POGOJI UPORABE REŠITVE BBM

PRED UPORABO STORITVE ALI NAMESTITVIJO OZIROMA UPORABO PROGRAMSKE OPREME BBM, PREK KATERE JE STORITEV NA VOLJO, NATANCNO PREBERITE TA DOKUMENT. TA POGODBA VKLJUCUJE DOLOCBE, KI OMEJUJEJO ALI IZKLJUCUJEJO ODGOVORNOST PODJETJA BLACKBERRY IN KI ZADEVAJO VAŠE ZAKONITE PRAVICE. POGODBA NE VPLIVA NA VAŠE OBVEZNE ZAKONSKE PRAVICE, KI VELJAJO NA OBMOCJU VAŠE SODNE PRISTOJNOSTI, V KOLIKOR IMATE TAKŠNE OBVEZNE ZAKONSKE PRAVICE.

Ti pogoji storitve BBM (»pogodba«) predstavljajo pravno pogodbo med vami: kot posameznikom, ce po svoji sposobnosti soglašate z njimi; ali ce imate pooblašcen dostop do rešitve BBM (kot je opredeljeno v nadaljevanju) ali jo uporabljate v imenu vašega podjetja ali drugega subjekta, med subjektom, v katerega korist delate (v obeh primerih ste to »vi«), in podjetjem BlackBerry UK Limited, št. podjetja 4022422 (»BlackBerry«) z registriranim sedežem na naslovu 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Združeno kraljestvo SL1 3XE (skupaj »stranki« in posamezno »stranka«).

S KLIKOM GUMBA »STRINJAM SE« OZIROMA Z AKTIVACIJO ALI UPORABO REŠITVE BBM ALI KATEREGA KOLI NJENEGA DELA SOGLAŠATE, DA VAS ZAVEZUJEJO POGOJI IN DOLOCILA TE POGODBE. CE IMATE KAKRŠNA KOLI VPRAŠANJA V ZVEZI S POGOJI TE POGODBE, POŠLJITE PODJETJU BLACKBERRY E-POŠTO NA NASLOV LEGALINFO@blackberry.COM.

CE SE PRED PRVIM KORAKOM, PRI KATEREM AKTIVIRATE ALI UPORABLJATE KATERI KOLI DEL REŠITVE BBM, ODLOCITE, DA S TEMI POGOJI NE SOGLAŠATE, NIMATE PRAVICE DO UPORABE REŠITVE BBM IN MORATE: (A) TAKOJ ODSTRANITI ALI IZBRISATI VSO PROGRAMSKO OPREMO (KOT JE OPREDELJENO V NADALJEVANJU); IN (B), CE STE ŽE PLACALI ZA UPORABO REŠITVE BBM, ZAHTEVAJTE POVRACILO OD VAŠEGA REGISTRIRANEGA PRODAJALCA ALI PODJETJA ZA OBDELAVO PLACIL V SKLADU Z NJIHOVIM VELJAVNIM PRAVILNIKOM O POVRACILIH.

GLEJTE INFORMACIJE O VARSTVU ZASEBNOSTI IN PODATKOV PODJETJA BLACKBERRY V RAZDELKIH 19 IN 20 TE POGODBE.

CE STE PREBIVALEC ROMUNIJE, IMATE DOLOCENE PRAVICE V SKLADU Z ROMUNSKIM ZAKONOM ŠT. 677/2001 O OBDELAVI IN GIBANJU ZASEBNIH PODATKOV, KOT JE OBJAVLJENO V URADNEM LISTU REPUBLIKE ROMUNIJE ŠT. 790 Z DNE 12. DECEMBRA 2001

1. Definicije izrazov. Ce kontekst ne narekuje drugace, naslednji izrazi pomenijo to, kar je navedeno spodaj (in odvisno od konteksta ednina vkljucuje množino in obratno).

»Storitev povezave v omrežja« pomeni storitve prostranega brezžicnega omrežja, druge omrežne storitve (vkljucno z lokalnim brezžicnim omrežjem, satelitskimi in internetnimi storitvami) ter poljubne druge storitve, ki jih zagotavlja(jo) vaš(i) ponudnik(i) storitev povezave v omrežja za uporabo z rešitvijo BBM.

»Ponudnik storitev povezave v omrežja« pomeni subjekt, ki zagotavlja storitve povezave v omrežja.

»Rešitev BBM« pomeni storitev za neposredno sporocanje BBM (znano tudi kot BlackBerry Messenger), ki vkljucuje storitve in programsko opremo ter ustrezno dokumentacijo.

»BlackBerry ID« pomeni poverilnice za vpis, ki jih uporabljate za vpis v rešitev BBM ter druge izdelke in storitve, ki podpirajo poverilnice za vpis BlackBerry ID.

»Vsebina« pomeni poljubne podatke, besedilo, glasbo, zvok, nacin zvonjenja, fotografijo, sliko, videoposnetek, sporocilo, oznako ali drug digitalni material oziroma druge digitalne informacije.

»Dokumentacija« pomeni veljavno standardno dokumentacijo za koncnega uporabnika, vkljucno s kodeksi ravnanja, smernicami ali pravili za uporabo, ki jih pripravi in zagotovi BlackBerry za rešitev BBM. Dokumentacija zagotovo ne vkljucuje dokumentacije za koncnega uporabnika oz. sprememb dokumentacije, ki je ne pripravi podjetje BlackBerry.

»Naprava« pomeni katero koli napravo, kot je pametni telefon ali tablicni racunalnik, v kateri je programska oprema ali del programske opreme, ki jo je zasnovalo in odobrilo podjetje BlackBerry, ter je v vaši lasti ali jo vi upravljate.

»Placljive storitve« pomeni storitve, ki jih pridobite, ce se zanje prijavite in placate narocnino podjetju BlackBerry ali ustreznemu registriranemu prodajalcu ali podjetju za obdelavo placil.

»Storitve« pomeni storitve, katerih uporabo vam BlackBerry ali lastniško povezano podjetje zagotavlja kot del rešitve BBM, vkljucno z besedilnim sporocanjem med posamezniki in skupinami, videoklici in zvocnimi klici (kadar in kjer so na voljo) ter storitvijo BlackBerry ID, ce pa je neka storitev skupna blagovna znamka podjetja BlackBerry in tretje stranke, to ne pomeni, da je storitev.

»Programska oprema« pomeni aplikacijo BBM Client, ki zagotavlja dostop do storitev in katere koli programske opreme, ki vam jo v skladu s to pogodbo zagotovi BlackBerry v poljubni obliki, mediju ali nacinu in jo posledicno namestite ali uporabljate (in ki lahko vkljucuje programsko opremo, datoteke, dokumentacijo, vmesnike in vsebino, ki se tehnicno obravnava kot koda programske opreme ali ne; in komponente tretje stranke). Izraz »programska oprema« ne vkljucuje programske opreme ali elementov tretje stranke, ne glede na to, ali programsko opremo ali element tretje stranke distribuira BlackBerry oziroma je distribuirana v imenu podjetja BlackBerry in ali programska oprema ali element tretje stranke spremlja ali vkljucuje oziroma deluje z rešitvijo BBM.

»Komponente tretje stranke« so programska oprema in vmesniki tretje stranke z licenco podjetja BlackBerry, ki so del programske opreme in so distribuirani kot sestavni del te programske opreme pod blagovno znamko BlackBerry, vendar ne vkljucuje programske opreme tretje stranke.

»Vsebina tretje stranke« pomeni vsebino, ki je v lasti tretje stranke.

»Elementi tretje stranke« pomeni vsebino tretje stranke in izdelke tretje stranke.

»Izdelki tretje stranke« pomeni naprave in programsko opremo tretje stranke ter katere koli komercialne izdelke, ki niso izdelki BlackBerry.

»Storitve tretje stranke« pomeni storitve, ki jih zagotavlja tretja stranka, vkljucno s storitvami povezave v omrežja, storitvami, ki jih zagotavlja tretja oseba, ki je registrirani prodajalec ali podjetje za obdelavo placil, in katero koli spletno mesto, ki ga ne upravlja BlackBerry.

»Programska oprema tretje stranke« pomeni samostojne aplikacije programske opreme v lasti tretje stranke, ki so zagotovljene ali drugace na voljo v rešitvi BBM ali prek nje.

»Vaša vsebina« pomeni vsebino, ki jo posredujete ali na drug nacin omogocite storitvi ali storitvi tretje stranke.

2. Pravila uporabe za rešitev BBM. Odgovorni ste za vse dejavnosti v zvezi z uporabo rešitve BBM in boste zagotovili, da:

(a) se vaša rešitev BBM ali kateri koli njen del uporablja v skladu s to pogodbo, veljavno zakonodajo in predpisi ter ustrezno dokumentacijo;

(b) ste stari vsaj 13 let ali polnoletni, poslovno sposoben mladoletnik ali imate zakonsko soglasje staršev ali skrbnikov ter ste v celotni zmožni in sposobni skleniti to pogodbo. V vsakem primeru potrjujete, da ste stari vsaj 13 let, saj rešitev BBM in BlackBerry ID nista namenjena otrokom, mlajšim od 13 let. Ce ste stari manj kot 13 let, vam ni dovoljeno uporabljati rešitve BBM ali pridobiti poverilnic BlackBerry ID. Ce to pogodbo sklepate v imenu podjetja ali drugega subjekta, jamcite, da ste pooblašceni za sklenitev pogodbe v imenu takšnega podjetja ali drugega subjekta;

(c) so vse informacije, posredovane podjetju BlackBerry ali njegovim pooblašcenim distributerjem v skladu s to pogodbo, vkljucno s tistimi, posredovanimi pri registraciji za uporabo rešitve BBM ali za pridobitev racuna za uporabo z rešitvijo BBM, vkljucno s poverilnicami BlackBerry ID, resnicne, tocne, veljavne in popolne ter da boste v casu, dokler uporabljate rešitev BBM ali imate racun, posodabljali te informacije, da bodo tudi v naprej resnicne, tocne in popolne;

(d) ne boste zavestno, po izvedbi takšnih povpraševanj, kot bi jih izvedla razumna oseba na vašem položaju, uporabljali rešitve BBM ali njenega dela oziroma tega dovolili drugim tako samostojno kot s katerim koli drugim elementom ali storitvami tretje stranke, tako da to po mnenju podjetja BlackBerry pri razumnem ravnanju ovira, onemogoca ali negativno vpliva na kakršno koli programsko opremo, strojno opremo, sistem, omrežje, vsebino ali storitev, ki jo uporablja katera koli oseba, vkljucno s podjetjem BlackBerry ali ponudnikom storitev povezave v omrežja, ali drugace škodljivo vpliva na podjetje BlackBerry ali njegove podružnice in lastniško povezana podjetja (»skupina podjetij BlackBerry«), ponudnika storitev povezave v omrežja ali njihove stranke, infrastrukturo, izdelke ali storitve, ter boste takoj prekinili s takšno dejavnostjo, ko vas o tem obvesti BlackBerry;

(e) se vaša rešitev BBM ali kateri koli njen del ne uporablja za prenos, izdajanje, objavljanje, nalaganje, distribuiranje ali razdeljevanje neprimerne, sramotne, žaljive, nasilne, klevetniške, opravljive, nespodobne, nezakonite ali varljive vsebine;

(f) se vaša rešitev BBM ali kateri koli njen del ne uporablja pri storitvi ali poskusu storitve kaznivega dejanja ali omogoca storitev kaznivega dejanja ali drugih nezakonitih dejanj ali prekrškov, vkljucno z nalaganjem, zbiranjem, shranjevanjem, objavljanjem, prenosom, sporocanjem ali drugacnim omogocanjem informacij ali materialov, ki jih ni dovoljeno zbirati, shranjevati ali omogocati, tako v skladu z zakonodajo kot pogodbo ali zaradi kršitve odgovornosti ali pravic glede zasebnosti, nezakonitimi igrami na sreco ali dejanji, ki kršijo ali poneverjajo pravice glede intelektualne lastnine in/ali druge lastniške pravice tretje stranke (vkljucno s kopiranjem in delitvijo programske opreme ali vsebine, za katero nimate pravice do kopiranja in deljenja, ali nezakonitim nacinom izogibanja zašciti upravljanja digitalnih pravic);

(g) se rešitev BBM ali kateri koli njen del ne uporablja za nalaganje, objavljanje, prenašanje ali drugo omogocanje programske opreme ali vsebine, ki vsebuje kakršen koli (i) virus, trojanskega konja, crva, program za dostop skozi skriti vhod, mehanizem za zaustavitev, zlonamerno kodo, slednik, bot, mehanizem za izklop ali vohunsko programsko opremo; ali (ii) drugo programsko opremo ali vsebino, ki bi lahko ali bi namenoma (A) negativno vplivala na delovanje, (B) onemogocila, okvarila ali poškodovala, (C) povzrocila ali omogocila nepooblašcen dostop ali onemogocila pooblašcen dostop ali omogocila nepooblašceno ali neprimerno uporabo programske opreme, strojne opreme, storitev, sistemov ali podatkov (»zlonamerna programska oprema«) (in da boste, ce ugotovite obstoj zlonamerne programske opreme v rešitvi BBM ali v povezavi z njo, takoj obvestili BlackBerry);

(h) ne prodajate, najemate, oddajate ali prenašate oziroma skušate prodati, najeti, oddati ali prenesti programske opreme ali vsebine ali njenega dela, ki vam je na voljo kot del rešitve BBM, ali vaše upravicenosti do rešitve BBM ali njenega dela kateri koli drugi osebi brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja BlackBerry;

(i) ne poskušate pridobiti nepooblašcenega dostopa do katerih koli storitev, drugih racunov, racunalniških sistemov ali omrežij, povezanih s storitvijo, z vdiranjem, iskanjem gesel ali na druge nacine, in pridobivate ali skušate pridobiti materialov ali informacij, ki so na voljo prek storitve na nacine, ki so vam nenamenoma na voljo v rešitvi BBM;

(j) se rešitev BBM ali njen del ne uporablja za poosebljanje katere koli osebe ali subjekta ali napacno ali drugace nepravilno predstavljanje vaše povezave z osebo ali subjektom ali za oblikovanje lažne identitete za zavajanje drugih, vkljucno z lažnim predstavljanjem ter

(k) sodelujete s podjetjem BlackBerry in zagotavljate informacije, ki jih ta zahteva, ter tako pomagate pri raziskovanju ali ugotavljanju, ali je bila ta pogodba kršena, in podjetju BlackBerry ali neodvisnemu revizorju, ki ga doloci podjetje BlackBerry, zagotovite dostop do prostorov in naprav, kjer se ali se je uporabljala rešitev BBM, ter do vseh povezanih zapisov. Podjetje BlackBerry pooblašcate za sodelovanje z: (i) organi pregona pri preiskavi domnevnih kršitev; (ii) tretjimi strankami pri preiskavi kršitev te pogodbe; in (iii) sistemskimi skrbniki pri ponudnikih internetnih storitev, omrežjih ali racunalniških sistemih, da se izvrši ta pogodba. Takšno sodelovanje lahko vkljucuje to, da podjetje BlackBerry razkrije vaše uporabniško ime, IP naslov ali druge osebne informacije.

3. Uporaba programske opreme.

(a) Licenca. Ce želite dostopati do storitev, morate pri nekaterih delih rešitve BBM pridobiti in uporabljati programsko opremo. Programska oprema je licencna in se ne prodaja v sklopu te pogodbe. Vaša licenca za uporabo programske opreme je pogojena s placilom ustreznih licencnih provizij, ce te obstajajo. V skladu s tukaj navedenimi pogoji in dolocili vam ta pogodba zagotavlja osebno, nepreklicno, neizkljucno, neprenosljivo licenco za namestitev in uporabo programske opreme v napravi ali, ce to izrecno dovoljujejo pravila uporabe digitalne trgovine tretje stranke (tj. iTunes Store za razlicice iOS programske opreme), od katere ste pridobili programsko opremo (»pravila uporabe«), v številu naprav, ki jih ta pravila uporabe izrecno dovoljujejo.

Ce programsko opremo pridobite v sklopu narocnine ali kot del brezplacnega preizkusa, zgornje licencne pravice veljajo le za casovno obdobje, za katerega ste placali zahtevano narocnino ali za casovno obdobje, ki ga odobri podjetje BlackBerry ali njegov pooblašceni distributer.

V vseh primerih vam licence, pridobljene v okviru te pogodbe, omogocajo uporabo programske opreme ali dostop do storitev samo za vaše interne in osebne namene ter v skladu s katerimi koli veljavnimi pravili uporabe.

(b) Posodobitve in nadgradnje. Ta pogodba in z njo dodeljene pravice ne zagotavljajo pravic do: (i) rednih ali prihodnjih nadgraditev ali posodobitev programske opreme ali programske opreme tretje stranke ali (ii) pridobitev katerih koli novih ali spremenjenih storitev. Ne glede na navedeno so lahko po presoji podjetja BlackBerry obcasno na voljo nadgradnje ali posodobitve programske opreme. Programska oprema lahko vkljucuje funkcionalnost samodejnega preverjanja za posodobitve ali nadgradnje programske opreme in morda boste morali posodobiti programsko opremo ali programsko opremo tretje stranke, da boste lahko naprej dostopali do nekaterih storitev, nove programske opreme ali elementov in storitev tretje stranke ali njihovih delov ali jih uporabljali. Razen ce programska oprema vaše naprave dovoli, da onemogocite prenos ali uporabo ali nadgradenj ali posodobitev programske opreme in uporabljate takšne nastavitve, soglašate, da lahko podjetje BlackBerry (vendar ni obvezano) takšne posodobitve ali nadgradnje obcasno omogoci in vas obvesti o njihovi razpoložljivosti. Vse posodobitve ali nadgradnje, ki jih zagotovi podjetje BlackBerry v okviru te pogodbe, se odvisno od primera obravnavajo kot programska oprema, storitve ali programska oprema tretje stranke.

(c) Pravice do razmnoževanja. Programske opreme ali katere koli vsebine, ki vam je na voljo kot del storitve, ni dovoljeno distribuirati ali spreminjati niti v celoti niti delno. Razen v kolikor podjetju BlackBerry zakon izrecno onemogoca prepoved teh dejavnosti, vam ni dovoljeno kopiranje, razmnoževanje ali drugo podvajanje programske opreme ali katere koli vsebine, ki je v celoti ali delno na voljo kot del storitve, razen kot je izrecno odobreno v tej pogodbi, v dokumentaciji zadevne storitve, v pravilih uporabe ali v loceni pisni pogodbi med vami in podjetjem BlackBerry ali njegovo podružnico. Za namene te dolocbe »kopiranje« ali »razmnoževanje« ne vkljucuje kopiranja izjav in navodil programske opreme, ki se naravno pojavijo med obicajnim izvajanjem programa, kadar se uporabljajo v skladu z nameni in za namene, opisane v dokumentaciji, ali med ustvarjanjem nespremenjenih rednih varnostnih kopij programske opreme ali naprave, v kateri je namešcena programska oprema, v skladu z obicajnimi poslovnimi praksami industrije. Kopiranje dokumentacije ali njenih delov, razen za lastno ali interno uporabo ter uporabo v sklopu uporabe rešitve BBM, ni dovoljeno.

4. Zahtevani elementi tretje stranke in storitve tretje stranke. Zagotoviti morate, da elementi tretje stranke in storitve tretje stranke (vkljucno z napravami, povezovanjem z internetom, brezžicnimi omrežji in storitvami povezave v omrežja), ki jih uporabljate za delovanje rešitve BBM, izpolnjujejo minimalne zahteve podjetja BlackBerry, vkljucno s programsko opremo naprave in razpoložljivostjo dodeljenega internetnega dostopa, zahtevanega za rešitev BBM, kot je doloceno v dokumentaciji, ter da vaša uporaba takšnih elementov tretje stranke in/ali storitev tretje stranke z rešitvijo BBM ne krši nobenih licenc, pogojev, zakonodaje, pravil in/ali predpisov glede uporabe takšnih elementov in storitev tretje stranke. Obicajno so za uporabo rešitve BBM potrebne storitve povezave v omrežja. Stroški storitev za povezave v omrežja se lahko obracunajo glede na vašo uporabo rešitve BBM, vi pa soglašate, da ste odgovorni za vse stroške storitve za povezave v omrežja, ki nastanejo pri takšni uporabi. Vaš ponudnik storitev za povezave v omrežja lahko omeji, katere storitve in storitve tretje stranke so vam na voljo. Ce želite pridobiti informacije o tem, kateri ponudniki storitev povezave v omrežja podpirajo vašo rešitev BBM in vašo lokacijo, pošljite podjetju BlackBerry e-pošto na naslov legalinfo@blackberry.com.

5. Dodatni pogoji.

(a) Morda boste morali soglašati z dodatnimi pogoji in dolocili:

(i) podjetja BlackBerry, ki zadevajo komponente tretje stranke (npr. odprtokodne komponente), da boste lahko uporabljali dolocene storitve ali vsebino oz. pridobili posodobitve ali nadgradnje rešitve BBM;

(ii) tretje stranke, da boste lahko pridobili ali uporabljali element ali storitev tretje stranke, vkljucno z uporabo spletnega mesta tretje stranke, do katerega dostopate prek rešitve BBM;

(iii) registriranega prodajalca ali podjetja za obdelavo placil, da boste lahko izvedli nakup, povezan z rešitvijo BBM ali prek rešitve BBM in

(iv) ponudnika storitev povezave v omrežja za storitve povezave v omrežja.

(b) Odgovorni ste za delovanje v skladu s katero koli pogodbo, ki jo sklenete s tretjo stranko, pri cemer podjetje BlackBerry nikakor ni odgovorno za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere pride zaradi vašega odnosa s kakršnimi koli takšnimi tretjimi strankami. Ce niste prepricani, ali je podjetje BlackBerry vir kakršne koli vsebine, elementa, izdelka ali storitve, pošljite podjetju BlackBerry e-pošto na naslov legalinfo@blackberry.com. Ce s tretjimi strankami sodelujete prek interneta ali v povezavi s storitvami tretjih strank, pridobite informacije o zadevni tretji stranki ter pogojih in dolocilih, ki veljajo za takšna spletna mesta in katere koli storitve ali elemente tretjih strank, do katerih dostopate ali jih prejemate, vkljucno s pogoji dobave in placilnimi pogoji, pogoji uporabe, licencnimi pogoji za koncnega uporabnika, možnostjo vracila izdelkov, pogoji glede zasebnosti, nastavitvami zasebnosti ter varnostnimi funkcijami za zašcito vaših osebnih informacij ter zagotovitev vaše osebne varnosti.

(c) Takšni dodatni pogoji in dolocila med vami in katero koli tretjo stranko v nobenem primeru niso zavezujoci za podjetje BlackBerry in zanj ne predstavljajo nobenih dodatnih obveznosti, ki ne bi bile skladne s pogoji in dolocili v tej pogodbi, pri cemer med vami in podjetjem BlackBerry v zvezi s takšnimi elementi veljajo pogoji in dolocila, ki v tej pogodbi zadevajo elemente in storitve tretjih strank.

(d) V kolikor katero koli komponento tretje stranke spremljajo dodatni pogoji in dolocila, ki vam zagotavljajo pravice do uporabe, kopiranja, distribucije ali spreminjanja takšne komponente tretje stranke v celoti ali delno v vecjem obsegu, kot to omogocajo pravice za programsko opremo v skladu s to pogodbo, ste, izkljucno v primeru, da lahko te pravice v vecjem obsegu izkoristite brez kršenja pogojev in dolocil iz te pogodbe za preostalo programsko opremo, upraviceni do teh pravic v vecjem obsegu. Ce, v zvezi s programsko opremo tretje stranke ali storitvami tretje stranke (kar vkljucuje programsko opremo in vsebino), ki jih zagotovi BlackBerry, programske opreme tretje stranke ali storitve tretje stranke ne spremlja locena licenca ali pogoji uporabe, veljajo za takšno programsko opremo in storitve pogoji in dolocila te pogodbe, kot da so le ti del vaše rešitve BBM pod pogojem, da vam takšno programsko opremo tretje stranke ali storitve tretje stranke podjetje BlackBerry zagotavlja »KOT JE« in »KOT JE NA VOLJO« brez izrecnih ali nakazanih dolocil, potrditev, garancij, predstavitev ali jamstev ter med vami in podjetjem BlackBerry veljajo omejitve in izkljucitve odgovornosti, zavrnitve odgovornosti in dolocbe o povracilu po tej pogodbi za elemente tretje stranke in storitve tretje stranke in ne za programsko opremo.

6. Sprememba ali prenehanje uporabe rešitve BBM.

(a) Sprememba ali prenehanje uporabe rešitve BBM. Soglašate, da lahko podjetje BlackBerry, brez odgovornosti do vas spremeni, zacasno prekine, prekine, odstrani, omeji ali onemogoci rešitev BBM ali kateri koli njen del, in sicer kadar koli, zacasno ali trajno, z obvestilom ali brez njega; v primeru, da BlackBerry trajno prekine storitev (v tem primeru se vaša licenca za uporabo katere koli programske opreme, posebej zasnovane za dostop samo do te storitve, samodejno prekine), in ce ste placali, da bi bila ta storitev na voljo doloceno casovno obdobje in ne kršite te pogodbe, ste lahko upraviceni do povracila zneska, ki ste ga placali za storitev, v celoti ali delno, kot je doloceno v takratnem pravilniku o povracilih za storitev ali pravilniku registriranega prodajalca ali podjetja za obdelavo placil, kateremu ste placali provizije. Takšno povracilo bo vaša izkljucna pravica ter odgovornost podjetja BlackBerry in registriranega prodajalca in podjetja za obdelavo placil do vas, v primeru da BlackBerry trajno ukine rešitev BBM ali njen del.

(b) Vzdrževanje. Brez omejitve predhodnega besedila si BlackBerry pridržuje pravico, s katero soglašate, da lahko po lastni presoji obcasno onemogoci dostop do rešitve BBM ali katerega koli njenega dela oziroma drugace prekine delovanje rešitve BBM ali njenega dela zaradi odpravljanja napak programske opreme, namestitve posodobitev in pregledovanja ter drugega vzdrževanja rešitve BBM.

7. Vaši prispevki in druga vsebina.

(a) Povratne informacije. Podjetju BlackBerry lahko posredujete povratne informacije o rešitvi BBM. Razen ce je s podjetjem BlackBerry pisno sklenjen drugacen dogovor, soglašate, da je BlackBerry lastnik vseh povratnih informacij, komentarjev, predlogov, idej, konceptov in sprememb, ki jih posredujete podjetju BlackBerry v zvezi z rešitvijo BBM, in vseh povezanih pravic intelektualne lastnine (skupaj »povratne informacije«) ter podjetju BlackBerry prepušcate vse svoje pravice in interese do navedenega. Podjetju BlackBerry ne boste zavestno posredovali povratnih informacij, do katerih ima pravice intelektualne lastnine tretja stranka. Soglašate, da boste v celoti sodelovali s podjetjem BlackBerry, kar zadeva podpisovanje nadaljnjih dokumentov in opravljanje drugih dejanj, ki jih razumno zahteva podjetje BlackBerry, da se potrdi, da je podjetje BlackBerry lastnik povratnih informacij, in omogoci, da BlackBerry registrira in/ali zašciti kakršne koli povezane pravice intelektualne lastnine in/ali zaupne informacije.

(b) Vsebina koncnega uporabnika, elementi tretje stranke. Vi, in ne podjetje BlackBerry, ste v celoti odgovorni za svojo vsebino. BlackBerry ne nadzoruje vsebine ali drugih elementov tretje stranke, ki jih omogocijo koncni uporabniki v zvezi z vašo uporabo rešitve BBM ali katere koli storitve tretje stranke, ki se uporablja skupaj z rešitvijo BBM, in poleg splošnih zavrnitev odgovornosti v razdelku 17 podjetje BlackBerry ne jamci ali zagotavlja druge podobne zagotovitve glede tocnosti, celovitosti ali kakovosti in ni odgovorno za katere koli takšne elemente tretje stranke. Podjetje BlackBerry lahko vzpostavi splošne prakse in omeji zadevno uporabo rešitve BBM, vkljucno z obsegom vsebine, ki jo je mogoce shranjevati, najdaljšim obdobjem, v katerem bodo vsebina ali objave sporocil/razprav ohranjeni v kateri koli storitvi (vkljucno s katero koli storitvijo shranjevanja v oblaku), in/ali obdobjem, v katerem lahko še naprej uporabljate katero koli vsebino ali dostopate do nje. Vsebino, ki jo omogoci podjetje BlackBerry ali njegovo lastniško povezano podjetje, v povezavi s storitvijo lahko uporabljate izkljucno za lastno uporabo in v skladu z dolocenimi licencnimi pogoji in dolocili, ki veljajo za storitev, ce ti obstajajo. Omejitve, kot so tiste, navedene v predhodnem besedilu, bodo podrobno opredeljene v dokumentaciji za zadevno storitev, ki jo morate prebrati in jo obcasno znova pregledati, saj lahko podjetje BlackBerry sprejme potencialne spremembe. Soglašate, da podjetje BlackBerry ni na noben nacin odgovorno za izgubo, izbris, nepooblašcen dostop ali neuspešno shranjevanje kakršne koli vsebine in, ce imate potrebne pravice ali licence, bi morali imeti drugo varnostno kopijo vsebine, za katero je za vas pomembno, da jo ohranite.

(c) Vaša vsebina. V kolikor to ni izrecno navedeno v tej pogodbi ali njenem dodatku, se s to pogodbo nobeno lastništvo vaše vsebine ne prenese na podjetje BlackBerry. Kar zadeva kakršno koli vašo vsebino, ki ji omogocite vkljucitev v vidike rešitve BBM, ki so dostopni drugim uporabnikom rešitve BBM, vkljucno s skupinami BBM in drugimi forumi, ki so dostopni vašim stikom BBM in drugim uporabnikom rešitve BBM, podjetju BlackBerry dodelite svetovno, stalno, nepreklicno, prenosljivo in neizkljucno licenco brez licencnin za uporabo, distribucijo, razmnoževanje, spreminjanje, prilagoditev, javno izvajanje in prikazovanje te vsebine, kot je razumno v zvezi z zagotovitvijo in upravljanjem rešitve BBM ali katerega koli njenega dela, in v zvezi s kakršno koli vsebino, ki jo omogocite za druge vidike rešitve BBM, podjetju BlackBerry dodelite svetovno in neizkljucno licenco brez licencnin za uporabo, distribucijo, razmnoževanje, spreminjanje, prilagoditev, javno izvajanje in prikazovanje takšne vsebine, kot je razumno zahtevano, da se vam zagotovi rešitev BBM; ter v obeh primerih jamcite in se obvezujete, da imate pravico podjetju BlackBerry dodeliti takšno licenco.

(d) Sporna vsebina in elementi tretje stranke. Razumete, da ste lahko z uporabo rešitve BBM ali storitve tretje stranke izpostavljeni vsebini in elementom tretje stranke, ki so, ali menite, da so, žaljivi, nespodobni ali drugace sporni. Podjetje BlackBerry in njegovi pooblašceni zastopniki imajo pravico (vendar ne dolžnost), da po lastni presoji pregledajo, zavrnejo ali odstranijo vašo vsebino ali katere koli elemente tretje stranke iz rešitve BBM.

(e) Starševski nadzor in nadzor odraslih oseb. Deli rešitve BBM ali storitev tretje stranke lahko vkljucujejo nastavitve, ki vam omogocajo onemogocenje ali filtriranje dolocene vsebine, storitev, storitev tretje stranke ali tretjih strank. Sami ste odgovorni, da izberete in omogocite takšne nastavitve po vaših željah. Podjetje BlackBerry ne zagotavlja, da so takšne storitve brez napak, da bodo onemogocile vso relevantno vsebino, storitve, storitve tretje stranke ali tretje stranke, ali jih tisti, ki imajo dostop do vaše rešitve BBM, ne morejo onemogociti ali zaobiti. Ce vašemu otroku dovolite uporabo rešitve BBM ali katerega koli njenega dela, se morate sami odlociti, ali je dolocena storitev, storitev tretje stranke ali element tretje stranke primeren za vašega otroka, in ste v celoti odgovorni za dostop vašega otroka do rešitve BBM, storitev tretje stranke in elementov tretje stranke ter njihovo uporabo, pri tem pa odgovarjate tudi za vse financne stroške in druge odgovornosti, ki nastanejo zaradi takšne uporabe ali dostopa.

8. Nujne storitve. Rešitev BBM ni medsebojno povezana z javnim telefonskim omrežjem PSTN, ne uporablja telefonskih številk za komunikacijo z drugimi napravami in ni zasnovana ali namenjena za zamenjavo vaše obicajne mobilne ali stacionarne telefonske linije. Poleg tega potrjujete in soglašate, da rešitev BBM ni zasnovana ali namenjena za zamenjavo vaše tradicionalne stacionarne linije ali brezžicnega mobilnega telefona in da se je ne uporablja za klicanje številk »911«, »112«, »999«, »000« ali drugih dolocenih številk, namenjenih za povezavo uporabnika s tocko za javno varnost ali podobne nujne storitve v skladu z lokalno zakonodajo o telekomunikacijah (»nujne storitve«). Klici, usmerjeni na nujne storitve, niso obdelani prek rešitve BBM. Razumete in soglašate, da je treba nacine za dostop do nujnih storitev zagotoviti loceno od rešitve BBM, ter da skupina podjetij BlackBerry in njihovi zadevni uradniki, direktorji in zaposleni niso na noben nacin odgovorni za kakršne koli osebne poškodbe, smrt ali škodo, ki je posledica ali je nastala v povezavi z nezmožnostjo dostopa do nujnih storitev prek rešitve BBM.

9. Intelektualna lastnina. V okviru te pogodbe ne pridobite nobene lastninske pravice, pravnega naslova ali interesa v zvezi s katero koli pravico intelektualne lastnine ali drugo lastniško pravico za rešitev BBM ali kateri koli njen del oziroma v povezavi z njo, vkljucno s patenti, nacrti, blagovnimi znamkami, avtorskimi pravicami, pravicami za zbirko podatkov ali pravicami v katerih koli zaupnih informacijah ali poslovnih skrivnostih, vkljucno z vsebino, ki jo skupina podjetij BlackBerry in njihovi dobavitelji dajo na voljo kot del rešitve BBM v okviru te pogodbe. Prav tako ne pridobite nobenih licencnih pravic za rešitev BBM ali kateri koli njen del oziroma v povezavi z njo ali katero koli vsebino, ki vam je na voljo prek storitve, razen pravic, ki so vam izrecno podeljene v okviru te pogodbe, v povezani dokumentaciji ali v drugem pisnem dogovoru med vami in podjetjem BlackBerry. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tej pogodbi, so izrecno pridržane. Zaradi jasnosti, ne glede na katero koli drugo dolocilo te pogodbe, se patentne licence, podeljene za rešitev BBM v tej pogodbi, v nobenem primeru ne razširijo oziroma se zanje šteje, da se razširijo, na uporabo katerih koli storitev tretje osebe ali predmetov tretje osebe, bodisi na samostojni podlagi ali v povezavi z rešitvijo BBM, in, brez omejevanja prej navedenega, se licence, podeljene v tej pogodbi, v nobenem primeru ne razlagajo tako, da bi kateri koli dobavitelj takšnih storitev tretje osebe ali predmetov tretje osebe lahko uspešno uveljavljal, da je uporaba takšnih storitev tretje osebe ali predmetov tretje osebe, bodisi v povezavi s celotno rešitvijo BBM ali njenim delom ali na samostojni podlagi, licencirana na podlagi patentov podjetja BlackBerry zaradi dejstva, da je po tej pogodbi licencirana rešitev BBM ali kateri koli njen del. Pri programski opremi in kakršnih koli kopijah, ki jih izdelate, gre samo za podelitev licence in ne za prodajo, programska oprema, vsa dokumentacija in katera koli vsebina, ki vam jo zagotovi skupina podjetij BlackBerry kot del rešitve BBM, in katero koli spletno mesto oziroma spletna mesta, ki omogocajo dostop do katerih koli storitev, pa so pod varstvom kanadskih in mednarodnih zakonov ter zakonov ZDA o avtorskih pravicah in patentih ter pod varstvom dolocb mednarodnih pogodb. Tako po civilnem kot po kazenskem pravu so kazni za kršitve pravic intelektualne lastnine stroge. Soglašate, da nic v tej pogodbi nima negativnega vpliva na nobene pravice, niti na pravico do uporabe kakršnih koli pravnih sredstev, vkljucno z ukrepi pravnega varstva ali enakovrednim pravnim sredstvom v okviru vaše sodne pristojnosti, ki jih utegnejo imeti podjetje BlackBerry in kateri koli ponudniki vsebine za storitev v okviru katere koli veljavne zakonodaje, povezane z varstvom intelektualne lastnine, zaupnih podatkov ali drugih lastniških pravic podjetja BlackBerry ali ponudnikov vsebine.

10. Omejitve izvoza, uvoza in uporabe ter licence vlade Združenih držav. Programska oprema lahko vkljucuje kriptografsko tehnologijo, za katero soglašate, da se je ne sme izvažati, uvažati, uporabljati, prenašati ali znova izvažati, razen v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi pristojnih vladnih organov. Izjavljate, da: (A) ste po svojem mnenju v okviru upoštevne zakonodaje upraviceni do programske opreme in ne prihajate iz države, za katero velja embargo vlade Združenih držav oziroma jo je le-ta razglasila za »podpornico teroristov«, ter vašega imena ni na nobenem seznamu pogodbenih strank, za katere velja prepoved ali omejitev s strani vlade Združenih držav; in (B) programske opreme ne boste uporabljali pri razvoju, proizvodnji, rokovanju, vzdrževanju, skladišcenju, odkrivanju, prepoznavanju ali širjenju kemicnega, biološkega ali jedrskega orožja ali njegovih sistemov za uporabo izstrelkov, ali materialov ali opreme, ki bi bila lahko uporabljena v takšnem orožju ali njegovih sistemih za uporabo izstrelkov, niti jih ne boste preprodali ali izvozili nobeni osebi ali subjektu, ki se ukvarja s takšno dejavnostjo. Ce ste katera koli agencija vlade Združenih držav Amerike, vaše pravice glede programske opreme, ne glede na kakršen koli dogovor s tretjo osebo ali dolocbo zakona, predpisa ali pravil, ne smejo preseci pravic, zagotovljenih s to pogodbo, razen ce se s podjetjem BlackBerry o tem izrecno ne dogovorite v pisnem sporazumu med vami in podjetjem BlackBerry, ki ga podpiše direktor poslovanja ali glavni izvršni direktor v podjetju BlackBerry.

11. Varnost, racuni in gesla.

(a) Uporaba racunov in gesel. Soglašate, da v celoti prevzemate odgovornost za vzpostavitev ustreznih varnostnih ukrepov za nadzorovanje dostopa do vaše rešitve BBM, vkljucno z napravo, v katero namestite programsko opremo. Brez omejevanja prej navedenega soglašate, da boste izbrali mocna gesla ter vzdrževali varnost in zaupnost vseh gesel, ki se uporabljajo za dostop do vaše rešitve BBM ali katerega koli njenega dela, vkljucno z gesli, ki se uporabljajo za dostop do vaših poverilnic BlackBerry ID v povezavi z vašo rešitvijo BBM. Nadalje soglašate, da ste odgovorni za vse dejavnosti, ki nastanejo z uporabo vaših gesel ali na vaših racunih ali preko njih, vkljucno z vsemi financnimi bremenitvami ali drugo odgovornostjo, nastalo v zvezi s takšno dejavnostjo. Soglašate s tem, da boste podjetje BlackBerry nemudoma obvestili o kakršni koli nepooblašceni uporabi vaše celotne rešitve BBM ali katerega koli njenega dela, vkljucno s katerimi koli gesli za kateri koli del vaše rešitve BBM, tako da boste stopili v stik s podporo za stranke podjetja BlackBerry (podatke za stik najdete na spletnem mestu www.blackberry.com/support). Po prejemu takšnega obvestila lahko podjetje BlackBerry sprejme ukrepe, ki jih šteje za primerne, vendar k temu ni zavezano. Soglašate s tem, da vas obvestilo podjetja BlackBerry, kot je navedeno zgoraj, ne odvezuje odgovornosti za vse dejavnosti, ki nastanejo z uporabo vaših gesel ali na vaših racunih oz. prek njih.

(b) BlackBerry ID. Ce še nimate poverilnic BlackBerry ID, jih boste morali ustvariti, ce boste želeli dostopati do rešitve BBM in jo uporabljati. Ko ustvarite poverilnice BlackBerry ID, lahko z njimi dostopate tudi do drugih izdelkov ali storitev, ki uporabljajo storitev BlackBerry ID in do katerih lahko upraviceno dostopate (»storitve, dostopne prek poverilnic BlackBerry ID«). Soglašate s tem, da pogoji in dolocila te pogodbe, ki veljajo za storitev BlackBerry ID (kot samostojno storitev in kot del rešitve BBM), veljajo tudi za uporabo poverilnic BlackBerry ID s storitvami, dostopnimi prek poverilnic BlackBerry ID; kar brez omejitev vkljucuje razdelke 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 in ta 11. razdelek, razen ce vi in podjetje BlackBerry soglašata z drugimi pogoji in dolocili, ki urejajo vašo uporabo poverilnic BlackBerry ID v povezavi s takšnimi izdelki in storitvami. Poleg tega kakršna koli odpoved te pogodbe ne vpliva na uveljavitev takšnih pogojev in dolocil v zvezi z vašo nadaljnjo uporabo poverilnic BlackBerry ID z drugimi storitvami, dostopnimi prek poverilnic BlackBerry ID, razen ce podjetje BlackBerry navede, da je takšna odpoved namenjena preklicu vaše pravice do uporabe poverilnic BlackBerry ID z drugimi storitvami, dostopnimi prek poverilnic BlackBerry ID.

12. Varovanje zaupnih podatkov in prepoved obratnega inženirstva. Potrjujete in soglašate, da: (a) je podjetje BlackBerry in/ali skupina podjetij BlackBerry za razvoj rešitve BBM porabila mnogo casa in sredstev; ter (b) da rešitev BBM vsebuje zaupne informacije, vkljucno s poslovnimi skrivnostmi podjetja BlackBerry, skupine podjetij BlackBerry in njihovih dobaviteljev. Ta pogodba vam ne daje pravice, da bi od podjetja BlackBerry, skupine podjetij BlackBerry ali njihovih distributerjev lahko zahtevali kakšno koli izvorno kodo za programsko opremo, storitve, predmete tretje osebe ali storitve tretje osebe in soglašate, da ne boste, razen v obsegu, v katerem zakonodaja podjetju BlackBerry izrecno preprecuje prepoved teh dejavnosti, spremenili, preoblikovali, prilagodili, ustvarili izpeljank, prevedli, izbrisali ali izvajali obratnega inženirstva na programski opremi, storitvah ali predmetih tretje osebe ali storitvah tretje osebe, ali pa poskusili izvajati katero koli od zgornjih dejavnosti oziroma dovolili, privolili, pooblastili ali k temu spodbujali katero koli drugo osebo. Za namene te pogodbe izraz »obratno inženirstvo« vkljucuje katero koli dejanje obratnega inženirstva, prevajanja, razstavljanja, povratnega prevajanja, dekodiranja ali razgradnje (vkljucno z vsemi vidiki »pomnilniških zapisov ali trajnega hranjenja«, »žicnega ali brezžicnega vohunjenja« ali obratnega inženirstva s »crno skrinjico«) podatkov, programske opreme (vkljucno z vmesniki, protokoli in vsemi drugimi podatki, ki so vkljuceni ali uporabljeni skupaj s programi, ki v tehnicnem smislu lahko veljajo za kodo programske opreme), storitve ali strojne opreme ali kakršne koli metode ali postopka pridobivanja ali preoblikovanja kakršnih koli informacij, podatkov ali programske opreme iz ene oblike v obliko, ki jo lahko bere clovek.

13. Trajanje veljavnosti. Ta pogodba zacne veljati ob vašem soglasju k temu, da vas zavezujejo njeni pogoji in dolocila (kot je opisano v uvodu zgoraj), in ostane v veljavi, razen ce je odpovedana v skladu z dolocbami, navedenimi v tej pogodbi.

14. Pravna sredstva in odpoved.

Poleg drugih pravic ali pravnih sredstev, ki jih ima podjetje BlackBerry po tej pogodbi, ima na voljo še ta sredstva:

(a) Ce prekršite to pogodbo, lahko podjetje BlackBerry ali njegov zastopnik sprejme dolocene ukrepe, ki jih šteje za primerne, vendar k temu ni zavezan. Takšna dejanja lahko brez omejitev vkljucujejo takojšnjo prekinitev ali ustavitev vaše celotne rešitve BBM ali katerega koli njenega dela ali katerega koli predmeta tretje osebe, ki se uporablja v povezavi z vašo rešitvijo BBM.

(b) Podjetje BlackBerry lahko, poleg vseh drugih pravic in pravnih sredstev, ki jih dolocata ta pogodba ali zakonodaja: (i) takoj odpove to pogodbo in katero koli drugo licencno pogodbo med vami in podjetjem BlackBerry za vsak drug del rešitve BBM, ki ga uporabljate, ce kršite to pogodbo ali kateri koli dodatek ali drugo pogodbo, ki je v veljavi med vami in podjetjem BlackBerry ali lastniškim povezanim podjetjem BlackBerry, vkljucno s tem, ce ne poravnate katerih koli provizij v roku tridesetih (30) dni po tem, ko postanejo zapadle in placljive; in/ali (ii) vam preneha zagotavljati katero koli storitev oziroma storitve v zvezi z vašo rešitvijo BBM. Ce ste podjetju BlackBerry posredovali tocne kontaktne informacije, se bo le-to v razumni meri potrudilo, da vam bo zagotovilo obvestilo o odpovedi.

(c) Poleg tega lahko podjetje BlackBerry odpove to pogodbo in/ali takoj preneha zagotavljati celotno rešitev BBM ali kateri koli njen del brez kakršne koli odgovornosti do vas, ce zakonodaja, predpis, zahteva ali odlocitev, ki jo v kakršni koli obliki izda sodni ali drug vladni organ, podjetju BlackBerry prepreci, da bi izvedlo celotno rešitev BBM ali kateri koli njen del, ali ce je v obvestilu vladne agencije ali ministrstva navedeno, da podjetju BlackBerry ni dovoljeno izvajanje rešitve BBM niti deloma niti v celoti. Nic v tej pogodbi ne nalaga podjetju BlackBerry dolžnosti, da bi moralo zaprositi za spregled katerega koli zakona, pravila, predpisa ali omejitve, ali pa zaprositi za sodno presojo katerega koli sodnega sklepa ali vložiti pritožbo proti njemu. Ce je to izvedljivo, se bo podjetje BlackBerry v razumni meri potrudilo, da vam v primeru placane storitve zagotovi obvestilo o takšni odpovedi ali prenehanju trideset (30) dni prej.

(e) Razen kot je izrecno doloceno v tej pogodbi, podjetje BlackBerry nima nobene odgovornosti do vas, ki bi izhajala iz odpovedi te pogodbe ali katerih koli pravic ali licenc, podeljenih s to pogodbo, v skladu s to pogodbo, ali bila v zvezi z njimi.

(f) Ce podjetje BlackBerry iz kakršnega koli razloga odpove to pogodbo, mu za to ni treba pridobiti kakršnega koli sodnega ali upravnega soglasja, odobritve ali sklepa v okviru vaše sodne pristojnosti.

(g) Ce ste prebivalec Azerbajdžana ali Romunije in prekršite, poneverite ali kako drugace kršite pravice podjetja BlackBerry glede zaupnih informacij, intelektualne lastnine ali katere koli druge lastninske pravice (skupaj »kršitev naslova IP«) in sodišce v okviru vaše sodne pristojnosti ne more ali ne želi odrediti ukrepa pravnega varstva za ustavitev takšne kršitve naslova IP, potrjujete, da ima podjetje BlackBerry pravico od vas prejeti ustrezno odškodnino v znesku 500 USD dnevno med obdobjem takšne kršitve naslova IP.

15. Ucinek odpovedi. Po odpovedi te pogodbe in zagotavljanju rešitve BBM ali katere koli storitve, ne glede na razlog, ali ce vaša narocnina ali brezplacno preizkušanje rešitve BBM ali njenega dela potece oziroma je odpovedano: (a) boste nemudoma in v celoti prenehali uporabljati rešitev BBM in izbrisali ali odstranili vse kopije zadevne programske opreme, ki so v vaši lasti ali pod nadzorom, ali v primerih, kjer ta pogodba ni odpovedana, predmet oziroma predmete programske opreme, za katerega oziroma katere je potekla licenca, oziroma je bilo v primeru storitev odpovedano ali je poteklo zagotavljanje takšne storitve; in (b) ima podjetje BlackBerry pravico blokirati kakršen koli prenos podatkov v takšno programsko opremo in/ali storitev in iz nje, ne da bi vas o tem obvestilo. Podjetje BlackBerry pooblašcate, da lahko po odpovedi ali poteku vaše licence za uporabo rešitve BBM ali katerega koli njenega dela izbriše vse datoteke, programe, podatke in elektronska sporocila v zvezi z vašim racunom za rešitev BBM ali njenim ustreznim delom, ne da bi vas o tem obvestilo. Ostali boste odgovorni za vse zneske, zapadle do in vkljucno z dnem zacetka veljavnosti odpovedi v zvezi z zadevnim delom vaše rešitve BBM in predmeti tretje osebe, vkljucno z zneski, ki bremenijo vaš pooblašceni nacin placevanja. V primeru, da podjetje BlackBerry odpove to pogodbo v skladu z dolocbami te pogodbe, ste mu dolžni placati vse provizije (vkljucno z razumnimi odvetniškimi honorarji in stroški) ter s tem povezane izdatke, ki jih je podjetje BlackBerry imelo pri uveljavljanju pravic iz te pogodbe.

16. Odgovornost za vašo rešitev BBM. Sami ste odgovorni za uporabo vaše rešitve BBM in soglašate s tem, da ste odgovorni za ter boste podjetju BlackBerry, skupini podjetij BlackBerry in njihovim dobaviteljem, naslednikom, zastopnikom, pooblašcenim distributerjem (vkljucno s ponudniki storitev povezave v omrežja) in prejemnikom prenesenih pravic ter vsem njihovim direktorjem, vodjem, zaposlenim in pogodbenim izvajalcem izplacali odškodnino za vso škodo, izgube, stroške ali izdatke (vkljucno z razumnimi odvetniškimi honorarji in stroški), ki so jih utrpeli zaradi uporabe vaše rešitve BBM ali v povezavi z njo, vkljucno s kakršno koli kršitvijo te pogodbe ali katerega koli dodatka k tej pogodbi (»izgube«) z vaše strani, in kakršne koli izgube, ki izhajajo iz zahtevkov ali postopkov, zacetih s strani tretje osebe. Nobeno pravno sredstvo, preneseno na podjetje BlackBerry, ni namenjeno kot izkljucujoce do katerega koli drugega pravnega sredstva, ki je zagotovljeno s to pogodbo ali dovoljeno po zakonu ali pravicnosti, niti se kot takšno ne razlaga, temvec so vsa takšna pravna sredstva kumulativna.

17. Jamstvo in zavrnitev odgovornosti.

ZAKONODAJE V NEKATERIH DRŽAVAH MORDA NE DOVOLJUJEJO OMEJITVE ODGOVORNOSTI ALI IZKLJUCITVE JAMSTEV, POGOJEV, POTRDITEV, GARANCIJ, ZAGOTOVIL ALI NAVEDB V POGODBAH S POTROŠNIKI IN V OBSEGU, V KATEREM STE POTROŠNIK, TAKŠNE IZKLJUCITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

(a) Rešitev BBM. Podjetje BlackBerry bo zagotavljalo rešitev BBM s primerno skrbnostjo in znanjem. Podjetje BlackBerry ne daje nobenih drugih obljub ali jamstev v zvezi z rešitvijo BBM in še posebej ne jamci ali daje kakršnega koli drugega podobnega zagotovila, da:

(i) bo vaša uporaba rešitve BBM brez prekinitev ali napak oziroma nenehno na voljo ali

(ii) vaša rešitev BBM, vkljucno s katerimi koli elektronskimi sporocili, vsebino ali informacijami, ki ste jih poslali ali prejeli oziroma shranili ali so bile shranjene v vašem imenu, ne bo izpostavljena izgubam, okvaram, napadom, virusom, motnjam, vdorom ali drugim varnostnim grožnjam, ali bo tocna, prenesena v nepoškodovani obliki ali v razumnem casu.

(b) Splošna jamstva.

(i) V NAJVECJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, RAZEN KOT JE IZRECNO DOLOCENO V TEJ POGODBI, VSI POGOJI, POTRDITVE, GARANCIJE, ZAGOTOVILA, NAVEDBE ALI JAMSTVA KAKRŠNE KOLI VRSTE, IZRECNA ALI NAKAZANA, VKLJUCNO S KATERIMI KOLI POGOJI, POTRDITVAMI, GARANCIJAMI, NAVEDBAMI ALI JAMSTVI O TRAJNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOCEN NAMEN ALI UPORABO, PRIMERNOSTI ZA TRŽENJE, TRŽNI KAKOVOSTI, NEKRŠITVI, ZADOVOLJIVI KAKOVOSTI ALI LASTNIŠTVU, ALI »NAPAKE V MATERIALU«, KOT TO DOLOCA VELJAVNA ZAKONODAJA (VKLJUCNO, CE STE PREBIVALEC BOSNE IN HERCEGOVINE, Z ZAKONODAJO O OBVEZNOSTIH BOSNE IN HERCEGOVINE, KOT JE OBCASNO SPREMENJENA, ALI CE STE PREBIVALEC HRVAŠKE, S HRVAŠKIM ZAKONOM O OBVEZNOSTIH (ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA, NN 3512005), KOT JE OBCASNO SPREMENJEN), RAZEN V OBSEGU, V KATEREM VELJAVNA ZAKONODAJA TO POSEBEJ PREPOVEDUJE, ALI KI KAKO DRUGACE IZVIRAJO IZ ZAKONSKIH PREDPISOV ALI OBICAJEV ALI POSLOVNE RABE, IN VSA DRUGA JAMSTVA, NAVEDBE, POGOJI, POTRDITVE ALI GARANCIJE KAKRŠNE KOLI VRSTE, BODISI IZRECNE ALI NAKAZANE, SE NA TEM MESTU ZAVRACAJO IN SO IZKLJUCENE.

(ii) V najvecjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vsa nakazana jamstva, potrditve, garancije, zagotovila, navedbe ali pogoji v zvezi s programsko opremo, v obsegu, v katerem ne morejo biti izkljuceni na nacin, kot je doloceno zgoraj, lahko pa so omejeni, v tej pogodbi omejeni na devetdeset (90) dni od datuma, ko ste prvic namestili programsko opremo v racunalnik.

(c) Predmeti tretje osebe in storitve tretje osebe, povezana spletna mesta.

(i) RAZEN V OBSEGU, V KATEREM VELJAVNA ZAKONODAJA TO POSEBEJ PREPOVEDUJE, STORITVE TRETJE OSEBE IN PREDMETI TRETJE OSEBE NISO POD NADZOROM PODJETJA BLACKBERRY, PODJETJE BLACKBERRY NE POTRJUJE NOBENIH POSEBNIH PREDMETOV TRETJE OSEBE ALI STORITEV TRETJE OSEBE IN NIMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA VAŠO IZBIRO, UPORABO, DOSTOP ALI IZVEDBO STORITEV TRETJE OSEBE ALI PREDMETOV TRETJE OSEBE.

(ii) PREJ NAVEDENO VELJA NE GLEDE NA TO: (a) KAKO (PRI)DOBITE DOSTOP DO PREDMETOV TRETJE OSEBE IN/ALI STORITEV TRETJE OSEBE, TJ. BODISI NEODVISNO OD PODJETJA BLACKBERRY ALI VAŠEGA ponudnika STORITEV povezave v omrežja, in (B) ALI SO KATERI KOLI TAKŠNI PREDMETI TRETJE OSEBE ALI STORITVE TRETJE OSEBE (VKLJUCNO S STORITVAMI povezave v omrežja) POTREBNi, DA SE LAHKO UPORABLJA CELOTNA VAŠA REŠITEV BBM ALI KATERI KOLI NJEN DEL.

(iii) BREZ OMEJEVANJA PREJ NAVEDENEGA, RAZEN V OBSEGU, V KATEREM VELJAVNA ZAKONODAJA TO POSEBEJ PREPOVEDUJE, PODJETJE BLACKBERRY ZAGOTAVLJA OZIROMA OMOGOCA DOSTOP DO VSEH PREDMETOV TRETJE OSEBE IN STORITEV TRETJE OSEBE, ALI KI JIH VI DRUGACE UPORABLJATE V POVEZAVI Z VAŠO REŠITVIJO BBM, »TAKŠNE, KOT SO« IN »TAKŠNE, KOT SO NA VOLJO«, BREZ POGOJEV, POTRDITEV, GARANCIJ, ZAGOTOVIL, NAVEDB ALI JAMSTEV KAKRŠNE KOLI VRSTE, PRI CEMER PODJETJE BLACKBERRY NE NOSI NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI DO VAS ALI DO KATERE KOLI TRETJE OSEBE, KI UVELJAVLJA ZAHTEVEK PREKO VAS, ZA KAKRŠNO KOLI ZADEVO V ZVEZI S PREDMETI TRETJE OSEBE ALI STORITVAMI TRETJE OSEBE, VKLJUCNO: (A) S TOCNOSTJO, PRENOSOM, PRAVOCASNOSTJO ALI TRAJNO RAZPOLOŽLJIVOSTJO TAKŠNIH PREDMETOV TRETJE OSEBE ALI STORITEV TRETJE OSEBE ALI KATEREGA KOLI DELA PROGRAMSKE OPREME, KI JE ZASNOVANA IZKLJUCNO ZA TO, DA OMOGOCI TAKŠEN DOSTOP; (B) Z DELOVANJEM ALI NEDELOVANJEM PREDMETOV TRETJE OSEBE ALI STORITEV TRETJE OSEBE ALI (C) Z INTEROPERABILNOSTJO PREDMETOV TRETJE OSEBE ALI STORITEV TRETJE OSEBE Z VAŠO CELOTNO REŠITVIJO bbm ALI NJENIM DELOM; ALI (D) Z DEJANJI ALI OPUSTITVAMI KATERE KOLI TRETJE OSEBE V ZVEZI S PREDMETI TRETJE OSEBE ALI STORITVAMI TRETJE OSEBE, VKLJUCNO V ZVEZI Z UPORABO VAŠIH PODATKOV S STRANI TRETJE OSEBE.

(iv) BREZ OMEJITVE PREJ NAVEDENEGA, RAZEN V OBSEGU, V KATEREM VELJAVNA ZAKONODAJA TO POSEBEJ PREPOVEDUJE, IZRECNO SOGLAŠATE, DA PODJETJE BLACKBERRY NI ODGOVORNO ZA NOBENE VIRUSE OZIROMA GROZILNE, OBREKLJIVE, OPOLZKE, ŠKODNE, ŽALJIVE ALI NEDOVOLJENE STORITVE TRETJE OSEBE, PREDMETE TRETJE OSEBE ALI ZA KATERE KOLI PREDMETE TRETJE OSEBE ALI STORITVE TRETJE OSEBE ALI PRENOS LE-TEH, KI KRŠIJO PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE TRETJE OSEBE. V ZVEZI S POVRACILNIM ZAHTEVKOM V PRIMERU KAKRŠNEGA KOLI TAKŠNEGA ZAHTEVKA GLEDE KATERIH KOLI PREDMETOV TRETJE OSEBE ALI STORITEV TRETJE OSEBE SE MORATE OBRNITI IZKLJUCNO NA USTREZNE TRETJE OSEBE.

Aplikacije bistvenega pomena. VAŠA REŠITEV BBM IN KATERI KOLI NJEN DEL NISTA PRIMERNA ZA UPORABO V APLIKACIJAH BISTVENEGA POMENA ALI V NEVARNIH OKOLJIH ALI OKOLJIH, KI ZAHTEVAJO BREZPOGOJNO VARNO UPRAVLJANJE ALI DELOVANJE, KAR MED DRUGIM VKLJUCUJE DELOVANJE JEDRSKIH OBJEKTOV, UPRAVLJANJE LETAL ALI KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV, NADZOR ZRACNEGA PROMETA, OHRANJANJE ŽIVLJENJA, SISTEME ZA UPRAVLJANJE OROŽJA ALI URGENTNO LOCIRANJE ALI DRUGE URGENTNE STORITVE. IZJAVLJATE IN JAMCITE, DA BOSTE VZDRŽEVALI PRIMERNE SISTEME ZA OBNOVITEV PODATKOV IN VARNOSTNO KOPIRANJE, TER V PRIMERU: (i) PREKINITVE UPORABE ALI STORITVE; ALI (ii) TEŽAV ALI NAPAK PRI PRENOSU PODATKOV; ALI (iii) IZGUBE ALI POŠKODBE PODATKOV; SOGLAŠATE, DA BOSTE TAKOJ: UBLAŽILI KAKRŠNE KOLI IN VSE IZGUBE IN ŠKODO TER TAKŠNE TEŽAVE SPOROCILI PODJETJU BLACKBERRY. BREZ OMEJEVANJA SPLOŠNE ZAVRNITVE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO V RAZDELKU 18(b) PODJETJE BLACKBERRY V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA NOBENO ŠKODO, KI IZHAJA IZ VAŠE UPORABE REŠITVE BBM ALI KATEREGA KOLI NJENEGA DELA V APLIKACIJAH BISTVENEGA POMENA ALI NEVARNIH OKOLJIH ALI OKOLJIH, KI ZAHTEVAJO BREZPOGOJNO VARNO UPRAVLJANJE ALI DELOVANJE, NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA TAKŠNA ŠKODA PREDVIDENA ALI NEPREDVIDENA, IN CELO, CE JE BILO PODJETJE BLACKBERRY OBVEŠCENO O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Programska oprema, prenesena iz spletne trgovine iTunes Store. V zvezi s katero koli programsko opremo, ki jo prenesete iz spletne trgovine iTunes Store, v primeru, da programska oprema ne izpolnjuje kakršnih koli veljavnih jamstev, lahko o tem obvestite podjetje Apple, ki vam bo povrnilo znesek (ce obstaja), ki ste ga placali za vašo kopijo programske opreme, in podjetje Apple ne bo imelo nobene druge odgovornosti za katere koli zahtevke, izgube, odgovornosti, škodo, stroške ali izdatke, do katerih je prišlo zaradi neizpolnjevanja kakršnega koli veljavnega jamstva.

18. Omejitve odgovornosti.

NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO OMEJITVE ALI IZKLJUCITVE ODGOVORNOSTI ZA POSLEDICNO, POSREDNO ALI DRUGO ŠKODO V POGODBAH S POTROŠNIKI IN V OBSEGU, V KATEREM STE POTROŠNIK, OMEJITVE ALI IZKLJUCITVE V TEM RAZDELKU ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

(a) V NAJVECJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, IN OB UPOŠTEVANJU POSEBNIH PRAVNIH SREDSTEV, DOLOCENIH V TEJ POGODBI, PODJETJE BLACKBERRY V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNO ZA KATERO KOLI OD NASLEDNJIH VRST ŠKODE: POSLEDICNO, EKSEMPLARICNO, NAKLJUCNO, POSREDNO, POSEBNO, KAZNOVALNO, MORALNO ALI KVALIFICIRANO ŠKODO, ŠKODO ZA IZGUBLJENI DOBICEK ALI PRIHODEK, IZPAD REALIZACIJE KAKRŠNIH KOLI PRICAKOVANIH PRIHRANKOV, MOTNJE POSLOVANJA, IZGUBO POSLOVNIH INFORMACIJ, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI ALI OKVARO OZIROMA IZGUBO PODATKOV ALI KRŠITEV VARNOSTI PODATKOV, NEZMOŽNOST PRENOSA ALI PREJEMA KATERIH KOLI PODATKOV, TEŽAVE, POVEZANE S KATERO KOLI APLIKACIJO, KI SE UPORABLJA V POVEZAVI Z VAŠO REŠITVIJO BBM, ALI KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNIH KOLI SPREMEMB ALI POSKUSOV SPREMEMB VAŠE REŠITVE BBM ALI KATEREGA KOLI NJENEGA DELA S STRANI KOGARKOLI DRUGEGA, KI NI PODJETJE BLACKBERRY, STROŠKE OKVARE SISTEMA, IZGUBO UPORABE VAŠE REŠITVE BBM ALI KATEREGA KOLI NJENEGA DELA ALI KATERIH KOLI STORITEV TRETJE OSEBE ALI PREDMETOV TRETJE OSEBE, STROŠKE NADOMESTNEGA BLAGA, STROŠKE KRITJA, PRIPOMOCKOV ALI STORITEV, STROŠKE KAPITALA ALI DRUGE PODOBNE PREMOŽENJSKE IZGUBE, KI IZHAJAJO IZ TE POGODBE ALI VAŠE REŠITVE BBM ALI SO V ZVEZI Z NJIMA, VKLJUCNO Z UPORABO, NEZMOŽNOSTJO UPORABE, DELOVANJEM ALI NEDELOVANJEM VAŠE REŠITVE BBM, NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA TAKŠNA ŠKODA PREDVIDENA ALI NEPREDVIDENA, IN CELO, CE JE BILO PODJETJE BLACKBERRY OBVEŠCENO O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

(b) V najvecjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, skupna odgovornost podjetja BlackBerry v nobenem primeru ne presega zneska, vecjega od: (i) zneska, ki ste ga placali za tisti del zadevne programske opreme; (ii) zneska, ki ste ga placali za ustrezno obdobje zadevne placane storitve; in (iii) pet (5) ameriških dolarjev.

(c) V najvecjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, v obsegu, v katerem je podjetje BlackBerry odgovorno do vas po tej pogodbi, podjetje BlackBerry odgovarja samo za škodo, nastalo v casu take odpovedi, zamude ali nedelovanja vaše rešitve BBM.

(d) Nic v tem razdelku ne omejuje odgovornosti podjetja BlackBerry do vas v primeru smrti ali telesne poškodbe do obsega, v katerem je nastala kot neposredna posledica malomarnosti podjetja BlackBerry, pod pogojem, da se kakršna koli odškodnina, placljiva s strani podjetja BlackBerry, zmanjša do obsega, v katerem ste vi ali kdo drug prispevali k nastanku škode.

(e) V NAJVECJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, JE VSAKA POGODBENA STRANKA DO DRUGE ODGOVORNA SAMO TOLIKO, KOT JE IZRECNO DOLOCENO V TEJ POGODBI, IN NIMA NIKAKRŠNE DRUGE POGODBENE, CIVILNE ODŠKODNINSKE, ZAKONSKE ALI DRUGACNE OBVEZNOSTI, DOLŽNOSTI ALI ODGOVORNOSTI.

(f) V NAJVECJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, OMEJITVE, IZKLJUCITVE IN ZAVRNITVE ODGOVORNOSTI V TEJ POGODBI: (i) VELJAJO NE GLEDE NA NARAVO VZROKA TOŽBE, ZAHTEVE ALI TOŽBE, KI JO VLOŽITE, KAR BREZ OMEJITEV VKLJUCUJE MALOMARNOST, CIVILNO ODŠKODNINSKO IN OBJEKTIVNO ODGOVORNOST, ZAKON, KRŠITEV POGODBE ALI KATERO KOLI DRUGO PRAVNO KATEGORIJO; (ii) OSTANEJO V VELJAVI TUDI PO TEMELJNI KRŠITVI ALI KRŠITVAH ALI PO TEM, KO SE IZGUBI BISTVENI NAMEN TE POGODBE ALI KATEREGA KOLI PRAVNEGA SREDSTVA, KI GA VSEBUJE; (iii) NE VELJAJO ZA ODŠKODNINSKE OBVEZNOSTI, NAVEDENE V TEJ POGODBI, ALI NEZAKONITE PRISVOJITVE ALI KRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE ENE POGODBENE STRANKE S STRANI DRUGE POGODBENE STRANKE ALI KRŠITVE RAZDELKOV TE POGODBE Z NASLOVI: »PRAVILA UPORABE REŠITVE BBM« (RAZDELEK 2), »UPORABA PROGRAMSKE OPREME« (RAZDELEK 3), »INTELEKTUALNA LASTNINA« (RAZDELEK 9), »OMEJITVE IZVOZA, UVOZA IN UPORABE TER LICENCE VLADE ZDRUŽENIH DRŽAV« (RAZDELEK 10), »VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV IN PREPOVED OBRATNEGA INŽENIRSTVA« (RAZDELEK 12) IN »UPORABNIŠKI PODATKI« (RAZDELEK 20), TER (iv) SKUPNO VELJAJO ZA PODJETJE BLACKBERRY ALI SKUPINO PODJETIJ BLACKBERRY, NJIHOVE NASLEDNIKE, PREJEMNIKE PRENESENIH PRAVIC IN POOBLAŠCENE DISTRIBUTERJE PODJETJA BLACKBERRY (VKLJUCNO S PONUDNIKI STORITEV POVEZAVE V OMREŽJA, KI DELUJEJO KOT POOBLAŠCENI DISTRIBUTERJI PODJETJA BLACKBERRY ZA PROGRAMSKO OPREMO).

(g) NOBEN VODJA, DIREKTOR, ZAPOSLENI, ZASTOPNIK, DISTRIBUTER, DOBAVITELJ (RAZEN PRODAJALCA PONUDB), PONUDNIK STORITEV, POGODBENI IZVAJALEC ALI KATERI KOLI PONUDNIK STORITEV POVEZAVE V OMREŽJA (RAZEN KOT JE DOLOCENO ZGORAJ) KATEREGA KOLI OD PODJETIJ V SKUPINI PODJETIJ BLACKBERRY NIMA V NOBENEM PRIMERU NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI, KI BI IZHAJALA IZ TE POGODBE ALI BI BILA Z NJO POVEZANA.

(h) POTRJUJETE IN SOGLAŠATE, DA ZAVRNITVE, IZKLJUCITVE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI, DOLOCENE V TEJ POGODBI, PREDSTAVLJAJO BISTVENO SESTAVINO TE POGODBE MED POGODBENIMA STRANKAMA IN DA BI V ODSOTNOSTI TAKŠNIH ZAVRNITEV, IZKLJUCITEV IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI: (i) BILE PROVIZIJE IN DRUGI POGOJI TE POGODBE BISTVENO DRUGACNI; IN (ii) BILA PRIZADETA ZMOŽNOST PODJETJA BLACKBERRY, DA PONUDI, IN VAŠA ZMOŽNOST, DA UPORABLJATE REŠITEV BBM, PROGRAMSKO OPREMO IN STORITVE V OKVIRU TE POGODBE IN/ALI ZMOŽNOST PODJETJA BLACKBERRY, DA OMOGOCI DOSTOP DO PREDMETOV TRETJE OSEBE IN STORITEV TRETJE OSEBE PREK VAŠE REŠITVE BBM.

19. Soglasje za zbiranje, uporabo, obdelavo, prenos, shranjevanje in razkritje (skupaj »obdelava« ali »obdelovanje«) informacij.

Osebni podatki, ki jih obdeluje skupina podjetij BlackBerry in njeni ponudniki storitev, bodo obravnavani v skladu s pravilnikom podjetja BlackBerry o zasebnosti (v tej pogodbi je navedena spletna povezava nanj, poleg tega si ga lahko ogledate na spletnem mestu www.blackberry.com/legal ali ga pridobite prek e-pošte legalinfo@blackberry.com). Ce živite v državi clanici Evropske Unije ali Evropskega gospodarskega prostora, je, kjer je to potrebno, upravljavec vaših osebnih podatkov podjetje BlackBerry, s katerim ste sklenili to pogodbo.

(a) Osebni podatki. Z uporabo rešitve BBM (ali katerega koli njenega dela), vkljucno z namestitvijo in/ali uporabo programske opreme, povezanih storitev povezave v omrežja ali ustvarjanjem BlackBerry ID-ja, lahko pride do obdelave vaših osebnih podatkov, kot je opredeljena v veljavni zakonodaji, oz. ce ste vi podjetje ali katera koli druga oblika pravnega subjekta, lahko pride do obdelave osebnih podatkov vaših zaposlenih in drugih posameznikov, ki jih pooblastite za uporabo vaše rešitve BBM v vašem imenu (skupno »uporabniki«), ki jo izvaja skupina podjetij BlackBerry in njeni ponudniki storitev, vaši ponudniki storitev povezave v omrežja in tretje stranke z izdelki ali storitvami, ki se uporabljajo v povezavi z vašo rešitvijo BBM. Odvisno od uporabljenih storitev lahko osebni podatki vkljucujejo informacije, kot so ime, prikazna slika, stanje, osebna sporocila, e-poštni naslov, telefonska številka, nastavitev jezika, BlackBerry ID, poverilnice in nastavitve za racun, informacije o napravi (npr. identifikatorji in model naprave), država in casovni pas, informacije o ponudniku storitev povezave v omrežja ter informacije o uporabi funkcij v vaši rešitvi BBM, v storitvah ali programski in strojni opremi, ki se uporablja v povezavi z vašo rešitvijo BBM. Odvisno od razpoložljivosti funkcij v rešitvi BBM lahko ta dostopa do informacij v imeniku, podatkov o lokaciji naprave, koledarja, fotografij in opomnikov, ki jih podjetje BlackBerry obdela za zagotavljanje funkcij, ki te informacije uporabljajo kot del rešitve BBM ali v povezavi z njo (npr. svojim stikom v imeniku lahko pošljete e-pošto ali sporocilo SMS, v katerem priporocite uporabo rešitve BBM). Soglašate, da lahko skupina podjetij BlackBerry takšne osebne podatke zbira neposredno od vas oz. jih pridobi od ponudnikov storitev povezave v omrežja ali tretjih strank z izdelki ali storitvami, ki se uporabljajo v povezavi z vašo rešitvijo BBM. Ce ste podjetje ali drug poslovni subjekt, morate zagotoviti, da ste pridobili vsa potrebna soglasja in pooblastila, na osnovi katerih lahko podajate soglasja, zahtevana v tem razdelku 19, ki zadevajo osebne podatke vaših uporabnikov, ki se zbirajo prek njihove uporabe vaše rešitve BBM.

(b) Nameni. V skladu s pravilnikom podjetja BlackBerry o zasebnosti lahko osebne podatke obdeluje skupina podjetij BlackBerry ter njeni ponudniki storitev, in sicer za namene, povezane s/z (i) razumevanjem in izpolnjevanjem vaših potreb in želja ter zagotavljanjem vaše rešitve BBM in BlackBerry ID-ja; (ii) razvijanjem novih ter izboljšanjem obstojecih izdelkov in storitev, vkljucno za komunikacijo z vami o teh izdelkih in storitvah; (iii) upravljanjem in razvijanjem poslovanja in dejavnosti skupine podjetij BlackBerry; ter (iv) skladnostjo z zakonskimi zahtevami in pravnimi predpisi. Poleg tega lahko podjetje BlackBerry uporabnikom da na voljo ali jim pošlje nadgradnje ali posodobitve oz. obvestila o nadgradnjah ali posodobitvah za programsko opremo ali druge izdelke in storitve podjetja BlackBerry, za programsko opremo, vsebino ali storitve tretjih strank ter povezane izdelke ali storitve.

(c) Storitve »v oblaku«. Potrjujete, da rešitev BBM omogoca sporocanje »v oblaku« in druge storitve, ki lahko vkljucujejo oddaljeni dostop, shranjevanje ali funkcijo varnostnega kopiranja, ki jo zagotavlja skupina podjetij BlackBerry ali njeni ponudniki storitev, ter soglašate, da lahko z uporabo takšnih storitev informacije, ki jih vnesete, zagotovite ali integrirate v takšne storitve (npr. prikazna imena in slike, sporocila so stanju, seznam stikov ali informacije o skupinah, koledar ter druge informacije o napravi, kot so opravila in vecpredstavnostne datoteke), obdela skupina podjetij BlackBerry za omogocanje storitev, ki so vam dane na voljo v skladu z vašo pogodbo s podjetjem BlackBerry, pri cemer jamcite, da ste pridobili vsa potrebna soglasja za posredovanje takšnih podatkov podjetju BlackBerry.

(d) Družabna funkcionalnost. Rešitev BBM vkljucuje »družabno funkcionalnost«, s katero vas drugi posamezniki lahko prepoznajo in se povežejo z vami oz. z njo izboljšate svojo izkušnjo storitve ali programske opreme oz. programske opreme ali storitev tretje stranke, ki so vkljucene v družabno funkcionalnost, ki jo daje na voljo podjetje BlackBerry. Ce takšno funkcionalnost uporabljate, soglašate, da bo vaša razpoložljivost za sodelovanje ali vzpostavljanje povezave z drugimi posamezniki sporocena takšnim posameznikom, pri si cemer bodo lahko takšni posamezniki ogledovali in komentirali vaš profil, prikazna imena, prikazne slike, sporocila o stanju, stanje clanstva in druge identifikatorje ali informacije. Primer: ce uporabljate storitev ali storitev tretje stranke, ki je integrirana v družabno platformo BBM, soglašate z naslednjim (ce takšna funkcionalnost obstaja): (i) vaši stiki v storitvi BlackBerry Messenger bodo videli, ali uporabljate takšno storitev oz. storitev tretje stranke; (ii) vaši stiki bodo videli vaš profil, programsko opremo in vsebino (npr. igre, glasbo ali druge vecpredstavnostne datoteke, odvisno od storitve ali programske opreme tretje stranke), ki ste jo prenesli, jo uporabljate ali je na voljo za skupno rabo kot del vaše uporabe storitve ali storitve tretje stranke, ter tudi komentarje, ki jih v zvezi z navedenim objavite sami ali jih objavljajo drugi; (iii) ko objavite komentarje o vaših stikih ali programski opremi ali vsebini, ki so jo takšni stiki prenesli ali jo uporabljajo kot del njihove uporabe storitve ali storitve tretje stranke, so lahko informacije o vas (npr. vaši komentarji, ime uporabniškega profila in prikazna slika) prikazane drugim stikom takšnih posameznikov; ter (iv) storitev ali storitev tretje stranke lahko vkljucuje avtomatizirano funkcionalnost, ki na osnovi vaših nastavitev in uporabe storitve ali programske opreme izvaja analizo za razvoj priporocil. Preverite ustrezne možnosti nastavitev za zadevne storitve ali programsko opremo za razpoložljive možnosti in prilagodite razpoložljivost ali nastavitve zasebnosti za takšne storitve ali programsko opremo.

(e) Integracija s storitvami tretje stranke. Rešitev BBM morda za svoje delovanje potrebuje storitve tretje stranke (npr. storitve povezave v omrežja). Ce se odlocite integrirati ali povezati svojo rešitev BBM s storitvami tretje stranke (npr. s storitvami, ki vam omogocajo uporabo vaše rešitve BBM v družabnih omrežjih ali drugih storitvah tretjih strank), podjetje BlackBerry pooblašcate za uporabo vaših poverilnic pri dostopu do storitve tretjih strank v vašem imenu ter obdelavo vaših osebnih podatkov, povezanih s takšnimi storitvami tretjih strank, in sicer za dostop do takšnih storitev tretjih strank za vašo osebno in/ali domaco uporabo. Obdelani podatki lahko vkljucujejo naslednje: (i) vaš BlackBerry ID ali drug ustrezen ID racuna, gesla, žetone za preverjanje pristnosti ali druge poverilnice za vsako takšno storitev tretje stranke ali druge racune, ki jih povežete z vašo rešitvijo BBM; (ii) informacije o vašem profilu racuna (npr. BlackBerry ID, vaša prikazna slika, prikazno ime, osebno sporocilo, stanje razpoložljivosti, državo, enolicni identifikator naprave itd.); (iii) informacije o stikih v napravi, (iv) oznako o aplikacijah ali storitvah tretjih strank, s katerimi ste povezali svoj racun programske opreme; ter (v) podatke o sejah, ki izvirajo iz vaše uporabe aplikacij ali storitev tretjih strank, s katerimi ste povezali svoj racun programske opreme (npr. visoki rezultati, ki ste jih dosegli pri igranju povezane igre tretje stranke ali aplikacije za prikaz v profilnem polju vašega racuna programske opreme, podatki neposrednega sporocanja, ki izvirajo iz klepetov v storitvi neposrednega sporocanja, ki ste jih izvedli prek aplikacije ali storitve tretje stranke in jih je omogocila funkcionalnost za neposredno sporocanje v programski opremi itd.). Poleg tega podjetje BlackBerry pooblašcate, da lahko razkrije osebne podatke zadevnim ponudnikom storitev tretjih strank (vkljucno s ponudniki storitev povezave v omrežja) za namen aktiviranja, zaracunavanja, dobave, servisiranja, vzdrževanja in deaktiviranja. Takšne storitve tretjih strank, do katerih se dostopa, niso pod nadzorom podjetja BlackBerry. Ce so vaši osebni podatki razkriti vašemu ponudniku storitev povezave v omrežja ali tretjim strankam z izdelki ali storitvami, ki se uporabljajo v povezavi z vašo rešitvijo BBM, zanje veljajo veljavne pogodbe in pravilniki o zasebnosti teh tretjih strank, pri cemer morate takšne pogoje pred uporabo storitev in programske opreme tretjih strank prebrati. Vec informacij je na voljo v možnostih ali meniju pomoci v programski opremi vaše naprave in programski opremi, kjer lahko, ce je to možno, prilagodite dodeljena dovoljenja in razpoložljive kontrolnike za takšne storitve in programsko opremo tretjih strank.

(f) Piškotki in podobne tehnologije. Skupina podjetij BlackBerry lahko uporablja »piškotke« (majhne delce podatkov, ki so shranjeni v vaši napravi) ali podobna orodja ter vam na podlagi anonimiziranih podatkov omogoca vpis v dolocene storitve, pri cemer s tem omogoca zašcito za vas in podjetje BlackBerry, poenostavlja uporabo storitev, prilagaja vašo izkušnjo, izvaja analize uporabe storitev in rešitve BBM ter izboljšuje njihove funkcije.

(g) Podpora in zagotavljanje kakovosti. Ce se na podjetje BlackBerry obrnete za pomoc oz. mu prek e-pošte ali orodij za prijavo, ki jih podjetje BlackBerry zagotovi za takšne namene, pošljete diagnostiko ali druge tehnicne podatke, soglašate s tem, da lahko skupina podjetij BlackBerry zbira tehnicne podatke, npr. identifikatorje naprav, ID strojne opreme, številko modela, stanje pomnilnika, informacije o operacijskem sistemu in okolju, stanje baterije, moc in povezave omrežij Wi-Fi/WLAN, radia ali brezžicnega omrežja, seznam namešcenih aplikacij, informacije o uporabi aplikacij, podatke o postopkih, ki se izvajajo, o konfiguraciji naprave, o dogodkih v sistemu ter ostale informacije, ki zadevajo stanje vaše naprave in programske opreme v vaši napravi, ki so lahko v pomoc pri diagnosticiranju težav. Takšne informacije se bodo uporabile za odpravljanje težav, podporo strankam, posodobitve programske opreme ter izboljšanje izdelkov in storitev podjetja BlackBerry v skladu s pravilnikom podjetja BlackBerry o zasebnosti. Ce analiza pokaže, da je vkljucen izdelek tretje stranke, bo morda podjetje BlackBerry v okviru postopka odpravljanja težave poslalo dolocen del diagnostike ali tehnicnih podatkov ponudniku izdelka tretje stranke. Potrjujete in soglašate, da se lahko klici z izdelki podjetja BlackBerry in njegovih ponudnikov snemajo za namene usposabljanja, zagotavljanja kakovosti, storitev za stranke in referenc.

(h) Shranjevanje sporocil. Vsebine sporocil, ki so bila dostavljena prek rešitve BBM, podjetje BlackBerry v okviru obicajnega poslovanja ne vzdržuje niti ne arhivira. Sporocila BBM se pošiljajo prek podatkovne storitve v strežnike, ki jih upravlja podjetje BlackBerry ali so upravljana v imenu podjetja BlackBerry, nato so preusmerjena na prejemnike, ce imajo prejemniki vzpostavljeno povezavo z internetom. Ko je sporocilo dostavljeno, ni vec shranjeno v naših strežnikih. Ce prejemnik nima vzpostavljene povezave z internetom, se nedostavljeno sporocilo v strežnikih, ki jih upravlja podjetje BlackBerry ali so upravljana v imenu podjetja BlackBerry, zadrži, dokler ni dostava omogocena oz. do trideset (30) dni, po preteku katerih je izbrisano iz naših strežnikov. Podjetje BlackBerry ne hrani vsebine nedostavljenih sporocil, ampak je ta shranjena neposredno v napravah pošiljatelja in prejemnika, razen ce jo izbrišeta. Ne glede na zgoraj navedeno lahko podjetje BlackBerry hrani podatke o prenosu, povezane s sporocili in napravami (npr. informacijo o datumu in casovnem žigu, povezano z uspešno dostavljenim sporocilom in napravami, povezanimi s tem sporocilom), ter tudi kakršne koli druge informacije, ki jih mora BlackBerry zbirati skladno z zakonodajo. Sporocila, poslana prek rešitve BBM, bodo po dostavi shranjena v naših strežnikih le krajši cas, saj jih bomo v skladu z našimi splošnimi pravilniki o hranjenju izbrisali in odstranili podatke za identifikacijo.

(i) Mednarodni prenosi. Soglašate in se strinjate s tem, da lahko v okviru zagotavljanja rešitve BBM (vkljucno z dostopom »v oblaku« in oddaljenim dostopom, shranjevanjem in funkcijo varnostnega kopiranja) skupina podjetij BlackBerry obdeluje podatke, ki lahko v nekaterih primerih vkljucujejo osebne podatke in vsebino komunikacij, v strežnikih, ki jih upravlja skupina podjetij BlackBerry ali so upravljana v imenu te skupine, znotraj ali zunaj pristojnosti, v kateri se nahajajo uporabniki, vkljucno s Kanado, Združenimi državami Amerike, Združenim kraljestvom ali drugimi državami Evropskega gospodarskega prostora, Singapurjem ali drugimi državami v azijsko-pacifiškem obmocju, Združenimi arabskimi emirati ali drugimi državami na Bližnjem Vzhodu, oz. drugimi državami, v katerih obstajajo sistemi, ki jih upravlja skupina podjetij BlackBerry ali so upravljani v imenu te skupine (to med drugim vkljucuje tudi podjetja BlackBerry Limited, BlackBerry Corporation, BlackBerry France S.A.S., BlackBerry Belgium BVBA, BlackBerry UK Limited, Research In Motion HK Limited, BlackBerry Singapore Pte. Limited, RIM Mobile Sci&Tech (China) Co., Ltd. in/ali Research In Motion Netherlands B.V. Kontaktne informacije skupine podjetij BlackBerry so na voljo na spletnem mestu www.blackberry.com). Ce so uporabniki prebivalci Evropskega gospodarskega prostora ali katere koli pristojnosti, za katero je za namen prenosa osebnih podatkov zunaj zadevne pristojnosti ali regije potrebno soglasje, soglašate s takšno obdelavo in jamcite, da ste za to od svojih uporabnikov pridobili vsa potrebna soglasja, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

(j) Prebivalci Madžarske. Ce ste prebivalec Madžarske, imate morda v okviru madžarske zakonodaje v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov na voljo dodatna pravna sredstva.

20. Uporabniški podatki. Poleg katerih koli razkritij, ki jih dovoljuje razdelek 19, vi in vaši uporabniki soglašate, da lahko skupina podjetij BlackBerry dostopa, hrani in razkriva vaše podatke in podatke vaših uporabnikov, vkljucno z osebnimi podatki, vsebino vaše komunikacije ali informacijami o uporabi funkcionalnosti vaše rešitve BBM, storitev ali programske in strojne opreme, ki se uporablja v povezavi z vašo rešitvijo BBM, kjer so takšni podatki (»uporabniški podatki«) podjetju BlackBerry na voljo, tretjim strankam, vkljucno s tujimi in domacimi vladnimi subjekti, ne da bi vas o tem predhodno obvestila v skladu z zakonodajo držav, v katerih se nahajajo skupina podjetij BlackBerry in njeni ponudniki storitev, drugi partnerji in podružnice, da se: (i) zagotovi skladnost s pravnimi postopki ali izvršljivo vladno zahtevo oz. drugo zahtevo, ki izhaja iz zakonodaje; (ii) sodeluje s tretjimi strankami pri preiskavi kršitev te pogodbe; ali (iii) sodeluje s sistemskimi skrbniki pri ponudnikih internetnih storitev, omrežjih ali racunalniških sistemih, da se izvrši ta pogodba. Jamcite, da ste za namen razkritja zgoraj opisanih uporabniških podatkov skupini podjetij BlackBerry ter za njihovo zbiranje, uporabo, obdelavo, prenos in/ali razkritje od svojih uporabnikov pridobili vsa potrebna soglasja, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

21. Dodelitev in prenos. Podjetje BlackBerry lahko prenese to pogodbo, ne da bi vas o tem predhodno obvestilo. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja BlackBerry (takšno soglasje lahko podjetje BlackBerry po lastni presoji zadrži ali mu doda nekatere pogoje) te pogodbe ne smete prenesti v celoti ali deloma, pri cemer bo vsak prenos brez predhodnega pisnega soglasja podjetja BlackBerry nicen in neveljaven. Podjetje BlackBerry lahko vse obveznosti iz te pogodbe izvede neposredno oz. lahko nekatere ali vse njegove obveznosti izvedejo njegovi izvajalci ali podizvajalci.

22. Obvestila. Razen ce ni v tej pogodbi doloceno drugace, se vsa obvestila (ali drugi nacini komunikacije) v okviru te pogodbe štejejo za predložena, ce so posredovana v pisni obliki in dostavljena osebno, prek kurirja ali odložena v poštni nabiralnik, s predhodno placano poštnino, registrirano pošto ali enakovredno pošto ali pošto s povratnico, naslovljeno na naslov za obracunavanje, ki ste ga posredovali podjetju BlackBerry, in naslovljena na BlackBerry UK Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Združeno kraljestvo, SL1 3XE, s pripisom Managing Director. BlackBerry vam lahko po lastni presoji posreduje obvestilo tudi v elektronski obliki. Elektronsko obvestilo se upošteva kot predloženo, kadar je preneseno na e-poštni naslov, ki ste ga posredovali podjetju BlackBerry. Ce podjetju BlackBerry niste posredovali nobenega e-poštnega naslova, se obvestilo upošteva kot predloženo, kadar je vidno objavljeno na spletnem mestu http://www.blackberry.com/legal/.

23. Višja sila. Ne glede na druge dolocbe v tej pogodbi se šteje, da nobena od pogodbenih strank ni kršila pogodbenih obveznosti, ce so ji to preprecili dejavniki, na katere ne more vplivati (vkljucno z dogodki, opredeljenimi v razdelku 17(a)(ii), s katerimi soglašate). To dolocilo ne upravicuje neizpolnjevanja obveznosti katere koli od pogodbenih strank glede placil drugi stranki v okviru te pogodbe.

24. Splošno.

(a) Upravicene tretje stranke. Podjetje BlackBerry, njegove podružnice ter direktorji, uradniki in uslužbenci teh podružnic so upravicene tretje stranke za namen razdelkov te pogodbe »Nujne storitve« (razdelek 8), »Odgovornost za rešitev BBM« (razdelek 16), »Omejitve odgovornosti« (razdelek 18) ter »Jamstvo, omejitev odgovornosti« (razdelek 17), kot bi bila vsaka stranka pogodbena stranka te pogodbe, v skladu s tem razdelkom in dolocbami angleškega Zakona o pogodbah (Pravice tretjih strank) 1999 (v nadaljevanju »zakon o tretjih strankah«). Ponudniki vsebine za storitve so tretje osebe, upravicene do zašcite in omejitve uporabe svoje vsebine, kot je opredeljeno v razdelkih »Pravila uporabe rešitve BBM« (razdelek 2) ter »Intelektualna lastnina« (razdelek 9), kot bi bila vsaka stranka pogodbena stranka te pogodbe, v skladu s tem razdelkom in dolocbami zakona o tretjih strankah. Nobena stranka, ki ni pogodbena stranka te pogodbe, nima nobenih pravic v okviru te pogodbe ali zakona o tretjih strankah, razen ce je v tej pogodbi ali v zakonu o tretjih strankah izrecno navedeno drugace. Ce ste programsko opremo prenesli iz spletne trgovine Apple iTunes Store, potrjujete in soglašate, da so Apple Inc. in njegove hcerinske družbe upravicene tretje stranke te licencne pogodbe, ki imajo na podlagi vašega soglasja s pogoji te pogodbe pravico, da v povezavi z vašo uporabo rešitve BBM na platformi iOS izvršijo dolocila te pogodbe proti vam kot upravicena tretja stranka (pri cemer se šteje, da so sprejeli to pravico). Poleg tega potrjujete in soglašate, da Apple Inc. in njegove podružnice niso odgovorni za rešitev BBM, za obravnavanje morebitnih zahtevkov glede te storitve, ki ga vložite vi ali tretja oseba, ali za zagotavljanje vzdrževanja ali podpore za to storitev.

(b) Odpovedi za primer kršitve. Šteje se, da se nobena stranka ni odpovedala nobeni pravici v tej pogodbi ali jo izgubila na podlagi napake, zakasnitve ali katere koli druge zakonske ali enakopravne doktrine, razen ce je taka odpoved podana v pisni obliki in jo podpiše pooblašceni podpisnik stranke, proti kateri se zahteva izvršitev take odpovedi. Odpoved katerega koli dolocila ali kršitev poljubnega dolocila v tej pogodbi v enem primeru ne pomeni odpovedi v povezavi s katerim koli drugim primerom.

(c) Veljavnost. Pogoji, dolocila in jamstva v tej pogodbi, ki so v svojem smislu in kontekstu namenjena za to, da veljajo v navedenem obdobju izvajanja, veljajo tudi po koncu izvajanja oziroma preklicu ali prekinitvi te pogodbe, vkljucno z razdelki o odškodnini.

(d) Veljavna zakonodaja in reševanje sporov. To pogodbo zakonsko ureja in razlaga zakonodaja, veljavna v angliji in Walesu, pri cemer je zakonodaja, ki ureja kolizijo zakonov, izkljucena. Pogodbeni stranki soglašata, da je Konvencija Združenih narodov glede pogodb na podrocju mednarodne prodaje blaga v celoti izkljucena iz uporabe v tej pogodbi.

Soglašate, da se nepreklicno odpovedujete kakršnim koli ugovorom glede kraja dogodka, ugovorom forum non conveniens ali ugovorom na podlagi morebitnih podobnih razlogov, nepreklicno soglašate z vrocitvijo sodnega poziva po pošti ali na kakršen koli drug nacin, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ter nepreklicno soglašate s pristojnostjo sodišc v Angliji. Vi in podjetje BlackBerry soglašata z osebno pristojnostjo teh sodišc. Ce vam veljavna zakonodaja ne dovoljuje soglasja s pristojnostjo in krajem zgoraj omenjenih sodišc, v primeru morebitnih sporov v okviru te pogodbe obvelja pristojnost in kraj lokalnih sodišc. Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da morebitnih sporov ne bosta reševali v okviru sojenja pred poroto, in se odpovedujeta vsem pravicam do sojenja pred poroto v vseh zadevah v povezavi s to pogodbo. Brez predhodnega pisnega soglasja podjetja BlackBerry ni dovoljeno združevanje ali skupno obravnavanje sporov med strankama ali sporov, ki vkljucujejo tretje osebe.

Nobeno predhodno dolocilo strankama ne preprecuje uporabe ukrepov pravnega varstva s prepovedjo ali drugih enakopravnih ukrepov na katerem koli pristojnem sodišcu. Natancneje, BlackBerry ima na sodišcu pravico zaceti sodni ali enakopraven postopek, vkljucno z uporabo ukrepov pravnega varstva (ali enakovrednega pravnega sredstva v vaši sodni pristojnosti), za zahtevke ali spore glede: (i) placilnih zneskov, ki jih dolgujete podjetju BlackBerry v povezavi s pridobitvijo rešitve BBM ali katerega koli dela te rešitve (ce je primerno), in (ii) kršitve ali zagrožene kršitve dolocil v razdelkih »Pravila uporabe rešitve BBM« (razdelek 2), »Uporaba programske opreme« (razdelek 3), »Intelektualna lastnina« (razdelek 9), »Omejitve izvoza, uvoza in uporabe ter licence vlade Združenih držav« (razdelek 10), »Varnost, racuni in gesla« (razdelek 11), »Zaupnost in nedovoljeni povratni inženiring« (razdelek 12) ter »Ucinek prekinitve« (razdelek 15).

(e) Neodvisnost. Ce pristojni organ v doloceni sodni pristojnosti ugotovi, da je razdelek, klavzula, dolocilo ali stavek (ali njegov del – v nadaljevanju »del«) te pogodbe nezakonit, neveljaven ali neizvršljiv, takšna ugotovitev ne bo vplivala na: (i) zakonitost, veljavnost in izvršljivost preostalih delov te pogodbe ali (ii) zakonitost, veljavnost ter izvršljivost tega dela v kateri koli drugi sodni pristojnosti, pri cemer bo ta del po možnosti omejen in šele nato locen (ce je treba) v obsegu, ki bi zagotovil veljavnost in izvršljivost pogodbe.

(f) Jezik. Ce se ta pogodba prevede iz anglešcine v drug jezik, v primeru morebitnega spora ali pomenskega neskladja med angleško in prevedeno razlicico prevlada angleška razlicica. Razen in samo v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja v vaši državi, vsa nesoglasja, spori, mediacije, arbitraže in sodni postopki v povezavi s to pogodbo potekajo v angleškem jeziku, vkljucno z vso korespondenco, ugotovitvami, predlogi, vlogami, spisi, ustnimi navedbami, utemeljitvami, ustnimi utemeljitvami ter odlocbami ali sodbami.

(g) Celotna pogodba. Ta pogodba (ki za namene morebitnih aneksov k tej pogodbi v povezavi z njihovo vsebino vkljucuje izraze iz teh aneksov) predstavlja celotno pogodbo med pogodbenima strankama v povezavi s predmetom te pogodbe, pri cemer ne veljajo nobene druge dolocbe, dogovori, komunikacije, predstavitve, jamstva, obveze, sporazumi ali soglasja med strankama glede programske opreme, razen tistih, ki jih opredeljuje ta pogodba. Na glede na prejšnja dolocila lahko uporabo drugih delov rešitve BBM urejajo druge pogodbe med pogodbenima strankama. Ta pogodba nadomešca vse prejšnje ali trenutne dolocbe, dogovore, komunikacije, predstavitve, jamstva, obveze, sporazume ali soglasja med strankama v pisni ali ustni obliki glede predmeta te pogodbe, pri cemer potrjujete, da se pri sklenitvi pogodbe niste opirali na navedeno. Ta pogodba se lahko kadar koli dopolni na podlagi skupnega dogovora obeh pogodbenih strank. Razen ce to izrecno onemogoca pristojni zakon, si BlackBerry nadalje pridržuje pravico, da lahko na podlagi lastne presoje spremeni to pogodbo na potencialni osnovi, tudi za namene vkljucitve zakonskih ali zakonsko opredeljenih sprememb (vkljucno s spremembami za namene izvršljivosti te pogodbe) ali sprememb na podrocju poslovnih praks, pri cemer vam posreduje obvestilo v elektronski obliki (kot je opredeljeno v zgornjem razdelku Obvestila) ali z objavo sprememb na naslovu http://www.blackberry.com/legal. Redno preverjajte, ali so na tem spletnem mestu objavljene morebitne spremembe. Ce uporabljate rešitev BBM vsaj šestdeset (60) dni po izdaji obvestila o spremembah, soglašate s sprejetjem teh sprememb. Ce imate pomisleke glede sprememb, posredujte svoja vprašanja na naslov legalinfo@blackberry.com v roku šestdesetih (60) dni po izdaji obvestila.

(h) Skladnost z zakoni. Vse licence, registracije in odobritve, ki jih za izvajanje ter izvršitev te pogodbe ali katerih koli povezanih licencnih pogodb zahtevajo vladni organi ali pristojna zakonodaja v vaši sodni pristojnosti, hranite in vzdržujete na svoje stroške. Zlasti in v izogib dvomu boste pri namestitvi in uporabi rešitve BBM zagotavljali skladnost z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, vkljucno s pridobitvijo potrebnih licenc, registracijo ter odobritvijo uvažanja in uporabe katere koli programske opreme, ki vkljucuje komercialno šifriranje ali drugo varnostno funkcijo, ki jo zahteva veljavna zakonodaja, s strani pristojnih vladnih organov. Podjetju BlackBerry morate posredovati vsa zagotovila in uradne dokumente, ki jih lahko obcasno zahteva za preverjanje vaše skladnosti s to obveznostjo. Brez omejevanja zgornjih navedb se za dostop do storitev in storitev tretjih strank z lokacij zunaj držav, v katerih podjetje BlackBerry ali pristojna tretja stranka zagotovi njihovo razpoložljivost, odlocite na lastno pobudo, pri cemer ste odgovorni za skladnost z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, vkljucno s tistimi, ki se nanašajo na izvažanje, uvažanje, uporabo, prenos in/ali komunikacijo dolocene storitve ali storitve tretje stranke ter povezane vsebine, elementov tretjih strank ali programske opreme. Nadalje, BlackBerry ne daje nobenih zagotovil, da so rešitev BBM in elementi tretjih strank, ki so povezani s storitvijo ali na voljo prek nje, ustrezni ali razpoložljivi za uporabo na vseh lokacijah. Soglašate, da ne boste prenašali (ali kako drugace dostopali do) programske opreme ali elementov tretje stranke (ali poskušali storiti tega), kjer je to nezakonito. Brez omejevanja zgornjih navedb soglašate, da v primeru, ce veljavni zakon prepoveduje uporabo funkcij video in/ali glasovnih klicev, kot je funkcija rešitve BBM za video ali glasovni klepet (vkljucno zaradi prepovedi medsebojne izmenjave podatkov, video funkcij ali uporabe interneta v okviru vaše sodne pristojnosti, zaradi nedosežene starostne omejitve ali zaradi zakonov v povezavi z nujnimi storitvami), ne boste prenašali ali uporabljali funkcij storitve ali izdelkov rešitve BBM in/ali da ste sami odgovorni za alternativne nacine dostopa do nujnih storitev.

(i) Razširjeni pojmi. Izraza »vkljucuje« in »kot je« je treba razumeti kot »vkljucuje brez omejitve« in »kot je (brez omejitve)«, odvisno od primera.

CE IMATE VPRAŠANJA ALI POMISLEKE V ZVEZI S POGOJI ALI DOLOCILI TE POGODBE, POŠLJITE PODJETJU BLACKBERRY E-POŠTO NA NASLOV legalinfo@blackberry.com.