenjem. Vi ste nadalje saglasni da budete odgovorni za sve aktivnosti koje se dogode prilikom korišcenja Vaše lozinke, ili na ili putem Vašeg naloga, ukljucujuci sve finansijske naknade ili druge odgovornosti koje proizadu u vezi sa takvim aktivnostima. Saglasni ste da odmah obavestite kompaniju BlackBerry o bilo kojoj neovlašcenoj upotrebi Vašeg celokupnog BBM rešenja ili bilo kojeg njegovog dela, ukljucujuci bilo koje lozinke za bilo koji deo Vašeg BBM rešenja, tako što cete da kontaktirate korisnicku podršku kompanije BlackBerry (informacije za kontakt se nalaze na adresi www.blackberry.com/support). Kompanija BlackBerry može da preduzme one radnje koje smatra odgovarajucim nakon prijema takvog obaveštenja, ali nema nikakvu obavezu da preduzeme bilo koju radnju. Vi ste saglasni da Vas obaveštavanje kompanije BlackBerry na gore navedeni nacin ne oslobada odgovornosti za sve aktivnosti do kojih dode korišcenjem Vaše lozinke ili na ili putem Vaših naloga.

(b) BlackBerry ID. Ako vec nemate BlackBerry ID, od Vas ce biti zatraženo da ga kreirate kako biste mogli da pristupite Vašem BBM rešenju i koristite ga. Jednom kada ga kreirate, Vaš BlackBerry ID takode možete da koristite za pristup drugim proizvodima ili uslugama koje koriste BlackBerry ID uslugu i kojima imate pravo pristupiti (u daljem tekstu: "Usluge kojima je moguce pristupiti pomocu BlackBerry ID-a"). Ako se Vi i kompanija BlackBerry ne saglasite o drugim odredbama i uslovima koje regulišu Vašu upotrebu Vašeg BlackBerry ID-a u vezi sa takvim proizvodima i uslugama, Vi ste saglasni da ce se odredbe i uslovi ovog Ugovora koji se primenjuju na BlackBerry ID uslugu, i kao na uslugu i kao na deo BBM rešenja, takode primenjivati na Vašu upotrebu BlackBerry ID-a sa Uslugama kojima je moguce pristupiti pomocu BlackBerry ID-a; ukljucujuci bez ogranicenja Odeljke 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 i ovaj Odeljak 11. Uz to, bilo koji prestanak ovog Ugovora nece da utice na primenu tih odredbi i uslova vezanih za Vaš nastavak korišcenja Vašeg BlackBerry ID-a sa drugim Uslugama kojima je moguce pristupiti pomocu BlackBerry ID-a, osim ako kompanija BlackBerry ne naznaci da je takav prekid ugovora usmeren na prekid Vašeg prava na upotrebu Vašeg BlackBerry ID-a sa drugim Uslugama kojima je moguce pristupiti pomocu BlackBerry ID-a.

12. Poverljivost i zabrana reverznog inženjeringa. Vi potvrdujete i saglasni ste da je BBM rešenje: (a) razvijeno uz znacajno vreme i trošak kompanije BlackBerry i/ili grupe kompanija BlackBerry; i (b) da BBM rešenje sadrži poverljive informacije ukljucujuci poslovne tajne kompanije BlackBerry, grupe kompanija BlackBerry i njihovih odgovarajucih dobavljaca. Ovaj Ugovor Vam ne daje pravo da od kompanije BlackBerry, grupe kompanija BlackBerry ili njihovih distributera dobijete bilo koji izvorni kod za Softver, usluge, elemente trecih strana ili usluge trecih strana i, osim do obima u kojem je kompanija BlackBerry izricito ogranicena zakonom u zabranjivanju takvih aktivnosti, Vi ste saglasni da necete menjati, modifikovati, adaptirati, izradivati derivativne radove, prevoditi, menjati izgled ili vršiti reverzni inženjering Softvera, usluga, ili elemenata trecih strana, ili usluga trecih strana, ili pokušavati da to uradite, ili dozvoliti, pristati, ovlastiti ili potaci bilo koju drugu stranu da to uradi. Za svrhu ovog Ugovora, "reverzni inženjering" ukljucuje bilo koju radnju reverznog inženjeringa, prevodenja, rastavljanja, dekompiliranja, dekriptovanja ili dekonstrukcije (ukljucujuci bilo koji aspekt "prepisivanja RAM-a/ROM-a ili stalne memorije za skladištenje", "nadgledanja protoka podataka putem žicne ili bežicne veze" ili reverzni inženjering pomocu "black box-a") podataka, softvera (ukljucujuci interfejse, protokole i bilo koje druge podatke ukljucene ili korišcene u vezi sa programima koji mogu ali ne moraju tehnicki biti smatrani softverskim kodom), usluga ili hardvera, ili bilo koji metod ili postupak pribavljanja ili konvertovanja bilo kojih informacija, podataka ili softvera iz jednog oblika u oblik koji covek može procitati.

13. Trajanje. Ovaj Ugovor pocinje da važi nakon Vaše saglasnosti da budete vezani odredbama i uslovima ovog Ugovora (kao što je opisano gore u preambuli) i nastavice da važi dok ne bude raskinut u skladu sa odredbama navedenim u ovom Ugovoru.

14. Pravna sredstva i raskid ugovora.

Dodatno bilo kojim pravima ili pravnim sredstvima kompanije BlackBerry navedenim u ovom Ugovoru:

(a) Ako prekršite ovaj Ugovor, kompanija BlackBerry ili njen zastupnik mogu, ali nisu obavezni, preduzeti odredene radnje koje smatraju odgovarajucim. Te radnje mogu ukljucivati, ali nisu ogranicene na trenutnu suspenziju ili prekid važenja Vašeg celokupnog BBM rešenja ili bilo kojeg njegovog dela ili bilo kojeg elementa trece strane koji se koristi u vezi sa Vašim BBM rešenjem.

(b) Kompanija BlackBerry može, uz sva druga prava i pravna sredstva koja joj pruža ovaj Ugovor ili zakon; (i) trenutno raskinuti ovaj Ugovor i bilo koji drugi ugovor o licenci zakljucen izmedu Vas i kompanije BlackBerry vezan za bilo koji drugi deo Vašeg BBM rešenja koji koristite ako prekršite ovaj Ugovor, ili bilo koji dodatak ili drugi ugovor koji imate sa kompanijom BlackBerry ili pridruženim društvom kompanije BlackBerry, ako ne platite bilo koje naknade u roku od trideset (30) dana od dana kada te naknade postanu dospele i plative; i/ili (ii) prekinuti Vam pružati bilo koju uslugu(e) u vezi sa Vašim BBM rešenjem. Ako ste kompaniji BlackBerry dostavili tacne informacije za kontakt, kompanija BlackBerry ce upotrebiti razumne napore kako bi Vam dostavila obaveštenje o raskidu.

(c) Uz to, kompanija BlackBerry može da raskine ovaj Ugovor i/ili da odmah prestane da pruža bilo koji deo BBM rešenja ili celokupno BBM rešenje bez bilo kakve odgovornosti prema Vama ako kompanija BlackBerry bude sprecena da pruža bilo koji deo BBM rešenja ili celokupno BBM rešenje na osnovu bilo kog zakona, propisa, zahteva ili odluke izdate u bilo kom obliku od strane pravosudnih ili drugih državnih tela, ili ako obaveštenje upuceno od strane neke državne agencije ili ministarstva nagoveštava da kompaniji BlackBerry nije dozvoljeno da pruža bilo koji deo BBM rešenja ili celokupno BBM rešenje. Ništa u ovom Ugovoru nece biti tumaceno na nacin da se od kompanije BlackBerry zahteva traženje odricanja od bilo kojeg takvog zakona, pravila, propisa ili ogranicenja, niti pokretanje upravnog spora ili podnošenje žalbe na bilo koju sudsku odluku. Ako je to izvedivo, kompanija BlackBerry ce upotrebiti razumne napore kako bi Vam dostavila obaveštenje u roku od trideset (30) dana pre takvog raskida ili prestanka pružanja usluga u slucaju placenih usluga.

(e) Osim onako kako je izricito navedeno u ovom Ugovoru, kompanija BlackBerry nece prema Vama imati nikakvu odgovornost koja proistice iz ili je vezana za raskid ovog Ugovora, ili bilo kojih prava ili licenci datih na osnovu ovog Ugovora, u skladu sa ovim Ugovorom.

(f) Bilo koji raskid na osnovu ovog Ugovora od strane kompanije BlackBerry ce biti važeci bez potrebe da kompanija BlackBerry dobije bilo koji pravosudni ili administrativni pristanak, odobrenje ili rešenje u Vašoj jurisdikciji.

(g) Ako imate prebivalište u Francuskoj, možete da raskinete ovaj Ugovor trideset (30) dana nakon upucivanja obaveštenja o tome ako kompanija BlackBerry materijalno krši Ugovor i propusti da ispravi to kršenje u okviru razumnog vremenskog perioda nakon obaveštavanja o tom kršenju.

15. Efekat raskida. Nakon raskida ovog Ugovora, pružanja BBM rešenja ili bilo kojih usluga koje primate, iz bilo kog razloga, ili ako Vaša pretplata ili besplatna proba BBM rešenja, ili nekog njegovog dela, istekne ili bude raskinuta: (a) odmah cete prestati sa celokupnom upotrebom BBM rešenja i izbrisati ili deinstalirati sve kopije Softvera koji je vezan za to, a koji posedujete ili kontrolišete, ili, u slucaju kada ovaj Ugovor nije raskinut, element(e) Softvera za koji je licenca, ili, u slucaju usluga, za koje je pružanje primenjivih usluga, raskinuto ili isteklo; i (b) kompanija BlackBerry ce imati pravo da blokira bilo koji prenos podataka prema i iz takvog Softvera i/ili usluga, bez upucivanja obaveštenja Vama. Nakon raskida ili isteka Vaše licence za korišcenje BBM rešenja ili bilo kojeg njegovog dela, Vi dajete ovlašcenje kompaniji BlackBerry za brisanje bilo kojih datoteka, programa, podataka i poruka povezanih sa Vašim nalogom za BBM rešenje, ili primenjivog dela toga, bez upucivanja obaveštenja Vama. Ostacete odgovorni za sve iznose koji su dospeli do i ukljucujuci efektivni datum raskida u odnosu na predmetni deo Vašeg BBM rešenja i elemenata trece strane, ukljucujuci iznose koji su obracunati za naplatu upotrebom Vašeg ovlašcenog nacina placanja. U slucaju raskida ovog Ugovora od strane kompanije BlackBerry na osnovu odredbi ovog Ugovora, platicete kompaniji BlackBerry sve naknade (ukljucujuci opravdane advokatske naknade i troškove) i povezane izdatke utrošene od strane ili nastale za kompaniju BlackBerry u ostvarivanju njenih prava koja proisticu iz ovog Ugovora.

16. Odgovornost za Vaše BBM rešenje. Vi ste odgovorni za korišcenje Vašeg BBM rešenja i saglasni ste da budete odgovorni za, te da platite kompenzaciju kompaniji BlackBerry, grupi kompanija BlackBerry i njihovim dobavljacima, pravnim slednicima, zastupnicima, ovlašcenim distributerima (ukljucujuci pružaoce usluga vremena emitovanja) i licima na koja su oni preneli prava, te svakom od njihovih direktora, službenika, zaposlenih i nezavisnih ugovaraca, za bilo koje štete, gubitke, troškove ili izdatke (ukljucujuci opravdane advokatske naknade i troškove) koje su oni pretrpeli ili podneli u odnosu na ili u vezi sa korišcenjem Vašeg BBM rešenja, ukljucujuci bilo koje Vaše kršenje ovog Ugovora ili bilo kojeg dodatka ovom Ugovoru (u daljem tekstu: "gubici"), te bilo koje gubitke koji nastanu u vezi sa tužbenim zahtevima ili postupcima pokrenutim od strane neke trece strane. Nijedno pravno sredstvo koje pripada kompaniji BlackBerry nije, niti ce se tumaciti da jeste, ekskluzivno u odnosu na bilo koje drugo pravno sredstvo navedeno u ovom Ugovoru ili bilo koje drugo pravno sredstvo dozvoljeno zakonom ili pravicnošcu, nego ce sva ta pravna sredstva biti kumulativna.

17. Jemstvo; Izjava o odricanju od odgovornosti.

ZAKONI U NEKIM JURISDIKCIJAMA MOŽDA NE DOZVOLJAVAJU OGRANICAVANJE ODGOVORNOSTI ILI ISKLJUCENJE JEMSTAVA, USLOVA, ODOBRENJA, GARANCIJA, UVERAVANJA ILI REPREZENTACIJA U UGOVORIMA SA POTROŠACIMA I, DO GRANICE DO KOJE STE VI POTROŠAC, MOGUCE JE DA SE TI IZUZECI NE PRIMJENJUJU NA VAS. AKO IMATE PREBIVALIŠTE U FRANCUSKOJ, OGRANICENO JEMSTVO DATO U OVOM UGOVORU NE DOVODI U PITANJE BILO KOJA ZAKONSKA ILI OBAVEZNA PRAVA KOJA MOŽETE IMATI NA OSNOVU FRANCUSKOG ZAKONA ZA BILO KOJE JEMSTVO U POGLEDU PRAVNIH SKRIVENIH NEDOSTATAKA. AKO IMATE PREBIVALIŠTE U LUKSEMBURGU, OVAJ UGOVOR NE UTICE NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA U POGLEDU LATENTNIH NEDOSTATAKA.

(a) BBM rešenje. Kompanija BlackBerry ce pružiti BBM rešenje uz razumnu pažnju i strucnost. Kompanija BlackBerry ne daje bilo koja druga obecanja ili jemstva vezana uz BBM rešenje, a posebno ne jemci ili pruža bilo koja slicna uveravanja da ce:

(i) Vaša upotreba Vašeg BBM rešenja biti neprekidna ili bez grešaka ili da ce trajno biti dostupna; ili

(ii) Vaše BBM rešenje, ukljucujuci bilo koje poruke, sadržaj ili informacije koje ste Vi poslali ili koje su Vama poslate ili uskladištene od strane Vas ili u Vaše ime, biti bez gubitaka, kvarenja, napada, virusa, interferencija, hakovanja ili drugih bezbednosnih upada, niti da ce biti tacne, prenete u neiskvarenom obliku ili u okviru razumnog vremenskog perioda.

(b) Opšta jemstva.

(i) DO MAKSIMALNOG OBIMA DOZVOLJENOG PRIMENJIVIM ZAKONOM, OSIM ONAKO KAKO JE IZRICITO NAVEDENO U OVOM UGOVORU, SVI USLOVI, ODOBRENJA, GARANCIJE, UVERAVANJA, REPREZENTACIJE ILI JEMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRICITA ILI IMPLICIRANA, UKLJUCUJUCI BILO KOJE USLOVE, ODOBRENJA, GARANCIJE, REPREZENTACIJE ILI JEMSTVA VEZANA ZA IZDRŽLJIVOST, PODOBNOST ZA ODREÐENU SVRHU ILI UPOTREBU, PODOBNOST ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE, KVALITET VEZAN ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE, NEKRŠENJE PRAVA, ZADOVOLJAVAJUCI KVALITET, ILI NASLOV, ILI ONA KOJA PROISTICU IZ ZAKONA ILI OBICAJA ILI NACINA POSLOVANJA ILI POSLOVNIH PRAKSI, TE SVA DRUGA JEMSTVA, REPREZENTACIJE, USLOVI, ODOBRENJA ILI GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILO IZRICITA ILI IMPLICIRANA, SE OVIM PUTEM NE PRIZNAJU I ISKLJUCUJU. AKO IMATE PREBIVALIŠTE U POLJSKOJ, KOMPANIJA BLACKBERRY IZRICITO ISKLJUCUJE ZAKONSKO JEMSTVO (REKOJMIA) U POGLEDU DOBARA I/ILI USLUGA KOJE SE PRUŽAJU NA OSNOVU OVOG UGOVORA.

(ii) Do maksimalnog obima dozvoljenog na osnovu primenjivog zakona, sva implicirana jemstva, odobrenja, garancije, uveravanja, reprezentacije ili uslovi koji se odnose na Softver do obima do kojeg ne mogu biti iskljuceni onako kako je navedeno gore u tekstu, ali mogu biti ograniceni, se ovim ogranicavaju na devedeset (90) dana od dana Vašeg prvog instaliranja Softvera na Vaš uredaj.

(c) Elementi trece strane i usluge trece strane, povezane web-lokacije.

(i) OSIM DO OBIMA IZRICITO ZABRANJENOG PRIMENJIVIM ZAKONOM, USLUGE TRECE STRANE I ELEMENTI TRECE STRANE NISU POD KONTROLOM KOMPANIJE BLACKBERRY, KOMPANIJA BLACKBERRY NE DAJE ODOBRENJE ZA BILO KOJE KONKRETNE ELEMENTE TRECE STRANE ILI USLUGE TRECE STRANE I KOMPANIJA BLACKBERRY NEMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA VAŠ IZBOR, KORIŠCENJE, PRISTUP ILI PRIMENU USLUGA TRECE STRANE ILI ELEMENATA TRECE STRANE.

(ii) GORE NAVEDENO SE PRIMENJUJE BEZ OBZIRA NA SLEDECE: (a) NACIN NA KOJI DOBIJETE ILI PRIBAVITE PRISTUP ELEMENTIMA TRECE STRANE I/ILI USLUGAMA TRECE STRANE, TJ. bilo samostalno, ili putem kompanije blackberry, ili putem vašeg PRUŽAOCA vremena emitovanja; ili (b) DA LI SU bilo koji takvi elementi trece strane ili usluge trece strane (ukljucujuci usluge vremena emitovanja) potrebni za upotrebu Vašeg celokupnog BBM rešenja ili bilo kog njegovog dela.

(iii) BEZ OGRANICAVANJA GORE NAVEDENOG, OSIM DO OBIMA IZRICITO ZABRANJENOG PRIMENJIVIM ZAKONOM, SVI ELEMENTI TRECE STRANE I SVE USLUGE TRECE STRANE KOJI SE PRUŽAJU ILI CINE DOSTUPNIM OD STRANE KOMPANIJE BLACKBERRY, ILI KOJE VI NA DRUGI NACIN KORISTITE U VEZI SA BBM REŠENJEM, ONAKVE "KAKVI JESU" I "KAKVI SU DOSTUPNI", BEZ BILO KOJIH USLOVA, ODOBRENJA, JEMSTAVA, UVERAVANJA, REPREZENTACIJA ILI GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, I KOMPANIJA BLACKBERRY NECE IMATI NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ TRECOJ STRANI KOJA POSTAVLJA POTRAŽIVANJE POSTAVLJENO PREKO VAS, ILI KORISTECI VAS, VEZANO ZA BILO KOJE PITANJE KOJE SE ODNOSI NA ELEMENTE TRECE STRANE ILI USLUGE TRECE STRANE, UKLJUCUJUCI: (a) tacnost, prenos, vremenske okvire ili neprekidnu dostupnost takvih elemenata trece strane ili usluga trece strane, ili bilo kojih delova softvera koji su dizajnirani iskljucivo za omogucavanje takvog pristupa; (b) funkcioniSanje ili nefunkcioniSanje elemenata trece strane ili usluga trece strane; ili (c) INTEROPERABILNOST ELEMENATA TRECE STRANE ILI USLUGA TRECE STRANE SA CELOKUPNIM bbm REŠENJEM ILI NEKIM NJEGOVIM DELOM, ILI (D) RADNJE ILI PROPUSTE BILO KOJE TRECE STRANE VEZANE ZA ELEMENTE TRECE STRANE ILI USLUGE TRECE STRANE, UKLJUCUJUCI ONE VEZANE ZA KORIŠCENJE VAŠIH PODATAKA OD STRANE TE TRECE STRANE.

(iv) BEZ OGRANICAVANJA GORE NAVEDENOG, OSIM DO OBIMA IZRICITO ZABRANJENOG PRIMENJIVIM ZAKONOM, VI STE IZRICITO SAGLASNI DA KOMPANIJA BLACKBERRY NIJE ODGOVORNA ZA BILO KOJE VIRUSE ILI BILO KOJE PRETECE, POGRDNE, NEPRISTOJNE, KAŽNJIVE, UVREDLJIVE ILI NEZAKONITE USLUGE TRECE STRANE, ELEMENTE TRECE STRANE ILI ZA BILO KOJE ELEMENTE TRECE STRANE ILI USLUGE TRECE STRANE, ILI NJIHOV PRENOS, KOJE KRŠE BILO KOJA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE BILO KOJE TRECE STRANE. VAŠE DELOVANJE U SLUCAJU BILO KOG TAKVOG TUŽBENOG ZAHTEVA U POGLEDU BILO KOG ELEMENTA TRECE STRANE ILI USLUGE TRECE STRANE TREBA DA BUDE USMERENO ISKLJUCIVO PROTIV TIH PREDMETNIH TRECIH STRANA.

(d) Primene od kriticnog znacaja za odredenu misiju. VAŠE BBM REŠENJE I BILO KOJI NJEGOV DEO NISU POGODNI ZA UPOTREBU ZA PRIMENE OD KRITICNOG ZNACAJA ZA ODREÐENE MISIJE ILI U OPASNIM OKRUŽENJIMA ILI U OKRUŽENJIMA KOJA ZAHTEVAJU BESPREKORNU KONTROLU RADA, UKLJUCUJUCI RAD NUKLEARNIH POGONA, VAZDUHOPLOVNU NAVIGACIJU ILI VAZDUHOPLOVNE KOMUNIKACIONE SISTEME, KONTROLU VAZDUŠNOG PROMETA, SISTEME ZA ODRŽAVANJE ŽIVOTA, SISTEME NAORUŽANJA ILI LOKATORE KOJI SE KORISTE U HITNIM SLUCAJEVIMA ILI ZA DRUGE SLUŽBE KOJE DELUJU U HITNIM SLUCAJEVIMA. VI IZJAVLJUJETE I JEMCITE DA CETE ODRŽAVATI ODGOVARAJUCE SISTEME ZA POVRACAJ PODATAKA I IZRADU ZAŠTITNIH KOPIJA PODATAKA, I U SLUCAJEVIMA: (i) UPOTREBE ILI PREKIDA USLUGE; ILI (ii) POTEŠKOCA ILI GREŠAKA U PRENOSU PODATAKA; ILI (iii) GUBITKA ILI KORUPCIJE PODATAKA; VI STE SAGLASNI DA ODMAH: SMANJITE SVE GUBITKE I ŠTETE I PRIJAVITE TAKVE PROBLEME KOMPANIJI BLACKBERRY. BEZ OGRANICAVANJA OPŠTE IZJAVE O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI NAVEDENE U ODELJKU 18(b), KOMPANIJA BLACKBERRY NI U KOM SLUCAJU NECE BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJE ŠTETE KOJE PROIZAÐU IZ VAŠE UPOTREBE VAŠEG BBM REŠENJA, ILI BILO KOJEG NJEGOVOG DELA, ZA PRIMENE OD KRITICNOG ZNACAJA ZA ODREÐENU MISIJU ILI U OPASNIM OKRUŽENJIMA ILI U OKRUŽENJIMA KOJA ZAHTEVAJU BESPREKORNU KONTROLU RADA, BILO DA SU TAKVE ŠTETE BILE PREDVIÐENE ILI NEPREDVIÐENE, I CAK AKO JE KOMPANIJA BLACKBERRY BILA OBAVEŠTENA O MOGUCNOSTI NASTUPANJA TAKVIH ŠTETA.

(e) Softver dobijen iz iTunes prodavnice. U vezi sa bilo kojim Softverom dobijenim iz iTunes prodavnice, u slucaju bilo kog neslaganja tog Softvera sa bilo kojim primenjivim jemstvom, možete obavestiti kompaniju Apple i kompanija Apple ce Vam izvršiti povracaj kupovne cene, ako je postojala, koju ste platili za Vašu kopiju Softvera, i kompanija Apple nece imati bilo kojih drugih odgovornosti za bilo koje druge tužbene zahteve, gubitke, odgovornosti, štete, troškove ili izdatke koji se mogu pripisati bilo kom neslaganju sa bilo kojim primenjivim jemstvom.

18. Ogranicenja odgovornosti.

NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU OGRANICENJE ODGOVORNOSTI ILI ISKLJUCENJE POSLEDICNIH, NEIZRAVNIH ILI DRUGIH ŠTETA U UGOVORIMA SA POTROŠACIMA I DO OBIMA DO KOJEG STE VI POTROŠAC, TA OGRANICENJA ILI IZUZECI U OVOM ODELJKU SE MOŽDA NECE PRIMENJIVATI NA VAS.

(a) DO MAKSIMALNOG OBIMA DOZVOLJENOG PRIMENJIVIM ZAKONOM I PODLOŽNO SPECIFICNIM PRAVNIM SREDSTVIMA NAVEDENIM U OVOM UGOVORU, KOMPANIJA BLACKBERRY NI U KOM SLUCAJU NECE BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJU OD SLEDECIH VRSTA ŠTETA: POSLEDICNE, EGZEMPLARNE, INCIDENTNE, NEIZRAVNE, SPECIJALNE, KAZNENE, MORALNE ILI UVECANE ŠTETE, ŠTETE ZBOG GUBITKA POSLOVNIH PROFITA ILI PRIHODA, NEUSPEH REALIZACIJE BILO KOJIH OCEKIVANIH UŠTEDA, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH INFORMACIJA, GUBITAK POSLOVNIH PRILIKA ILI KORUPCIJA ILI GUBITAK PODATAKA ILI NARUŠAVANJE BEZBEDNOSTI PODATAKA, NEUSPELA SLANJA ILI PRIJEMI PODATAKA, PROBLEMI POVEZANI SA BILO KOJIM APLIKACIJAMA KORIŠCENIM U VEZI SA VAŠIM BBM REŠENJEM ILI PROIZAŠLI IZ BILO KOJIH IZMENA ILI POKUŠANIH IZMENA VAŠEG BBM REŠENJA, ILI BILO KOG NJEGOVOG DELA, OD STRANE BILO KOGA OSIM KOMPANIJE BLACKBERRY, TROŠKOVI PREKIDA KOMUNIKACIJE, GUBITAK UPOTREBE VAŠEG BBM REŠENJA ILI BILO KOG NJEGOVOG DELA ILI BILO KOJE USLUGE TRECE STRANE ILI ELEMENTA TRECE STRANE, TROŠAK KAPITALA, ILI DRUGI SLICNI FINANSIJSKI GUBICI KOJI PROISTICU IZ ILI SU POVEZANI SA OVIM UGOVOROM ILI VAŠIM BBM REŠENJEM, UKLJUCUJUCI UPOTREBU, NEMOGUCNOST UPOTREBE, FUNKCIONISANJE ILI NEFUNKCIONISANJE VAŠEG BBM REŠENJA, BEZ OBZIRA DA LI SU TAKVE ŠTETE BILE PREDVIÐENE ILI NEPREDVIÐENE I CAK I AKO JE KOMPANIJA BLACKBERRY BILA OBAVEŠTENA O MOGUCNOSTI NASTUPANJA TAKVIH ŠTETA.

(b) Do maksimalnog obima dozvoljenog primenjivim zakonom, ni u kom slucaju ukupna odgovornost kompanije BlackBerry nece premašiti iznos veci od: (i) iznosa placenog za deo Softvera koji je izdan; (ii) iznos placen za relevantni period placene usluge koja je izdana; i (iii) pet (5) dolara (USD).

(c) Do maksimalnog obima dozvoljenog primenjivim zakonom, do obima do kog je kompanija BlackBerry odgovorna prema Vama na osnovu ovog Ugovora, kompanija BlackBerry ce biti odgovorna samo za štete koje su nastale tokom perioda takve greške, kašnjenja ili nefunkcionisanja Vašeg BBM rešenja.

(d) Ništa u ovom Odeljku ne ogranicava odgovornost kompanije BlackBerry prema Vama u slucaju smrti ili telesne povrede do obima koji izravno proistice iz nemara kompanije BlackBerry; pod uslovom da bilo koje odštete plative od strane kompanije BlackBerry budu smanjene do obima Vašeg doprinosa takvom dogadaju ili doprinosa ucinjenog od strane drugog lica. Ako imate prebivalište u Italiji ili Luksemburgu, ništa u ovom Odeljku ne ogranicava odgovornost kompanije BlackBerry prema Vama do obima koji izravno proizade iz svesnog pogrešnog postupanja ili grube nepažnje kompanije BlackBerry; pod uslovom da bilo koje odštete plative od strane kompanije BlackBerry budu smanjene do obima Vašeg doprinosa takvom dogadaju ili doprinosa ucinjenog od strane drugog lica.

(e) DO MAKSIMALNOG OBIMA DOZVOLJENOG PRIMENJIVIM ZAKONOM SVAKA UGOVORNA STRANA CE BITI ODGOVORNA DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI SAMO ONAKO KAKO JE IZRICITO NAVEDENO U OVOM UGOVORU I NECE IMATI NIKAKVIH DRUGIH OBAVEZA, DUŽNOSTI ILI ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNIH, KRIVICNIH, ONIH KOJE PROISTICU IZ ZAKONA ILI DRUGIH OBAVEZA.

(f) DO MAKSIMALNOG OBIMA DOZVOLJENOG PRIMENJIVIM ZAKONOM, OGRANICENJA, IZUZECI I IZJAVE O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI U OVOM UGOVORU: (i) CE SE PRIMENJIVATI BEZ OBZIRA NA RAZLOG POKRETANJA POSTUPKA, ZAHTEVA ILI TUŽBE OD STRANE VAS, ŠTO UKLJUCUJE, ALI NIJE OGRANICENO NA NEMAR, KRIVICNO DELO, ISKLJUCIVU ODGOVORNOST, ZAKON, KRŠENJE UGOVORA ILI BILO KOJU DRUGU PRAVNU TEORIJU; (ii) CE OSTATI NA SNAZI NAKON FUNDAMENTALNOG KRŠENJA ILI FUNDAMENTALNIH KRŠENJA ILI NEISPUNJENJA OSNOVNE SVRHE OVOG UGOVORA ILI BILO KOG OD PRAVNIH SREDSTAVA NAVEDENIH U OVOM UGOVORU; (iii) SE NECE PRIMENJIVATI NA OBAVEZE ZAŠTITE OD ODGOVORNOSTI NAVEDENE U OVOM UGOVORU ILI NEZAKONITO PRIBAVLJANJE ILI NARUŠAVANJE OD STRANE BILO KOJE UGOVORNE STRANE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA DRUGE UGOVORNE STRANE ILI KRŠENJE ODELJKA OVOG UGOVORA CIJI JE NASLOV: "PRAVILA UPOTREBE BBM REŠENJA" (ODELJAK 2), "UPOTREBA SOFTVERA " (ODELJAK 3), "INTELEKTUALNA SVOJINA" (ODELJAK 9), "IZVOZ, UVOZ I OGRANICENJA KORIŠCENJA I LICENCE ADMINISTRACIJE SAD-A" (ODELJAK 10), "POVERLJIVOST I ZABRANA REVERZNOG INŽENJERINGA" (ODELJAK 12) I "KORISNICKI PODACI" (ODELJAK 20), I (iv) CE SE PRIMENJIVATI KUMULATIVNO, NA KOMPANIJU BLACKBERRY ILI GRUPU KOMPANIJA BLACKBERRY, NJIHOVE PRAVNE SLEDNIKE, LICA NA KOJA SU ONE PRENELE PRAVA I OVLAŠCENE DISTRIBUTERE KOMPANIJE BLACKBERRY (UKLJUCUJUCI PRUŽAOCE USLUGA VREMENA EMITOVANJA KOJI DELUJU KAO OVLAŠCENI DISTRIBUTERI SOFTVERA).

(g) NI U KOM SLUCAJU BILO KOJI SLUŽBENIK, DIREKTOR, ZAPOSLENI, ZASTUPNIK, DISTRIBUTER, DOBAVLJAC (OSIM PRODAVACA KOJI NUDI PROIZVOD), PRUŽALAC USLUGA, NEZAVISNI UGOVARAC, ILI BILO KOJI PRUŽALAC USLUGA VREMENA EMITOVANJA (OSIM ONAKO KAKO JE NAVEDENO GORE U TEKSTU) KOJI PRIPADA BILO KOJOJ KOMPANIJI GRUPE KOMPANIJA BLACKBERRY NECE IMATI BILO KOJU ODGOVORNOST KOJA PROISTICE IZ OVOG UGOVORA ILI JE U VEZI SA OVIM UGOVOROM.

(h) VI POTVRÐUJETE I SAGLASNI STE DA IZJAVE O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI, IZUZECI I OGRANICENJA NAVEDENA U OVOM UGOVORU CINE ESENCIJALNI ELEMENT OVOG UGOVORA IZMEÐU UGOVORNIH STRANA I DA U ODSUSTVU TAKVIH IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI, IZUZETAKA I OGRANICENJA: (i) NAKNADE I OSTALI USLOVI U OVOM UGOVORU BI BILI SUŠTINSKI RAZLICITI; I (ii) TO BI UTICALO NA MOGUCNOST KOMPANIJE BLACKBERRY DA PONUDI I VAŠU MOGUCNOST DA KORISTITE BBM REŠENJE, SOFTVER ILI USLUGE NA OSNOVU OVOG UGOVORA I/ILI MOGUCNOST KOMPANIJE BLACKBERRY DA UCINI ELEMENTE TRECE STRANE I USLUGE TRECE STRANE DOSTUPNIMA PUTEM VAŠEG BBM REŠENJA.

19. Pristanak na prikupljanje, upotrebu, obradu, prenos, skladištenje i otkrivanje (u daljem tekstu, zajedno: "obrada" ili "obradivanje") informacija.

Licne informacije koje obraduju grupa kompanija BlackBerry i njeni pružaoci usluga ce biti tretirane u skladu s Pravilima o privatnosti kompanije BlackBerry (koja su ovim inkorporirana putem reference u ovaj Ugovor i mogu biti pregledana na adresi www.blackberry.com/legal ili pribavljena slanjem e-mail poruke na adresu legalinfo@blackberry.com). Ako se nalazite u Evropskoj uniji ili u državi Evropskog ekonomskog podrucja, tamo gde je to primenjivo, kontrolor podataka u odnosu na Vaše licne podatke je pravno lice koje pripada kompaniji BlackBerry sa kojim ste zakljucili ovaj Ugovor.

(a) Licne informacije. Vaša upotreba BBM rešenja (ili bilo kojeg njegovog dela), ukljucujuci instalaciju i/ili upotrebu Softvera ili povezanih usluga vremena emitovanja, ili kreiranje BlackBerry ID-a, može za rezultat imati obradu licnih informacija o Vama, onako kako je definisano primenjivim zakonom, ili ako ste korporacija ili drugi oblik pravnog lica, licnih informacija o Vašim zaposlenima i drugim licima koja ovlastite za korišcenje Vašeg BBM rešenja u Vaše ime (u daljem tekstu, zajedno: "korisnici") od strane grupe kompanija BlackBerry i njenih pružalaca usluga, Vaših pružalaca usluga vremena emitovanja i trecih strana korišcenjem proizvoda ili usluga koje koristite sa Vašim BBM rešenjem. U zavisnosti od korišcenih usluga, licne informacije mogu ukljucivati informacije kao što su ime, slika za prikaz, status i licne poruke, e-mail adresu, broj telefona, željene opcije jezika, BlackBerry ID, akreditive i podešavanja naloga, informacije o uredaju (na primer identifikatore uredaja i model uredaja), državu i vremensku zonu, informacije o pružaocu usluga vremena emitovanja i informacije o upotrebi funkcionalnosti Vašeg BBM rešenja i usluge ili softver i hardver koji se koristi u vezi sa Vašim BBM rešenjem. Zavisno od raspoloživosti mogucnosti u BBM rešenju, informacijama iz adresara, podacima o lokaciji uredaja, kalendaru, fotografijama i podsetnicima može biti pristupljeno od strane BBM rešenja i oni mogu biti obradeni od strane kompanije BlackBerry kako bi se pružila funkcionalnost koja koristi te informacije kao deo BBM rešenja ili u vezi sa BBM rešenjem (na primer, kako bi Vam se dozvolilo slanje "preporucene BBM" e-mail ili SMS poruke kontaktu(kontaktima) u Vašem adresaru). Vi pristajete da grupa kompanija BlackBerry može prikupljati takve licne informacije direktno od Vas ili ih pribaviti od pružaoca usluga vremena emitovanja ili trecih strana ciji se proizvodi ili usluge koriste sa Vašim BBM rešenjem. Ako ste korporacija ili drugo pravno lice, osiguracete Vaše pribavljanje svih neophodnih pristanaka i ovlašcenja za davanje pristanka i dati pristanke zahtevane u Odeljku 19 jer se oni odnose na licne informacije Vaših korisnika koje se prikupljaju putem njihove upotrebe Vašeg BBM rešenja.

(b) Svrhe. U skladu sa Pravilima o privatnosti kompanije BlackBerry, licne informacije mogu biti obradivane od strane grupe kompanija BlackBerry i njihovih pružalaca usluga u svrhe povezane sa (i) razumevanjem i zadovoljavanjem Vaših potreba i željenih opcija i dostavljanjem Vašeg BBM rešenja i BlackBerry ID-a; (ii) razvijanjem novih i poboljšavanjem postojecih proizvoda i usluga, ukljucujuci komunikaciju sa Vama o tim proizvodima, (iii) upravljanjem i razvijanjem poslovanja i aktivnosti grupe kompanija BlackBerry; i (iv) zadovoljavanjem pravnih i regulatornih zahteva. Nadalje, kompanija BlackBerry može uciniti dostupnim ili poslati korisnicima nadogradnje ili ažuriranja, ili obaveštenje o nadogradnjama ili ažuriranjima Softvera ili drugih proizvoda i usluga kompanije BlackBerry, softvera trece strane, sadržaja trece strane ili usluga trece strane i povezanih proizvoda ili usluga.

(c) Usluge zasnovane na skladištenju podataka na udaljenom serveru (engl. "Cloud-based Services). Vi potvrdujete da BBM rešenje cini dostupnim slanje poruka i druge usluge zasnovane na skladištenju podataka na udaljenom serveru (engl. "cloud-based"), što može ukljucivati funkcionalnosti udaljenog pristupa, skladištenja ili izrade zaštitnih kopija, što sve pruža grupa kompanija BlackBerry ili njeni pružaoci usluga, i Vi ste saglasni da prilikom korišcenja tih usluga informacije koje unesete, pružite ili integrišete sa tim uslugama (na primer, imena ili slike za prikaz, statusne poruke, liste kontakata ili informacije o grupama, kalendar ili ostale informacije na uredaju kao što su zadaci ili medijske datoteke) mogu biti obradivane od strane grupe kompanija BlackBerry kako bi se omogucile usluge koje se nude u skladu sa Vašim ugovorom(ugovorima) s kompanijom BlackBerry i Vi izjavljujete i jemcite da imate sve neophodne pristanke za pružanje tih podataka kompaniji BlackBerry.

(d) Društvena funkcionalnost. BBM rešenje ukljucuje "društvenu funkcionalnost" koja Vam omogucava da se ucinite "vidljivim" i povežete sa drugim licima, te da poboljšate ili unapredite Vaše iskustvo korišcenja usluga ili Softvera ili softvera trece strane ili usluga trece strane koje su integrisane u društvenu funkcionalnost koju pruža kompanija BlackBerry. Ako koristite tu funkcionalnost, Vi ste saglasni da Vaša dostupnost za interakciju ili povezivanje sa drugima može biti naznacena drugima, a Vaš profil, imena za prikaz, slike za prikaz, statusne poruke, clanski status i drugi identifikatori ili informacije mogu biti pregledani i komentarisani od strane tih lica. Na primer, ako koristite uslugu ili uslugu trece strane koja je integrisana sa BBM-ovom društvenom platformom, Vi ste saglasni sa sledecim, ako takva funkcionalnost postoji: (i) Kontakti u Vašem BlackBerry Messenger-u mogu da vide da li koristite tu uslugu ili uslugu trece strane, (ii) Vaši kontakti mogu da vide Vaš profil i softver i sadržaj (kao što su igre, muzika ili druge medijske datoteke, zavisno od usluge ili softvera trece strane) koji ste preuzeli, koji koristite ili koji je raspoloživ za razmenu kao deo Vaše upotrebe usluge ili usluge trece strane, kao i Vaše komentare koje Vi ili druga lica napišete o njima, (iii) kada podnosite komentare o Vašim kontaktima ili o softveru ili sadržaju koji su oni preuzeli ili koji koriste kao deo njihove upotrebe usluge ili usluge trece strane, informacije o Vama (kao što su Vaši komentari, ime korisnickog profila i slika za prikaz) mogu da budu prikazani drugim kontaktima tog lica, i (iv) usluga ili usluga trece strane može ukljucivati automatiziranu funkcionalnost koja vrši analizu radi razvijanja preporuka zasnovanih na Vašim željenim opcijama i korišcenju usluge ili Softvera. Proverite opcije primenjivih podešavanja za primenjive usluge ili Softver za dostupne opcije kako biste namestili podešavanja dostupnosti ili privatnosti za takve usluge ili Softver.

(e) Integracija sa uslugama trece strane. BBM rešenje može da zahtijeva usluge trece strane kako bi funkcionisalo (na primer, usluge vremena emitovanja). Ako odlucite da integrišete ili povežete Vaše BBM rešenje sa uslugama trece strane (na primer, uslugama koje omogucavaju upotrebu Vašeg BBM rešenja zajedno sa društvenim mrežama ili drugim uslugama koje nude trece strane) Vi dajete ovlašcenje kompaniji BlackBerry da koristi Vaše akreditive za pristup uslugama trece strane u Vaše ime i da obraduje Vaše licne informacije povezane sa tim uslugama trece strane u cilju omogucavanja Vašeg pristupa tim uslugama trece strane radi Vaših licnih i/ili porodicnih potreba. Obradene informacije mogu ukljucivati: (i) Vaš BlackBerry ID ili ID drugog primenjivog naloga, lozinku(e), tokene za provjeru valjanosti ili druge akreditive za svaku takvu uslugu trece strane ili drugi nalog (druge naloge) koje integrišete sa Vašim BBM rešenjem; (ii) Informacije profila Vašeg naloga (na primer, BlackBerry ID, Vašu sliku za prikaz, ime za prikaz, licne poruke, status dostupnosti, državu, vremensku zonu, jedinstvene identifikatore uredaja itd.); (iii) informacije o kontaktima koje se nalaze na uredaje, (iv) naznaku koje aplikacije ili usluge trece strane ste povezali sa nalogom Vašeg Softvera; i (v) podatke o sesijama koji nastanu usled Vaše upotrebe aplikacija ili usluga trece strane koje ste povezali sa nalogom Vašeg Softvera (na primer, najveci brojevi bodova koje ste postigli u vezi sa igrom trece strane ili aplikacija za prikaz u okviru profila naloga Vašeg Softvera, podaci o trenutnoj razmeni poruka koji nastanu usled razgovora koje obavite trenutnom razmenom poruka u povezanoj aplikaciji ili usluzi trece strane koja ima ugraden softver koji omogucava trenutnu razmenu poruka itd.). Takoder dajete ovlašcenje kompaniji BlackBerry da otkrije licne informacije primenjivim pružaocima usluga trece strane (ukljucujuci pružaoce usluga vremena emitovanja) u svrhe aktivacije, obracunavanja, pružanja usluga, servisa, održavanja i deaktivacije. Takve usluge trece strane kojima se pristupa nisu pod kontrolom kompanije BlackBerry. Ako Vaše licne informacije budu otkrivene Vašem pružaocu usluga vremena emitovanja, ili trecim stranima ciji se proizvodi ili usluge koriste s Vašim BBM rešenjem, to je podložno primenjivom ugovoru (ugovorima) i pravilima privatnosti tih trecih strana i Vi trebate pregledati te odredbe prije korišcenja usluga trece strane i softvera trece strane. Trebate pregledati opcije ili meni pomoci u softveru Vašeg uredaja i Softveru kompanije BlackBerry kako bi saznali više i, tamo gde je to primenjivo, podesili date dozvole i dostupne kontrole u takvim uslugama trece strane i softveru trece strane.

(f) "Kolacici" i slicne tehnologije. Grupa kompanija BlackBerry može koristiti "kolacice" (engl. "cookies") (male kolicine podataka uskladištene na Vašem uredaju) ili slicne alate koji koriste anonimizovane informacije kako bi Vam omogucili prijavljivanje na odredene usluge, u cilju zaštite i Vas i kompanije BlackBerry, omogucavanja lakšeg korišcenja usluga ili oblikovanja Vašeg iskustva, ili radi analize koja nam pomaže u razumevanju kako korisnici koriste naše usluge i BBM rešenje i poboljšavanju njihovih mogucnosti.

(g) Podrška i obezbedivanje kvaliteta. Ako kontaktirate kompaniju BlackBerry radi podrške ili pošaljete dijagnosticke ili druge tehnicke informacije kompaniji BlackBerry putem e-maila ili alata za prijavu koje kompanija BlackBerry pruža u tu svrhu, Vi ste saglasni da kompanija BlackBerry može prikupiti tehnicke informacije kao što su identifikatori uredaja, ID hardvera i broj modela, status memorije, operativni sistem i informacije o okruženju, status baterije, jacinu i veze Wi-Fi/WLAN-a, radija ili bežicnog predajnika, popis instaliranih aplikacija, informacije o korišcenju aplikacija, podaci vezani za pokrenute procese i konfiguracija uredaja, dogadaji sistema i druge informacije vezane za stanje Vašeg uredaja i Softvera na Vašem uredaju koje mogu biti korisne za dijagnosticke svrhe. Te informacije ce biti korišcene u svrhe rešavanja problema, podrške korisnicima, ažuriranja Softvera i poboljšavanja proizvoda i usluga kompanije BlackBerry u skladu sa Pravilima o privatnosti kompanije BlackBerry. Ako analiza naznaci da je ukljucen proizvod trece strane, kompanija BlackBerry može poslati odredene dijagnosticke ili tehnicke informacije prodavacu proizvoda trece strane kao deo postupka rešavanja problema. Vi potvrdujete i saglasni ste da pozivi upuceni kompaniji BlackBerry i njenim pružaocima usluga mogu biti snimani u svrhe obuke, obezbedivanja kvaliteta, korisnickog servisa i referenci.

(h) Skladištenje poruka. Sadržaj poruka koje su otpremljene pomocu BBM rešenja se ne održava niti arhivira od strane kompanije BlackBerry u normalnom toku poslovanja. BBM poruke se šalju putem usluge prenosa podataka prema serverima kojima upravlja kompanija BlackBerry ili neko drugi u njeno ime, te se prosleduju primaocu(primaocima) ako je primalac(primaoci) na mreži. Kada poruka bude otpremljena, ona se više ne nalazi na našim serverima. Ako primalac(primaoci) nije na mreži, neotpremljene poruke se cuvaju na serverima kojima upravlja kompanija BlackBerry ili neko drugi u njeno ime dok se ne stekne mogucnost za njihovo otpremanje, tokom perioda do trideset (30) dana, nakon cega se neotpremljene poruke brišu sa naših servera. Sadržaj bilo kojih otpremljenih poruka se ne cuva niti zadržava od strane kompanije BlackBerry i te poruke se nalaze na samim uredajima pošiljaoca i primaoca dok ne budu izbrisane od strane tih korisnika. Bez obzira na gore navedeno, kompanija BlackBerry može zadržati detalje o transakciji povezane sa porukama i uredajima (na primer, informacije o datumu i vremenskoj oznaci povezane sa uspešno otpremljenim porukama i uredaje ukljucene u slanje i primanje poruka) kao i bilo koje druge informacije koje kompanija BlackBerry na osnovu zakona mora da prikupit. Poruke koje se pošalju putem BBM rešenja ce se nalaziti na našim serverima nakon otpremanja tokom kratkog vremenskog perioda, ali se one brišu i ciste od svih identifikacionih informacija u kratkom vremenskom periodu, u skladu s našim opštim pravilima o zadržavanju poruka.

(i) Medunarodni transferi. Vi pristajete i saglasni ste da, u cilju pružanja BBM rešenja (ukljucujuci pristup zasnovan na skladištenju podataka na udaljenom serveru i udaljeni pristup, funkcionalnost skladištenja i izrade zaštitnih kopija), grupa kompanija BlackBerry može obradivati podatke, koji u nekim slucajevima mogu ukljucivati licne informacije i sadržaj komunikacija, na serverima kojima upravlja grupa kompanija BlackBerry ili neko drugi u njeno ime, u jurisdikciji ili izvan jurisdikcije u kojoj korisnik ima prebivalište, ukljucujuci u Kanadi, Sjedinjenim Americkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu ili drugim državama u Evropskom ekonomskom podrucju, Singapuru i drugim državama Azijsko-Pacifickog regiona, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim državama u regionu Bliskog istoka, ili drugim državama gde se objektima upravlja od strane ili u ime grupe kompanija BlackBerry. Ako su korisnici rezidenti Evropskog ekonomskog podrucja ili bilo koje jurisdikcije u kojoj je za prenos licnih informacija izvan te jurisdikcije ili regiona potreban pristanak, Vi pristajete na takvu obradu i jemcite da ste pribavili sve potrebne pristanke na osnovu primenjivog zakona od Vaših korisnika kako bi to bilo izvršeno.

20. Korisnicki podaci. Uz bilo koja otkrivanja autorizovana putem Odeljka 19, Vi i Vaši korisnici pristajete i saglasni ste da grupa kompanija BlackBerry može pristupiti, sacuvati i otkriti Vaše podatke i podatke Vaših korisnika, ukljucujuci licne informacije, sadržaje Vaše komunikacije ili informacije o upotrebi funkcionalnosti Vašeg BBM rešenja, te usluge ili softver i hardver korišcene u vezi sa Vašim BBM rešenjem kada je to dostupno kompaniji BlackBerry (u daljem tekstu: "korisnicki podaci") trecim stranama, ukljucujuci strana ili domaca državna tela, bez dostavljanja obaveštenja Vama, na osnovu zakona država u kojima se nalazi grupa kompanija BlackBerry i njeni pružaoci usluga, drugi partneri i pridružena društva u cilju: (i) pridržavanja pravnih postupaka ili sprovedivih državnih zahteva, ili iz drugog razloga zahtevanog zakonom; (ii) saradnje sa trecim stranama u istraživanju radnji izvršenih kršenjem ovog Ugovora; ili (iii) saradnje sa administratorima sistema zaposlenim kod pružalaca internetskih usluga, mrežnih ili racunarskih objekata u cilju sprovodenja ovog Ugovora. Vi jemcite da ste pribavili sve pristanke neophodne na osnovu primenjivog zakona od Vaših korisnika za otkrivanje korisnickih podataka grupi kompanija BlackBerry, kako bi grupa kompanija BlackBerry mogla prikupiti, koristiti, obraditi, preneti i/ili otkriti takve korisnicke podatke na gore opisani nacin.

21. Prenos i delegacija. Kompanija BlackBerry može izvršiti prenos ovog Ugovora bez dostavljanja obaveštenja Vama. Vi ne možete preneti ovaj Ugovor, u celini ili delimicno, bez prethodnog pisanog pristanka kompanije BlackBerry (takav pristanak može biti uskracen ili uslovljen po nahodenju kompanije BlackBerry), te ce bilo koji prenos bez prethodnog pisanog pristanka kompanije BlackBerry biti nevaljan i ništav, te nece imati nikakvog efekta. Kompanija BlackBerry može da izvrši sve obaveze koje trebaju biti izvršene na osnovu ovog Ugovora direktno, ili sve ili samo neke obaveze mogu biti izvršene od strane njenih ugovaraca ili podugovaraca.

22. Obaveštenja. Osim ako je drugacije navedeno u ovom Ugovoru, sva obaveštenja ili druge komunikacije koje se vrše na osnovu ovog Ugovora ce se smatrati uredno dostavljenim kada se daju u pisanom obliku i predaju licno, putem kurirske službe ili kada se predaju pošti, sa unapred placenom poštarinom, preporucenom pošiljkom ili njenim ekvivalentom, sa povratnicom i kada budu adresirane na Vašu adresu za dostavljanje racuna koju ste dali kompaniji BlackBerry, te kada budu adresirane na sledecu adresu: BlackBerry UK Limited at 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE, Attention: Managing Director. Uz gore navedeno, kompanija BlackBerry može, ako to izabere, poslati bilo koje obaveštenje koje se šalje na osnovu ovog Ugovora elektronickim putem. Elektronicko obaveštenje koje se šalje Vama ce se smatrati uredno dostavljenim kada se pošalje na e-mail adresu koju ste dostavili kompaniji BlackBerry, a ako niste dali kompaniji BlackBerry takvu adresu, obaveštenje može biti uredno dostavljeno kada se vidljivo istakne na adresi http://www.blackberry.com/legal/.

23. Viša sila. Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Ugovora, nece se smatrati da je bilo koja ugovorna strana izvršila kršenje ovog Ugovora zbog njenog propusta ispunjavanja njenih obaveza kada je to propuštanje nastalo usled uzroka izvan njene razumne kontrole, te ste Vi saglasni da to ukljucuje dogadaje navedene u odeljku 17(a)(ii). Ova odredba se nece tumaciti kao opravdanje za propuštanje izvršenja bilo koje obaveze bilo koje ugovorne strane da izvrši placanje drugoj ugovornoj strani na osnovu ovog Ugovora.

24. Opšte odredbe.

(a) Trece strane – korisnici. Pridružena društva kompanije BlackBerry i njihovi direktori, službenici i zaposleni su nameravane trece strane – korisnici u svrhe odeljaka ovog Ugovora ciji naslovi su "Službe za hitne slucajeve" (Odeljak 8), "Odgovornost za Vaše BBM rešenje" (Odeljak 16), "Ogranicenje odgovornosti" (Odeljak 18) i "Jemstvo; Izjava o odricanju od odgovornosti" (Odeljak 17) kao da je svako od njih ugovorna strana ovog Ugovora, u skladu s ovim Odeljkom i odredbama engleskog Zakona o ugovorima (pravima trecih strana) iz 1999. godine (u daljem tekstu: "Zakon o trecim stranama"). Pružaoci sadržaja za usluge su trece strane – korisnici zaštita i ogranicenja vezanih za upotrebu njihovog sadržaja navedenih u odeljku "Pravila upotrebe BBM rešenja" (Odeljak 2) i "Intelektualna svojina" (Odeljak 9), kao da je svako od njih ugovorna strana ovog Ugovora u skladu sa ovim Odeljkom i odredbama Zakona o trecim stranama. Osim ako je nešto drugo izricito navedeno u ovom Ugovoru ili Zakonu o trecim stranama, bilo koje lice koje nije ugovorna strana ovog Ugovora nema nikakva prava na osnovu ovog Ugovora ili Zakona o trecim stranama. Ako ste pribavili Softver iz prodavnice iTunes kompanije Apple, potvrdujete i saglasni ste da su kompanija Apple Inc. i njene podružnice trece strane – korisnici ovog Ugovora, te da ce Vašim prihvatanjem ovog Ugovora kompanija Apple i njene podružnice imati pravo (i smatrace se da su prihvatile to pravo) sprovodenja ovog Ugovora u odnosu na Vas kao treca strana – korisnik u pogledu Vašeg korišcenja BBM rešenja na iOS platformi. Takode potvrdujete i saglasni ste da kompanija Apple Inc. i njene podružnice nisu odgovorne za BBM rešenje, za primanje bilo kojih zahteva upucenih od strane Vas ili neke trece strane u vezi sa BBM rešenjem ili za pružanje bilo kojeg održavanja i podrške vezanih za BBM rešenje.

(b) Odustanak od reagovanja na kršenje. Nece se smatrati da je bilo koja strana odustala od bilo kojeg prava ili izgubila bilo koje pravo koje joj pripada na osnovu ovog Ugovora, bilo na osnovu propuštanja, kašnjenja ili bilo koje pravne ili obicajne doktrine, osim ako je takav odustanak sacinjen u pisanom obliku i potpisan od ovlašcenog potpisnika ugovorne strane protiv koje se traži sprovodenje takvog odustanka. Odustajanje od bilo koje odredbe, ili bilo koje kršenje bilo koje odredbe ovog Ugovora u jednom slucaju ne predstavlja odustajanje u bilo kojem drugom slucaju.

(c) Ostanak na snazi. Odredbe, uslovi i jemstva sadržani u ovom Ugovoru koji su po svom smislu i sadržaju namenjeni da ostanu na snazi nakon sprovodenja ovog Ugovora ce ostati na snazi nakon završetka sprovodenja, poništenja ili raskida ovog Ugovora, ukljucujuci odredbe o zaštiti od odgovornosti.

(d) Merodavno pravo i rešavanje sporova. ovaj ugovor ce se ravnati i tumaciti na osnovu zakona engleske i velsa, iskljucujuci bilo koji pravni akt koji REGULIŠE sukob zakona. AKO IMATE PREBIVALIŠTE U FRANCUSKOJ I AKO STE POTROŠAC, ONAKO KAKO SE TAJ POJAM KORISTI U FRANCUSKOM ZAKONU O POTROŠACIMA, TADA JE MOGUCE DA SE PRIMENA STRANOG PRAVA U UGOVORIMA NE ODNOSI NA VAS. Ugovorne strane su saglasne da je Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za medunarodnu prodaju robe ovim u celini iskljucena iz primene na ovaj Ugovor.

Vi se neopozivo odricete bilo kojeg prigovora na osnovu mesta u kojem se nalazi sud, postojanja prikladnijeg suda ili bilo kojem drugom osnovu i neopozivo pristajete na dostavljanje sudskih poziva poštom ili na bilo koji drugi nacin dozvoljen primenjivim pravom i neopozivo pristajete i potvrdujete jurisdikciju sudova koji se nalaze u Engleskoj, a Vi i kompanija BlackBerry pristajete da ti sudovi imaju jurisdikciju nad vama. Ako Vam sudovi u Vašoj jurisdikciji ne dozvoljavaju da pristanete na jurisdikciju i mesto gore navedenih sudova, tada ce se Vaša lokalna jurisdikcija i mesto suda primeniti na bilo koji spor koji proizade iz ili u vezi sa ovim Ugovorom. Ugovorne strane su izricito saglasne da sporovi nece biti rešavani putem sudenja sa porotom i ovim se odricu svih prava na sudenje sa porotom u bilo kojoj stvari koja je povezana sa ili koja proistice iz ovog Ugovora. Nijedan spor izmedu ugovornih strana, ili spor koji ukljucuje bilo koje drugo lice osim Vas, ne može biti spojen ili kombinovan bez prethodnog pisanog pristanka kompanije BlackBerry.

Ništa od navedenog nece spreciti bilo koju ugovornu stranu u traženju zaštitnog naloga ili bilo kog drugog odgovarajuceg naloga pred bilo kojim nadležnim sudom. Posebno, kompanija BlackBerry ima pravo pokrenuti postupak na osnovu zakona ili obicajnog prava, što ukljucuje postupke traženja zaštitnog naloga (ili ekvivalentnog pravnog sredstva u Vašoj jurisdikciji) pred sudom radi tužbenih zahteva ili sporova vezanih za: (i) iznose koje Vi dugujete kompaniji BlackBerry u vezi sa Vašim pribavljanjem Vašeg BBM rešenja ili bilo kojeg njegovog dela, ako je to primenjivo; i (ii) Vaše kršenje ili pretnja kršenjem odeljaka ovog Ugovora pod naslovima "Pravila upotrebe za Vaše BBM rešenje" (Odeljak 2), "Upotreba softvera" (Odeljak 3), "Intelektualna svojina" (Odeljak 9), "Izvoz, uvoz i ogranicenja korišcenja i licenca Administracije SAD-a" (Odeljak 10), "Bezbednost, nalozi i lozinke" (Odeljak 11), "Poverljivost i zabrana reverznog inženjeringa" (Odeljak 12) i "Efekat raskida" (Odeljak 15). AKO IMATE PREBIVALIŠTE U FRANCUSKOJ I AKO STE POTROŠAC, ONAKO KAKO SE TAJ POJAM KORISTI U FRANCUSKOM ZAKONU O POTROŠACIMA, TADA JE MOGUCE DA SE NIKAKVA DEROGACIJA ODREDBI FRANCUSKIH ZAKONA VEZANIH ZA JURISDIKCIJU I POSTUPKE REŠAVANJA SPOROVA U UGOVORIMA S POTROŠACIMA NE PRIMENJUJE NA VAS. AKO IMATE PREBIVALIŠTE U LUKSEMBURGU I AKO STE POTROŠAC NA OSNOVU PRIMENJIVOG ZAKONA, VAŠA ZAKONSKA PRAVA, NA OSNOVU UREDBE SAVETA (EC) Br. 44/2001 OD 22. DECEMBRA 2000. GODINE O JURISDIKCIJI I PRIZNANJU I SPROVOÐENJU ODLUKA U GRAÐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA, NISU UGROŽENA.

(e) Odvojivost. Do obima do kojeg od strane nadležnog tela u bilo kojoj jurisdikciji bude utvrdeno da je bilo koji odeljak, klauzula, odredba ili recenica ili njihov deo ("deo") ovog Ugovora nezakonit, nevaljan ili nesprovediv, tada takvo utvrdenje vezano za taj deo nece imati uticaj na: (i) zakonitost, valjanost ili sprovedivost ostalih delova ovog Ugovora; ili (ii) zakonitost, valjanost ili sprovedivost tog dela u bilo kojoj drugoj jurisdikciji, i taj deo ce biti ogranicen ako je to moguce i samo nakon toga odvojen, ako je to potrebno, do obima do kojeg je to zahtevano kako bi se Ugovor ucinio valjanim i sprovedivim.

(f) Jezik. Ako se ovaj Ugovor prevede na neki jezik osim engleskog jezika, engleska verzija ce imati prioritet do obima do kojeg postoji bilo koji sukob ili nepodudarnost u znacenju izmedu engleske verzije i bilo kojeg njenog prevoda. Osim ako je to zabranjeno zakonom u Vašoj jurisdikciji, i samo do obima do kojeg je to zabranjeno, sva neslaganja, sporovi, medijacije, arbitraže ili parnicni postupci koji se odnose na ovaj Ugovor ce biti vodeni na engleskom jeziku, ukljucujuci bilo koju korespondenciju, otkrice, podneske, arhiviranja, izjave, usmene izjave, argumente, usmene argumente i naloge i presude.

(g) Celovit ugovor. Ovaj Ugovor (koji ce u svrhe bilo kojih njegovih dodataka u pogledu predmeta tih dodataka ukljucivati odredbe tih dodataka) predstavlja celovit ugovor izmedu ugovornih strana u pogledu predmeta ovog Ugovora i ne postoje odredbe, razumevanja, komunikacije, izjave, jemstva, angažmani, kolateralni ugovori ili ugovori izmedu ugovornih strana koji se odnose na predmetni Softver osim onoga što je navedeno u ovom Ugovoru. Bez obzira na gore navedeno, drugi ugovori izmedu ugovornih strana mogu da regulišu upotrebu drugih delova Vašeg BBM rešenja. Ovaj Ugovor zamenjuje sve predašnje ili sadašnje odredbe, razumevanja, komunikacije, izjave, jemstva, angažmane, kolateralne ugovore i ugovore izmedu ugovornih strana, kako usmene tako i pisane, koji se odnose na predmet ovog Ugovora, i Vi potvrdujete da se niste oslanjali na bilo šta od gore navedenog kada ste pristali da zakljucite ovaj Ugovor. Ovaj Ugovor može biti izmenjen i dopunjen u bilo koje vreme nakon uzajamnog sporazuma ugovornih strana. Osim do obima do kojeg je to kompaniji BlackBerry izricito onemoguceno primenjivim zakonom, kompanija BlackBerry nadalje zadržava pravo da, po svom iskljucivom nahodenju, napravi promene ovog Ugovora na prospektivnom osnovu, što ukljucuje odražavanje promena u zakonu ili promene zahtevane zakonom (ukljucujuci promene radi osiguravanja sprovedivosti ovog Ugovora) ili promene u poslovnim praksama, dostavljajuci Vam razumno obaveštenje o tim promenama bilo elektronickim putem (onako kako je to navedeno u odredbama o obaveštenjima gore u tekstu) bilo isticanjem obaveštenja o promeni na adresi http://www.blackberry.com/legal, a Vi trebate redovno da pregledavate tu web-lokaciju kako biste videli postoje li odredene promjene. Ako nastavite da koristite BBM rešenje duže od šezdeset (60) dana nakon dostavljanja obaveštenja o promeni, tada ce se smatrati da ste prihvatili te promene. Ako imate neku nedoumicu vezanu za promenu(e), molimo Vas kontaktirajte legalinfo@blackberry.com u roku od šezdeset (60) dana nakon dostavljanja obaveštenja o promeni(ama) kako biste istražili Vaše opcije.

(h) Pridržavanje zakona. Vi cete, o svom trošku, pribaviti i održavati sve licence, registracije i odobrenja zahtevana od strane državnih tela ili na osnovu primenjivog zakona u Vašoj jurisdikciji za izvršavanje i sprovodenje ovog Ugovora i bilo kojih povezanih ugovora o licencama. Posebno, i zbog izbegavanja nedoumica, Vi cete se pridržavati svih primenjivih zakona i propisa u instalaciji i upotrebi Vašeg BBM rešenja, ukljucujuci pribavljanje bilo koje neophodne licence, registracije i odobrenja od nadležnih državnih tela za uvoz i upotrebu bilo kog softvera koji sadrži komercijalnu enkripciju ili drugu bezbednosnu funkciju, onako kako je to zahtevano primenjivim zakonom. Kompaniji BlackBerry cete da dostavite uverenja i službene dokumente koje kompanija BlackBerry periodicno može da zatraži kako biste verifikovali Vaše pridržavanje ove obaveze. Bez ogranicavanja gore navedenog, pošto se odredenim uslugama i uslugama trecih strana može globalno pristupiti, ako odaberete da pristupite uslugama ili uslugama trecih strana iz nekog mesta koje je razlicito od država za koje je kompanija BlackBerry ili primenjiva treca strana naznacila dostupnost usluga ili usluga trecih strana, to cinite na svoju sopstvenu inicijativu i Vi ste odgovorni za pridržavanje svih relevantnih zakona i propisa, ukljucujuci one koji se odnose na izvoz, uvoz, upotrebu, prenos i/ili komunikaciju primenjive usluge ili usluge trece strane i povezanog sadržaja, elemenata trece strane ili Softvera. Nadalje, kompanija BlackBerry ne daje nikakve izjave da su BBM rešenje i elementi trece strane povezani sa ili dostupni putem usluge(usluga) odgovarajuci ili dostupni za upotrebu na svim lokacijama. Vi ste saglasni da necete preuzimati ili na drugi nacin pristupati softveru ili elementima trecih strana, ili pokušati da to uradite, sa lokacije na kojoj je takvo postupanje nezakonito. Bez ogranicavanja gore navedenog, ako Vam je primenjivim zakonom zabranjeno korišcenje mogucnosti video i/ili glasovnih poziva, kao što je funkcionalnost video – razgovora ili glasovnog razgovora u BBM rešenju, što ukljucuje situaciju u kojoj Vam "peer-to-peer" funkcionalnost, video funkcionalnost ili funkcionalnost zasnovana na internetu nije dozvoljena u Vašoj jurisdikciji, zbog toga što ste mladi od propisane starosne granice, ili zbog zakona vezanih za službe za hitne slucajeve, tada ne možete preuzimati ili koristiti te mogucnosti ili proizvode BBM rešenja i/ili Vaša je odgovornost pravljenje alternativnih aranžmana za pristup službama za hitne slucajeve.

(i) Proširena znacenja. Pojam "ukljucuje" ili "kao što je" ce se tumaciti tako da znaci "ukljucuje bez ogranicenja" i "kao što je bez ogranicenja", u zavisnosti od slucaja.

AKO IMATE BILO KOJIH PITANJA ILI NEDOUMICA VEZANIH UZ ODREDBE ILI USLOVE OVOG UGOVORA, MOLIMO VAS KONTAKTIRAJTE KOMPANIJU BLACKBERRY NA ADRESU legalinfo@blackberry.com.

Uz upotrebu Vaših licnih informacija, onako kako je navedeno u ovom Ugovoru i u Pravilima o privatnosti kompanije BlackBerry (pogledajte ih na adresi www.blackberry.com/legal), Vi i Vaši ovlašceni korisnici pristajete, dajete ovlašcenje i saglasni ste sa obradom Vaših licnih informacija i licnih informacija Vaših ovlašcenih korisnika, onako kako je definisano primenjivim zakonima, od strane grupe kompanija BlackBerry i njenih pružalaca usluga u skladu sa i u svrhe dozvoljene na osnovu ovog Ugovora i Pravila o privatnosti kompanije BlackBerry, ukljucujuci pristajanje, davanje ovlašcenja i saglasnost sa sledecim, što ce biti izvršeno od strane grupe kompanija BlackBerry i njenih pružalaca usluga u pogledu mogucnosti ili usluga koje zavise od informacija o lokaciji koje se dobijaju upotrebom GPS-a ili slicnih satelitskih usluga (tamo gde su dostupne) ili lokacija Wi-Fi pristupnih tacaka sa mnogo korisnika i lokacija repetitora mobilne mreže i koje mogu ukljucivati marketing i reklamiranje zasnovano na lokaciji. Na primer, tamo gde su dostupne, odredene mogucnosti BBM rešenja Vam mogu omoguciti razmenu Vaše lokacije sa Vašim kontaktom(kontaktima) ili Vas Vaš kontakt može locirati i poslati Vam poruku. Grupa kompanija BlackBerry ne zadržava takve informacije u obliku koji licno identifikuje korisnika, te može koristiti te informacije kako bi Vam pružila i poboljšala usluge zasnovane na lokaciji, koje usluge se pružaju od strane ili u ime grupe kompanija BlackBerry, ili se radi o uslugama trece strane koje se koriste sa Vašim BBM rešenjem. Grupa kompanija BlackBerry takode može koristiti te informacije za kreiranje podataka koji su skupljeni u sumarni oblik ili anonimizovani radi vršenja reklamiranja zasnovanog na informacijama i osjetljivog na odredenu lokaciju. Kada koristite usluge trece strane koje koriste ili pružaju podatke o lokaciji, podložni ste odredbama i pravilima i trebate pregledati odredbe i pravila o privatnosti te trece strane vezana za upotrebu podataka o lokaciji u tim uslugama trece strane, te trebate da dobro razmislite pre nego što pristanete da otkrijete Vaše informacije o lokaciji drugim licima.

Pristanak na prikupljanje, upotrebu, obradu, prenos, skladištenje i otkrivanje (u daljnjem tekstu, zajedno: "obrada" ili "obradivanje") informacija.

Licne informacije koje obraduju grupa kompanija BlackBerry i njeni pružaoci usluga ce biti tretirane u skladu sA Pravilima o privatnosti kompanije BlackBerry (koja su ovim inkorporisana putem reference u ovaj Ugovor i mogu biti pregledana na adresi www.blackberry.com/legal ili pribavljena slanjem e-mail poruke na adresu legalinfo@blackberry.com). Ako se nalazite u Evropskoj uniji ili u državi Evropskog ekonomskog podrucja, tamo gde je to primenjivo, kontrolor podataka u odnosu na Vaše licne podatke je pravno lice koja pripada kompaniji BlackBerry sa kojim ste sklopili ovaj Ugovor.

(a) Licne informacije. Vaša upotreba BBM rešenja (ili bilo kojeg njegovog dijela), ukljucujuci instalaciju i/ili upotrebu Softvera ili povezanih usluga vremena emitovanja, ili kreiranje BlackBerry ID-a, može za rezultat imati obradu licnih informacija o Vama, onako kako je definisano primenjivim zakonom, ili ako ste korporacija ili drugi oblik pravnog lica, licnih informacija o Vašim zaposlenima i drugim licima koje ovlastite za korišcenje Vašeg BBM rešenja u Vaše ime (u daljnjem tekstu, zajedno: "korisnici") od strane grupe kompanija BlackBerry i njenih pružalaca usluga, Vaših pružalaca usluga vremena emitovanja i trecih strana korišcenjem proizvoda ili usluga koje koristite sa Vašim BBM rešenjem. U zavisnosti od korišcenih usluga, licne informacije mogu ukljucivati informacije kao što su ime, slika za prikaz, status i licne poruke, e-mail adresu, broj telefona, željene opcije jezika, BlackBerry ID, akreditive i postavke naloga, informacije o uredaju (na primjer identifikatore uredaja i model uredaja), državu i vremensku zonu, informacije o pružaocu usluga vremena emitovanja i informacije o upotrebi funkcionalnosti Vašeg BBM rešenja i usluge ili softver i hardver koji se koristi u vezi sa Vašim BBM rešenjem. Zavisno od raspoloživosti mogucnosti u BBM rešenju, informacijama iz adresara, podacima o lokaciji uredaja, kalendaru, fotografijama i podsetnicima može biti pristupljeno od strane BBM rešenja i oni mogu biti obradeni od strane kompanije BlackBerry kako bi se pružila funkcionalnost koja koristi te informacije kao deo BBM rešenja ili u vezi s BBM rešenjem (na primer, kako bi Vam se dozvolilo slanje "preporucene BBM" e-mail ili SMS poruke kontaktu(kontaktima) u Vašem adresaru). Vi pristajete da grupa kompanija BlackBerry može prikupljati takve licne informacije direktno od Vas ili ih pribaviti od pružaoca usluga vremena emitovanja ili trecih strana ciji se proizvodi ili usluge koriste sa Vašim BBM rešenjem. Ako ste korporacija ili drugo pravno lice, osiguracete Vaše pribavljanje svih neophodnih pristanaka i ovlašcenja za davanje pristanka i dati pristanke zahtevane u ovom Odeljku jer se oni odnose na licne informacije Vaših korisnika koje se prikupljaju putem njihove upotrebe Vašeg BBM rešenja.

(b) Svrhe. U skladu sa Pravilima o privatnosti kompanije BlackBerry, licne informacije mogu biti obradivane od strane grupe kompanija BlackBerry i njihovih pružalaca usluga u svrhe povezane s (i) razumevanjem i zadovoljavanjem Vaših potreba i željenih opcija i dostavljanjem Vašeg BBM rešenja i BlackBerry ID-a; (ii) razvijanjem novih i poboljšavanjem postojecih proizvoda i usluga, ukljucujuci komunikaciju sa Vama o tim proizvodima, (iii) upravljanjem i razvijanjem poslovanja i aktivnosti grupe kompanija BlackBerry; i (iv) zadovoljavanjem pravnih i regulatornih zahteva. Nadalje, kompanija BlackBerry može uciniti dostupnim ili poslati korisnicima nadogradnje ili ažuriranja, ili obaveštenja o nadogradnjama ili ažuriranjima Softvera ili drugih proizvoda i usluga kompanije BlackBerry, softvera trece strane, sadržaja trece strane ili usluga trece strane i povezanih proizvoda ili usluga.

(c) Usluge zasnovane na skladištenju podataka na udaljenom serveru (engl. "Cloud-based Services). Vi potvrdujete da BBM rešenje cini dostupnim slanje poruka i druge usluge zasnovane na skladištenju podataka na udaljenom serveru (engl. "cloud-based"), što može ukljucivati funkcionalnosti udaljenog pristupa, skladištenja ili izrade zaštitnih kopija, što sve pruža grupa kompanija BlackBerry ili njeni pružaoci usluga, i Vi ste saglasni da prilikom korišcenja tih usluga informacije koje unesete, pružite ili integrišete sa tim uslugama (na primer, imena ili slike za prikaz, statusne poruke, liste kontakata ili informacije o grupama, kalendar ili ostale informacije na uredaju kao što su zadaci ili medijske datoteke) mogu biti obradivane od strane grupe kompanija BlackBerry kako bi se omogucile usluge koje se nude u skladu sa Vašim ugovorom(ugovorima) sa kompanijom BlackBerry i Vi izjavljujete i jemcite da imate sve neophodne pristanke za pružanje tih podataka kompaniji BlackBerry.

(d) Društvena funkcionalnost. BBM rešenje ukljucuje "društvenu funkcionalnost" koja Vam omogucava da se ucinite "vidljivim" i povežete sa drugim licima, te da poboljšate ili unapredite Vaše iskustvo korišcenja usluga ili Softvera ili softvera trece strane ili usluga trece strane koje su integrisane u društvenu funkcionalnost koju pruža kompanija BlackBerry. Ako koristite tu funkcionalnost, Vi ste saglasni da Vaša dostupnost za interakciju ili povezivanje sa drugima može biti naznacena drugima, a Vaš profil, imena za prikaz, slike za prikaz, statusne poruke, clanski status i drugi identifikatori ili informacije mogu biti pregledani i komentarisani od strane tih lica. Na primer, ako koristite uslugu ili uslugu trece strane koja je integrisana sa BBM-ovom društvenom platformom, Vi ste saglasni sa sledecim, ako takva funkcionalnost postoji: (i) Kontakti u Vašem BlackBerry Messengeru mogu da vide da li koristite tu uslugu ili uslugu trece strane, (ii) Vaši kontakti mogu da vide Vaš profil i softver i sadržaj (kao što su igre, muzika ili druge medijske datoteke, zavisno od usluge ili softvera trece strane) koji ste preuzeli, koji koristite ili koji je raspoloživ za razmenu kao deo Vaše upotrebe usluge ili usluge trece strane, kao i Vaše komentare koje Vi ili druga lica napišete o njima, (iii) kada podnosite komentare o Vašim kontaktima ili o softveru ili sadržaju koji su oni preuzeli ili koji koriste kao deo njihove upotrebe usluge ili usluge trece strane, informacije o Vama (kao što su Vaši komentari, ime korisnickog profila i slika za prikaz) mogu biti prikazani drugim kontaktima tog lica, i (iv) usluga ili usluga trece strane može ukljucivati automatiziranu funkcionalnost koja vrši analizu radi razvijanja preporuka zasnovanih na Vašim željenim opcijama i korišcenju usluge ili Softvera. Proverite opcije primenjivih podešavanja za primenjive usluge ili Softver za dostupne opcije kako biste namestili podešavanja dostupnosti ili privatnosti za takve usluge ili Softver.

(e) Integracija s uslugama trece strane. BBM rešenje može da zahteva usluge trece strane kako bi funkcionisalo (na primer, usluge vremena emitovanja). Ako odlucite integrisati ili povezati Vaše BBM rešenje sa uslugama trece strane (na primer, uslugama koje omogucavaju upotrebu Vašeg BBM rešenja zajedno sa društvenim mrežama ili drugim uslugama koje nude trece strane) Vi dajete ovlašcenje kompaniji BlackBerry da koristi Vaše akreditive za pristup uslugama trece strane u Vaše ime i da obraduje Vaše licne informacije povezane sa tim uslugama trece strane u cilju omogucavanja Vašeg pristupa tim uslugama trece strane radi Vaših licnih i/ili porodicnih potreba. Obradene informacije mogu ukljucivati: (i) Vaš BlackBerry ID ili ID drugog primenjivog naloga, lozinku(e), tokene za provjeru valjanosti ili druge akreditive za svaku takvu uslugu trece strane ili drugi nalog (druge naloge) koje integrišete sa Vašim BBM rešenjem; (ii) Informacije profila Vašeg naloga (na primer, BlackBerry ID, Vašu sliku za prikaz, ime za prikaz, licne poruke, status dostupnosti, državu, vremensku zonu, jedinstvene identifikatore uredaja itd.); (iii) informacije o kontaktima koje se nalaze na uredaju, (iv) naznaku koje aplikacije ili usluge trece strane ste povezali sa nalogom Vašeg Softvera; i (v) podatke o sesijama koji nastanu usled Vaše upotrebe aplikacija ili usluga trece strane koje ste povezali sa nalogom Vašeg Softvera (na primjer, najveci brojevi bodova koje ste postigli u vezi sa igrom trece strane ili aplikacija za prikaz u okviru profila naloga Vašeg Softvera, podaci o trenutnoj razmeni poruka koji nastanu uslijed razgovora koje obavite trenutnom razmenom poruka u povezanoj aplikaciji ili usluzi trece strane koja ima ugraden softver koji omogucava trenutnu razmenu poruka itd.). Takode dajete ovlašcenje kompaniji BlackBerry da otkrije licne informacije primenjivim pružaocima usluga trece strane (ukljucujuci pružaoce usluga vremena emitovanja) u svrhe aktivacije, obracunavanja, pružanja usluga, servisa, održavanja i deaktivacije. Takve usluge trece strane kojima se pristupa nisu pod kontrolom kompanije BlackBerry. Ako Vaše licne informacije budu otkrivene Vašem pružaocu usluga vremena emitovanja, ili trecim stranima ciji se proizvodi ili usluge koriste sa Vašim BBM rešenjem, to je podložno primenjivom ugovoru (ugovorima) i pravilima privatnosti tih trecih strana i Vi trebate pregledati te odredbe pre korišcenja usluga trece strane i softvera trece strane. Trebate da pregledate opcije ili meni pomoci u softveru Vašeg uredaja i Softveru kompanije BlackBerry kako biste saznali više i, tamo gde je to primenjivo, podesili date dozvole i dostupne kontrole u takvim uslugama trece strane i softveru trece strane.

(f) "Kolacici" i slicne tehnologije. Grupa kompanija BlackBerry može koristiti "kolacice" (engl. "cookies") (male kolicine podataka uskladištene na Vašem uredaju) ili slicne alate koji koriste anonimizovane informacije kako bi Vam omogucili prijavljivanje na odredene usluge, u cilju zaštite i Vas i kompanije BlackBerry, omogucavanja lakšeg korišcenja usluga ili oblikovanja Vašeg iskustva, ili radi analize koja nam pomaže u razumevanju kako korisnici koriste naše usluge i BBM rešenje i poboljšavanju njihovih mogucnosti.

(g) Podrška i obezbedivanje kvaliteta. Ako kontaktirate kompaniju BlackBerry radi podrške ili pošaljete dijagnosticke ili druge tehnicke informacije kompaniji BlackBerry putem e-maila ili alata za prijavu koje kompanija BlackBerry pruža u tu svrhu, Vi ste saglasni da kompanija BlackBerry može prikupiti tehnicke informacije kao što su identifikatori uredaja, ID hardvera i broj modela, status memorije, operativni sistem i informacije o okruženju, status baterije, jacinu i veze Wi-Fi/WLAN-a, radija ili bežicnog predajnika, popis instaliranih aplikacija, informacije o korišcenju aplikacija, podaci vezani uz pokrenute procese i konfiguracija uredaja, dogadaji sistema i druge informacije vezane za stanje Vašeg uredaja i Softvera na Vašem uredaju koje mogu biti korisne za dijagnosticke svrhe. Te informacije ce biti korišcene u svrhe rešavanja problema, podrške korisnicima, ažuriranja Softvera i poboljšavanja proizvoda i usluga kompanije BlackBerry u skladu sa Pravilima o privatnosti kompanije BlackBerry. Ako analiza naznaci da je ukljucen proizvod trece strane, kompanija BlackBerry može poslati odredene dijagnosticke ili tehnicke informacije prodavacu proizvoda trece strane kao deo postupka rešavanja problema. Vi potvrdujete i saglasni ste da pozivi upuceni kompaniji BlackBerry i njenim pružaocima usluga mogu biti snimani u svrhe obuke, obezbedivanja kvaliteta, korisnickog servisa i referenci.

(h) Skladištenje poruka. Sadržaj poruka koje su otpremljene pomocu BBM rešenja se ne održava niti arhivira od strane kompanije BlackBerry u normalnom toku poslovanja. BBM poruke se šalju putem usluge prenosa podataka prema serverima kojima upravlja kompanija BlackBerry ili neko drugi u njeno ime, te se prosleduju primaocu(primaocima) ako je primalac(primaoci) na mreži. Kada poruka bude otpremljena, ona se više ne nalazi na našim serverima. Ako primalac(primaoci) nije na mreži, neotpremljene poruke se cuvaju na serverima kojima upravlja kompanija BlackBerry ili neko drugi u njeno ime dok se ne stekne mogucnost za njihovo otpremanje, tokom perioda do trideset (30) dana, nakon cega se neotpremljene poruke brišu sa naših servera. Sadržaj bilo kojih otpremljenih poruka se ne cuva niti zadržava od strane kompanije BlackBerry i te poruke se nalaze na samim uredajima pošiljaoca i primaoca dok ne budu izbrisane od strane tih korisnika. Bez obzira na gore navedeno, kompanija BlackBerry može zadržati detalje o transakciji povezane sa porukama i uredajima (na primer, informacije o datumu i vremenskoj oznaci povezane s uspešno otpremljenim porukama i uredaje ukljucene u slanje i primanje poruka) kao i bilo koje druge informacije koje kompanija BlackBerry na osnovu zakona mora da prikupi. Poruke koje se pošalju putem BBM rešenja ce se nalaziti na našim serverima nakon otpremanja tokom kratkog vremenskog perioda, ali se one brišu i ciste od svih identifikacionih informacija u kratkom vremenskom periodu, u skladu sa našim opštim pravilima o zadržavanju poruka.

(i) Medunarodni transferi. Vi pristajete i saglasni ste da, u cilju pružanja BBM rešenja (ukljucujuci pristup zasnovan na skladištenju podataka na udaljenom serveru i udaljeni pristup, funkcionalnost skladištenja i izrade zaštitnih kopija), grupa kompanija BlackBerry može obradivati podatke, koji u nekim slucajevima mogu ukljucivati licne informacije i sadržaj komunikacija, na serverima kojima upravlja grupa kompanija BlackBerry ili neko drugi u njeno ime, u jurisdikciji ili izvan jurisdikcije u kojoj korisnici imaju prebivalište, ukljucujuci u Kanadi, Sjedinjenim Americkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu ili drugim državama u Evropskom ekonomskom podrucju, Singapuru i drugim državama Azijsko-Pacifickog regiona, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim državama u regionu Bliskog istoka, ili drugim državama gde se objektima upravlja od strane ili u ime grupe kompanija BlackBerry. Ako su korisnici rezidenti Evropskog ekonomskog podrucja ili bilo koje jurisdikcije u kojoj je za prenos licnih informacija izvan te jurisdikcije ili regije potreban pristanak, Vi pristajete na takvu obradu i jemcite da ste pribavili sve potrebne pristanke na osnovu primenjivog zakona od Vaših korisnika kako bi to bilo izvršeno.

Korisnicki podaci.

Uz bilo koja otkrivanja autorizovana putem gore navedenog Odeljka, Vi i Vaši korisnici pristajete i saglasni ste da grupa kompanija BlackBerry može pristupiti, sacuvati i otkriti Vaše podatke i podatke Vaših korisnika, ukljucujuci licne informacije, sadržaje Vaše komunikacije ili informacije o upotrebi funkcionalnosti Vašeg BBM rešenja, te usluge ili softver i hardver korišcene u vezi s Vašim BBM rešenjem kada je to dostupno kompaniji BlackBerry (u daljnjem tekstu: "korisnicki podaci") trecim stranama, ukljucujuci strana ili domaca državna tela, bez dostavljanja obaveštenja Vama, na osnovu zakona država u kojima se nalazi grupa kompanija BlackBerry i njeni pružaoci usluga, drugi partneri i pridružena društva u cilju: (i) pridržavanja pravnih postupaka ili sprovedivih državnih zahteva, ili iz drugog razloga zahtevanog zakonom; (ii) saradnje sa trecim stranama u istraživanju radnji izvršenih kršenjem ovog Ugovora; ili (iii) saradnje sa administratorima sistema zaposlenim kod pružalaca internetskih usluga, mrežnih ili racunarskih objekata u cilju sprovodenja ovog Ugovora. Vi jemcite da ste pribavili sve pristanke neophodne na osnovu primenjivog zakona od Vaših korisnika za otkrivanje korisnickih podataka grupi kompanija BlackBerry, kako bi grupa kompanija BlackBerry mogla prikupiti, koristiti, obraditi, preneti i/ili otkriti takve korisnicke podatke na gore opisani nacin.