PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY BM

PRED VYUŽÍVANÍM SLUŽBY ALEBO INŠTALÁCIOU ALEBO VYUŽÍVANÍM SOFTVÉRU BBM, PROSTREDNÍCTVOM KTORÉHO SA SLUŽBA POSKYTUJE, SI DÔKLADNE PRECÍTAJTE TENTO DOKUMENT. TÁTO DOHODA OBSAHUJE USTANOVENIA, KTORÉ OBMEDZUJÚ ALEBO VYLUCUJÚ ZODPOVEDNOST SPOLOCNOSTI BLACKBERRY VOCI VÁM A KTORÉ INAK OVPLYVNUJÚ VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA. TÁTO DOHODA NEOVPLYVNUJE VAŠE POVINNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA PLATNÉ VO VAŠOM PRÁVNOM SYSTÉME, DO TEJ MIERY, DO AKEJ MÔŽETE MAT NA TAKÉTO ZÁKONNÉ PRÁVA NÁROK.

Tieto Podmienky poskytovania služby BBM ("Dohoda") predstavujú zákonnú dohodu medzi Vami: individuálne, ak s tým súhlasíte v rámci svojej právomoci; alebo ak máte prístup k alebo ste oprávnení používat riešenie BBM (ako je to uvedené nižšie) v mene Vašej spolocnosti alebo inej, medzi entitou, ktorú zastupujete (v každom prípade "Vy") a spolocnostou BlackBerry UK Limited, registracné císlo spolocnosti 4022422 ("BlackBerry"), ktorej registrované sídlo je na adrese 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Spojené královstvo SL1 3XE (spolocne nazývané "Zmluvné strany" a samostatne ako "Zmluvná strana").

KLIKNUTÍM NA TLACIDLO "SÚHLASÍM" ALEBO AKTIVÁCIOU ALEBO POUŽITÍM RIEŠENIA BBM ALEBO NIEKTOREJ JEHO CASTI SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO DOHODY. AK MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY K PODMIENKAM TEJTO DOHODY, KONTAKTUJTE, PROSÍM, SPOLOCNOST BLACKBERRY NA ADRESE LEGALINFO@blackberry.COM.

AK SA PRED PRVOU AKTIVÁCIOU ALEBO POUŽITÍM NIEKTOREJ CASTI VÁŠHO RIEŠENIA BBM ROZHODNETE, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEMÁTE PRÁVO POUŽÍVAT RIEŠENIE BBM A MALI BY STE: (A) IHNED ODINŠTALOVAT ALEBO VYMAZAT SOFTVÉR (UVEDENÝ NIŽŠIE); A (B) AK STE ZAPLATILI ZA POUŽÍVANIE RIEŠENIA BBM, POŽIADAT O VRÁTENIE PENAZÍ U PRÍSLUŠNÉHO PREDAJCU ALEBO U SPRACOVÁVATELA PLATBY V SÚLADE S PRÍSLUŠNOU POLITIKOU VRÁTENIA PENAZÍ DANÉHO PREDAJCU.

POZRITE SI INFORMÁCIE O OCHRANE SÚKROMIA A ÚDAJOV SPOLOCNOSTI BLACKBERRY V CASTIACH 19 A 20 TEJTO DOHODY.

AK STE OBCANOM FRANCÚZSKA A AK STE SPOTREBITELOM V ZMYSLE FRANCÚZSKEHO ZÁKONNÍKA O SPOTREBITELOCH, POTOM SA NA VÁS NIEKTORÉ USTANOVENIA V TEJTO DOHODE NEVZTAHUJÚ A TO DO MIERY, DO AKEJ MÁTE PRÁVO UPLATNOVAT SI SVOJE POVINNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, TÁTO DOHODA V ŽIADNOM PRÍPADE NEOVPLYVNUJE VAŠE POVINNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA.

AK STE OBCANOM TALIANSKA A STE "SPOTREBITELOM" (TAK AKO SA TENTO VÝRAZ POUŽÍVA V TALIANSKOM LEGISLATÍVNOM DEKRÉTE C.206 ZO 6. SEPTEMBRA 2005, CO ZNAMENÁ, ŽE STE FYZICKOU OSOBOU, KTORÁ KONÁ PRE ÚCELY INÉ AKO SÚ VAŠE OBCHODNÉ ÚCELY, ÚCELY PODNIKANIA ALEBO VAŠEJ PROFESIE), MÁTE PRÁVO UPLATNIT SI SVOJE PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z TALIANSKEHO LEGISLATÍVNEHO DEKRÉTU C. 206 ZO 6. SEPTEMBRA 2005, V ZNENÍ NESKORŠÍCH DOPLNENÍ, Z CASU NA CAS A NIC V TEJTO DOHODE NEOBMEDZUJE ALEBO NERUŠÍ TIETO PRÁVA, ANI VÝBER ROZHODUJÚCEHO PRÁVA V SÚLADE S CASTOU 24(d) TEJTO DOHODY.

1. Definície. Ak si kontext nevyžaduje inak, nasledujúce podmienky majú významy stanovené nižšie (a ked to kontext umožnuje, jednotné císlo zahrna aj množné císlo a naopak).

Služba "Airtime Service" predstavuje bezdrôtové sietové služby WAN , iné sietové služby (vrátane bezdrôtových služieb LAN, satelitných a internetových služieb) a všetky ostatné služby poskytované Vaším poskytovatelom služieb Airtime na použitie v spojení s Vaším riešením BBM.

"Poskytovatel služby" predstavuje entitu, ktorá poskytuje služby Airtime.

"Riešenie BBM" predstavuje riešenie okamžitých správ BBM (známe aj ako BlackBerry Messenger), ktoré pozostáva zo služieb a softvéru, spolu s príslušnou dokumentáciou.

" BlackBerry ID" predstavuje prihlasovacie údaje, ktoré používate na prihlásenie do Vášho riešenia BBM a iných produktov a služieb, ktoré podporujú prihlasovacie údaje BlackBerry ID.

"Obsah" predstavuje všetky údaje, text, hudbu, zvuk, vyzvánacie tóny, fotografie, obrázky, videá, správy, znacky alebo iný digitálny materiál alebo iné digitálne informácie.

"Dokumentácia" predstavuje platnú štandardnú dokumentáciu koncového používatela, vrátane všetkých zákonníkov produktu, zákonníkov správania, smerníc alebo pravidiel používania pripravených a dodávaných spolocnostou BlackBerry pre riešenie BBM. Dokumentácia však neobsahuje žiadnu dokumentáciu koncového používatela pripravenú inou osobou alebo entitou ako je spolocnost BlackBerry alebo zmeny dokumentácie inou osobou alebo entitou ako je spolocnost BlackBerry.

"Zariadenie" predstavuje každé zariadenie, ako je smartphone alebo tablet, pre ktoré bol urcený softvér alebo jeho cast a ktorého používanie schválila spolocnost BlackBerry a ktoré vlastníte alebo kontrolujete Vy.

"Platené služby" predstavujú služby, na ktoré sa musíte registrovat a za ktoré musíte zaplatit spolocnosti BlackBerry, príslušnému predajcovi ("MoR") alebo spracovávatelovi platby stanovený poplatok.

"Služba(y)" predstavuje služby, ktoré Vám poskytla spolocnost BlackBerry alebo jej zástupca v jej mene alebo partner spolocnosti BlackBerry na používanie v rámci riešenia BBM, vrátane posielanie individuálnych a skupinových textových správ, videí a hlasových služieb volaní (tam, kde a vtedy, ked sa poskytujú) a službu BlackBerry ID, avšak tá skutocnost, že spolocnost BlackBerry spolupracuje so službou tretej strany, nepredstavuje službu v rámci tejto dohody.

"Softvér" predstavuje klientsku aplikáciu BBM, ktorá poskytuje prístup k službám a další softvér, ktorý Vám spolocnost BlackBerry poskytla v rámci tejto dohody, v akejkolvek forme, na akomkolvek médiu alebo akýmkolvek spôsobom alebo ktorý ste si následne nainštalovali alebo ktorý používate (a ktorý môže zahrnat softvér, súbory, dokumentáciu, rozhrania a obsah, ci už sa technicky považuje alebo nepovažuje za kód softvéru; a komponenty tretej strany). Výraz "softvér" nezahrna žiadny softvér tretej strany alebo prvky tretej strany, ci už softvér tretej strany alebo prvok tretej strany distribuuje spolocnost BlackBerry alebo jej zástupca v mene spolocnosti BlackBerry alebo nie alebo softvér tretej strany alebo prvky tretej strany sa poskytujú alebo sa používajú v spojení s riešením BBM.

"Komponenty tretej strany" predstavujú softvér a rozhrania, licencované spolocnostou BlackBerry od tretej strany na zapojenie do softvéru a distribuované ako neoddelitelná súcast tohto softvéru v rámci znacky BlackBerry, ale nezahrnajú softvér tretej strany.

"Obsah tretej strany" znamená obsah, ktorý je majetkom tretej strany.

"Prvky tretej strany" predstavujú obsah tretej strany a produkty tretej strany.

"Produkty tretej strany" predstavujú zariadenia a softvér tretej strany a všetky ostatné komercné produkty, ktoré nie sú produktmi spolocnosti BlackBerry.

"Služby tretej strany" predstavujú služby poskytované tretou stranou, vrátane služieb Airtime, služieb poskytovaných MoR tretej strany alebo spracovávatelom platby a všetky webové stránky, ktoré neprevádzkuje spolocnost BlackBerry.

"Softvér tretej strany" predstavuje samostatné softvérové aplikácie, ktoré sú majetkom tretej strany alebo inak dostupné alebo dostupné prostredníctvom riešenia BBM.

"Váš obsah" znamená každý obsah, ktorý posielate alebo sprístupnujete v rámci služby alebo služby tretej strany.

2. Pravidlá používania pre riešenie BBM. Ste zodpovedný za všetky cinnosti s ohladom na používanie Vášho riešenia BBM a zaistíte, aby:

(a) Vaše riešenie BBM, alebo jeho cast, sa používalo v súlade s touto dohodou, všetkými platnými zákonmi a nariadeniami a platnou dokumentáciou;

(b) Máte minimálne 13 rokov a ste bud plnoletý, maloletý alebo máte súhlas svojho rodica alebo zákonného zástupcu a ste plne schopný a kompetentný podpísat túto dohodu. V každom prípade potvrdzujete, že máte minimálne 13 rokov, kedže riešenie BBM a BlackBerry ID nie sú urcené pre osoby mladšie ako 13 rokov. Ak ste mladší ako 13 rokov, nie ste oprávnený využívat riešenie BBM alebo získat BlackBerry ID. Ak podpisujete túto dohodu v mene spolocnosti alebo inej právnickej spolocnosti, prehlasujete a rucíte za to, že máte právo podpisovat takúto dohodu v menej takejto spolocnosti alebo inej právnickej spolocnosti;

(c) Všetky informácie, ktoré sa poskytujú spolocnosti BlackBerry alebo jej oprávneným distribútorom na základe tejto dohody, vrátane registrácie na používanie riešenia BBM alebo na získanie úctu na používanie s vaším riešením BBM, vrátane BlackBerry ID, sú pravdivé, presné, aktuálne a kompletné a budú trvat, kým budete používat riešenie BBM alebo viest úcet, budete aktualizovat takéto informácie, aby boli pravdivé, presné a kompletné;

(d) Po položení otázok, aké by položila osoba vo Vašej pozícii, nebudete vedome vykonávat, používat alebo umožnovat iným, aby používali riešenie BBM alebo jeho cast samostatne alebo s nejakým prvkom tretej strany alebo službami tretej strany takým spôsobom, že by posúdenie spolocnosti BlackBerry, ktorá koná rozumne, narúšalo, poškodzovalo alebo nepriaznivo ovplyvnovalo softvér, hardvér, systém, siet, obsah alebo službu používanú inou osobou, vrátane spolocnosti BlackBerry alebo poskytovatela služby Airtime alebo inak poškodzovalo spolocnost BlackBerry alebo jej pobocky a pridružených clenov ("skupina spolocností BlackBerry"), poskytovatela služieb Airtime alebo ich príslušných zákazníkov alebo infraštruktúru alebo produkty alebo služby a okamžite prerušíte každú takúto aktivitu po obdržaní oznámenia od spolocnosti BlackBerry o takomto konaní;

(e) Vaše riešenie BBM alebo jeho cast, sa nepoužíva na posielanie, zverejnovanie, nacítanie, distribuovanie alebo šírenie nevhodného, nepravdivého, obtažujúceho, urážlivého, hanlivého, neúctivého, obscénneho, nelegálneho alebo klamlivého obsahu;

(f) Vaše riešenie BBM alebo jeho cast sa nebude používat na páchanie alebo pokus o spáchanie trestného cinu alebo na ulahcovanie páchania nejakého trestného cinu alebo iných nelegálnych alebo protiprávnych cinností, vrátane nahrávania, zbierania, ukladania, posielania, odosielania, komunikácie alebo iného sprístupnovania informácií alebo materiálov, ktoré nemáte právo zbierat, ukladat alebo sprístupnovat, vrátane v rámci zákonov alebo zmlúv alebo pri porušení nejakej povinnosti, pri porušení súkromných práv alebo zákonov, nelegálneho hrania alebo iných cinností, ktoré by narúšali alebo zneužívali akékolvek vlastnícke práva a/alebo iné vlastnícke práva niektorej tretej strany (vrátane kopírovania a zdielania softvéru alebo obsahu, ktoré nemáte právo kopírovat alebo zdielat alebo nezákonného obchádzania ochrany digitálnych práv);

(g) Vaše riešenie BBM alebo jeho cast sa nebude používat na nahrávanie, posielanie, vysielanie alebo iné sprístupnovanie softvéru alebo obsahu, ktorý obsahuje nejaký (i) vírus, trójskeho kona, cerva, backdoor, vypínací mechanizmus, škodlivý kód, sniffer, bot, mechanizmus drop dead alebo spyware; alebo (ii) nejaký iný softvér alebo obsah, ktorý bude fungovat ako (A) reklama na výkonnost, (B) zrušenie, poškodenie alebo narušenie alebo (C) vyvolanie alebo umožnenie neoprávneného prístupu k alebo zamietnutie oprávneného prístupu k softvéru, hardvéru, službám, systémom alebo údajom alebo ich využívanie na neoprávnené alebo nevhodné úcely ("Malwaru") (a ak si budete vedomí existencie nejakého Malwaru v súvislosti s riešením BBM, ste povinný ihned o tom informovat spolocnost BlackBerry);

(h) Nebudete predávat, prenajímat alebo prevádzat, alebo pokúšat sa predávat, prenajímat alebo prevádzat softvér alebo jeho obsah alebo niektorú jeho cast, ktorú dostanete v rámci riešenia BBM alebo v rámci Vášho oprávnenia na používanie riešenia BBM alebo niektorej jeho casti, na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti BlackBerry;

(i) Nebudete sa pokúšat získat neoprávnený prístup k službám, iným úctom, pocítacovým systémom alebo sietam pripojeným k službe, aktivitami hackerstva, odhalovania hesla alebo inými prostriedkami alebo nebudete získavat alebo pokúšat sa získat materiály alebo informácie sprístupnené prostredníctvom služby akýmkolvek prostriedkom, ktorý Vám nebol zámerne sprístupnený v riešení BBM;

(j) Vaše riešenie BBM, alebo niektorá jeho cast, sa nebude používat na to, aby ste sa vydávali za osobu alebo entitu alebo nepravdivo uvádzali alebo inak zneužívali svoj vztah k osobe alebo entite alebo aby ste vytvárali falošnú identitu na zavádzanie ostatných, vrátane aktivít phishing a spoofing; a

(k) Budete spolupracovat so spolocnostou BlackBerry a budete poskytovat informácie, ktoré bude spolocnost BlackBerry požadovat na pomoc pri vyšetrovaní spolocnosti Blackberry alebo stanovení toho, ci došlo k porušeniu tejto dohody a poskytnete spolocnosti BlackBerry alebo menovanému nezávislému audítorovi spolocnosti BlackBerry prístup do priestorov a k zariadeniam, kde sa používalo riešenie BBM a k príslušným záznamom. Týmto oprávnujete spolocnost BlackBerry, aby spolupracovala s: (i) orgánmi vynucujúcimi dodržiavanie zákonov pri vyšetrovaní podozrení z trestných cinov; (ii) tretími stranami pri vyšetrovaní porušovania tejto dohody; a (iii) administrátormi systému v rámci poskytovatelov internetových služieb, sietí alebo výpoctovej techniky za úcelom vynucovania dodržiavanie tejto dohody. Takáto spolupráca môže zahrnat prezradenie Vášho používatelského mena BlackBerry, IP adresy alebo iných osobných informácií.

3. Používanie softvéru.

(a) Licencia. Casti riešenia BBM od Vás požadujú, aby ste získali a používali softvér za úcelom prístupu k službám. Softvér je licencovaný a nepredáva sa v rámci tejto dohody. Vaša licencia na používanie softvéru je podmienená platbou príslušných licencných poplatkov, ak nejaké existujú. Na základe podmienok, ktoré sú tu uvedené, Vám táto dohoda udeluje osobnú, odvolatelnú, nevýhradnú, neprenosnú licenciu, ktorá Vám umožnuje nainštalovat a používat softvér na zariadenie(í) alebo ak je to výslovne povolené pravidlami používania platnými pre digitálne úložisko tretej strany (napr. iTunes Store pre verzie iOS softvéru), od ktorej ste získali softvér ("Pravidlá používania"), na pocet zariadení výslovne povolených takýmito pravidlami používania.

Ak získavate softvér na základe zápisného alebo v rámci bezplatnej skúšobnej verzie, potom sa licencné práva uvedené vyššie vztahujú len na casové obdobie, za ktoré ste zaplatili požadovaný poplatok za zápisné alebo na casové obdobie povolené spolocnostou BlackBerry alebo jej oprávneným distribútorom, v závislosti od prípadu.

V každom prípade licencia(e) udelená(é) v rámci tejto dohody, vám umožnuje používat softvér alebo pristupovat k službám len za Vašimi internými a osobnými úcelmi a v súlade s platnými Pravidlami používania.

(b) Aktualizácie a upgrady. Táto dohoda a licencie udelené v rámci nej nezahrnajú žiadne práva na: (i) pravidelné alebo budúce upgrady alebo aktualizácie softvéru alebo softvéru tretej strany; alebo (ii) získanie nových alebo modifikovaných služieb. Bez ohladu na vyššie uvedené môžu byt upgrady alebo aktualizácie softvéru z casu na cas dostupné na základe výhradného rozhodnutia spolocnosti BlackBerry. Softvér môže zahrnat funkcie automatickej kontroly aktualizácií alebo upgradov softvéru a možno sa od vás bude požadovat aktualizácia softvéru alebo softvéru tretej strany, aby ste mohli aj nadalej pristupovat k a používat isté služby, iný softvér alebo prvky tretej strany alebo služby tretej strany alebo ich casti. Ak Vám softvér Vášho zariadenia neumožnuje zabránit prenosu alebo používaniu upgradov alebo aktualizácií do softvéru a požadujete takéto nastavenia, týmto súhlasíte, že spolocnost BlackBerry môže (nie je však povinná) vykonat takéto aktualizácie alebo upgrady, ktoré sú pre Vás z casu na cas dostupné a informovat Vás o dostupnosti takýchto upgradov alebo aktualizácií. Všetky aktualizácie alebo upgrady, ktoré Vám poskytuje spolocnost BlackBerry v rámci tejto dohody, sa budú považovat za softvér, služby alebo softvér tretej strany, v závislosti od prípadu.

(c) Práva na reprodukciu. Nesmiete distribuovat alebo menit softvér alebo akýkolvek obsah, ktorý je pre Vás dostupný v rámci služby, ci už celkovo alebo ciastocne. Okrem prípadov, kedy je spolocnosti BlackBerry výslovne zo zákona zamedzené zakazovat tieto aktivity, nesmiete kopírovat, reprodukovat, ani iným spôsobom duplikovat softvér alebo akýkolvek obsah, ktorý je Vám poskytnutý v rámci služby, ci už celkovo alebo ciastocne, okrem výslovného povolenia v tejto dohode, v dokumentácii pre príslušnú službu, v pravidlách používania alebo v samostatnej písomnej dohode medzi Vami a spolocnostou BlackBerry alebo pridruženým clenom spolocnosti BlackBerry. Za úcelom tohto ustanovenia "kopírovanie" alebo "reprodukcia" nebudú zahrnat kopírovanie prehlásení a pokynov k softvéru, ktoré sa prirodzene vyskytujú pocas bežného spúštania programu pri používaní v súlade s a za úcelom popísaným v dokumentácii alebo pocas vytvárania nezmenených pravidelných záloh softvéru alebo zariadenia, na ktorom je softvér nainštalovaný, v súlade so štandardnými obchodnými postupmi. Nesmiete kopírovat žiadnu dokumentáciu alebo jej cast na iné úcely ako je Vaše osobné alebo interné použitie a na použitie v súvislosti s Vašim používaním alebo používaním riešenia BBM.

4. Požadované prvky tretej strany a služby tretej strany. Ste zodpovední za zaistenie toho, aby prvky tretej strany a služby tretej strany (vrátane zariadení, pripojitelnosti na internet, bezdrôtových sietí a služieb Airtime), s ktorými si zvolíte používanie riešenia BBM, splnali minimálne požiadavky spolocnosti BlackBerry, vrátane softvéru zariadenia a dostupnosti príslušného prístupu na internet požadovaného pre vaše riešenie BBM ako je to stanovené v dokumentácii a aby Vaše používanie takýchto prvkov tretej strany a/alebo služieb tretej strany s Vaším riešením BBM nebolo v rozpore s licenciami, termínmi, podmienkami, zákonmi, pravidlami a/alebo nariadeniami, ktoré rešpektujú používanie takýchto prvkov tretej strany a služieb tretej strany. Služby Airtime sa vo všeobecnosti požadujú pri používaní Vášho riešenia BBM. Poplatky za služby Airtime sa môžu úctovat v spojení s Vaším využívaním riešenia BBM a súhlasíte s tým, že rámci vztahu medzi Vami a spolocnostou BlackBerry musíte uhradit všetky poplatky za služby Airtime, ktoré pocas takéhoto používania vzniknú. Váš poskytovatel služby Airtime môže obmedzit, ktoré služby alebo služby tretej strany budú pre Vás dostupné. Ak chcete získat informácie o tom, ktorí poskytovatelia služieb Airtime podporujú Vaše riešenie BBM vo Vašom mieste, kontaktujte spolocnost BlackBerry na adrese legalinfo@blackberry.com.

5. Dodatocné podmienky.

(a) Môže sa od Vás požadovat, aby ste súhlasili s dodatocnými podmienkami:

(i) so spolocnostou BlackBerry vo vztahu ku komponentom tretej strany (napr. komponenty otvoreného zdroja) a za úcelom využívania niektorých služieb alebo obsahu alebo pre získanie aktualizácie alebo upgradu riešenia BBM;

(ii) s tretou stranou pre získanie alebo využívanie prvku tretej strany alebo služby tretej strany, vrátane využívania webovej stránky tretej strany dostupnej cez riešenie BBM;

(iii) s MoR alebo spracovávatelom platby pre vykonanie kúpy vo vztahu k alebo prostredníctvom riešenia BBM Solution; a

(iv) s poskytovatelom služby Airtime s ohladom na služby Airtime.

(b) Ste zodpovední za dodržiavanie všetkých dohôd, ktoré uzatvárate s tretou stranou a spolocnost BlackBerry nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za straty alebo škody vzniknuté v dôsledku Vašich ujednaní s takýmito tretími stranami. Ak si nie ste istý, ci je spolocnost BlackBerry zdrojom obsahu, prvku, produktu alebo služby, kontaktujte spolocnost BlackBerry na adrese legalinfo@blackberry.com. Ak spolupracujete s tretími stranami cez internet alebo v spolupráci so službami tretej strany, dávajte pozor, aby ste si overili s kým spolupracujete a uistite sa, že poznáte podmienky spojené s týmito webovými stránkami a služby tretej strany alebo prvky tretej strany, ku ktorým máte prístup alebo ku ktorým sa dostanete, vrátane podmienok dodania a platobných podmienok, podmienok používania, licencných podmienok pre koncového používatela, schopnosti vrátit produkty, súkromných podmienok, súkromných nastavení a bezpecnostných funkcií pre ochranu vašich osobných informácií a pre zaistenie vašej osobnej bezpecnosti.

(c) Takéto dodatocné podmienky medzi Vami a tretou stranou nebudú v žiadnom prípade záväzné pre spolocnost BlackBerry alebo nebudú vynucovat dodatocné povinnosti alebo povinnosti nezhodné s podmienkami tejto dohody so spolocnostou BlackBerry, medzi Vami a spolocnostou BlackBerry, podmienky vztahujúce sa na prvky tretej strany a služby tretej strany v tejto dohode sa budú vztahovat na takéto prvky.

(d) V rozsahu, v akom je každý komponent tretej strany krytý dodatocnými podmienkami, ktoré vám poskytujú práva na používanie, kopírovanie, distribúciu alebo zmenu celého komponentu tretej strany alebo jeho casti, ktorý je širší ako právam, ktoré Vám boli udelené v rámci tejto dohody na softvér, a následne výhradne v rozsahu, v ktorom môžete vykonávat takéto širšie práva bez porušenia podmienok tejto dohody v rámci softvéru, získate výhody takýchto rozšírených práv. S ohladom na softvér tretej strany alebo služby tretej strany (ktoré zahrnajú softvér a obsah), ktoré Vám sprístupnila spolocnost BlackBerry, ak softvér tretej strany alebo služba tretej strany nezahrna samostatnú licenciu alebo podmienky služby, jeho používanie bude podliehat podmienkam tejto dohody, ako keby išlo o softvér alebo služby (v závislosti od prípadu), ktorý je súcastou Vášho riešenia BBM; za predpokladu, že takýto softvér tretej strany alebo službu tretej strany Vám poskytuje spolocnost BlackBerry "AKO TAKÚ" a "PODLA DOSTUPNOSTI" bez priamych alebo nepriamych podmienok, potvrdení, záruk, ustanovení alebo garancií, a to medzi Vami a spolocnostou BlackBerry sa budú uplatnovat obmedzenia a výnimky zodpovednosti, zrieknutia sa zodpovednosti a vrátenia poplatkov stanovené v tejto dohode pre prvky tretej strany a služby tretej strany a nie pre softvér.

6. Zmena alebo ukoncenie používania riešenia BBM.

(a) Zmena alebo ukoncenie používania riešenia BBM. Súhlasíte s tým, že spolocnost BlackBerry môže bez akejkolvek zodpovednosti voci Vám menit, odložit, prerušit, odstránit, obmedzit alebo zrušit riešenie BBM alebo niektorú jeho cast, a to kedykolvek, docasne alebo natrvalo, bez ohladu na to, ci Vás o tom bude informovat alebo nie; za predpokladu, že spolocnost BlackBerry natrvalo preruší službu (kedy sa automaticky skoncí Vaša licencia na používanie softvéru špecificky urceného na prístup k takejto službe) a ak ste zaplatili za takúto službu, ktorá vám mala byt dostupná po isté casové obdobie a neporušujete túto dohodu, budete mat právo na vrátenie celej alebo casti sumy, ktorú ste za službu zaplatili, ako je to stanovené vo vtedy aktuálnej politike vrátenia penazí za službu alebo u MoR alebo spracovávatela platby, ktorému ste poplatok zaplatili. Na takéto vrátenie penazí, ak sa bude uplatnovat, budete mat právo a bude záväzkom spolocnosti BlackBerry a MoR a spracovávatela platby vo Vám v prípade, že spolocnost BlackBerry natrvalo ukoncí riešenie BBM alebo jeho cast.

(b) Údržba. Bez obmedzenia vyššie uvedeného si spolocnost BlackBerry vyhradzuje právo a vy súhlasíte, že spolocnost BlackBerry môže na vlastné uváženie pravidelne odkladat prístup k riešeniu BBM alebo jeho casti alebo inak vyradit riešenie BBM alebo jeho cast z prevádzky, pre stanovenie chýb softvéru, inštaláciu aktualizácií a vykonávanie diagnostiky a inej údržby riešenia BBM.

7. Vaše príspevky a iný obsah.

(a) Spätná väzba. Môžete spolocnosti BlackBerry poskytnút spätnú väzbu o riešení BBM. Ak spolocnost BlackBerry nedohodne písomne inak, týmto súhlasíte s tým, že spolocnost BlackBerry bude vlastnit všetku spätnú väzbu, komentáre, návrhy, nápady, koncepty a zmeny, ktoré poskytujete spolocnosti BlackBerry s ohladom na riešenie BBM a všetky príslušné práva duševného vlastníctva (spolocne nazývané "spätná väzba") a týmto udelujete spolocnosti BlackBerry všetky svoje práva, tituly a záujmy v tomto zmysle. Vedome neposkytnete spolocnosti BlackBerry žiadnu spätnú väzbu, ktorá podlieha právam duševného vlastníctva tretej strany. Súhlasíte s tým, že budete plne spolupracovat so spolocnostou BlackBerry pri podpisovaní dalších dokumentov a vykonávaní takých cinností, ktoré spolocnost BlackBerry rozumne požaduje pre potvrdenie toho, že spolocnost BlackBerry vlastní spätnú väzbu a pre umožnenie toho, aby spolocnost BlackBerry zaregistrovala a/alebo ochránila všetky príslušné práva duševného vlastníctva a/alebo dôverné informácie.

(b) Obsah pre koncového používatela, prvky tretej strany. Vy, a nie spolocnost BlackBerry, ste plne zodpovední za Váš obsah. Spolocnost BlackBerry nekontroluje obsah alebo iné prvky tretej strany, ktoré vám sprístupnili koncoví používatelia v súvislosti s Vaším používaním riešenia BBM alebo službou tretej strany používanou v súvislosti s ich riešením BBM a okrem všeobecných zrieknutí sa zodpovednosti v Casti 17 spolocnost BlackBerry nezarucuje alebo neposkytuje žiadne podobné záruky s ohladom na presnost, integritu alebo kvalitu a nie je zodpovedná za žiadne takéto prvky tretej strany. Spolocnost BlackBerry môže ustanovit všeobecné postupy a obmedzenia vztahujúce sa na používanie riešenia BBM, vrátane objemu obsahu, ktorý sa môže ukladat, maximálneho casového obdobia, pocas ktorého sa obsah alebo správy a diskusie ponechajú v službe (vrátane akejkolvek služby cloud storage), a/alebo casového obdobia, pocas ktorého môžete aj nadalej používat obsah a pristupovat k nemu. Môžete využívat obsah sprístupnený spolocnostou BlackBerry alebo pridruženým clenom spolocnosti BlackBerry, v spojení so službou výhradne pre vaše osobné použitie a v súlade so špecifickými licencnými podmienkami a podmienkami platnými pre službu, ak existujú. Obmedzenia, ako sú tie, ktoré sú stanovené vyššie, budú podrobne popísané v dokumentácii príslušnej služby, s ktorou by ste sa mali oboznámit a z casu na cas si pozriet, kedže spolocnost BlackBerry môže vykonávat postupné zmeny. Súhlasíte s tým, že spolocnost BlackBerry žiadnym spôsobom nezodpovedá za stratu, vymazanie, neoprávnený prístup alebo neuloženie obsahu a za predpokladu, že na to máte dostatocné práva alebo licencie, mali by ste si ponechat alternatívnu záložnú kópiu obsahu, ktorá je pre Vás dôležitá.

(c) Váš obsah. Okrem výslovných ustanovení v tejto dohode alebo v jej dodatku, táto dohoda neprevádza žiadne vlastníctvo Vášho obsahu na spolocnost BlackBerry. S ohladom na Váš obsah, ktorý sprístupnujete v rámci riešenia BBM a ktorý je dostupný ostatným používatelom riešenia BBM, vrátane skupín BBM a iných fór dostupných Vašim kontaktom BBM a iným používatelom riešenia BBM, udelujete spolocnosti BlackBerry celosvetovú, doživotnú, neodvolatelnú, prenosnú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu na používanie, distribúciu , reprodukciu, zmenu, adaptáciu, verejné vykonávanie a verejné uvádzanie tohto obsahu podla rozumného uváženia v súvislosti s poskytovaním a riadením riešenia BBM, jeho casti a vo vztahu k Obsahu, ktorý sprístupnujete pre dalšie aspekty riešenia BBM udelujete spolocnosti BlackBerry celosvetovú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu na používanie, distribúciu, reprodukciu, zmenu, adaptáciu, verejné vykonávanie a verejné uvádzanie takéhoto obsahu na základe rozumnej požiadavky, aby Vám bolo poskytnuté riešenie BBM; a garantujete a v obidvoch prípadoch ustanovujete, že máte právo udelit spolocnosti BlackBerry takúto licenciu.

(d) Nežiaduci obsah a prvky tretej strany. Chápete, že používaním riešenia BBM alebo služby tretej strany môžete byt vystavení obsahu a prvkom tretej strany, ktoré sú alebo ktoré považujete za urážlivé, neslušné alebo inak nežiaduce. Spolocnost BlackBerry a jej poverené osoby majú právo (nie však povinnost) na základe svojho vlastného uváženia vopred zobrazit, odmietnut alebo odstránit Váš obsah alebo prvky tretej strany z riešenia BBM.

(e) Kontroly rodicov a dohlad dospelej osoby. Casti riešenia BBM alebo služby tretej strany môžu obsahovat nastavenia, ktoré vám umožnujú zablokovat niektorý obsah, služby, služby tretej strany alebo tretie strany. Vy ste výhradne zodpovední za výber a povolenie takýchto nastavení podla vlastného uváženia. Spolocnost BlackBerry negarantuje, že budú takéto nastavenia bezchybné, že zablokujú všetok požadovaný obsah, služby, služby tretej strany alebo tretie strany alebo sa nebudú dat zrušit alebo obíst inými osobami, ktoré majú prístup k Vášmu riešeniu BBM. Ak dovolíte svojmu dietatu používat riešenie BBM alebo jeho cast, Vašou zodpovednostou je stanovit, ci takáto príslušná služba, služba tretej strany alebo prvok tretej strany sú pre Vaše dieta vhodné a ste plne zodpovední za prístup Vášho dietata k riešeniu BBM a za jeho používanie, služby tretej strany a prvky tretej strany, vrátane všetkých financných poplatkov alebo iných záväzkov vzniknutých s ohladom na takéto používanie alebo prístup.

8. Núdzové služby. Riešenie BBM nie je vzájomne prepojené s verejnou spojovacou telefónnou sietou (PSTN), nevyužíva telefónne císla na komunikáciu s ostatnými zariadeniami a nie je urcené ako náhrada za váš mobilný telefón alebo pevnú linku. Okrem toho potvrdzujete a súhlasíte s tým, že riešenie BBM nie je urcené ako náhrada za Vašu bežnú pevnú linku alebo bezdrôtový mobilný telefón a že sa nesmie používat na hovory na císla "911", "112", "999", "000" alebo iné urcené císla, ktoré spájajú používatela so záchrannými strediskami pre verejnú bezpecnost alebo podobnými núdzovými službami na základe miestnych telekomunikacných zákonov ("Núdzové služby"). Hovory na núdzové služby sa v riešení BBM nespracovávajú. Chápete a súhlasíte s tým, že za úcelom prístupu k núdzovým službám je potrebné podpísat dodatocné dohody, nezávislé od riešenia BBM a že skupina spolocností BlackBerry a ich príslušní úradníci, riaditelia a zamestnanci nebudú žiadnym spôsobom zodpovedat za osobné poranenia, úmrtia alebo poškodenia vyplývajúce z alebo v súvislosti s neschopnostou prístupu k núdzovým službám cez riešenie BBM.

9. Duševné vlastníctvo. V rámci tejto dohody nezískate žiadne vlastnícke právo, právo alebo podiel na duševnom vlastníctve alebo iných vlastníckych právach, vrátane patentov, návrhov, obchodných známok, autorského práva, práv databázy alebo práv na nejaké dôverné informácie alebo obchodné tajomstvá súvisiace s riešením BBM alebo niektorou jeho castou, vrátane obsahu, ktorý sprístupní skupina spolocností BlackBerry a ich príslušní dodávatelia v rámci riešenia BBM, v rámci tejto dohody. Takisto nezískavate žiadne licencné práva vztahujúce sa na riešenie BBM alebo na jeho cast alebo na Obsah, ktorý je Vám sprístupnený cez službu, iné ako sú práva výslovne poskytnuté v rámci licencie v tejto dohode, v príslušnej dokumentácii alebo v inej vzájomne ujednanej písomnej dohode, ktorú ste podpísali so spolocnostou BlackBerry. Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne udelené, sú výslovne vyhradené. Bez ohladu na ostatné ustanovenia v tejto dohode sa patentové licencie udelené v riešení BBM nebudú v žiadnom prípade vztahovat alebo považovat za vztahujúce sa na používanie služieb tretej strany a prvkov tretej strany bud na samostatnom základe alebo v súvislosti s Vaším riešením BBM a bez obmedzenia vyššie uvedeného licencie udelené v rámci tejto dohody sa nebudú v žiadnom prípade považovat za také, aby dodávatel takýchto služieb tretej strany alebo prvkov tretej strany bol schopný úspešne používat takéto služby tretej strany alebo prvky tretej strany bud v spojení so všetkými riešeniami BBM alebo ich castou alebo budú licencované na samostatnom základe v rámci patentov spolocnosti BlackBerry na základe toho, že riešenie BBM alebo jeho cast, sú licencované v rámci tejto dohody. Softvér a kópie, ktoré zo softvéru vytvoríte, sa Vám poskytuje len v rámci licencie a nepredáva sa a softvér, všetka dokumentácia, všetok obsah, ktoré Vám skupina spolocností BlackBerry poskytuje v rámci riešenia BBM a všetky stránky, ktoré Vám umožnujú prístup k službám, sú chránené kanadskými, americkými a medzinárodnými autorskými právami a patentovými zákonmi a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Za porušenie práv duševného vlastníctva hrozia závažné pokuty, obcianske aj trestné. Súhlasíte s tým, že nic v tejto zmluve nebude mat negatívny vplyv na žiadne práva ani dovolania opravných prostriedkov, vrátane zbavenia sa zodpovednosti alebo podobných opravných prostriedkov vo vašom právnom systéme, ktoré si uplatní spolocnost BlackBerry a poskytovatelia obsahu pri službe v rámci platných zákonov vztahujúcich sa na ochranu duševného vlastníctva spolocnosti BlackBerry alebo poskytovatelov obsahu alebo na iné vlastnícke práva. Ak: (i) ste obcanom nasledujúcich krajín: Burundi, Pobrežie Slonoviny, Kosovský Mozambik, Sierra Leone alebo Tanzánia alebo ak využívate riešenie BBM z nasledujúcich krajín Burundi, Pobrežie Slonoviny, Kosovský Mozambik, Sierra Leone alebo Tanzánia ; alebo ak (ii) žijete v právnom systéme, ktorý nemá zavedenú legislatívu autorských práv; alebo (iii) ak žijete v právnom systéme, v ktorom platná legislatíva autorských práv nechráni softvér licencovaný v rámci tejto dohody, potom okrem ostatných povinností, ktoré môžu vyplývat z platného zákona, výslovne súhlasíte s tým, že kanadský zákon o autorskom práve sa bude vztahovat aj na Vás a na Vaše využívanie riešenia BBM a na tretiu stranu.

10. Export, import a obmedzenia používania a licencie americkej vlády. Softvér môže obsahovat kryptografickú technológiu a súhlasíte s tým, že sa nesmie exportovat, importovat, používat, prevádzat alebo znovu exportovat okrem dodržiavania príslušných zákonov a nariadení príslušných vládnych úradov. Týmto prehlasujete, že: (A) podla svojich najlepších vedomostí ste oprávnení prijat softvér v rámci platného zákona a nenachádzate sa v krajine, ktorá podlieha embargu americkej vlády alebo v krajine, ktorá bola americkou vládou oznacená za "krajinu podporujúcu terorizmus" a že nie ste uvedení na zozname zakázaných alebo obmedzených zmluvných strán americkej vlády; a (B) Nebude využívat softvér na vývoj, výrobu, manipuláciu, údržbu, skladovanie, detekciu, identifikáciu alebo šírenie chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo ich raketových navádzacích systémov alebo materiálov a zariadení, ktoré by sa mohli v takýchto zbraniach použit v ich raketových navádzacích systémoch alebo nebudete dalej predávat alebo exportovat produkt osobám alebo entitám zapojeným do takejto cinnosti. Bez ohladu na všetky dohody s tretími stranami alebo zákonné ustanovenia, nariadenia alebo politiky, ak ste vládnou agentúrou Spojených štátov amerických, potom Vaše práva na softvér nebudú presahovat práva uvedené v rámci tejto dohody, ak to výslovne neschváli spolocnost BlackBerry v písomnej dohode medzi Vami a spolocnostou BlackBerry, ktorú podpísal COO alebo CEO spolocnosti BlackBerry.

11. Bezpecnost, úcty a heslá.

(a) Používanie úctov a hesiel. Súhlasíte s tým, že preberáte plnú zodpovednost za vypracovanie vhodných bezpecnostných opatrení na kontrolu prístupu k riešeniu BBM, vrátane zariadenia, na ktoré inštalujete softvér. Bez obmedzenia vyššie uvedeného súhlasíte s tým, že si zvolíte silné heslá a že budete zachovávat bezpecnost a dôvernost všetkých hesiel používaných na prístup k Vášmu riešeniu BBM alebo k niektorej jeho casti, vrátane hesiel používaných na prístup k Vášmu BlackBerry ID používanému v súvislosti s Vaším riešením BBM. Dalej súhlasíte s tým, že zodpovedáte za všetku cinnost, ktorá sa vyskytne vdaka použitiu Vašich hesiel alebo prostredníctvom Vašich úctov, vrátane všetkých financných poplatkov alebo iných povinností vyplývajúcich s ohladom na takúto cinnost. Súhlasíte s tým, že budete ihned informovat spolocnost BlackBerry o každom neoprávnenom využívaní všetkých riešení BBM alebo ich casti, vrátane všetkých hesiel k riešeniu BBM, a to formou kontaktovania zákazníckej podpory BlackBerry (kontaktné informácie nájdete na www.blackberry.com/support). Spolocnost BlackBerry môže po prijatí takéhoto oznámenia vykonat také cinnosti, ktoré bude považovat za vhodné, nie je však povinná konat. Súhlasíte s tým, že informovaním spolocnosti BlackBerry sa nezbavujete zodpovednosti za všetky cinnosti, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s Vašimi heslami alebo prostredníctvom Vašich úctov.

(b) BlackBerry ID. Ak ešte nemáte BlackBerry ID, systém Vás vyzve, aby ste si ho vytvorili, aby ste mohli pristupovat do a využívat svoje riešenie BBM. Po vytvorení môžete svoje BlackBerry ID použit aj na prístup k ostatným produktom alebo službám, ktoré využívajú službu BlackBerry ID alebo na ktorú mate právo ("Dostupné služby s BlackBerry ID"). Ak sa Vy a spolocnost BlackBerry nedohodnete na iných podmienkach riadiacich vaše používanie BlackBerry ID v súvislosti s takýmito produktmi a službami, súhlasíte s tým, že podmienky tejto dohody, ktoré sa vztahujú na službu BlackBerry ID, ako službu aj ako cast riešenia BBM, sa uplatnujú aj na používanie Vášho BlackBerry ID s Dostupnými službami s BlackBerry ID; vrátane, bez obmedzenia, castí 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 a tejto casti 11. Okrem toho, ukoncenie tejto dohody nebude mat vplyv na uplatnovanie takýchto podmienok na Vaše neustále používanie Vášho BlackBerry ID s ostatnými Dostupnými službami s BlackBerry ID, ak spolocnost BlackBerry neoznámi, že cielom takéhoto ukoncenia je ukoncit Vaše právo na používanie Vášho BlackBerry ID s ostatnými Dostupnými službami s BlackBerry ID.

12. Dôvernost a žiadne reverzné inžinierstvo. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že riešenie BBM bolo: (a) vyvinuté za znacný cas a vysoké náklady spolocnostou BlackBerry a/alebo skupinami spolocností BlackBerry; a (b) že riešenie BBM obsahuje dôverné informácie zahrnajúce obchodné tajomstvá spolocnosti BlackBerry, skupiny spolocností BlackBerry a ich príslušných dodávatelov. Táto dohoda Vám nedáva žiadne právo získavat od spolocnosti BlackBerry, skupiny spolocností BlackBerry alebo jej distribútorov žiadne zdrojové kódy softvéru, služieb, prvkov tretej strany alebo služieb tretej strany a okrem rozsahu, v ktorom je spolocnosti BlackBerry zákonom znemožnené zakazovat takéto cinnosti, súhlasíte s tým, že nebude menit, modifikovat, upravovat, odvodzovat, prekladat, kazit alebo zistovat technológiu softvéru, služieb alebo prvkov tretej strany alebo služieb tretej strany alebo sa pokúšat vykonávat tieto nepovolené cinnosti alebo umožnovat, podporovat, oprávnovat alebo nabádat nejakú inú stranu, aby takéto cinnosti vykonávala. Pre úcely tejto dohody "Reverzné inžinierstvo" zahrna všetko zistovanie technológie, preklady, demontáž, rozoberanie, rozkladanie, dekódovanie alebo odkrývanie (vrátane všetkých aspektov "vypisovania pamäte RAM/ROM alebo trvalého ukladania", "zistovania káblových alebo bezdrôtových spojení" alebo "analýzy ciernej skrinky") údajov, softvéru (vrátane rozhraní, protokolov a iných údajov, ktoré sú súcastou alebo sa používajú s programami, ktoré sa môžu a nemusia technicky považovat za softvérový kód), služieb alebo hardvéru alebo inú metódu alebo proces získavania alebo konverzie informácií, údajov alebo softvéru z jednej formy na formu citatelnú pre cloveka.

13. Termín. Táto dohoda vstúpi do platnosti po tom, ako odsúhlasíte podmienky tejto dohody (ako je to popísané v preambule vyššie) a bude platná až do ukoncenia v súlade s ustanoveniami stanovenými v tejto dohode.

14. Opravné prostriedky a ukoncenie.

Okrem iných práv alebo opravných prostriedkov spolocnosti BlackBerry stanovených v tejto dohode:

(a) Ak porušíte túto dohodu, spolocnost BlackBerry alebo jej zástupca môžu, nie sú však povinní, vykonat isté kroky, ktoré považujú za vhodné. Medzi takéto kroky môže patrit, nie však výhradne, okamžité odloženie alebo zrušenie celého riešenia BBM alebo jeho casti alebo prvku tretej strany používaných v súvislosti s Vaším riešením BBM.

(b) Spolocnost BlackBerry môže, okrem všetkých ostatných práv a opravných prostriedkov poskytovaných touto dohodou alebo zákonom; (i) okamžite ukoncit túto dohodu a všetky ostatné licencné dohody medzi Vami a spolocnostou BlackBerry v rámci každej casti Vášho riešenia BBM, ktoré používate, ak porušíte túto dohodu alebo niektorý dodatok alebo inú dohodu, ktorú ste podpísali so spolocnostou BlackBerry alebo s pridruženým clenom spolocnosti BlackBerry, vrátane nezaplatenia poplatkov do tridsiatich (30) dní od ich splatnosti; a/alebo (ii) prestat Vám poskytovat službu(y) vztahujúcu(e) sa na Vaše riešenie BBM. Ked ste spolocnosti BlackBerry poskytli presné kontaktné informácie, spolocnost BlackBerry vyvinie potrebné úsilie na to, aby Vám dorucila oznámenie o ukoncení tejto dohody.

(c) Okrem toho môže spolocnost BlackBerry ukoncit túto zmluvu a/alebo okamžite prestat poskytovat niektorú cast riešenia BBM alebo celé riešenie BBM bez akejkolvek zodpovednosti voci Vám, ak spolocnost BlackBerry neposkytne riešenie BBM alebo jeho cast na základe akéhokolvek zákona, nariadenia, požiadavky alebo ustanovenia vydaného v akejkolvek forme súdnym alebo iným vládnym orgánom alebo ak oznámenie od vládnej agentúry alebo oddelenia uvádza, že spolocnost BlackBerry nie je oprávnená poskytovat riešenie BBM alebo jeho cast. Nic v tejto dohode nebude požadovat od spolocnosti BlackBerry, aby sa zriekla takéhoto zákona, pravidla, nariadenia alebo obmedzenia alebo aby sa akýmkolvek spôsobom odvolávala proti týmto súdnym nariadeniam. Ak je to reálne, spolocnost BlackBerry vyvinie rozumné úsilie, aby Vám dorucila oznámenie o takomto ukoncení alebo prerušení platenej služby tridsat (30) dní vopred.

(e) Okrem prípadov, ktoré sú tu výslovne uvedené, spolocnost BlackBerry nebude mat voci Vám žiadnu zodpovednost vyplývajúcu z alebo spojenú s ukoncením tejto dohody alebo s právami alebo licenciami, ktoré sú tu udelené, v súlade s touto dohodou.

(f) Každé ukoncenie v rámci tejto dohody zo strany spolocnosti BlackBerry bude platné bez toho, aby spolocnost BlackBerry získala nejaký právny alebo administratívny súhlas, schválenie alebo vyhlásenie v rámci Vášho právneho systému.

(g) Ak ste obyvatelom Francúzska, môžete túto dohodu ukoncit s tridsat (30)-dnovým oznámením, ak spolocnost BlackBerry materiálne poruší dohodu a nepodarí sa jej v rozumnom casovom období po oznámení takéhoto porušenia napravit takéto porušenie.

15. Úcinok ukoncenia. Po ukoncení tejto dohody ustanovenie o tomto riešení BBM alebo službe, ktorá sa Vám poskytuje, alebo ak Vaše predplatné alebo bezplatná skúšobná verzia riešenia BBM alebo jeho cast, uplynie alebo sa skoncí, spôsobilo to, že: (a) Okamžite prestanete používat riešenie BBM a vymažete alebo odinštalujete všetky kópie príslušného softvéru, ktoré vlastníte alebo kontrolujete alebo v prípade, že táto dohoda nie je ukoncená, prvok(y) softvéru, na ktoré máte licenciu alebo v prípade služieb prestanete používat službu, ktorá bola ukoncená alebo uplynula; a (b) spolocnost BlackBerry bude mat právo zablokovat každý prenos údajov z takéhoto softvéru a/alebo služby, bez toho, aby Vám to oznámila. Po skoncení alebo uplynutí Vašej licencie na používanie riešenia BBM alebo jeho casti oprávnujete spolocnost BlackBerry vymazat všetky súbory, programy, údaje a správy spojené s Vašim úctom pri riešení BBM alebo jeho príslušnej casti bez toho, aby Vám to oznamovala. Budete aj nadalej zodpovední za všetky splatné sumy až do dátumu úcinnosti ukoncenia vo vztahu k príslušnej casti Vášho riešenia BBM a položiek tretej strany, vrátane súm úctovaných Vaším autorizovaným spôsobom platby. V prípade ukoncenia tejto dohody spolocnostou BlackBerry na základe ustanovení tejto dohody zaplatíte spolocnosti BlackBerry všetky poplatky (vrátane rozumných poplatkov a nákladov na právnika) a príslušné výdavky vzniknuté spolocnosti BlackBerry v súvislosti s vynucovaním dodržiavania týchto práv.

16. Zodpovednost za Vaše riešenie BBM. Ste zodpovední za používanie Vášho riešenia BBM a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za a že budete kompenzovat spolocnosti BlackBerry, skupine spolocností BlackBerry a ich dodávatelom, následníkom, zástupcom, oprávneným distribútorom, (vrátane poskytovatelov služieb Airtime) a príslušníkom a všetkým ich riaditelom, úradníkom, zamestnancom a nezávislým dodávatelom, všetky škody, straty, náklady alebo výdavky (vrátane rozumných poplatkov a nákladov na právnika), ktoré im vznikli v súvislosti s alebo ktoré vyplývajú z používania Vášho riešenia BBM, vrátane každého porušenia tejto dohody alebo dodatku k tejto dohode z Vašej strany ("Straty") a všetky Straty vyplývajúce zo žalôb alebo súdnych sporov podaných tretou stranou. Žiadne opravné prostriedky zverené spolocnosti BlackBerry v rámci tejto dohody nebudú predstavovat, ani sa nebudú považovat za výhradné pre akékolvek iné opravné prostriedky, ktoré sú tu uvedené alebo podla povolenia zákonom, ale všetky takéto opravné prostriedky budú kumulatívne.

17. Záruka; zrieknutie.

ZÁKONY NIEKTORÝCH PRÁVNYCH SYSTÉMOV NEMUSIA UMOŽNOVAT OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ALEBO VYLÚCENIA ZÁRUK, PODMIENOK, POTVRDENÍ, ZÁBEZPEK, UISTENÍ ALEBO PREHLÁSENÍ V ZMLUVÁCH SO SPOTREBITELMI A V ROZSAHU, V KTOROM STE SPOTREBITELOM, SA TIETO VYLÚCENIA NEMUSIA NA VÁS VZTAHOVAT. AK STE OBCANOM FRANCÚZSKA, OBMEDZENÁ ZÁRUKA UDELENÁ V RÁMCI TEJTO DOHODY NEBUDE MAT NEGATÍVNY VPLYV NA ŽIADNE ZÁKONNÉ ALEBO POVINNÉ PRÁVA, KTORÉ PRE VÁS MÔŽU VYPLÁVAT Z FRANCÚZSKYCH ZÁKONOV V ZMYSLE AKEJKOLVEK ZÁRUKY S OHLADOM NA SKRYTÉ PRÁVNE CHYBY. AK STE OBCANOM LUXEMBURSKA, TÁTO DOHODA NEOVPLYVNUJE VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA S OHLADOM NA SKRYTÉ CHYBY.

(a) Riešenie BBM. Spolocnost BlackBerry bude poskytovat riešenie BBM s rozumnou starostlivostou a zrucnostami. Spolocnost BlackBerry neposkytuje žiadne iné prísluby alebo záruky v zmysle riešenia BBM a najmä nerucí za alebo neposkytuje žiadne podobné uistenie o tom, že:

(i) Vaše používanie riešenia BBM nebude porušené alebo bezchybné alebo že bude trvale dostupné; alebo

(ii) Vaše riešenie BBM, vrátane všetkých správ, obsahu alebo informácií, ktoré ste poslali alebo ktoré ste dostali alebo ktoré boli uložené vo Vašom mene, budú bez strát, porušenia, útokov, vírusov, interferencií, hackovania alebo iných narušení bezpecnosti alebo budú presné, vysielané v neporušenom formáte alebo v rozumnom casovom období.

(b) Všeobecné záruky.

(i) V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM V RÁMCI PLATNÉHO ZÁKONA, OKREM PRÍPADOV, KTORÉ SÚ TU VÝSLOVNE UVEDENÉ, SA ZRIEKAME A VYLUCUJEME VŠETKY PODMIENKY, POTVRDENIA, ZÁRUKY, UISTENIA, PREHLÁSENIA ALEBO AKEJKOLVEK ZÁRUKY, PRIAME ALEBO NEPRIAME, VRÁTANE VŠETKÝCH PODMIENOK, POTVRDENÍ, ZÁRUK, PREHLÁSENÍ ALEBO ZÁRUK TRVÁCNOSTI, VHODNOSTI NA PRÍSLUŠNÝ ÚCEL, PREDAJNOST, PREDAJNÚ KVALITU, NEPORUŠOVANIE, USPOKOJUJÚCU KVALITU ALEBO NÁROK ALEBO VYPLÝVAJÚCE ZO ŠTATÚTU ALEBO ZVYKU ALEBO JEDNANIA ALEBO POUŽITIA OBCHODU A VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, PREHLÁSENIA, PODMIENKY, POTVRDENIA ALEBO AKÉKOLVEK ZÁRUKY, PRIAME, CI NEPRIAME. AK STE OBYVATELOM POLSKA, SPOLOCNOST BLACKBERRY VÝSLOVNE VYLUCUJE ZÁKONNÚ ZÁRUKU (REKOJMIA) S OHLADOM NA TOVARY A/ALEBO SLUŽBY V RÁMCI TEJTO DOHODY.

(ii) V maximálnej miere povolenej platným zákonom sú všetky nepriame záruky, potvrdenia, zábezpeky, uistenia, prehlásenia alebo podmienky vztahujúce sa na softvér v rozsahu, v akom sa nedajú vylúcit, ako je to stanovené vyššie, ale dajú sa obmedzit, týmto obmedzené na devätdesiat (90) dní od dátumu, kedy ste prvý krát nainštalovali softvér na Vaše zariadenie.

(c) Prvky tretej strany a služby tretej strany, príslušné stránky.

(i) OKREM ROZSAHU ŠPECIFICKY ZAKÁZANÉHO PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM, SLUŽBY TRETEJ STRANY A PRVKY TRETEJ STRANY NIE SÚ POD KONTROLOU SPOLOCNOSTI BLACKBERRY, SPOLOCNOST BLACKBERRY NESCHVALUJE ŽIADNE PRVKY TRETEJ STRANY ALEBO SLUŽBY TRETEJ STRANY A SPOLOCNOST BLACKBERRY NIJAKO NEZODPOVEDÁ ZA VÁŠ VÝBER, POUŽÍVANIE, PRÍSTUP ALEBO IMPLEMENTÁCIU SLUŽIEB TRETEJ STRANY ALEBO PRVKOV TRETEJ STRANY.

(ii) VYŠŠIE UVEDENÉ BODY SA UPLATNUJÚ BEZ OHLADU NA: (A) SPÔSOB, AKÝM ZÍSKAVATE PRÍSTUP K PRVKOM TRETEJ STRANY A/ALEBO SLUŽBÁM TRETEJ STRANY, TEDA CI JE TO NEZÁVISLE OD ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SPOLOCNOSTI BLACKBERRY ALEBO VÁŠHO POSKYTOVATELA SLUŽIEB AIRTIME; ALEBO (B) CI NEJAKÉ TAKÉTO PRVKY TRETEJ STRANY ALEBO SLUŽBY TRETEJ STRANY (VRÁTANE SLUŽIEB AIRTIME) SA POŽADUJÚ PRI POUŽÍVANÍ RIEŠENIA bBM ALEBO JEHO CASTI.

(iii) BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÝCH BODOV, OKREM ROZSAHU ŠPECIFICKY ZAKÁZANÉHO PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM VŠETKY PRVKY TRETEJ STRANY A SLUŽBY TRETEJ STRANY POSKYTUJE ALEBO SPRÍSTUPNUJE SPOLOCNOST BLACKBERRY ALEBO ICH INAK VYUŽÍVATE V SÚVISLOSTI S RIEŠENÍM BBM NA ZÁKLADE PRINCÍPOV "AKO TAKÉ" A "PODLA DOSTUPNOSTI", BEZ NEJAKEJ PODMIENKY, POTVRDENIA, ZÁRUKY, UISTENIA, PREHLÁSENIA ALEBO AKEJKOLVEK ZÁRUKY A SPOLOCNOST BLACKBERRY NEBUDE MAT ŽIADNU ZODPOVEDNOST VOCI VÁM ALEBO INEJ TRETEJ STRANE ZA ŽIADNE OTÁZKY VZTAHUJÚCE SA NA PRVKY TRETEJ STRANY ALEBO SLUŽBY TRETEJ STRANY, VRÁTANE: (A) PRESNOSTI, PREVÁDZANIA, VCASNOSTI ALEBO POKRACUJÚCEJ DOSTUPNOSTI TAKÝCHTO PRVKOV TRETEJ STRANY ALEBO SLUŽIEB TRETEJ STRANY ALEBO AKEJKOLVEK CASTI SOFTVÉRU URCENÉHO VÝHRADNE NA UMOŽNENIE TAKÉHOTO PRÍSTUPU; (B) VÝKONNOSTI ALEBO SLABEJ VÝKONNOSTI PRVKOV TRETEJ STRANY ALEBO SLUŽIEB TRETEJ STRANY; ALEBO (C) VZÁJOMNEJ POUŽITELNOSTI PRVKOV TRETEJ STRANY ALEBO SLUŽIEB TRETEJ STRANY S CELÝM RIEŠENÍM BBM ALEBO S NIEKTOROU JEHO CASTOU; ALEBO (D) ZÁKONOV ALEBO ZANEDBANÍ NIEKTOREJ TRETEJ STRANY V SÚVISLOSTI S PRVKAMI TRETEJ STRANY ALEBO SLUŽBAMI TRETEJ STRANY, VRÁTANE PRÍPADOV POUŽÍVANIA VAŠICH ÚDAJOV TRETOU STRANOU.

(iv) BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÝCH BODOV, okrem rozsahu špecificky zakázaného príslušným zákonom, špecificky súhlasíte s tým, že spolocnost blackberry nie je zodpovedná za žiadne vírusy alebo hrozby, urážlivé, obscénne, nezákonné, hanlivé alebo nelegálne služby tretej strany, prvky tretej strany alebo za žiadne PRVKY tretej strany alebo služby tretej strany alebo za ich prenos, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva tretej strany. vaše dovolanie sa v prípade takejto stažnosti s ohladom na prvky tretej strany alebo služby tretej strany, bude podané výhradne proti príslušným tretím stranám.

(d) Kritické aplikácie úlohy. VAŠE RIEŠENIE BBM A VŠETKY JEHO CASTI NIE SÚ VHODNÉ NA POUŽÍVANIE PRI KRITICKÝCH APLIKÁCIÁCH ÚLOHY ALEBO V NEBEZPECNÝCH PROSTREDIACH VYŽADUJÚCICH KONTROLU ZLYHANIA ALEBO VÝKON, VRÁTANE PREVÁDZKY JADROVÝCH ZARIADENÍ, LETECKÝCH NAVIGACNÝCH ALEBO KOMUNIKACNÝCH SYSTÉMOV, RIADENIA LETECKEJ DOPRAVY, PODPORY ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ, ZBRANOVÝCH SYSTÉMOV ALEBO NÚDZOVÉHO LOKALIZÁTORA, CI INÝCH NÚDZOVÝCH SLUŽIEB. PREHLASUJETE A ZARUCUJETE, ŽE BUDETE ZACHOVÁVAT VHODNÉ SYSTÉMY OBNOVY ÚDAJOV A ZÁLOHOVACIE SYSTÉMY A V PRÍPADE: (i) PRERUŠENIA POUŽÍVANIA ALEBO SLUŽBY; ALEBO (ii) PROBLÉMOV ALEBO CHÝB PRI PRENOSE ÚDAJOV; ALEBO (iii) STRATY ALEBO POŠKODENIA ÚDAJOV; SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE OKAMŽITE: ZMIERNITE VŠETKY STRATY A ŠKODY A OZNÁMITE TO SPOLOCNOSTI BLACKBERRY. BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNÉHO ZRIEKNUTIA SA POŠKODENÍ V CASTI 18(b) NEBUDE SPOLOCNOST BLACKBERRY V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE POŠKODENIA VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA VÁŠHO RIEŠENIA BBM ALEBO JEHO CASTI, PRI KRITICKÝCH APLIKÁCIÁCH ÚLOHY ALEBO V NEBEZPECNÝCH PROSTREDIACH ALEBO V PROSTREDIACH, KTORÉ SI VYŽADUJÚ KONTROLY ZLYHANIA ALEBO VÝKON, BEZ OHLADU NA TO, CI SA TAKÉTO ŠKODY PREDVÍDALI ALEBO NIE A AJ VTEDY, AK SA SPOLOCNOSTI BLACKBERRY OZNÁMILA MOŽNOST TAKÉHOTO POŠKODENIA.

(e) Softvér získaný z iTunes Store. S ohladom na softvér získaný z iTunes Store, v prípade, že softvér nedodrží niektorú príslušnú záruku, môžete informovat spolocnost Apple a spolocnost Apple vráti kúpnu cenu, ak sa úctovala, ktorú ste zaplatili za Vašu kópiu softvéru a spolocnost Apple nebude mat dalšiu zodpovednost za ostatné stažnosti, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky prisudzované nedodržaniu príslušnej záruky.

18. Obmedzenie zodpovednosti.

NIEKTORÉ KRAJINY NEUMOŽNUJÚ OBMEDZENIE, ANI VYLÚCENIE NÁSLEDNÝCH, NEPRIAMYCH ALEBO INÝCH POŠKODENÍ V ZMLUVÁCH SO SPOTREBITELMI A V ROZSAHU, V AKOM STE SPOTREBITELOM, SA OBMEDZENIA ALEBO VYLÚCENIA V TEJTO CASTI NA VÁS NEMUSIA VZTAHOVAT.

(a) V MAXIMÁLNEJ MIERE POVOLENEJ PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM A NA ZÁKLADE ŠPECIFICKÝCH OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV STANOVENÝCH V TEJTO DOHODE NEBUDE SPOLOCNOST BLACKBERRY V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA NASLEDUJÚCE TYPY POŠKODENÍ: NÁSLEDNÉ, PRÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, TRESTNÉ, MORÁLNE ALEBO ZHORŠENÉ POŠKODENIA, POŠKODENIA VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY OBCHODNÝCH ZISKOV ALEBO PRÍJMOV, NEDOSIAHNUTIE OCAKÁVANÝCH ÚSPOR, PRERUŠENIE PODNIKANIA, STRATA OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, STRATA OBCHODNEJ PRÍLEŽITOSTI ALEBO NARUŠENIE ALEBO STRATA ÚDAJOV ALEBO PORUŠENIE BEZPECNOSTI ÚDAJOV, NEPOSLANIE ALEBO NEPRIJATIE ÚDAJOV, PROBLÉMY SPOJENÉ S APLIKÁCIAMI POUŽITÝMI V SÚVISLOSTI S VAŠIM RIEŠENÍM BBM ALEBO VYPLÝVAJÚCE ZO ZMIEN ALEBO POKUSOV O ZMENY VÁŠHO RIEŠENIA BBM ALEBO JEHO CASTI ENTITOU INOU AKO JE SPOLOCNOST BLACKBERRY, NÁKLADY NA CASOVÉ PRESTOJE, STRATA POUŽÍVANIA VÁŠHO RIEŠENIA BBM ALEBO JEHO CASTI ALEBO SLUŽIEB TRETEJ STRANY ALEBO PRVKOV TRETEJ STRANY, NÁKLADY NA NÁHRADU TOVAROV, KRYCIE NÁKLADY, ZARIADENIA ALEBO SLUŽBY, KAPITÁLOVÉ NÁKLADY ALEBO INÉ PODOBNÉ FINANCNÉ STRATY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO SPOJENÉ S TOUTO DOHODOU ALEBO VAŠIM RIEŠENÍM BBM, VRÁTANE POUŽÍVANIA, NESCHOPNOSTI POUŽÍVANIA, VÝKONU ALEBO SLABÉHO VÝKONU VÁŠHO RIEŠENIA BBM, BEZ OHLADU NA TO, CI SA TAKÉTO POŠKODENIA PREDVÍDALI ALEBO NEPREDVÍDALI A AJ KED SA SPOLOCNOSTI BLACKBERRY OZNÁMILA MOŽNOST TAKÉHOTO POŠKODENIA.

(b) V maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom nebude súhrnná zodpovednost spolocnosti BlackBerry v žiadnom prípade presahovat: (i) sumu zaplatenú za danú cast softvéru, u ktorého sa vyskytol problém; (ii) sumu zaplatenú za príslušné obdobie platenej služby, u ktorej sa vyskytol problém; a (iii) pät (5) amerických dolárov.

(c) V maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom, v rozsahu, v ktorom je spolocnost BlackBerry voci Vám zodpovedná, bude spolocnost BlackBerry zodpovedná len za poškodenia vzniknuté pocas obdobia používania takéhoto zlyhania, omeškania alebo slabého výkonu Vášho riešenia BBM.

(d) Nic v tejto casti neobmedzuje zodpovednost spolocnosti BlackBerry voci Vám v prípade úmrtia alebo telesného poranenia v rozsahu vyplývajúcom priamo zo zanedbania spolocnosti BlackBerry a to za predpokladu, že všetky poškodenia, ktoré má spolocnost BlackBerry uhradit, sa znížia na rozsah Vášho prispenia alebo prispenia inej osoby. Ak ste obcanom Talianska alebo Luxemburska nic v tejto casti neobmedzuje zodpovednost spolocnosti BlackBerry voci Vám v rozsahu vyplývajúcom úmyselného alebo hrubého zanedbania spolocnosti BlackBerry a to za predpokladu, že všetky poškodenia, ktoré má spolocnost BlackBerry uhradit, sa znížia na rozsah Vášho prispenia alebo prispenia inej osoby.

(e) V MAXIMÁLNEJ MIERE POVOLENEJ PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM BUDE KAŽDÁ STRANA ZODPOVEDNÁ VOCI DRUHEJ STRANE LEN NA ZÁKLADE VÝSLOVNÝCH USTANOVENÍ V TEJTO DOHODE A NEBUDE MAT ŽIADNE DALŠIE POVINNOSTI ALEBO ZODPOVEDNOSTI, CI UŽ V RÁMCI ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA, ZÁKONA ALEBO INAK.

(f) V MAXIMÁLNEJ MIERE POVOLENEJ PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM SA BUDÚ OBMEDZENIA, VÝNIMKY A ZRIEKNUTIA V TEJTO DOHODE: (i) UPLATNOVAT BEZ OHLADU NA PODSTATU PRÍCINY CINNOSTI, ŽIADOSTI ALEBO VAŠEJ CINNOSTI, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZANEDBANIA, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI, ZÁKONA, PORUŠENIA ZMLUVY ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE; (ii) UPLATNOVAT AJ PO ZÁKLADNOM PORUŠENÍ ALEBO PORUŠENIACH ALEBO ZLYHANÍ ZÁKLADNÉHO ÚCELU TEJTO DOHODY ALEBO OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU, KTORÉ SÚ TU UVEDENÉ; (iii) NEBUDÚ UPLATNOVAT NA POVINNOSTI ODŠKODNENIA STANOVENÉ V TOMTO DOKUMENTE ALEBO ZNEUŽITIE ALEBO PORUŠENIE DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA NIEKTOREJ STRANY DRUHOU ZMLUVNOU STRANOU ALEBO NA PORUŠENIE CASTÍ TEJTO DOHODY, KONKRÉTNE: "PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA RIEŠENIA BBM" (CAST 2), "POUŽÍVANIE SOFTVÉRU" (CAST 3), "DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO" (CAST 9), "EXPORT, IMPORT A OBMEDZENIA POUŽÍVANIA A LICENCIE AMERICKEJ VLÁDY" (CAST 10), "DÔVERNOST A ŽIADNE REVEZNÉ INŽINIERSTVO" (CAST 12) A "ÚDAJE POUŽÍVATELA" (CAST 20) A (iv) BUDÚ SA UPLATNOVAT SÚHRNNE NA SPOLOCNOST BLACKBERRY ALEBO NA SKUPINU SPOLOCNOSTÍ BLACKBERRY, ICH NÁSLEDNÍKOV, URCENÝCH ZÁSTUPCOV A OPRÁVNENÝCH DISTRIBÚTOROV BLACKBERRY (VRÁTANE POSKYTOVATELOV SLUŽIEB AIRTIME PRACUJÚCICH AKO OPRÁVNENÍ DISTRIBÚTORI SOFTVÉRU SPOLOCNOSTI BLACKBERRY).

(g) ÚRADNÍK, RIADITEL, ZAMESTNANEC, ZÁSTUPCA, DISTRIBÚTOR, DODÁVATEL (INÝ AKO PONÚKAJÚCI PREDAJCA), POSKYTOVATEL SLUŽIEB, NEZÁVISLÝ DODÁVATEL ALEBO INÝ POSKYTOVATEL SLUŽBY AIRTIME (OKREM PRÍPADOV STANOVENÝCH VYŠŠIE) NIEKTOREJ SKUPINY SPOLOCNOSTÍ BLACKBERRY NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE NIEST ZODPOVEDNOST VYPLÝVAJÚCU Z ALEBO SPOJENÚ S TOUTO DOHODOU.

(h) POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ZRIEKNUTIA, VÝNIMKY A OBMEDZENIA STANOVENÉ V TEJTO DOHODE PREDSTAVUJÚ ZÁKLADNÝ PRVOK DOHODY MEDZI STRANAMI, A TO ZA NEPRÍTOMNOSTI TAKÝCHTO ZRIEKNUTÍ, VÝNIMIEK A OBMEDZENÍ: (i) POPLATKY A INÉ PODMIENKY V TEJTO DOHODE BY BOLI VÝRAZNE ODLIŠNÉ; A (ii) SCHOPNOST SPOLOCNOSTI BLACKBERRY PONÚKAT A VAŠA SCHOPNOST VYUŽÍVAT RIEŠENIE BBM, SOFTVÉR ALEBO SLUŽBY V RÁMCI TEJTO DOHODY A/ALEBO SCHOPNOST SPOLOCNOSTI BLACKBERRY SPRÍSTUPNIT PRVKY TRETEJ STRANY A SLUŽBY TRETEJ STRANY PROSTREDNÍCTVOM VÁŠHO RIEŠENIA BBM BY BOLI OVPLYVNENÉ.

19. Súhlas so získavaním, používaním, spracovávaním, prevodom, ukladaním a šírením (spolocne "Spracovanie" alebo "Spracovávanie") informácií.

Osobné informácie, ktoré spracováva skupina spolocností BlackBerry a ich poskytovatelia služieb sa budú spracovávat v súlade s politikou súkromia spolocnosti BlackBerry (ktorá je uvedená s odkazom na túto dohodu a môžete si ju pozriet na adrese www.blackberry.com/legal alebo získat emailom na adrese legalinfo@blackberry.com). Ak sa nachádzate v Európskej únii alebo v krajine Európskeho hospodárskeho spolocenstva, kontrolórom údajov s ohladom na Vaše osobné údaje bude entita spolocnosti BlackBerry, s ktorou ste podpísali túto dohodu.

(a) Osobné informácie. Vaše používanie riešenia BBM (alebo niektorej jeho casti), vrátane inštalácie a/alebo používania softvéru alebo príslušných služieb Airtime alebo vytvorenia BlackBerry ID, môže mat za následok Spracovávanie osobných informácií podla definície v rámci platného zákona vztahujúceho sa na Vás alebo ak ste spolocnostou alebo inou formou právnickej osoby, na Vašich zamestnancov a ostatné osoby, ktoré oprávnite na používanie Vášho riešenia BBM vo Vašom mene (kolektívne "Používatelia") od skupiny spolocností BlackBerry a jej poskytovatelov služieb, vašich poskytovatelov služieb Airtime a tretích strán v zmysle produktov alebo služieb používaných s Vašim riešením BBM. V závislosti od používaných služieb môžu osobné informácie zahrnat informácie ako je meno, fotografia, stavové a osobné správy, emailová adresa, telefónne císlo, preferovaný jazyk, BlackBerry ID, prihlasovacie údaje k úctu a nastavenia, informácie o zariadení (napríklad identifikátory zariadenia a model zariadenia), krajina a casové pásmo, informácie o poskytovatelovi služieb Airtime a informácie o používaní Vášho riešenia BBM a služieb alebo softvéru a hardvéru využívaného v súvislosti s Vašim riešením BBM. V závislosti od dostupnosti funkcií v riešení BBM, k informáciám v adresári, údajom o mieste zariadenia, kalendáru, fotografiám, pripomienkam sa dostanete s pomocou riešenia BBM a spolocnost BlackBerry ich môže spracovávat za úcelom poskytovania funkcie, ktorá využíva tieto informácie v rámci alebo v súvislosti s riešením BBM (napríklad aby Vám umožnila poslat email s "Odporúcaním BBM" alebo SMS správu kontaktom vo Vašom adresári). Súhlasíte s tým, že skupina spolocností BlackBerry môže získavat takéto osobné informácie priamo od Vás alebo od poskytovatelov služieb Airtime alebo tretích strán s produktmi alebo službami používanými s Vaším riešením BBM. Ak ste spolocnostou alebo inou právnickou osobou, zaistíte, aby ste získali všetky potrebné súhlasy a povolenia na schvalovanie a udelenie súhlasu požadované v rámci tejto casti 19 vztahujúce sa na osobné informácie Vašich používatelov, ktoré sa získavajú prostredníctvom používania Vášho riešenia BBM.

(b) Úcely. V súlade s politikou súkromia spolocnosti BlackBerry môže osobné informácie spracovávat skupina spolocností BlackBerry a jej poskytovatelia služieb na úcely vztahujúce sa na (i) pochopenie a splnenie Vašich potrieb a preferencií a na poskytnutie Vášho riešenia BBM a BlackBerry ID; (ii) vývoj nových a vylepšených existujúcich produktov a služieb, ktoré zahrnajú komunikáciu s Vami o nich; (iii) vykonávanie a rozvoj podnikania skupiny spolocností BlackBerry a ich obchodné operácie; a (iv) plnenie právnych požiadaviek a požiadaviek nariadení. Dalej môže spolocnost BlackBerry sprístupnit alebo poslat používatelom upgrady alebo aktualizácie alebo oznámenia o upgradoch alebo aktualizáciách softvéru alebo iných produktov a služieb spolocnosti BlackBerry, softvéru tretích strán, obsahu tretích strán alebo služieb tretích strán a príslušných produktov alebo služieb.

(c) Služby typu "Cloud". Potvrdzujete, že riešenie BBM sprístupnuje posielanie správ typu "cloud" a iné služby, ktoré môžu zahrnat funkciu vzdialeného prístupu, ukladania alebo zálohovania poskytovanú skupinou spolocností BlackBerry alebo ich poskytovatelmi služieb a používaním týchto služieb súhlasíte s tým, že informácie, ktoré zadávate, poskytujete alebo integrujete do takýchto služieb (napríklad uvádzanie mien a fotografií, stavových správ, zoznamu kontaktov alebo informácií o skupine, kalendára alebo iných informácií o zariadeniach ako sú úlohy a mediálne súbory) môže dalej spracovávat skupina spolocností BlackBerry pre zjednodušenie služieb ponúkaných v súlade s Vašou(imi) dohodou(ami) so spolocnostou BlackBerry a prehlasujete a garantujete, že máte všetok potrebný obsah, aby ste mohli takéto údaje poskytnút spolocnosti BlackBerry.

(d) Sociálna funkcia. Riešenie BBM obsahuje "sociálnu funkciu", ktorá Vám umožnuje byt viditelnými a spájat sa s ostatnými osobami a vylepšit alebo podporit Vaše skúsenosti so službami alebo softvérom alebo softvér tretej strany alebo služby tretej strany sú prepojené so sociálnou funkciou sprístupnenou spolocnostou BlackBerry. Ak používate takúto funkciu, súhlasíte s tým, že Vašu dostupnost pre interakciu alebo spájanie sa s ostatnými uvidia aj ostatní a Váš profil, uvedené mená, fotografie, stavové správy, stav clenstva a iné identifikátory si budú môct prezerat alebo komentovat aj ostatní. Napríklad ak používate službu alebo službu tretej strany, ktorá je súcastou sociálnej platformy BBM, súhlasíte s tým, že ked takáto funkcia existuje: (i) kontakty z Vášho BlackBerry Messenger môžu vidiet, ci používate takúto službu alebo službu tretej strany, (ii) Vaše kontakty môžu vidiet Váš profil a softvér a obsah (ako sú hry, hudba alebo iné mediálne súbory, v závislosti od služby alebo softvéru tretej strany), ktoré ste si stiahli, používate alebo ktoré sú dostupné na zdielanie v rámci Vášho používania služby alebo služby tretej strany, ako aj komentáre, ktoré ste k nim pripojili Vy alebo niekto iný, (iii) ked pošlete komentáre o svojich kontaktoch alebo softvéri alebo obsahu, ktoré si stiahli alebo využívajú v rámci svojho používania služby alebo služby tretej strany, informácie o Vás (ako sú Vaše komentáre, meno profilu používatela a uvedený obrázok) sa môžu zobrazit aj ostatným kontaktom danej osoby, a (iv) služba alebo služba tretej strany môže zahrnat automatizovanú funkciu, ktorá vykonáva analýzu pre vytvorenie odporúcaní založených na Vašich preferenciách a využívaní služby alebo softvéru. Skontrolujte, prosím, príslušné možnosti nastavení pri platných službách alebo softvéri pri dostupných možnostiach pre nastavenie dostupnosti alebo nastavenie súkromia pre takéto služby alebo softvér.

(e) Integrácia so službami tretích strán. Riešenie BBM si môže vyžadovat fungovanie služieb tretej strany (napríklad služieb Airtime). Ak si zvolíte integráciu alebo spojenie Vášho riešenia BBM so službami tretej strany (napríklad službami, ktoré zjednodušujú vaše používanie Vášho riešenia BBM spolu so sociálnou sietou alebo inými službami ponúkanými tretími stranami), oprávnujete spolocnost BlackBerry, aby využívala Vaše prihlasovacie údaje na prístup k službám tretej strany za Vás a aby spracovávala Vaše osobné informácie vztahujúce sa na takéto služby tretej strany pre zjednodušenie Vášho prístupu k službám tretej strany na Vaše osobné a/alebo domáce úcely. Spracovávané informácie môžu zahrnat: (i) Vaše BlackBerry ID alebo iné príslušné ID úctu, heslo(á), autentifikacné symboly alebo iné prihlasovacie údaje pre každú takúto službu tretej strany alebo iné úcty, ktoré spájate so svojím riešením BBM; (ii) Vaše informácie o profile úctu (napríklad BlackBerry ID, Vašu fotografiu, uvedené meno, osobnú správu, stav dostupnosti, krajinu, casové pásmo, jedinecné identifikátory zariadenia, atd.); (iii) kontaktné informácie uvedené v zariadení, (iv) oznacenie toho, ktoré aplikácie tretej strany alebo služby, ku ktorým ste pripojili svoj úcet softvéru; a (v) údaje o seanse vyplývajúce z Vášho používania aplikácií alebo služieb tretej strany, ku ktorým ste pripojili svoj úcet softvéru (napríklad vysoké skóre, ktoré ste dosiahli v pripojenej hre tretej strany alebo aplikácii, ktorá sa bude zobrazovat v okienku profilu úctu Vášho softvéru, údaje okamžitých správ vyplývajúce z chatov okamžitých správ, ktoré ste viedli s pripojenou aplikáciou alebo službou tretej strany a ktoré ste vykonali prostredníctvom funkcie okamžitých správ softvéru, atd.). Takisto oprávnujete spolocnost BlackBerry, aby poskytla osobné informácie príslušným poskytovatelom služby tretej strany (vrátane poskytovatelov služby Airtime) na aktiváciu, úctovanie, poskytovanie, službu, údržbu a deaktiváciu. Takéto služby tretej strany, ku ktorým pristupujete, nie sú pod kontrolou spolocnosti BlackBerry. Ak sa Vaše osobné informácie pošlú Vášmu poskytovatelovi služby Airtime alebo tretím stranám spolu s produktmi alebo službami používanými s Vaším riešením BBM, podlieha to platnej(ým) dohode(ám) a politikám súkromia takýchto tretích strán a takéto prvky by ste si mali skontrolovat, kým budete používat služby tretích strán alebo softvér tretích strán. Mali by ste pozriet možnosti alebo menu pomocníka softvéru Vášho zariadenia a softvéru, kde zistíte viac a ked to bude potrebné, kde nastavíte udelené povolenia a dostupné ovládacie prvky pri takýchto službách tretej strany a softvéri tretej strany.

(f) Súbory Cookies a podobné technológie. Skupina spolocností BlackBerry môže používat súbory "cookies" (malé dátové súbory uložené vo vašom zariadení) alebo podobné nástroje využívajúce anonymné informácie, ktoré Vám umožnujú prihlasovat sa do istých služieb pre ochranu Vás aj spolocnosti BlackBerry, pre pomoc pri zjednodušovaní využívania služieb alebo nastavení Vašich skúseností na mieru alebo pre analytikov, ktorí nám pomôžu pochopit, ako používatelia využívajú naše služby a riešenie BBM a pre vylepšenie ich funkcií.

(g) Podpora a zarucenie kvality. Ak kontaktujete spolocnost BlackBerry ohladom podpory alebo posielania diagnostických alebo iných technických informácií spolocnosti BlackBerry emailom alebo prihlasovacími nástrojmi poskytnutými spolocnostou BlackBerry na takéto úcely, súhlasíte s tým, že skupina spolocností BlackBerry môže získat technické informácie ako sú identifikátory zariadenia, ID hardvéru a císlo modelu, stav pamäte, operacný systém a informácie o prostredí, stav batérie, siet Wi-Fi/WLAN, sila a pripojenie rádia alebo bezdrôtovej siete, zoznam inštalovaných aplikácií, informácie o využívaní aplikácií, údaje vztahujúce sa na bežiace procesy a konfiguráciu zariadenia, systémové udalosti a iné informácie vztahujúce sa na stav vášho zariadenia a softvéru na vašom zariadení, ktoré môžu byt užitocné na diagnostické úcely. Takéto informácie sa použijú na úcely riešenia problémov, zákaznícku podporu, aktualizácie softvéru a vylepšenie produktov spolocnosti BlackBerry a služieb v súlade s politikou súkromia spolocnosti BlackBerry. Ak sa analýzou zistí, že ide o produkt tretej strany, spolocnost BlackBerry môže poslat niektoré diagnostické alebo technické informácie predajcovi produktu tretej strany v rámci procesu riešenia problémov. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že hovory so spolocnostou BlackBerry a jej poskytovatelmi služieb sa môžu nahrávat za úcelom školenia, zaistenia kvality, zákazníckeho servisu a na referencné úcely.

(h) Ukladanie správ. Obsah správ, ktoré boli súcastou riešenia BBM, spolocnost BlackBerry pocas normálneho priebehu cinností neuchováva alebo nearchivuje. Správy BBM sa posielajú cez dátovú službu na servery riadené spolocnostou BlackBerry alebo v jej mene a posielajú sa príjemcovi(om), ak je(sú) príjemca(ovia) online. Po dorucení správy sa správa už nenachádza na našich serveroch. Ak príjemca(ovia) nie je (sú) online, nedorucená správa sa zachová na serveroch riadených spolocnostou BlackBerry alebo v jej mene dovtedy, kým sa nebude môct dorucit, avšak maximálne tridsat (30) dní, a potom sa nedorucená správa z našich serverov vymaže. Obsah každej nedorucenej správy si spolocnost BlackBerry nezachováva alebo neukladá a ukladá sa priamo v zariadení odosielatela alebo príjemcu, ak ho títo používatelia nevymažú. Bez ohladu na vyššie uvedené si môže spolocnost BlackBerry zachovat údaje o transakciách vztahujúce sa na správy a zariadenia (napríklad informácie o dátume a case vztahujúce sa na úspešne dorucené správy a zariadenia dotknuté týmito správami), ako aj iné informácie, na ktoré má spolocnost BlackBerry na základe zákona právo získavat. Správy, ktoré sa posielajú cez riešenie BBM, sa budú na krátku dobu nachádzat na našich serveroch aj po dorucení, v krátkom case sa však vymažú a odstránia sa z nich všetky identifikovatelné informácie v súlade s našou všeobecnou politikou zachovávania.

(i) Medzinárodné prenosy. Súhlasíte s tým, že za úcelom poskytnutia riešenia BBM (vrátane údajov typu "cloud" a vzdialeného prístupu, ukladania alebo funkcie zálohovania) môže skupina spolocností BlackBerry spracovávat údaje, ktoré môžu v niektorých prípadoch obsahovat osobné informácie a obsah komunikácie, na serveroch riadených skupinou spolocností BlackBerry a v jej mene v právnom systéme alebo mimo právneho systému, v ktorom sa Používatelia nachádzajú, vrátane Kanady, Spojených štátov, Spojeného královstva alebo iných krajín v Európskom hospodárskom priestore, vrátane Singapuru alebo iných krajín ázijskej tichomorskej oblasti, Spojených arabských emirátov alebo iných krajín na Strednom Východe alebo vrátane iných krajín, kde sa nachádzajú zariadenia riadené skupinou spolocností BlackBerry alebo v jej mene. Ak sú Používatelia obyvatelmi Európskeho hospodárskeho priestoru alebo nejakého právneho systému, v ktorom sa požaduje súhlas pri prenose osobných informácií mimo daný právny systém alebo danú oblast, súhlasíte s takýmto spracovávaním a zarucujete, že ste získali všetky potrebné súhlasy v rámci platného zákona od Vašich Používatelov k takejto cinnosti.

20. Údaje o Používateloch. Okrem šírení povolených v casti 19 Vy a Vaši Používatelia súhlasíte s tým, aby skupina spolocností BlackBerry mala prístup k, zachovávala a šírila vaše údaje alebo údaje Vašich Používatelov, vrátane osobných informácií, obsahu vašej komunikácie alebo informácií o využívaní funkcie Vášho riešenia BBM a službách alebo softvéri a hardvéri využívaných v súvislosti s Vašim riešením BBM, ked je dostupné pre spolocnost BlackBerry ("Údaje používatelov") pre úcely tretích strán, vrátane zahranicných alebo domácich vládnych entít, bez oznámenia Vám v rámci zákonov krajín, kde sa nachádza skupina spolocností BlackBerry a jej poskytovatelia služieb, ostatní partneri a pridružení clenovia za úcelom: (i) dodržiavania právneho procesu alebo vynútitelnej požiadavky vlády alebo inej zákonnej požiadavky; (ii) spolupráce s tretími stranami pri vyšetrovaní porušovania tejto dohody; alebo (iii) spolupráce s administrátormi systému v rámci poskytovatelov internetových služieb, sietí alebo výpoctovej techniky za úcelom vynucovania dodržiavanie tejto dohody. Zarucujete, že ste získali všetky súhlasy potrebné v rámci platného zákona od Vašich používatelov na šírenie údajov o Používateloch pre úcely skupiny spolocností BlackBerry a pre úcely získavania, využívania, spracovávania, posielania a/alebo šírenia takýchto údajov o používateloch skupinou spolocností BlackBerry.

21. Odstúpenie a poverenie. Spolocnost BlackBerry môže odstúpit od tejto dohody bez toho, aby Vás o tom informovala. Vy od tejto dohody, ci už celkovo alebo ciastocne, nesmiete odstúpit bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti BlackBerry (takýto súhlas môže byt odopretý alebo podmienený na základe rozhodnutia spolocnosti BlackBerry) a všetky odstúpenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti BlackBerry budú neplatné a neúcinné. Spolocnost BlackBerry môže vykonávat všetky povinnosti, ktoré sa majú vykonávat v rámci tejto dohody priamo alebo môžu niektoré alebo všetky tieto povinnosti vykonávat jej dodávatelia alebo subdodávatelia.

22. Oznámenia. Okrem prípadov uvedených v tejto dohode, všetky oznámenia alebo iná komunikácia v rámci tejto dohody sa bude považovat za právoplatnú, pokial bude vykonaná písomne a dorucená kuriérom do vlastných rúk alebo odovzdaná na pošte s vyžiadaním potvrdenia o prijatí, s vopred zaplateným poštovným alebo na zaslaná rovnakým spôsobom rovnocennou službou a adresovaná Vám na fakturacnú adresu, ktorú ste poskytli spolocnosti BlackBerry a adresovali na BlackBerry UK Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Spojené Královstvo SL1 3XE, Do rúk: generálneho riaditela. Okrem vyššie uvedeného Vám môže spolocnost BlackBerry na základe vlastného uváženia poslat akékolvek oznámenia v rámci tejto dohody elektronicky. Elektronické oznámenie zaslané Vám sa bude považovat za riadne zaslané, ked sa odošle na emailovú adresu, ktorú ste poskytli spolocnosti BlackBerry a ak ste spolocnosti BlackBerry takúto adresu neposkytli, oznámenie sa môže považovat za náležite zaslané po jeho zverejnení na stránke http://www.blackberry.com/legal/.

23. Vyššia Moc. Bez ohladu na akékolvek iné ustanovenie tejto dohody sa nebude brat do úvahy porušenie alebo neplnenie si povinností vyplývajúcich z tejto dohody niektorou zmluvnou stranou v prípade, že sa vyskytnú náležité príciny, ktorú budú mimo jej kontroly a do ktorých spadajú udalosti v rámci casti 17(a)(ii) podla dohody. Toto usnovanie sa nebude považovat za ospravedlnujúce slabý výkon niektorej povinnosti zmluvných strán v zmysle platby druhej strane v rámci tejto dohody.

24. Všeobecné podmienky.

(a) Beneficienti tretích strán. Pridružení partneri spolocnosti BlackBerry a riaditelia, úradníci a zamestnanci spolocnosti BlackBerry a jej pridružených partnerov sú príslušnými beneficientmi tretej strany pre úcely jednotlivých castí tejto dohody, "Núdzových služieb" (cast 8), "Zodpovednost za Vaše riešenie BBM" (cast 16), "Obmedzenie zodpovednosti" (cast 18) a "Záruka; Zrieknutie" (cast 17) tak, ako keby boli zmluvnými stranami tejto dohody, v súlade s touto castou a ustanoveniami zmluvy (práva tretích strán) anglického zákona z roku 1999 ("Zákon o tretích stranách"). Dodávatelia obsahu v rámci služieb sú beneficientmi tretej strany v zmysle ochrany a obmedzení používania ich obsahu stanovených v "Pravidlách používania riešenia BBM" (cast 2) a v "Duševnom vlastníctve" (cast 9), ako keby bola každá z nich zmluvnou stranou tejto dohody, v súlade s touto castou a ustanoveniami zákona o tretích stranách. Okrem prípadov špecificky uvedených v tejto dohode alebo v zákone o tretích stranách, každá osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou tejto dohody, nemá v rámci tejto dohody alebo zákona o tretích stranách žiadne práva. Ak ste získali softvér z iTunes Store od spolocnosti Apple, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že Spolocnost Apple Inc. a jej pobocky sú beneficientmi tretej strany v rámci tejto dohody a že po Vašich schválení tejto dohody bude mat spolocnost Apple a jej pobocky právo (a bude sa uvažovat, že toto právo prijala) vynucovat túto dohodu u Vás ako beneficient tretej strany s ohladom na Vaše používanie riešenia BBM na platforme iOS. Takisto potvrdzujete a súhlasíte s tým, že spolocnost Apple Inc. a jej pobocky nebudú zodpovedat za riešenie BBM, za stažnosti Vás alebo tretích strán vztahujúce sa na riešenie BBM alebo za poskytovanie akejkolvek údržby a podpory s ohladom na riešenie BBM.

(b) Zrieknutie sa chyby. Žiadnej strane nesmie byt odopreté alebo nesmie stratit akékolvek právo v rámci tejto dohody, ci už na základe zlyhania, omeškania alebo inej právnej alebo platnej doktríny, ak sa nepodá písomné zrieknutie sa tohto práva podpísané autorizovaným signatárom zmluvnej strany, ktorej sa zrieknutie týka. Zrieknutie sa akéhokolvek ustanovenia alebo porušenie ustanovenia tejto dohody v jednom prípade nebude predstavovat zrieknutie sa iného ustanovenia v inom prípade.

(c) Platnost. Termíny, podmienky a záruky uvedené v tejto dohode, ktoré sú na základe svojho charakteru a kontextu urcené na realizáciu výkonu uvedeného v tejto dohode budú platné aj po skoncení výkonu, zrušení alebo ukoncení tejto dohody, vrátane castí o odškodnení.

(d) Príslušné právo a Riešenie sporov. TÁTO DOHODA SA BUDE RIADIT A VYPRACUJE SA NA ZÁKLADE ZÁKONOV ANGLICKA A WALESU, OKREM AKÉHOKOLVEK SÚBORU ZÁKONOV SPRAVUJÚCEHO KONFLIKT ZÁKONOV. AK STE OBCANOM FRANCÚZSKA A AK STE SPOTREBITELOM, AKO JE TO UVEDENÉ VO FRANCÚZSKOM ZÁKONNÍKU O SPOTREBITELOCH, POTOM SA NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT UPLATNOVANIE CUDZÍCH ZÁKONOV V ZMLUVÁCH. Zmluvné strany súhlasia s tým, že Dohovor Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovarov sa týmto kompletne vylucuje a nebude vztahovat na túto dohodu.

Neodvolatelne sa zriekate akejkolvek námietky z dôvodu miestnej príslušnosti, forum non-conveniens alebo iných podobných dôvodov a neodvolatelne súhlasíte so službami spracovávania cez email alebo iným spôsobom povoleným príslušným zákonom a neodvolatelne súhlasíte s právnym systémom súdov nachádzajúcich sa v Anglicku a Vy a spolocnost BlackBerry súhlasíte s personálnym právnym systémom na týchto súdoch. Ak Vám súdy vo vašom právnom systéme neumožnujú súhlasit s právnym systémom a miestnou príslušnostou vyššie uvedených súdov, potom sa Váš miestny právny systém a miestna príslušnost budú uplatnovat pri všetkých sporoch vyplývajúcich z alebo spojených s touto dohodou. Zmluvné strany špecificky súhlasia s tým, že spory sa nebudú riešit na súde a týmto sa zriekajú všetkých práv na súdny proces v súvislosti s touto dohodou. Žiadne spory medzi zmluvnými stranami alebo spory zahrnajúce niektoré osoby alebo Vás, sa nebudú spájat alebo kombinovat bez predchádzajúceho písomného súhlasu spolocnosti BlackBerry.

Žiadne z vyššie uvedených bodov nebudú bránit niektorej zmluvnej strane, aby vyhladala prikazujúce alebo iné platné opravné prostriedky na súde kompetentného právneho systému. Konkrétne má spolocnost BlackBerry právo ustanovit právne alebo platné procesy, vrátane procesov prikazujúcich opravných prostriedkov (alebo podobných opravných prostriedkov vo Vašom právnom systéme) na súde v zmysle stažností alebo sporov týkajúcich sa: (i) súm, ktoré dlžíte spolocnosti BlackBerry v súvislosti s Vaším nadobudnutím riešenia BBM alebo jeho casti, ak sa budú uplatnovat; a (ii) Vášho porušenia alebo hrozby porušenia castí tejto dohody pod názvom "Pravidlá používania pre Vaše riešenie BBM" (cast 2), "Používanie softvéru" (cast 3), "Duševné vlastníctvo" (cast 9), "Export, import a Obmedzenia používania a licencie americkej vlády" (cast 10), "Bezpecnost, úcty a heslá" (cast 11), "Dôvernost a žiadne reverzné inžinierstvo" (cast 12) a "Úcinok ukoncenia" (cast 15). AK STE OBCANOM FRANCÚZSKA A AK STE SPOTREBITELOM, AKO JE TO UVEDENÉ VO FRANCÚZSKOM ZÁKONNÍKU O SPOTREBITELOCH, POTOM SA NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT ODCHÝLKA OD PRÁVNEHO SYSTÉMU A POSTUPY RIEŠENIA SPOROV V ZMLUVÁCH SO SPOTREBITELMI V RÁMCI FRANCÚZSKYCH ZÁKONOV. AK STE OBCANOM LUXEMBURSKA A AK STE SPOTREBITELOM V RÁMCI PRÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVA, NA ZÁKLADE NARIADENIA RADY (EK) C. 44/2001 Z 22. DECEMBRA 2000 O PRÁVNOM SYSTÉME A UZNÁVANÍ A VYNUCOVANÍ ROZSUDKOV V OBCIANSKYCH A KOMERCNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH NEBUDÚ OVPLYVNENÉ.

(e) Závažnost. Ak sa niektorá cast, klauzula, ustanovenie alebo rozsudok alebo ich cast ("Cast") z tejto dohody stanoví ako nelegálna, neplatná alebo nevynútitelná kompetentným orgánom v niektorom právnom systéme, potom takéto stanovenie príslušnej casti neovplyvní: (i) legálnost, platnost alebo vynútitelnost zvyšných castí tejto dohody; alebo (ii) legálnost, platnost alebo vynútitelnost casti v inom právnom systéme a táto cast bude obmedzená, ak to bude možné, a až následne bude prerušená v prípade potreby v rozsahu požadovanom na dosiahnutie platnosti a vynútitelnosti dohody.

(f) Jazyk. Ak sa táto dohoda preloží do jazyka iného, ako je anglický jazyk, anglická verzia bude prevládat v prípade, že by došlo ku konfliktu významu alebo nezhode medzi anglickou verziou a akýmkolvek jej prekladom. Ak to nie je zakázané zákonom vo Vašom právnom systéme a len v tomto rozsahu, všetky nezhody, spory sprostredkovania, arbitráže alebo konflikty vztahujúce sa na túto dohodu sa budú viest v anglickom jazyku, vrátane akejkolvek korešpondencie, zistení, odoslaní, súborov, obžalôb, ústnych obžalôb, argumentov, ústnych argumentov a nariadení alebo rozsudkov.

(g) Celá dohoda. Táto dohoda (ktorá bude za úcelom akýchkolvek dodatkov vo vztahu k danej téme týchto dodatkov zahrnat podmienky dodatkov), predstavuje celú dohodu medzi zmluvnými stranami s ohladom na danú tému a neexistujú žiadne ustanovenia, prehlásenia, komunikácie, oznámenia, záruky, kolaterálne dohody alebo dohody medzi zmluvnými stranami, ktorý by sa vztahovali na softvér iný ako je to uvedené v tejto dohode. Bez ohladu na vyššie uvedené body môžu ostatné dohody medzi zmluvnými stranami riadit používanie ostatných castí Vášho riešenia BBM. Táto dohoda prevyšuje všetky predchádzajúce alebo súbežné ustanovenia, prehlásenia, komunikácie, oznámenia, záruky, kolaterálne dohody a dohody medzi zmluvnými stranami, ci už ústne alebo písomné, s ohladom na ich predmet a potvrdzujete, že pri podpise tejto dohody ste sa nespoliehali na žiadne z vyššie uvedených. Táto dohoda sa môže doplnit kedykolvek po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami. Okrem rozsahu, kedy v tom spolocnosti BlackBerry výslovne bráni príslušný zákon, spolocnost BlackBerry si dalej vyhradzuje právo na vykonávanie zmien, na základe vlastného uváženia, tejto dohody, vrátane zmien zákonov alebo zmien požadovaných zákonom (vrátane zmien pre zaistenie vynútitelnosti tejto dohody) alebo zmien obchodných postupov, tým, že Vám dorucí rozumné oznámenie o zmene bud elektronicky (ako je to uvedené v ustanovení o oznámení uvedenom vyššie) alebo zverejnením oznámenia o zmene na stránke http://www.blackberry.com/legal a túto stránku by ste si mali pravidelne pozerat, aby ste našli potrebné zmeny. Ak budete aj nadalej používat riešenie BBM viac ako šestdesiat (60) dní po podaní oznámenia o zmene, potom berieme do úvahy, že ste tieto zmeny prijali. Ak máte k zmenám nejakú otázku, kontaktujte nás na adrese legalinfo@blackberry.com do šestdesiatich dní (60) po oznámení o zmene.

(h) Dodržiavanie zákonov. Na Vaše náklady získate a budete zachovávat všetky licencie, registrácie a schválenia požadované vládnymi úradmi alebo príslušným zákonom vo Vašom právnom systéme pri realizácii a výkone tejto dohody alebo príslušných licencných dohôd. Konkrétne a s cielom vyhnút sa pochybnostiam budete dodržiavat všetky platné zákony a nariadenia ohladom inštalácie a používania Vášho riešenia BBM, vrátane získania každej potrebnej licencie, registrácie a schválenia z kompetentných vládnych orgánov pri importe a používaní softvéru, ktorý obsahuje komercné kódovanie alebo inú bezpecnostnú funkciu požadovanú príslušným zákonom. Spolocnosti BlackBerry poskytnete všetky uistenia a oficiálne dokumenty, ktoré môže spolocnost BlackBerry pravidelne požadovat pre overenie Vášho dodržiavania tejto povinnosti. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, kedže k niektorým službám a službám tretej strany sad á pristupovat z celého sveta, ak si zvolíte prístup k službám alebo službám tretej strany z miest iných ako sú krajiny, pri ktorých spolocnost BlackBerry alebo príslušná tretia strana tieto služby alebo služby tretej strany sprístupnuje, konáte tak na základe svojej vlastnej iniciatívy a ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných zákonov a nariadení, vrátane tých, ktoré sa vztahujú na export, import, používanie, prenos a/alebo komunikáciu príslušnej služby alebo služby tretej strany a príslušného obsahu, prvkov tretej strany alebo softvéru. Dalej spolocnost BlackBerry v žiadnom prípade nezodpovedá za to, že riešenie BBM a prvky tretej strany spojené s alebo sprístupnené prostredníctvom služby(ieb) budú vhodné alebo dostupné na používanie na všetkých miestach. Súhlasíte s tým, že nebudete stahovat alebo inak pristupovat k softvéru alebo prvkom tretej strany alebo sa o to nebudete pokúšat, z miest, kde je takéto konanie nelegálne. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ak Vám príslušný zákon zakazuje používat funkcie video chatov a/alebo hlasových hovorov v rámci riešenia BBM, vrátane prípadov, kedy funkcia volania zoci-voci, videa alebo príslušná internetová funkcia nie je vo Vašom právnom systéme povolená, pretože nedosahujete predpísaný vekový limit alebo v dôsledku zákonov spojených s Núdzovými službami, potom nesmiete stahovat alebo používat tieto funkcie riešenia BBM alebo produkty a/alebo že je Vašou povinnostou uzavriet alternatívne dohody pre prístup k Núdzovým službám.

(i) Rozšírený význam. Výrazy "zahrna" alebo "ako sú" znamenajú "zahrna bez obmedzenia" a "ako sú bez obmedzenia", v závislosti od jednotlivých prípadov.

AK MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY K PODMIENKAM TEJTO DOHODY, KONTAKTUJTE, PROSÍM, SPOLOCNOST BLACKBERRY NA ADRESE legalinfo@blackberry.com.

Okrem používania Vašich osobných informácií ako je to stanovené v tejto dohode a v politike súkromia spolocnosti BlackBerry (pozri www.blackberry.com/legal), Vy a Vaši autorizovaní Používatelia súhlasíte, schvalujete a autorizujete spracovávanie Vašich osobných informácií a osobných informácií Vašich Používatelov, ako je to stanovené v rámci príslušného zákona skupinou spolocností BlackBerry a jej poskytovatelmi služieb v súlade s a za úcelmi povolenými v rámci tejto dohody a politiky súkromia spolocnosti BlackBerry, vrátane súhlasu, autorizácie a súhlasu s nasledujúcimi bodmi zo strany skupiny spolocností BlackBerry a jej poskytovatelov služieb pri dodržaní funkcií alebo služieb, ktoré sa spoliehajú na informácie o mieste s pomocou GPS alebo podobné satelitné služby (ked sú dostupné) alebo hromadné prístupové body k Wi-Fi a miesta vysielacích veží a ktoré môžu zahrnat marketing a reklamu založené na mieste. Napríklad niektoré funkcie riešenia BBM, ked sú dostupné, Vám môžu umožnovat zdielat Vaše miesto s vašimi kontaktmi alebo lokalizovat Vás alebo Vám poslat správu. Skupina spolocností BlackBerry si neponecháva takéto informácie vo forme, ktoré osobne identifikujú používatela a takéto informácie môže použit na to, aby Vám poskytla a aby vylepšila služby založené na mieste poskytované skupinou spolocností BlackBerry a v jej mene alebo informácie vyplývajúce zo služieb tretej strany používané s Vašim riešením BBM. Skupina spolocností BlackBerry môže takéto informácie používat aj na vypracovanie údajov, ktoré sa získali alebo ktoré boli vytvorené ako anonymné, za úcelom zabezpecenia reklamy založenej na informáciách a na mieste. Ked používate služby tretej strany, ktoré využívajú alebo poskytujú údaje o mieste, podliehate a mali by ste si pozriet podmienky a politiku súkromia takejto tretej strany v zmysle používania údajov o mieste takýmito službami tretej strany a mali by ste to náležite zvážit, kým budete súhlasit s posielaním informácií o Vašom mieste iným osobám.

Súhlas so získavaním, používaním, spracovávaním, prevodom, ukladaním a šírením (spolocne "Spracovanie" alebo "Spracovávanie") informácií.

Osobné informácie, ktoré spracováva skupina spolocností BlackBerry a ich poskytovatelia služieb sa budú spracovávat v súlade s politikou súkromia spolocnosti BlackBerry (ktorá je uvedená s odkazom na túto dohodu a môžete si ju pozriet na adrese www.blackberry.com/legal alebo získat emailom na adrese legalinfo@blackberry.com). Ak sa nachádzate v Európskej únii alebo v krajine Európskeho hospodárskeho spolocenstva, kontrolórom údajov s ohladom na Vaše osobné údaje bude entita spolocnosti BlackBerry, s ktorou ste podpísali túto dohodu.

(a) Osobné informácie. Vaše používanie riešenia BBM (alebo niektorej jeho casti), vrátane inštalácie a/alebo používania softvéru alebo príslušných služieb Airtime alebo vytvorenia BlackBerry ID, môže mat za následok Spracovávanie osobných informácií podla definície v rámci platného zákona vztahujúceho sa na Vás alebo ak ste spolocnostou alebo inou formou právnickej osoby, na Vašich zamestnancov a ostatné osoby, ktoré oprávnite na používanie Vášho riešenia BBM vo Vašom mene (kolektívne "Používatelia") od skupiny spolocností BlackBerry a jej poskytovatelov služieb, vašich poskytovatelov služieb Airtime a tretích strán v zmysle produktov alebo služieb používaných s Vašim riešením BBM. V závislosti od používaných služieb môžu osobné informácie zahrnat informácie ako je meno, fotografia, stavové a osobné správy, emailová adresa, telefónne císlo, preferovaný jazyk, BlackBerry ID, prihlasovacie údaje k úctu a nastavenia, informácie o zariadení (napríklad identifikátory zariadenia a model zariadenia), krajina a casové pásmo, informácie o poskytovatelovi služieb Airtime a informácie o používaní Vášho riešenia BBM a služieb alebo softvéru a hardvéru využívaného v súvislosti s Vašim riešením BBM. V závislosti od dostupnosti funkcií v riešení BBM, k informáciám v adresári, údajom o mieste zariadenia, kalendáru, fotografiám, pripomienkam sa dostanete s pomocou riešenia BBM a spolocnost BlackBerry ich môže spracovávat za úcelom poskytovania funkcie, ktorá využíva tieto informácie v rámci alebo v súvislosti s riešením BBM (napríklad aby Vám umožnila poslat email s "Odporúcaným BBM" alebo SMS správu kontaktom vo Vašom adresári). Súhlasíte s tým, že skupina spolocností BlackBerry môže získavat takéto osobné informácie priamo od Vás alebo od poskytovatelov služieb Airtime alebo tretích strán s produktmi alebo službami používanými s Vaším riešením BBM. Ked ste spolocnostou alebo inou právnou entitou, zaistíte, aby ste získali všetky potrebné súhlasy a povolenia na schvalovanie a udelenie súhlasu požadované v rámci tejto casti vztahujúce sa na osobné informácie Vašich používatelov, ktoré sa získavajú prostredníctvom používania Vášho riešenia BBM.

(b) Úcely. V súlade s politikou súkromia spolocnosti BlackBerry môže osobné informácie spracovávat skupina spolocností BlackBerry a jej poskytovatelia služieb na úcely vztahujúce sa na (i) pochopenie a splnenie Vašich potrieb a preferencií a na poskytnutie Vášho riešenia BBM a BlackBerry ID; (ii) vývoj nových a vylepšených existujúcich produktov a služieb, ktoré zahrnajú komunikáciu s Vami o nich; (iii) vykonávanie a rozvoj podnikania skupiny spolocností BlackBerry a ich obchodné operácie; a (iv) plnenie právnych požiadaviek a požiadaviek nariadení. Dalej môže spolocnost BlackBerry sprístupnit alebo poslat používatelom upgrady alebo aktualizácie alebo oznámenia o upgradoch alebo aktualizáciách softvéru alebo iných produktov a služieb spolocnosti BlackBerry, softvéru tretích strán, obsahu tretích strán alebo služieb tretích strán a príslušných produktov alebo služieb.

(c) Služby typu "Cloud". Potvrdzujete, že riešenie BBM sprístupnuje posielanie správ typu "cloud" a iné služby, ktoré môžu zahrnat funkciu vzdialeného prístupu, ukladania alebo zálohovania poskytovanú skupinou spolocností BlackBerry alebo ich poskytovatelmi služieb a používaním týchto služieb súhlasíte s tým, že informácie, ktoré zadávate, poskytujete alebo integrujete do takýchto služieb (napríklad uvádzanie mien a fotografií, stavových správ, zoznamu kontaktov alebo informácií o skupine, kalendára alebo iných informácií o zariadeniach ako sú úlohy a mediálne súbory) môže dalej spracovávat skupina spolocností BlackBerry pre zjednodušenie služieb ponúkaných v súlade s Vašou(imi) dohodou(ami) so spolocnostou BlackBerry a prehlasujete a garantujete, že máte všetok potrebný obsah, aby ste mohli takéto údaje poskytnút spolocnosti BlackBerry.

(d) Sociálna funkcia. Riešenie BBM obsahuje "sociálnu funkciu", ktorá Vám umožnuje byt viditelnými a spájat sa s ostatnými osobami a vylepšit alebo podporit Vaše skúsenosti so službami alebo softvérom alebo softvér tretej strany alebo služby tretej strany sú prepojené so sociálnou funkciou sprístupnenou spolocnostou BlackBerry. Ak používate takúto funkciu, súhlasíte s tým, že Vašu dostupnost pre interakciu alebo spájanie sa s ostatnými uvidia aj ostatní a Váš profil, uvedené mená, fotografie, stavové správy, stav clenstva a iné identifikátory si budú môct prezerat alebo komentovat aj ostatní. Napríklad ak používate službu alebo službu tretej strany, ktorá je súcastou sociálnej platformy BBM, súhlasíte s tým, že ked takáto funkcia existuje: (i) kontakty z Vášho BlackBerry Messenger môžu vidiet, ci používate takúto službu alebo službu tretej strany, (ii) Vaše kontakty môžu vidiet Váš profil a softvér a obsah (ako sú hry, hudba alebo iné mediálne súbory, v závislosti od služby alebo softvéru tretej strany), ktoré ste si stiahli, používate alebo ktoré sú dostupné na zdielanie v rámci Vášho používania služby alebo služby tretej strany, ako aj komentáre, ktoré ste k nim pripojili Vy alebo niekto iný, (iii) ked pošlete komentáre o svojich kontaktoch alebo softvéri alebo obsahu, ktoré si stiahli alebo využívajú v rámci svojho používania služby alebo služby tretej strany, informácie o Vás (ako sú Vaše komentáre, meno profilu používatela a uvedený obrázok) sa môžu zobrazit aj ostatným kontaktom danej osoby s (iv) služba alebo služba tretej strany môže zahrnat automatizovanú funkciu, ktorá vykonáva analýzu pre vytvorenie odporúcaní založených na Vašich preferenciách a využívaní služby alebo softvéru. Skontrolujte, prosím, príslušné možnosti nastavení pri platných službách alebo softvéri pri dostupných možnostiach pre nastavenie dostupnosti alebo nastavenie súkromia pre takéto služby alebo softvér.

(e) Integrácia so službami tretích strán. Riešenie BBM si môže vyžadovat fungovanie služieb tretej strany (napríklad služieb Airtime). Ak si zvolíte integráciu alebo spojenie Vášho riešenia BBM so službami tretej strany (napríklad službami, ktoré zjednodušujú vaše používanie Vášho riešenia BBM spolu so sociálnou sietou alebo inými službami ponúkanými tretími stranami), oprávnujete spolocnost BlackBerry, aby využívala Vaše prihlasovacie údaje na prístup k službám tretej strany za Vás a aby spracovávala Vaše osobné informácie vztahujúce sa na takéto služby tretej strany pre zjednodušenie Vášho prístupu k službám tretej strany na Vaše osobné a/alebo domáce úcely. Spracovávané informácie môžu zahrnat: (i) Vaše BlackBerry ID alebo iné príslušné ID úctu, heslo(á), autentifikacné symboly alebo iné prihlasovacie údaje pre každú takúto službu tretej strany alebo iné úcty, ktoré spájate so svojím riešením BBM; (ii) Vaše informácie o profile úctu (napríklad BlackBerry ID, Vašu fotografiu, uvedené meno, osobnú správu, stav dostupnosti, krajinu, casové pásmo, jedinecné identifikátory zariadenia, atd.); (iii) kontaktné informácie uvedené v zariadení, (iv) oznacenie toho, ktoré aplikácie tretej strany alebo služby, ku ktorým ste pripojili svoj úcet softvéru; a (v) údaje o seanse vyplývajúce z Vášho používania aplikácií alebo služieb tretej strany, ku ktorým ste pripojili svoj úcet softvéru (napríklad vysoké skóre, ktoré ste dosiahli v pripojenej hre tretej strany alebo aplikácii, ktorá sa bude zobrazovat v okienku profilu úctu Vášho softvéru, údaje okamžitých správ vyplývajúce z chatov okamžitých správ, ktoré ste viedli s pripojenou aplikáciou alebo službou tretej strany a ktoré ste vykonali prostredníctvom funkcie okamžitých správ softvéru, atd.). Takisto oprávnujete spolocnost BlackBerry, aby poskytla osobné informácie príslušným poskytovatelom služby tretej strany (vrátane poskytovatelov služby Airtime) na aktiváciu, úctovanie, poskytovanie, službu, údržbu a deaktiváciu. Takéto služby tretej strany, ku ktorým pristupujete, nie sú pod kontrolou spolocnosti BlackBerry. Ak sa Vaše osobné informácie pošlú Vášmu poskytovatelovi služby Airtime alebo tretím stranám spolu s produktmi alebo službami používanými s Vaším riešením BBM, podlieha to platnej(ým) dohode(ám) a politikám súkromia takýchto tretích strán a takéto prvky by ste si mali skontrolovat, kým budete používat služby tretích strán alebo softvér tretích strán. Mali by ste pozriet možnosti alebo menu pomocníka softvéru Vášho zariadenia a softvéru, kde zistíte viac a ked to bude potrebné, kde nastavíte udelené povolenia a dostupné ovládacie prvky pri takýchto službách tretej strany a softvéri tretej strany.

(f) Súbory Cookies a podobné technológie. Skupina spolocností BlackBerry môže používat súbory "cookies" (malé dátové súbory uložené vo vašom zariadení) alebo podobné nástroje využívajúce anonymné informácie, ktoré Vám umožnujú prihlasovat sa do istých služieb pre ochranu Vás aj spolocnosti BlackBerry, pre pomoc pri zjednodušovaní využívania služieb alebo nastavení Vašich skúseností na mieru alebo pre analytikov, ktorí nám pomôžu pochopit, ako používatelia využívajú naše služby a riešenie BBM a pre vylepšenie ich funkcií.

(g) Podpora a zarucenie kvality. Ak kontaktujete spolocnost BlackBerry ohladom podpory alebo posielania diagnostických alebo iných technických informácií spolocnosti BlackBerry emailom alebo prihlasovacími nástrojmi poskytnutými spolocnostou BlackBerry na takéto úcely, súhlasíte s tým, že skupina spolocností BlackBerry môže získat technické informácie ako sú identifikátory zariadenia, ID hardvéru a císlo modelu, stav pamäte, operacný systém a informácie o prostredí, stav batérie, siet Wi-Fi/WLAN, sila a pripojenie rádia alebo bezdrôtovej siete, zoznam inštalovaných aplikácií, informácie o využívaní aplikácií, údaje vztahujúce sa na bežiace procesy a konfiguráciu zariadenia, systémové udalosti a iné informácie vztahujúce sa na stav vášho zariadenia a softvéru na vašom zariadení, ktoré môžu byt užitocné na diagnostické úcely. Takéto informácie sa použijú na úcely riešenia problémov, zákaznícku podporu, aktualizácie softvéru a vylepšenie produktov spolocnosti BlackBerry a služieb v súlade s politikou súkromia spolocnosti BlackBerry. Ak sa analýzou zistí, že ide o produkt tretej strany, spolocnost BlackBerry môže poslat niektoré diagnostické alebo technické informácie predajcovi produktu tretej strany v rámci procesu riešenia problémov. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že hovory so spolocnostou BlackBerry a jej poskytovatelmi služieb sa môžu nahrávat za úcelom školenia, zaistenia kvality, zákazníckeho servisu a na referencné úcely.

(h) Ukladanie správ. Obsah správ, ktoré boli súcastou riešenia BBM, spolocnost BlackBerry pocas normálneho priebehu cinností neuchováva alebo nearchivuje. Správy BBM sa posielajú cez dátovú službu na servery riadené spolocnostou BlackBerry alebo v jej mene a posielajú sa príjemcovi(om), ak je(sú) príjemca(ovia) online. Po dorucení správy sa správa už nenachádza na našich serveroch. Ak príjemca(ovia) nie je (sú) online, nedorucená správa sa zachová na serveroch riadených spolocnostou BlackBerry alebo v jej mene dovtedy, kým sa nebude môct dorucit, avšak maximálne tridsat (30) dní, a potom sa nedorucená správa z našich serverov vymaže. Obsah každej nedorucenej správy si spolocnost BlackBerry nezachováva alebo neukladá a ukladá sa priamo v zariadení odosielatela alebo príjemcu, ak ho títo používatelia nevymažú. Bez ohladu na vyššie uvedené si môže spolocnost BlackBerry zachovat údaje o transakciách vztahujúce sa na správy a zariadenia (napríklad informácie o dátume a case vztahujúce sa na úspešne dorucené správy a zariadenia dotknuté týmito správami), ako aj iné informácie, na ktoré má spolocnost BlackBerry na základe zákona právo získavat. Správy, ktoré sa posielajú cez riešenie BBM, sa budú na krátku dobu nachádzat na našich serveroch aj po dorucení, v krátkom case sa však vymažú a odstránia sa z nich všetky identifikovatelné informácie v súlade s našou všeobecnou politikou zachovávania.

(i) Medzinárodné prenosy. Súhlasíte s tým, že za úcelom poskytnutia riešenia BBM (vrátane údajov typu "cloud" a vzdialeného prístupu, ukladania alebo funkcie zálohovania) môže skupina spolocností BlackBerry spracovávat údaje, ktoré môžu v niektorých prípadoch obsahovat osobné informácie a obsah komunikácie, na serveroch riadených skupinou spolocností BlackBerry a v jej mene v právnom systéme alebo mimo právneho systému, v ktorom sa Používatelia nachádzajú, vrátane Kanady, Spojených štátov, Spojeného královstva alebo iných krajín v Európskom hospodárskom priestore, vrátane Singapuru alebo iných krajín ázijskej tichomorskej oblasti, Spojených arabských emirátov alebo iných krajín na Strednom Východe alebo vrátane iných krajín, kde sa nachádzajú zariadenia riadené skupinou spolocností BlackBerry alebo v jej mene. Ak sú Používatelia obyvatelmi Európskeho hospodárskeho priestoru alebo nejakého právneho systému, v ktorom sa požaduje súhlas pri prenose osobných informácií mimo daný právny systém alebo danú oblast, súhlasíte s takýmto spracovávaním a zarucujete, že ste získali všetky potrebné súhlasy v rámci platného zákona od Vašich Používatelov k takejto cinnosti.

Údaje o Používateloch.

Okrem šírení povolených v casti vyššie Vy a Vaši Používatelia súhlasíte s tým, aby skupina spolocností BlackBerry mala prístup k, zachovávala a šírila vaše údaje alebo údaje Vašich Používatelov, vrátane osobných informácií, obsahu vašej komunikácie alebo informácií o využívaní funkcie Vášho riešenia BBM a službách alebo softvéri a hardvéri využívaných v súvislosti s Vašim riešením BBM, ked je dostupné pre spolocnost BlackBerry ("Údaje používatelov") pre úcely tretích strán, vrátane zahranicných alebo domácich vládnych entít, bez oznámenia Vám v rámci zákonov krajín, kde sa nachádza skupina spolocností BlackBerry a jej poskytovatelia služieb, ostatní partneri a pridružení clenovia za úcelom: (i) dodržiavania právneho procesu alebo vynútitelnej požiadavky vlády alebo inej zákonnej požiadavky; (ii) spolupráce s tretími stranami pri vyšetrovaní porušovania tejto dohody; alebo (iii) spolupráce s administrátormi systému v rámci poskytovatelov internetových služieb, sietí alebo výpoctovej techniky za úcelom vynucovania dodržiavanie tejto dohody. Zarucujete, že ste získali všetky súhlasy potrebné v rámci platného zákona od Vašich používatelov na šírenie údajov o Používateloch pre úcely skupiny spolocností BlackBerry a pre úcely získavania, využívania, spracovávania, posielania a/alebo šírenia takýchto údajov o používateloch skupinou spolocností BlackBerry.