KUSHTET E SHËRBIMIT TË BBM

JU LUTEM LEXOJENI KËTË DOKUMENT ME KUJDES PËRPARA SE TË PËRDORNI OSE INSTALONI DHE PËRDORNI SOFTUERIN BBM NËPËRMJET TË CILIT BËHET I AKSESUESHËM SHËRBIMI. KJO MARRËVESHJE PËRMBAN PARASHIKIME QË KUFIZOJNË OSE PËRJASHTOJNË PËRGJEGJËSITË E BLACKBERRY NDAJ JUSH OSE NË TË KUNDËRT DO TË NDIKOJË NË TË DREJTAT TUAJA LIGJORE. KJO MARRËVESHJE NUK I PREK TË DREJTAT TUAJA TË DETYRUESHME STATUTORE TË ZBATUESHME NË JURIDIKSIONIN TUAJ, NË MASËN QË JU MUND TË JENI TË AUTORIZUAR NDAJ KËTYRE TE DREJTAVE TË DETYRUESHME STATUTORE.

Këto Kushte të Shërbimit të BBM-së ("Marrëveshja") përbëjnë një marrëveshje ligjore midis jush: individualisht nëse ju e pranoni atë me vullnetin tuaj; ose nëse ju jeni autorizuar të aksesoni ose përdorni Zgjidhjen BBM (sic përcaktohet më poshtë) në emër të shoqërisë suaj apo një entiteti tjetër, ndërmjet entitetit për interes të të cilit ju veproni (në cdo rast "Ju") dhe BlackBerry UK Limited, Company No. 4022422 ("BlackBerry") zyra e regjistruar e së cilës ndodhet në 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE (së bashku "Palët" dhe individualisht një "Palë").

DUKE KLIKUAR OSE PËRDORUR ZGJIDHJEN BBM OSE NJË PJESË TË SAJ, JU I PRANONI KUSHTET DHE AFATET E KËSAJ MARRËVESHJEJE. NËSE KENI NDONJË PYETJE OSE SHQETËSIM NË LIDHJE ME KUSHTET E KËSAJ MARRËVESHJEJE, JU LUTEM KONKTAKTONI BLACKBERRY NË LEGALINFO@blackberry.COM.

NËSE PËRPARA TENTATIVES SË PARË NË TË CILËN JU AKTIVIZONI OSE PËRDORNI NJË PJESË TË ZGJIDHJES SUAJ BBM, JU VENDOSNI TË MOS PRANONI KËTO KUSHTE SHËRBIMI, JU NUK KENI TË DREJTË TË PËRDORNI ZGJIDHJEN BBM DHE JU DUHET TË: (A) Ç'INSTALONI ME SHPEJTËSI OSE TË FSHINI CDO SOFTUER (SIC PËRCAKTOHET MË POSHTË); DHE (B) NËSE JU KENI PAGUAR PËR PËRDORIMIN E ZGJIDHJES BBM, KËRKONI NJË SHPËRBLIM NGA BLERËSI I APLIKUESHËM I REGJISTRIMIT OSE PROCESORI PAGUESE NË PËRPUTHJE ME POLITIKËN E TYRE TË APLIKUESHME TË SHPËRBLIMIT.

1.Përkufizime. Përvec kur konkteksti e kërkon ndryshe, termat e mëposhtëm kanë kuptimet e përcaktuara si më poshtë (dhe ku konteksti pranohet kështu, njëjësi do të përfshijë shumësin dhe anasjelltas).

"Shërbim Hapsinor" do të thotë shërbime të rrjetit wireless të një zone të shtrirë- gjerësisht, shërbime rrjeti të tjera (duke përfshirë rrjetin wireless të zonës lokale, satelitore dhe shërbime Interneti) dhe cdo shërbim tjetër i siguruar nga Ofruesi(t) Juaj i Shërbimit Hapsinor për përdorim në lidhje me Zgjidhjen tuaj BBM.

"Ofrues i Shërbimit Hapsinor" do të thotë një entitet që ofron Shërbime Hapsinore.

"Zgjidhja BBM" do të thotë zgjidhja e mesazhimit në cast të BBM (e njohur gjithashtu si BlackBerry Messenger), e cila është e përbërë nga Shërbimet dhe Softueri së bashku me Dokumentacionin e aplikueshëm.

"BlackBerry ID" do të thotë kredencialet e logimit të përdorura nga Ju për të loguar në Zgjidhjen Tuaj BBM dhe produktet e shërbimet që mbështesin kredencialet e logimit të BlackBerry ID.

"Përmbajtje" do të thotë cdo e dhënë, tekst, muzikë, tingull, zile, fotografi, grafikë, video, mesazh, tag, ose ndonjë material tjetër dixhital ose ndonjë informacion tjetër dixhital.

"Dokumentacion" do të thotë dokumentacion i përdoruesit të fundit të standartit të zbatueshëm, duke përfshirë, të gjitha kodet e veprimit, udhëzimet, ose rregullat e përgatitura dhe pajisura nga BlackBerry për Zgjidhjen BBM. Për siguri, Dokumentacioni nuk përfshin asnjë dokument të përdoruesit të fundit që është përgatitur nga ndonjë person tjetër i ndryshëm nga BlackBerry ose ndonjë modifikim i bërë dokumentit nga ndonjë person tjetër i ndryshëm nga BlackBerry.

"Pajisje" do të thotë cdo pajisje, të tilla si smartphone ose tablet, në të cilin Softueri ose një pjesë e tij, është dizenjuar dhe autorizuar nga BlackBerry të funksionojë dhe posedohet ose kontrollohet nga Ju.

"Shërbimet e Paguara" do të thotë Shërbime për të cilat Ju duhet të regjistroheni dhe t'i paguani BlackBerry-t ose blerësit të regjistruar të aplikueshëm ("MoR") ose procesorit pagues një tarifë për të marrë shërbim.

"Shërbim(e)" do të thotë shërbime të mundësuara për Ju nga ose në emër të BlackBerry ose një dege të Blackberry për përdorim si pjesë e Zgjidhes BBM, duke përfshirë mesazhim teksti një-nga-një dhe në grup, shërbime videoje dhe thirrje me zë (kur dhe ku është e mundur) dhe shërbimi i BlackBerry ID, por fakti se BlackBerry co-brands (përdor edhe një markë tjetër) Shërbimin e një Pale të Tretë nuk do të thotë se e bën atë një Shërbim të tijin.

"Softuer" do të thotë applikimi i klientit BBM që ofron akses ndaj Shërbimeve, dhe cdo softueri tjetër që Ju është ofruar nga BlackBerry sipas kësaj Marrëveshjeje, në cfarëdolloj forme, të ofruara në mesatare ose mënyrë ose më pas të instaluara ose përdorura (dhe të cilat mund të përbëhen nga softuer, dosje, dokumenta, lidhje, dhe Përmbajtje, e cila teknikisht mund të konsiderohet ose jo kod softueri; dhe Komponentë të Palëve të Treta). Termi "Softuer" nuk përfshin asnjë Softuer të Palëve të Treta ose Mjete të Palëve të Treta, edhe nëse Softueri i Palëve të Treta ose Mjeti i Palëve të Treta shpërndahet nga BlackBerry ose në emër të BlackBerry, ose Softueri i Palëve të Treta ose Mjeti i Palëve të Treta i shoqëruar, është ofruar me, ose funksionon në lidhje me Zgjidhjen BBM.

"Komponentët e Palëve të Treta" do të thotë softuer dhe lidhje, të licensuara nga BlackBerry nga një palë e tretë për inkorporim në Softuer, dhe shpërndahet si një pjesë integrale e atij Softueri me markën BlackBerry, por nuk përfshin Softuer të një Pale të Tretë.

"Përmbajtje e Palëve të Treta" do të thotë Përmbajtje në pronësi të një pale të tretë.

"Mjete të Palëve të Treta" do të thotë Përmbajtje e Palëve të Treta dhe Produkte të Palëve të Treta.

"Produkte të Palëve të Treta" do të thotë Pajisje dhe Softuer të Palëve të Treta dhe cdo produkt tjetër tregtar që nuk janë produkte BlackBerry.

"Shëbime të Palëve të Treta" do të thotë shërbime të ofruara nga një palë e tretë, duke përfshirë Shërbimet Hapsinore, shërbimet e ofruara nga një palë e tretë MoR ose procesor pagues, dhe cdo website që nuk operohet nga BlackBerry.

"Softuer i Palëve të Treta" do të thotë aplikime softueri të ndara në pronësi të një pale të tretë që janë ofruar ose ndryshe janë mundësuar me, në ose nëpërmjet Zgjidhjes BBM.

"Përmbajtja Juaj" do të thotë cdo Përmbajtje që Ju paraqisni ose ndryshe e bëni të mundur ndaj një Shërbimi ose Shërbimi të Palëve të Treta.

2. Rregullat e Përdorimit të Zgjidhjes BBM. Ju jeni përgjegjës për të gjitha aktivitetet në lidhje me përdorimin e Zgjidhjes Suaj BBM, dhe Ju do të siguroni se:

(a)Zgjidhja Juaj BBM, ose cdo pjesë e saj, është përdorur në përputhje me këtë Marrëveshje, të gjitha ligjet dhe rregulloret e zbatueshme dhe Dokumentacioni i zbatueshëm;

(b)Ju jeni të paktën 13 vjec dhe madje mbi moshën madhore, një minoren i emancipuar, ose jeni nën kujdesin ligjor prindëror ose të kujdetarit dhe jeni me zotësi të plotë dhe i aftë për të lidhur këtë Marrëveshje. Në cdo rast, Ju konfirmoni që Ju jeni të paktën 13 vjec pasi Zgjidhja BBM dhe BlackBerry ID nuk janë për fëmijë nën 13 vjec. Nëse jeni nën 13 vjec, Ju e keni të ndaluar të përdorni Zgjidhjen BBM ose të merrni BlackBerry ID. Nëse ju do të lidhni këtë Marrëveshje në emër të një shoqërie ose entiteti tjetër, Ju përfaqësoni dhe garantoni se Ju keni autoritetin për të lidhur këtë Marrëveshje në emër të kësaj shoqërie ose entiteti tjetër.

(c)Cdo informacion që ofrohet tek BlackBerry ose distributorët e tij të autorizuar sipas kësaj Marrëveshjeje, përfshirë regjistrimin për të përdorur Zgjidhjen BBM ose marrjen e një llogarie për përdorim me Zgjidhjen Tuaj BBM, duke përfshirë një BlackBerry ID, është i vërtetë, i saktë, aktual dhe i plotë, dhe për aq kohë sa Ju do vazhdoni të përdorni Zgjidhjen BBM ose të mbani një llogari, Ju do ta azhornoni këtë informacion për ta mbajtur atë të vërtetë, të saktë dhe të plotë;

(d)Me dijeninë tuaj, pas kryerjes së këtyre kërkesave sic do të kryente cdo person i arsyeshëm në pozitat tuaja, ju nuk duhet të përdorni ose lejoni të tjerët të përdorin Zgjidhjen BBM, ose një pjesë të saj, në izolim ose me cdo Mjet të Palëve të Treta ose Shërbim të Palëve të Treta, në një mënyrë të tillë që në gjykimin e BlackBerry, duke vepruar në mënyrë të arsyeshme, degradon ose ndikon negativisht cdo softuer, harduer, sistem, rrjet, Përmbajtje, ose shërbim, të përdorur nga cdo person, duke përfshirë BlackBerry ose një Ofrues Shërbimi Hapsinor, ose ndryshe ka një efekt dëmtues për BlackBerry ose degët dhe filialet e tij ("Grupi i Shoqërive BlackBerry"), një Ofrues i Shërbimit Hapsinor ose ndonjërit prej klientëve ose infrastrukturës ose produkteve ose shërbimeve të tij përkatëse, dhe Ju duhet të ndërprisni menjëherë një aktivitet të tillë pas dërgimit të njoftimit të BlackBerry-t për të njëjtën gjë tek Ju;

(e)Zgjidhja Juaj BBM, ose cdo pjesë e saj, nuk duhet të përdoret për të transmetuar, publikuar, postuar, shkarkuar, shpërndarë ose qarkulluar cdo Përmbajtje të papërshtatshme, profane, shqetësuese, abuzive, ofenduese, përcmuese, të pahijshme, ilegale ose mashtruese;

(f)Zgjidhja juaj BBM, ose cdo pjesë e saj, nuk duhet të përdoret për të kryer ose tentuar për të kryer një krim ose për të lehtësuar kryerjen e ndonjë krimi ose akti tjetër ilegal apo fajtor, përfshirë shkarkimin, mbledhjen, ruajtjen, postimin, transmetimin, komunikimin ose ndryshe bërjen të vlefshme të cdo informacioni ose materiali që Ju nuk keni të drejtë ta mblidhni, ruani ose bëni të vlefshëm, përfshirë sipas cdo ligji ose sipas kontratës ose në shkelje të cdo detyrimi, në shkelje të ligjeve ose të drejtave të privatësisë, kumar të paligjshëm, ose cdo veprim që do të shkelte, dhunonte ose cënonte cdo të drejtë të pronësisë intelektuale dhe/ose të drejta të tjera të pronësisë intelektuale të ndonjë pale të tretë (duke përfshirë kopjimin dhe shpërndarjen e softuerit ose Përmbajtjes për të cilën Ju nuk keni të drejtë ta kopjoni dhe shpërndani, ose të shmangni në mënyrë të paligjshme cdo mbrojtje menaxhuese të të drejtave dixhitale);

(g)Zgjidhja juaj BBM, ose cdo pjesë e saj, nuk përdoret për të shkarkuar, postuar, transmetuar, ose ndryshe bërë të vlefshme ndonjë softuer ose Përmbajtje që përmban ndonjë (i) virus, Trojan horse, worm, backdoor, mekanizëm mbylljeje, kod me qëllim të keq, sniffer, bot (softuer), mekanizëm drop dead ose spyware; ose (ii) ndonjë softuer ose Përmbajtje tjetër që ka të ngajrë ose mundësi të (A) ketë një impakt të pafavorshëm në performancën e (B) c'aktivizon, korrupton ose shkakton dëm tek, ose (C) shkakton ose mundëson akses të paautorizuar ndaj ose ndalon akses të autorizuar ndaj, ose ndosh të përdoret për qëllime të paautorizuara ose të papërshtatshme, ndonjë softuer, harduer, shërbime, sisteme ose të dhëna ("Malëare") (dhe, nëse ju viheni në dijeni të existencës të ndonjë Malëare në ose në lidhje me Zgjidhjen BBM, Ju duhet të njoftoni menjëherë BlackBerry-n);

(h)Ju nuk duhet të shisni, merrni ose jepni me qira, ose transferoni, Softuerin ose cdo Përmbajtje, ose një pjesë të saj, të bërë të vlefshme tek Ju si pjesë e Zgjidhjes BBM, ose të drejtën Tuaj ndaj Zgjidhjes BBM ose një pjese të saj, ndaj cdo personi tjetër, pa marrë më parë leje të shprehur me shkrim nga BlackBerry;

(i)Ju nuk duhet të tentoni të fitoni akses të paautorizuar ndaj cdo Shërbimi, llogarie tjetër, sistemi kompjuterik ose rrjeti të lidhur me një Shërbim, nëpërmjet hacking (virusimit), heqjes së fjalëkalimit ose në cdo formë tjetër, ose të merrni apo tentoni të merrni cdo material ose informacion të mundësuar nëpërmjet një Shërbimi nëpërmjet cdo forme që jo qëllimisht është bërë e vlefshme për Ju nga Zgjidhja BBM;

(j)Zgjidhja Juaj BBM, ose cdo pjesë e saj nuk duhet të përdoret për të personifikuar ndonjë person ose entitet, ose për të thënë në pavërtetësi ose ndryshe mashtruar për lidhjen Tuaj me një person ose entitet, ose për të krijuar një identitet fals për të mashtruar të tjerët, duke përfshirë shpifjet dhe ofendimet; dhe

(k)Ju duhet të bashkëpunoni me BlackBerry dhe jepni informacionin e kërkuar nga BlackBerry për të ndihmuar BlackBerry në hetimin dhe përcaktimin nëse ka patur një shkelje të kësaj Marrëveshjeje dhe i jepni BlackBerry ose një auditi të pavarur të caktuar nga BlackBerry akses për ambjentet dhe Pajisjet ku ndodhet ose është përdorur Zgjidhja BBM dhe cdo regjistrim i shoqëruar me të. Nëpërmjet kësaj ju autorizoni BlackBerry-n të bashkëpunojë me: (i) autoritetet zbatuese të ligjit për hetimin e shkeljeve kriminale të dyshuara; (ii) palët e treta në veprimet hetuese në shkelje te kësaj Marrëveshjeje; dhe (iii) administratorët e sistemit tek ofruesit e shërbimit të Internetit, rrjeteve ose pajisjeve kompjuterike për të zbatuar këtë Marrëveshje. Një bashkëpunim i tillë mund të përfshijë BlackBerry që zbulon username Tuaj, adresën IP, ose cdo informacion tjetër personal.

3.Përdorimi i Softuerit.

a) Licensa. Pjesë të Zgjidhjes BBM kërkojnë që Ju të merrni dhe përdorni Softuerin për të patur akses ndaj Shërbimeve. Sipas kësaj Marrëveshjeje, Softueri është i licensuar dhe jo i shitur. Licensa juaj për të përdorur Softuerin kushtëzohet nëpërmjet pagesës së tarifave të licensimit të aplikuara, nëse ka të tilla. Objekt i kushteve dhe afateve të përcaktuara këtu, kjo Marrëveshje Ju jep një licensë personale, të revokueshme, jo-ekskluzive, të pa-transferueshme që ju lejon Ju të instaloni dhe përdorni Softuerin në një Pajisje, ose nëse shprehimisht lejohet nga rregullat e përdorimit që udhëheqin storefront dixhital të palëve të treta (psh. iTunes Store për versione iOS të Softuerit ("Rregullat e Përdorimit"), numri i Pajisjeve të lejuara shprehimisht nga këto Rregulla Përdorimi.

Nëse Ju po përfitoni Softuerin mbi baza abonimi ose si pjesë e një testimi falas, atëherë të drejtat e licensimit të vendosura më sipër aplikohen vetëm për periudhën kohore për të cilën Ju keni paguar tarifat e nevojshme të abonimit ose për periudhën kohore të autorizuar nga BlackBerry ose distributori i tij i autorizuar, sipas rastit.

Në të gjitha rastet, licensa(t) e dhëna sipas kësaj Marrëveshjeje, ju lejojnë Ju të përdorni ose lejoni përdorimin e Shërbimeve vetëm për qëllimin Tuaj të brendshëm ose personal dhe në përputhje me cdo Regull Përdorimi të aplikueshëm.

b) Azhornimet dhe Përmirësimet. Kjo Marrëveshje dhe licensat e dhëna këtu, nuk përfshijnë asnjë të drejtë për: (i) azhornim dhe përmirësim të rregullt ose të ardhshëm të Softuerit ose të Softuerit të Palëve të Treta; ose (ii) përfitimin e ndonjë Shërbimi të ri ose të modifikuar. Pavarësisht sa më sipër, azhornimet ose përmirësimet e Softuerit mund të bëhen të vlefshme në diskrecionin e BlackBerry herë pas here. Softueri mund të përfshijë funksionimin e kërkimit automatik për azhornime ose përmirësime të Softuerit, dhe Ju mund t'ju kërkohet të vazhdoni të aksesoni ose përdorni Shërbime të tilla, Softuer tjetër të ri ose Mjete të Palëve të Treta ose Shërbime të Palëve të Treta ose pjesë të tyre. Përvec kur Softueri i Pajisjes Suaj ju lejon Ju të ndaloni transmetimin ose përdorimin e azhornimeve ose përmirësimeve ndaj Softuerit dhe Ju aplikoni këto parametra, Ju pranoni nëpërmjet kësaj se BlackBerry mund (por nuk është i detyruar të) të kryejë këto azhornime ose përmirësime të vlefshme për Ju herë pas here, dhe t'ju njoftojë për vlefshmërinë e këtyre azhornimeve dhe përmirësimeve. Cdo azhornim ose përmirësim që Ju jepet nga BlackBerry sipas kësaj Marrëveshjeje do të konsiderohet Softuer, Shërbim ose Softuer i Plaëve të Treta, sipas rastit.

(c) Të drejtat e Riprodhimit. Ju nuk mund të shpërndani ose modifikoni plotësisht ose pjesërisht Softuerin ose cdo Përmbajtje që Ju është bërë e mundur si pjesë e Shërbimit. Përvec në masën kur BlackBerry është shprehimisht i ndaluar nga ligji për të ndaluar aktivitete të tilla, Ju nuk mund të kopjoni, riprodhoni ose në cdo formë tjetër të dublikoni Softuerin, ose cdo Përmbajtje të mundësuar për Ju si pjesë e një Shërbimi, plotësisht ose pjesërisht, përvec kur shprehimisht autorizohet në këtë Marrëveshje, në Dokumentacionin për Shërbimin e aplikueshëm, në Regullat e Përdorimit, ose në një marrëveshje të shkruar të vecantë midis Jush dhe BlackBerry ose një dege të BlackBerry. Për qëllime të këtij parashikimi, "kopjim" ose "riprodhim" nuk do të përfshijnë kopjimin e thënieve dhe udhëzimeve të Softuerit që ndodh zakonisht gjatë ekzekutimit të një programi normal kur përdoret në përputhje me dhe për qëllimet e përshkruara në Dokumentacion ose në rrjedhën e kryerjes së back-up të rregullt të pamodifikuar të Softuerit ose të Pajisjes në të cilën është instaluar Softueri, në përputhje me praktikat e biznesit standart industrial. Ju nuk mund të kopjoni asnjë Dokumentacion ose pjesë të tij për qëllim të ndryshëm nga ai i përdorimit Tuaj personal ose të brendshëm dhe për përdorim në lidhje me përdorimin Tuaj të Zgjidhjes BBM.

4. Mjetet e kërkuara të Palëve të Treta dhe Shërbimet e Palëve të Treta. Ju mbani përgjegjësi për të siguruar se Mjetet e Palëve të Treta dhe Shërbimet e Palëve të Treta (përfshirë Pajisjet, lidhjen me Internetin, rrjetet wireless dhe Shërbimet Hapsinore) me të cilat Ju zgjidhni të operoni Zgjidhjen Tuaj BBM përputhen me kërkesat minimale të BlackBerry, përfshirë softuerin e Pajisjes dhe mundësinë e aksesit të Internetit të dedikuar për Zgjidhjen Tuaj BBM sic përcaktohet në Dokumentacion, dhe se përdorimi Juaj i Mjeteve të Palëve të Treta dhe/ose Shërbimeve të Palëve të Treta me Zgjidhjen Tuaj BBM nuk dhunon asnjë licencë, afat, kusht, ligj, rregull dhe/ose rregullore që respekton përdorimin e këtyre Mjeteve të Palëve të Treta dhe Shërbimeve të Palëve të Treta. Shërbimet Hapsinore kërkohen përgjithësisht për të përdorur Zgjidhjen Tuaj BBM. Shpenzimet për Shërbimet Hapsinore mund të ngarkohen në lidhje me përdorimin Tuaj të Zgjidhjes Suaj BBM, dhe Ju pranoni që midis Jush dhe BlackBerry, Ju jeni përgjegjës për të gjitha shpenzimet e Shërbimeve Hapsinore të shkaktuara nga një përdorim i tillë. Ofruesi Juaj i Shërbimit Hapsinor mund t'i kufizojë cilat Shërbime dhe Shërbime të Palëve të Treta janë bërë të mundshme për Ju. Nëse Ju dëshironi të merrni informacion se cilët Ofrues Shërbimi Hapsinor mbështet Zgjidhja Juaj BBM në vendndodhjen Tuaj ju lutem kontaktoni BlackBerry nëpërmjet legalinfo@blackberry.com.

5. Kushte Shtesë.

(a) Ju mund t'ju kërkohet të pranoni afate dhe kushte shtesë:

(i) me BlackBerry në lidhje me Komponentët e Palëve të Treta (p.sh. komponentë të burimeve të hapura) dhe për të përdorur Shërbime të tilla ose Përmbajtje ose për të marrë një azhornim ose përmirësim ndaj Zgjidhjes BBM;

(ii) me një palë të tretë për të përftuar ose përdorur një Mjet të Palëve të Treta ose Shërbim të Palëve të Treta, duke përfshirë përdorimin e një website të Palëve të Treta të askesueshëm nëpërmjet Zgjidhjes BBM;

(iii) me një MoR ose procesues pagese për të bërë një blerje në lidhje me ose nëpërmjet Zgjidhjes BBM; dhe

(iv) me një Ofrues të Shërbimit Hapsinor për Shërbime Hapsinore.

(b) Ju jeni përgjegjës për pajtushmërinë me cdo marrëveshje që Ju lidhni me një palë të tretë dhe BlackBerry nuk është përgjegjës ose i detyruar në asnjë mënyrë për cdo humbje ose dëmtim të cdo lloji që shkaktohet si rezultat i marrëveshjes Suaj me cdo nga palë të tretë. Nëse Ju jeni i pasigurt nëse BlackBerry është burimi i ndonjë Përmbajtjeje, mjeti, produkti ose shërbimi, ju lutem kontaktoni BlackBerry në legalinfo@blackberry.com. Nëse marrëveshja juaj me palët e treta nëpërmjet Internetit ose në lidhje me Shërbimet e Palëve të Treta , bëni kujdes të siguroheni se Ju e dini se me kë Ju po lidhni marrëveshje, dhe se Ju i njihni afatet dhe kushtet të shoqëruara me këto website dhe cdo Shërbim i Palëve të Treta ose Mjet i Palëve të Treta që ju mund të aksesoni ose merrni, përfshirë kushtet e shpërndarjes dhe pagesës, kushtet e përdorimit, kushtet e licensës së përdoruesit të fundit, mundësinë për të rikthyer produkte, kushtet e privatësisë, parametrat e privatësisë, dhe vecoritë e sigurisë për të mbrojtur informacionin Tuaj personal dhe të sigurojë sigurinë Tuaj personale.

(c) Në asnjë rast këto kushte dhe afate shtesë midis Jush dhe cdo pale të tretë nuk do jenë detyruese ose të ngarkojnë detyrime shtesë për BlackBerry, ose detyrime të papajtueshme me kushtet dhe afatet e kësaj Marrëveshjeje, cfarëdoqoftë për BlackBerry, dhe meqënëse midis Jush dhe BlackBerry, kushtet dhe afatet e lidhura me Mjetet e Palëve të Treta dhe Shërbimet e Palëve të Treta në këtë Marrëveshje do të vazhdojnë të aplikohen ndaj atyre mjeteve.

(d) Në masën që cdo Komponent i Palëve të Treta përmban kushte dhe afate shtesë që ju sigurojnë Ju me të drejtat për të përdorur, kopjuar, shpërndarë ose modifikuar të gjitha ose një pjesë të këtyre Komponentëve të Palëve të Treta më gjerësisht se sa të drejtat që Ju keni sipas kësaj Marrëveshjeje për Softuerin, atëhere, vetëm në masën që Ju mund të ushtroni këto të drejta të plota pa shkelur kushtet dhe afatet e kësaj Marrëveshjeje për pjesën e mbetur të Softuerit, Ju do të përfitoni nga këto të drejta të zgjeruara.

Në lidhje me Softuerin e Palëve të Treta ose Shërbimet e Palëve të Treta (të cilat përfshijnë softuerin dhe Përmbajtjen) të mundësuar për Ju nga BlackBerry, nëse Softueri i Palëve të Treta ose Shërbimi i Palëve të Treta nuk shoqërohet nga një licensë e vecantë ose kushtet e shërbimit, përdorimi i tij do të jetë objekt i afateve dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje, sikur të ishin Softueri ose Shërbimet (sipas aplikimit) që formojnë pjesë të Zgjidhjes Suaj BBM;

me kusht që ky Softuer i Palëve të Treta ose Shërbim i Palëve të Treta ju është ofruar Juve nga BlackBerry "AS IS" dhe "AS AVAILABLE", pa kushte, miratime, garanci, përfaqësime ose autorizime të shprehura ose të përfshira, dhe se midis Jush dhe BlackBerry, do të aplikohen normat e kufizimeve dhe përjashtimeve nga përgjegjësia, disclaimers dhe rimbursimet e përcaktuara në këtë Marrëveshje për Mjetet e Palëve të Treta dhe Shërbimet e Palëve të Treta, dhe jo për Softuerin.

6.Modifikimi dhe Ndërprerja e Zgjidhjes BBM.

(a) Modifikimi ose Ndërprerja e Zgjidhjes BBM. Ju pranoni që BlackBerry, pa Ju bërë përgjegjës, mund të modifikojë, pezullojë, ndërpresë, heqë, vendosë kufizime për ose të c'aktivizojë Zgjidhjen BBM, ose një pjesë të saj, në cdo kohë, përkohësisht ose përgjithmonë, me ose pa njoftim për Ju; me kusht që nëse BlackBerry ndërpret përgjithmonë një Shërbim (në këtë rast licensa Juaj për të përdorur cdo Softuer të dizenjuar vecanërisht për të aksesuar vetëm atë Shërbim do të ndërpritet automatikisht), dhe nëse Ju keni paguar për atë Shërbim për ta patur të vlefshëm për një pjesë kohe dhe nuk shkelni këtë Marrëveshje, Ju mund të përfitoni një rimbursim të shumës së plotë ose të pjesshme që Ju keni paguar për Shërbimin, sic parashikohet në politikën aktuale të rimbursimit për Shërbimin, ose MoR ose procesuesit pagues ndaj të cilit Ju keni paguar tarifat. Ky rimbursim, nësa ka të tillë, do të jetë e drejta Juaj ekskluzive dhe e BlackBerry, dhe e MoR dhe procesuesit pagues, përgjegjësi vetëm e juaja në rast kur BlackBerry ndërpret përgjithmonë Zgjidhjen BBM, ose një pjesë të saj.

(b) Mirëmbajtja. Pa u kufizuar sa më sipër, BlackBerry rezervon të drejtën që, dhe Ju pranoni që BlackBerry në diskrecionin e tij të plotë mundet të ndërpresë periodikisht aksesin ndaj Zgjidhjes BBM, ose një pjese të saj, ose ndryshe të nxjerrë jashtë funksionimit Zgjidhjen BBM ose një pjesë të saj, për të rregulluar softuer bugs, instaluar azhornime dhe të kryejë verifikime dhe mirëmbajtje të tjera për Zgjidhjen BBM.

7.Kontributet tuaja dhe Përmbajtje Tjetër

(a) Feedback. Ju mund të ofroni feedback ndaj BlackBerry për Zgjidhjen tuaj BBM. Përvec kur BlackBerry bie dakord me shkrim, Ju pranoni nëpërmjet kësaj që BlackBerry do të ketë të gjithë feedback, komentet, sygjerimet, idetë, konceptet dhe ndryshimet që Ju i jepni BlackBerry në lidhje me Zgjidhjen BBM dhe të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale që lidhen me të (bashkërisht "Feedback") dhe Ju nëpërmjet kësaj i jepni BlackBerry të gjitha të drejtat Tuaja, titujt dhe interesat e lidhura me to. Ju nuk duhet t'i jepni BlackBerry me dijeninë tuaj Feedback që është objekt i të drejtave të pronësisë intelektuale të të tretëve. Ju pranoni të bashkëpunoni plotësisht me BlackBerry në lidhje me nënshkrimin e dokumentave të tjerë dhe të kryeni veprime të tjera të tilla që kërkohen në mënyrë të arsyeshme nga BlackBerry që BlackBerry posedon Feedback dhe për të mundësuar BlackBerry për të regjistruar dhe/ose mbrojtur cdo të drejtë të pronësisë intelektuale ose informacion konfidencial që shoqërohet me të.

(b) Përmbajtja e Përdoruesit të Fundit, Mjetet e Palëve të Treta. Ju dhe jo BlackBerry, mbani përgjegjësi të plotë për Përmbajtjen Tuaj. BlackBerry nuk e konttrollon Përmbajtjen dhe Mjetet e Palëve të Treta që janë mundësuar për Ju nga përdoruesit e fundit në lidhje me përdorimin Tuaj të Zgjidhjes BBM ose cdo Shërbim të Palëve të Treta të përdorur në lidhje me Zgjidhjen e tyre BBM, dhe si shtesë e përjashtimeve të përgjithshme në Seksionin 17, BlackBerry nuk garanton ose jep ndonjë siguri tjetër të ngjashme në lidhje me saktësinë, integritetin ose cilësinë e, dhe nuk është përgjegjës për këto Mjete të Palëve të Treta. BlackBerry mund të vendosë praktika dhe kufizime të përgjithshme në lidhje me përdorimin e Zgjidhjes BBM, përfshirë, volumin e Përmbajtjes që mund të ruhet, periudhën maksimale kohore gjatë së cilës Përmbajtja pse postimet e mesazhit/diskutimit do të ruhen në cdo Shërbim (përfshirë cdo shërbim ruajtjeje cloud) dhe/ose periudha kohore gjatë së cilës Ju mund të vazhdoni përdorimin ose aksesin ndaj Përmbajtjes. Ju mund të përdorni Përmbajtjen e mundësuar nga BlackBerry ose një degë e BlackBerry, në lidhje me një Shërbim të vetëm për përdorimin Tuaj personal dhe në përputhje me kushtet dhe afatet e licensës specifike të aplikueshme për Shërbimin, nëse ka të tillë. Kufizime të tilla si ato të përcaktuara më sipër do të detajohen në Dokumentacionin për Shërbimin e aplikueshëm, me të cilin Ju duhet të familjarizoni Vetveten dhe ta rishikoni herë pas here pasi BlackBerry mund të bëjë ndryshime të ardhshme. Ju pranoni që BlackBerry nuk ka asnjë përgjegjësi ose detyrim cfarëdoqoftë për humbjen, fshirjen e, aksesin e paautorizuar, ose pamundësinë për të ruajtur cdo Përmbajtje dhe me kusht që Ju keni të drejtat ose licensat e nevojshme për të vepruar kështu, Ju duhet të mbani një kopje të back-up alternativ ruajtja e të cilit është e rëndësishme për Ju.

c) Përmbajtja juaj. Përveç parashikimeve të shprehura në këtë Marrëveshje ose në shtesat bashkangjitur me të, kjo Marrëveshje nuk transferon pronësinë e Përmbajtjes Suaj drej BlackBerry. Në lidhje me çdo Përmbajtje Tuajën që Ju bëni të vlefshme për ta integruar në aspektet e Zgjidhjes suaj BBM që janë të aksesueshme nga përdorues të tjerë të Zgjidhjes BBM, duke përfshirë Grupet BBM forume të tjera të askesueshme për Kontaktet tuaj BBM dhe përdorues të tjerë të Zgjidhjes BBM, Ju i jepni BlackBerry-t një leje përdorimi botërore, të përjetshme, të pakthyeshme, të transferueshme, pa pagesë dhe jo eksluzive për të shpërndarë, riprodhuar, modifikuar, përshtatur, përformojë publikisht dhe të shfaqë publikisht se Përmbajtja siç është e arsyeshme në lidhje me dispozitat dhe menaxhimin e Zgjidhjes BBM, ose të çdo pjese të saj dhe në lidhje me Përmbajtjen Tuaj, Ju bëni të vlefshme për çdo aspekt tjetër të Zgjidhjes BBM, Ju i jepni BlackBerry-t një leje përdorimi botërore, pa pagesë dhe jo eksluzive për të shpërndarë, riprodhuar, modifikuar, përshtatur, performuar publikishr dhe shfaqur publikisht një Përmbajtje të tillë siç është kërkuar nëm ënyrë të arsyeshme që t'Ju ofrohet me Zgjidhjen Tuaj BBM; dhe Ju autorizoni dhe bini dakord në të dyja instancat që Ju keni të drejtën që t'i ofroni BlackBerry-t një leje të tillë.

(d) Përmbajtja Kundërshtuese dhe Pajisjet e Palëve të Treta. Ju kuptoni se duke përdorur Zgjidhjen Tuaj BBM ose një Shërbim të Palëve të Treta, Ju mund të ekspozoheni ndaj një Përmbajtjeje dhe Pajisjeve të Palëve të Treta që janë ose që Ju konsideroni të jenë ofenduese, të pahijshme ose ndryshe kundërshtuese. BlackBerry dhe të përcaktuarit e saj kanë të drejtën (por jo detyrimin) që në diskrecionin e tyre të shfaqin paraprakisht, të refuzojnë apo të heqin Përmbajtjen Tuaj ose të çdo Pajisjeje të Palëve të Treta nga Zgjidhja Juaj BBM.

(e) Kontrollet prindërore dhe mbikqyrja e madhorëve. Pjesë të Zgjidhjes BBM ose të Shërbimeve të Palëve të Treta mund të përfshijnë rregullime që Ju lejojnë të bllokoni ose të filtroni disa Shërbime Përmbajtjesh, Shërbime të Palëve të Treta ose palëve të treta. Është tërësisht përgjegjësia Juaj që të përzgjidhni dhe të lejoni rregullime të tilla sipas dëshirave Tuaja të preferuara. BlackBerry nuk garanton se këto rregullime janë pa gabime, do të bllokojë të gjithë Përmbajtjet përkatëse, Shërbimet, Shërbimet e Palëve të Treta ose të të tretëve ose nuk do të mund të çaktivizohet apo të tejkalohet nga të tjerë që kanë akses ndaj Zgjidhjes Suaj BBM. Nëse Ju lejoni fëmijën Tuaj të përdorë Zgjidhjen Tuaj BBM, ose çdo pjesë të saj, do të jetë tërësisht përgjegjësia Juaj për të përcaktuar nëse një Shërbim i tillë i veçantë, Shërbim i Palëve të Treta dhe Pajisjet e Palëve të Treta janë të përshtatshme për fëmijën Tuaj dhe Ju jeni tërësisht përgjegjës për aksesin e fëmijës Suaj ndaj dhe për përdorim të Zgjidhjes BBM, Shërbimeve të Palëve të Treta dhe Pajisjeve të Palëve të Treta, duke përfshirë të gjitha dëmet financiare apo përgjegjësitë e tjera që lindin në lidhje me një përdorim apo akses të tillë.

8. Shërbimet e emergjencës. Zgjidhja BBM nuk është e ndërlidhur me një rrjet telefoni publik të transferuar (PSTN), nuk përdor numrat e telefonit për të komunikuar me pajisjet e tjera, dhe nuk është projektuar ose me qëllim që të jetë një zëvendësim për telefonin Tuaj të zakonshëm ose telefonin me linjë fikse. Përveç kësaj, Ju pranoni dhe bini dakort që Zgjidhja BBM nuk është projektuar ose me qëllim që të jetë një një zëvendësim për linjen Tuaj fikse tradicionale ose telefonin e lëvizshem me wireless, dhe që ata ndoshta nuk mund të përdoren për të bërë thirrje tek "911","112", "999", "000" ose numra të tjerë të projektuar me qëllim për të lidhur një përdorues tek pikat e përgjigjes së sigurt publike ose shërbimet e ngjashme të emergjencës në përputhje me ligjet e telekomunikimit vendor ("Sherbimet e emergjencës"). Thirrjet tek Shërbimet e Emergjencës nuk janë përpunuar nëpërmjet Zgjidhjes BBM. Ju pranoni dhe bini dakort që rregullimet shtesë, të ndara nga Zgjidhja BBM, duhen të bëhen për të lejuar Shërbimet e Emergjencës, dhe që BlackBerry Group i shoqërive, dhe zyrtarëve, drejtorëve dhe punëmarrësve të tyre përkatës nuk do të kenë asnjë përgjegjësi ose detyrim për ndonjë lëndim, vdekje ose dëmtime personale që rrjedhin nga ose në lidhje me pamundësinë për të lejuar Shërbimet e Emergjencës nëpërmjet Zgjidhjes BBM.

9. Pronësia Intelektuale. Sipas kësaj Marrëveshje Ju nuk do të përfitoni asnjë të drejtë pronësie , titull ose interes në ose për asnjë të drejtë intelektuale ose të drejta të tjera pronësie, duke përfshirë patentat, dizenjot, markat tregtare, të drejtën e autorit, të drejtat e të dhënave ose të drejta në asnjë informacion konfidencial ose sekrete tregtare, në ose në lidhje me Zgjidhjen BBM ose ndonjë pjesë të saj, duke përfshirë Përmbajtjen që është bërë e vlefshme nga BlackBerry Group i Shoqërive dhe furnizuesit e tyre përkatës si pjesë e Zgjidhjes BBM, sipas kësaj Marrëveshjeje. Ju gjithashtu nuk përfitoni ndonjë të drejtë liçensimi në ose të lidhura me Zgjidhjen BBM ose ndonjë pjesë të saj, ose në ndonjë Përmbajtje te bërë të vlefshme tek Ju nëpërmjet një Shërbimi, përveç të drejtave të liçensuara shprehimisht tek Ju sipas kësaj Marrëveshjeje, në Dokumentacionin shoqërues, ose në një tjetër marreveshje të shkruar të renë dakort bashkërisht që Ju mund të keni me BlackBerry. Çfarë do të drejta që nuk janë dhënë shprehimisht këtu janë shprehimisht të rezervuara. Për qartësi, pavarësisht çdo gjëje tjetër në këtë Marrëveshje, në asnjë rast çdo liçensë patente e dhënë në Zgjidhjen BBM të shtrirë ketu, ose të interpretohet për tu shtrirë, për përdorim të çdo Shërbimi të Palëve të Treta ose Mjetet e Palëve të Treta edhe në një bazë të pavarur ose në bashkëpunim me Zgjidhjen Tuaj BBM, dhe, pa u kufizuar sa më sipër, në asnjë rast nuk duhet që liçensat e dhëna më poshtë të interpretohen si të tilla që ndonjë furnizues i Shërbimeve të Palës së Tretë të tillë ose i Mjeteve të Paleve të Treta të jetë në gjëndje që me sukses të pohojë që përdorimi i Shërbimeve të Palës së Tretë të tillë ose edhe në bashkëpunim me të gjitha ose një pjesë të Zgjidhjes BBM ose në një bazë të pavarur janë liçensuar sipas patentës së BlackBerry duke u mbeshtetur në faktin që Zgjidhja BBM, ose ndonjë pjesë e saj, është liçensuar këtu më poshtë. Softuare dhe çdo kopje Ju i bëni Softuare, është vetëm e liçensuar, dhe jo e shitur, tek Ju, dhe Softuare, të gjitha Dokumentacionet dhe çdo Përmbajtje e siguruar tek Ju nga BlackBerry Group i Shoqërive si pjesë e Zgjidhjes BBM dhe çdo faqe(et) të cilat Ju lejojnë të hyni në çdo Shërbim jane të mbrojtura nga Canadian, U.S. dhe ligji ndërkombëtar i të drejtave të autorit dhe ligjet e patentave dhe dispozitat e traktateve ndërkombëtare. Parashikohen dënime të renda, bashkarisht civile dhe penale, për shkelje të pronësisë intelektuale. Ju bini dakort që asgjë në këtë Marrëveshje nuk do të ndikojë negativisht në asnjë të drejtë dhe mbështetja tek çdo mjet juridik, duke përfshirë urdhër ndalimi ose mjete juridike ekuivalente të tilla në juridiksionin Tuaj, që BlackBerry dhe çdo sigurues i Përmbajtjes për një Shërbim mund të kenë sipas çdo ligji të zbatueshëm të lidhura me mbrojtjen e BlackBerry ose ofruesit të Përmbajtes së pronësisë intelektuale ose të drejta të tjera të pronësisë. Nqs Ju: (i) jeni një resident i Maltës ose Ugandës ose Ju përdorni Zgjidhjen BBM nga Malta ose Uganda; ose (ii) jetoni në një juridiksion që nuk ka legjislacion në fuqi për të drejtat e autorit; ose (iii) jetoni në një juridiksion për të cilin legjislacioni i të drejtës së autorit në fuqi nuk mbron softuare e liçensuar sipas kësaj Marrëveshje, më pas, veç kësaj të çdo detyrimi tjetër që Ju mund të keni sipas ligjit të zbatueshëm në juridiksionin Tuaj, Ju pranoni në menyrë të shprehur që Akti i të Drejtës së Autorit i Kanadasë do të konsiderohet për tu zbatuar tek Ju dhe përdorimi Juaj i Zgjidhjes BBM dhe Palës së Tretë.

10. Eksporti, Importi dhe Përdorimi i Kufizimeve dhe Liçensave të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës (U.S.). Softueri mund të përfshijë teknologji kriptografike dhe Ju bini dakord që nuk mund të eksportohen, importohen, përdoren, transferohen, ose ri-eksportohen me përjashtim në përputhje me ligjet e zbatueshme dhe rregulloret e autoriteteve qeveritare përkatëse. Ju me anë të kësaj përfaqësoni që: (A) në dijeninë Tuaj Ju jeni keni të drejtë të merrni Softuare sipas ligjit të zbatueshëm, dhe që nuk janë lokalizuar në një shtet që është subjekt i embargos së Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës (U.S), ose që është përcaktuar nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (U.S.), si një shtet "mbështetës i terrorrizmit" dhe që Ju nuk jeni listuar në ndonjë listë të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës (U.S.) të paleve të ndaluara ose të kufizuara; dhe (B) Ju nuk do të përdorni Softuare në zhvillimin, prodhimin, trajtimin, mirëmbajtjen, ruajtjen, zbulimin, identifikimin ose përhapjen e armëve kimike, biologjike ose nukleare ose sistemeve shpërndarëse të raketave të tyre, ose materialeve ose pajisjeve që mund të përdoren në armë të tilla ose sistemet e tyre të shpërndarjes së raketave, ose rishitja ose eksporti tek çdonjë ose çdo njësi e përfshirë në një aktivitet të tillë. Pavarësisht çdo marrëveshje me një palë të tretë ose çdo parashikimi të ligjit, rregullore ose politike, nqs Ju jeni çdo agjensi e qeverisjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atëherë të drejtat Tuaja në perputhje të Softuare nuk do të kalojnë të drejtat e parashikuara sipas kësaj Marrëveshje, vetëm në rast se është renë dakort në mënyre të shprehur nga BlackBerry në një marrëveshje të shkruar ndërmjet Jush dhe BlackBerry dhe nënshkruar nga një Drejtor i Përgjithshëm Operacional ose Shef Ekzekutiv Operacional i BlackBerry.

11. Siguria, Llogaritë dhe Fjalëkalimet.

(a) Përdormi i Llogarive dhe Fjalëkalimeve. Ju bini dakord për të marrë përgjegjësinë e plotë për vendosjen e masave të përshtatshme të sigurisë për te kontrolluar hyrjen tek Zgjidhja Juaj BBM, duke përfshirë Pajisjen në të cilën Ju instaloni Softuare. Pa u kufizuar sa më siper, Ju bini dakort për të zgjedhur fjalëkalime të forta, dhe për të ruajtur sigurinë dhe konfidencialitetin e të gjitha fjalëkalimeve të përdorura për të hyrë në Zgjidhjen Tuaj BBM ose ndonjë pjesë te saj, duke përfshirë fjalëkalimet e përdorura për të hyrë në ID Tuaj BlackBerry të përdorur në lidhje me Zgjidhjen Tuaj BBM. Ju bini dakort më tej që Ju jeni përgjegjës për te gjitha veprimet që ndodhin duke përdorur fjalëkalimet Tuaja, ose në ose nëpërmjet llogarive Tuaja, duke përfshirë të gjitha shpenzimet financiare ose përgjegjësitë e tjera të shkaktuara në përputhje me veprimin e tillë. Ju bini dakort të njoftoni menjëherë BlackBerry për çdo përdorim të paautorizuar të të gjitha ose çdo pjese të Zgjidhjes Tuaj BBM, duke përfshirë çdo fjalëkalim për çdo pjesë të Zgjidhjes Tuaj BBM, duke kontaktuar Ndihmën e Klientit (BlackBerry Customer Support) (informacioni i kontaktit të lokalizuar në www.blackberry.com/support). BlackBerry mund të ndermarrë veprime të tilla që i konsideron të përshtatshme me marrjen e njoftimeve të tilla, por nuk ka asnjë detyrim të ndërmarrë ndonjë veprim. Ju bini dakort që duke njoftuar BlackBerry siç parashikohet më sipër nuk ju shpëton Ju nga përgjegjësia per të gjitha veprimet që ndodhin duke përdorur fjalëkalimet Tuaja, ose në ose nëpërmjet llogarive Tuaja.

(b) ID e BlackBerry. Nëse Ju nuk keni akoma një ID të BlackBerry, Ju do t'ju kërkohet për të krijuar një në mënyrë që të hyni dhe përdorni Zgjidhjen Tuaj BBM. Pasi krijohet, ID Juaj BlackBerry mund të përdoret gjithashtu nga Ju për të hyrë produkte të tjera ose shërbime që shfrytëzojnë sherbimin ID të BlackBerry dhe për të cilat Ju keni të drejtë hyrjeje ("Shërbimet e Aksesueshme ID të BlackBerry"). Përveç nëse Ju dhe BlackBerry bini dakort për afate dhe kushte të tjera duke rregulluar përdorimin Tuaj ID të BlackBerry në bashkëpunim me produkte dhe shërbime të tilla, Ju bini dakort që afatet dhe kushtet e kësaj Marrëveshje për tu zbatuar tek Shërbimi ID i BlackBerry, së bashku si një Shërbim dhe si pjesë e Zgjidhjes BBM, gjithashtu zbatohet për të përdorur BlackBerry Tuaj ID me Shërbimin e Aksesueshëm të BlackBerry ID; duke përfshirë pa u kufizuar, Seksionet 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, dhe këtë Seksion 11. Përveç kësaj, çdo përfundim i kësaj Marrëveshjeje nuk do të prekë zbatimin e afateve dhe kushteve të tilla tek përdorimi Juaj i vazhdueshëm i ID së BlackBerry Tuaj me Shërbime të Aksesueshme ID BlackBerry të tjera, vetëm në rast se BlackBerry udhëzon që përfundimi i tillë ka për qëllim për të përfunduar të drejtën Tuaj për të përdorur ID e BlackBerry Tuaj me Shërbime të Aksesueshme ID të BlackBerry të tjera.

12. Konfidencialiteti dhe Ndalimi i Përpunimeve Inxhinjerike. Ju bini dakord që Zgjidhja BBM ishte: a) zhvilluar në kohë dhe shpenzime të konsiderueshme nga BlackBerry dhe/ose BlackBerry Group i Shoqërive; dhe (b) që Zgjidhja BBM përmban informacion konfidencial që përfshin sekretet tregtare të BlackBerry, BlackBerry Group i Shoqerive dhe furnizuesit e tyre përkatës. Kjo Marrëveshje nuk Ju jep të drejtën për të përfituar nga BlackBerry, BlackBerry Group i Shoqërive, ose i shpërndarësve të tyre asnjë burim kodi për Softuare, Shërbimet, Mjetet e Palëve të Treta ose Shërbimeve të Palëve të Treta dhe, me përjashtim të shtrirjes që BlackBerry është përjashtuar shprehimisht me ligj nga ndalimi i këtyre veprimeve. Ju bini dakort që që Ju nuk do të shndërroni, modifikoni, adaptoni, krijoni vepra të prejardhura, përktheni, deformoni ose përpunoni shpikje të Softuerit, Shërbimeve, ose Mjeteve të Palëve të Treta ose Shërbime të Palëve të Treta ose përpjekje për të berë këtë, ose lejimi, pajtimi, autorizimi ose inkurajimi i çdo pale tjetër për të bërë të njëjtën. Për qëllim të kësaj Marrëveshje, " Përpunimit " përfshin çdo veprim të përpunimit të shpikjes, përkthimin, çmontimin, dekompilimin, deshifrimin ose dekonstruktimin (duke përfshirë çdo aspekt të hedhjes së RAM/ROM ose ruajtjes së vazhdueshme", "lidhjes së ndjeshme me kabull ose wireless", ose "kutija e zezë" (Përpunimet Inxhinjerike) të dhëna, softuare (që përfshijnë ndërveprimet, protokollet, dhe çdo të dhënë tjetër të përfshirë në lidhje me programet që mund ose mund të mos konsiderohen teknikisht kode softuare), shërbime, ose hardware ose çdo metodë ose proçes për përfitimin ose konvertimin e çdo informacioni, të dhëna ose softuare nga një formë brenda një forme të lexueshme nga njerëzit.

13. Afatet. Kjo Marrëveshje do të hyjë në fuqi pasi Ju të bini dakord ti përmbaheni kushteve dhe afateve të kësaj Marrëveshje (siç përshkruhet në preambulën e mësipërme) dhe do të vazhdojë të jetë në fuqi derisa të përfundojë në përputhje me dispozitat e përcaktuar këtu.

14. Mjetet ligjore dhe Përfundimi. Përveç ndonjë tjetër të drejte ose mjeti ligjor të BlackBerry të përcaktuar në këtë Marrëveshje:

(a)Nqs Ju shkelni këtë Marrëveshje, BlackBerry ose agjenti i saj mund, por nuk është i detyruar të, ndërmarrë veprime të caktuara që konsiderohen të përshtatshme. Veprime të tilla mund të përfshijnë, por kufizohen në, pezullimin e menjëhershëm ose përfundimin e të gjitha ose çdo pjese të Zgjidhjes Tuaj BBM ose çdo Mjeti të Palëve të Treta të përdorura në lidhjen me Zgjidhjen Tuaj BBM.

(b) BlackBerry mund, përveç të gjitha të drejtave dhe mjeteve ligjore të tjera të sigurojë me anë të kësaj Marrëveshje ose nga ligji: (i) përfundimin e menjëhershëm të kësaj Marrëveshjeje dhe çdo marrëveshje liçensimi tjetër ndërmjet Jush dhe BlackBerry për çdo pjesë tjetër të Zgjidhjes Tuaj BBM të përdorur nga Ju nqs Ju shkelni këtë Marrëveshje, ose çdo shtojcë ose marrëveshje tjetër që ju keni në fuqi me BlackBerry ose një degë BlackBerry që përfshin, duke mos arritur të paguajë çdo tarifë brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e maturimit dhe të pagueshme; dhe/ose (ii) pushon së siguruari çdo Shërbim(et) tek Ju në lidhje me Zgjidhjen Tuaj BBM. Aty ku Ju keni siguruar BlackBerry me informacion kontakti të saktë, BlackBerry do të përdorë çdo përpjekje të arsyeshme për t'ju siguruar JU me njoftimin e përfundimit.

(c) Përveç, BlackBerry mund të përfundojë këtë Marrëveshje dhe/ose të pushojë se siguruari çdo pjesë ose të gjithë Zgjidhjen BBM pa asnjë lloj detyrimi ndaj Jush nqs është penguar nga sigurimi i çdo pjese ose të gjithë Zgjidhjes BBM nga çdo ligj, rregullore, kërkesë ose akt-vendim të lëshuar në çfarë do lloj forme nga organi gjyqësor ose qeveritar tjetër, ose nqs një njoftim nga një agjensi qeveritare ose department tregon që BlackBerry nuk ështe i lejuar të sigurojë çdo pjesë ose të gjithë Zgjidhjen BBM. Asgjë këtu nuk do të interpretohet për ti kërkuar BlackBerry të heqë dorë nga çdo ligji të tillë, rregull, rregullore, ose kufizim, ose të kerkojë rishikimin gjyqësor ose apelim të çdo urdhri gjykate. Nëse është e mundur, BlackBerry do të përdorë mjete të arsyeshme për të siguruar Ju me tridhjetë (30) ditë njoftim paraprak të përfundimit të tillë ose pushimin ne rastin e një Shërbimi të Paguar.

(e) Përveç kur shprehimisht sigurohet këtu, BlackBerry nuk do të ketë ndonjë përgjegjësi tek Ju qe rrjedhin nga ose të lidhura me përfundimin e kësaj Marrëveshje, ose çdo të drejtë ose liçensë të dhënë këtu, në përputhje me këtë Marrëveshje.

(f) Çdo përfundim sipas kësaj Marrëveshje nga BlackBerry do të jetë në fuqi pa përftimin nga BlackBerry të asnjë pëlqim, miratim ose zgjidhje ligjore ose administrative të cdo lloji në juridiksionin Tuaj.

(g) Nëse shkelni, shpërdorni ose nga ana tjetër cënoni informacionin konfidencial të BlackBerry, pronësisë intelektuale ose të drejta të tjera të pronësisë (në mënyrë kolektive , "Shkeljet IP" dhe një gjykatë në juridiksionin tuaj është në gjëndje ose e gatshme për të dhënë një vendim gjyqësor të formës së prerë (ose një mjet ligjor ekuivalent të tillë në juridiksionin Tuaj) për të ndaluar Shkeljen IP të tillë, Ju pranoni që BlackBerry do të ketë të drejtën për të marrë dëmet e likujduara nga Ju në shumën prej $500 US në ditë gjatë periudhës së Shkeljes IP të tillë.

15. Efektet e Përfundimit. Pas përfundimit të kësaj Marrëveshjeje, dispozitat e Zgjidhjes BBM ose çdo Shërbim për Ju, sidoqoftë të shkaktuar, ose nqs abonimi Juaj ose një gjykim i lirë për Zgjidhjen BBM, ose pjesë të saj, mbaron ose ka përfunduar: (a) Ju do të ndërprisni menjëherë të gjithë përdorimin e Zgjidhjes BBM, dhe të fshini ose ç'instaloni të gjitha kopjet e Softuare të prekur që janë në posedimin ose kontrollin Tuaj, ose në rast kur kjo Marrëveshje nuk ka përfunduar, mjeti(et) e Softuare për të cilat liçensa, ose në rastin e Shërbimeve dispozitat e Shërbimit të zbatueshëm, që kanë përfunduar ose mbaruar; dhe (b) BlackBerry dotë ketë të drejtën për të bllokuar çdo transmetim të të dhënave tek dhe nga Software të tillë dhe/ose Shërbime, pa njoftim për Ju. Pas përfundimit ose mbarimit të liçensës Tuaj për të përdorur Zgjidhjen BBM ose çdo pjesë të saj, Ju autorizoni BlackBerry për të fshirë çdo dosje, programe, të dhëna dhe mesazhe të shoqëruara me llogarinë Tuaj për Zgjidhjen BBM, ose pjesë të zbatueshme të saj, pa njoftim për Ju. Ju do të mbeteni të përgjegjshëm për të gjitha shumat e detyrimit dhe duke përfshirë datën efektive të përfundimit në lidhje me pjesën e prekur të Zgjidhjes Tuaj BBM dhe Mjeteve të Palëve të Treta, duke përfshirë shumat e ngarkuara tek mënyra Juaj e autorizuar e pagesës. Në rastin e përfundimit të kësaj Marrëveshje nga BlackBerry në përputhje me dispozitat e kësaj Marrëveshje, Ju do të paguani tek BlackBerry të gjitha tarifat (duke përfshirë tarifat dhe kostot e arsyeshme të avokatit) dhe shpenzimet e lidhura të shpenzuara ose të shkaktuara nga BlackBerry në zbatimin e të drejtave të tij më poshtë.

16. Përgjegjësitë për Zgjidhjen Tuaj BBM. Ju jeni përgjegjës për përdorimin e Zgjidhjes Tuaj BBM dhe Ju bini dakort të jeni përgjegjës për, dhe për të shpërblyer BlackBerry, BlackBerry Group të Shoqërive, dhe furnizuesit e tyre, pasuesve, agjentëve, shpërndarësve të autorizuar, (duke përfshirë Siguruesit e Shërbimit të Transmetimit) dhe përfituesit, dhe secili prej drejtorëve, zyrtarëve, punëmarrësve dhe kontraktorëve të pavarur, për çdo dëmtim, humbje, kosto ose shpenzime (duke përfshirë tarifat dhe kostot e arsyeshme të avokatit) të pësuara ose të shkaktuara nga ata në lidhje me ose që rrjedhin nga përdorimi i Zgjidhjes Tuaj BBM, duke përfshirë çdo shkelje nga Ju i kësaj Marrëveshjeje ose çdo shtojce tek kjo Marrëveshje ("Humbjet"), dhe çdo Humbje që rrjedh nga pretendime ose proçedime të sjella nga një palë e tretë. Asnjë mjet ligjor i dhënë këtu sipas BlackBerry nuk synon të jetë, as nuk do të konsiderohet të jetë, ekskluzivë i asnjë mjeti tjetër ligjor të siguruar këtu ose siç lejohet nga ligji ose në paanësi, por të gjitha mjetet ligjore të tilla do të jene kumulative.

17. Garancitë; Përjashtime.

LIGJET E DISA JURIDIKSIONEVE MUND TË MOS LEJOJNË KUFIZIMIN E PËRGJEGJËSISË OSE PËRJASHTIMIN E GARANCIVE, KUSHTEVE, NËNSHKRIMEVE, GARANCIVE, SIGURIMEVE OSE PËRFAQËSIMEVE NË KONTRATAT ME KONSUMATORËT DHE NË SHTRIRJEN QË JU JENI NJË KONSUMATOR KËTO PËRJASHTIME MUND TË MOS ZBATOHEN TEK JU.

(a) Zgjidhja BBM. BlackBerry do të sigurojë Zgjidhjen BBM me kujdes dhe aftësi të arsyeshme. BlackBerry nuk bën asnjë premtim ose garanci tjetër rreth Zgjidhjes BBM dhe në veçanti nuk garanton ose siguron asnjë siguri tjetër të ngjashme që:

(i) Përdorimi Juaj i Zgjidhjes BBM Tuaj do të jetë i pandërprerë ose pa gabime ose të bëhet i mundshëm në mënyrë të vazhdueshme; ose

(ii) Zgjidhja Juaj BBM, duke përfshirë çdo mesazh, Përmbajtje ose informacion të dërguar nga Ju ose tek Ju ose të ruajtur nga ose në emrin Tuaj, do të jetë pa humbje, prishje, sulme, viruse, interferenca, hakim-e ose ndërhyrje të sigurisë të tjera, ose do të jetë i saktë, i transmetuar në një formë të pakorruptueshme ose brenda një periudhe të arsyeshme kohe.

(b) Garancitë e Përgjithshme.

(i) NË SHTRIRJEN MAKSIMALE TW LEJUAR SIPAS LIGJIT TË ZBATUESHËM, PERVEÇSE KUR PËRCAKTOHET SHPREHIMISHT KËTU, TË GJITHA KUSHTET, NËNSHKRIMET, GARANCITË, SIGURIMET, PËRFAQESIMET, OSE GARANCITË Ë ÇDO LLOJI TË SHPREHURA OSE TË NËNKUPTUARA, DUKE PËRFSHIRË ÇDO KUSHT, NËNSHKRIM, GARANCI, PERFAQËSIME OSE GARANCI TË QËNDRUESHME, PËRSHTATUR PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË OSE PËRDORIMI, TREGTUESHMËRISË, CILËSISË SË TREGTUESHMËRISË, PA SHKELJE, CILËSISË SË KËNAQSHME, OSE TITULL, OSE QË RRJEDHIN NGA NJË STATUT OSE ZAKON OSE NJË BURIM I PËRBALLJES OSE PËRDORIMI I TREGTISË, DHE TË GJITHA GARANCITË E TJERA, PËRFAQËSIMEVE, KUSHTEVE, NËNSHKRIMEVE OSE GARANCIVE TË ÇDO LLOJI, QOFTË TË SHPREHURA OSE TË NËNKUPTUARA, JANË NËPËRMJET KËSAJ TË PAANKUESHME DHE TË PËRJASHTUARA.

(ii) Në shtrirjen maksimale të lejuar sipas ligjit të zbatueshem, çdo garanci e nënkuptuar, nënshkrimet, garancitë, sigurimet, përfaqësimet, ose kushtet e lidhura me Softuere në shtrirjen që ato nuk mund të përjashtohen siç përcaktohet më sipër, por mund të kufizohen, janë kufizuar nëpërmjet kësaj për nëntedhjetë (90) ditë nga data që keni instaluar fillimisht Softuere ne Pajisjen Tuaj.

(c) Mjetet e Palëve të Treta dhe Shërbimet e Palëve të Treta, Faqet e Lidhura

(i) ME PËRJASHTIM TË SHTRIRJES SPECIFIKISHT TË NDALUAR NGA LIGJI I ZBATUESHËM, SHËRBIMET E PALËVE TË TRETA DHE MJETET E PALËVE TË TRETA NUK JANË SIPAS KONTROLLIT TË BLACKBERRY, BLACKBERRY NUK NENSHKRUAN ASNJE HOLLËSI TË MJETEVE TË PALËVE TË TRETA OSE SHËRBIMEVE TE PALËVE TË TRETA, DHE BLACKBERRY NUK KA PËRGJEGJËSI TË ÇFARËDO LLOJI PËR ZGJEDHJEN, PËRDORIMIN, HYRJEN, OSE IMPLEMENTIMIN TUAJ TË SHËRBIMEVE TË PALËVE TË TRETA OSE MJETEVE TË PALËVE TË TRETA.

(ii) TË MËSIPËRMET APLIKOHEN PAVARËSISHT NGA: (A) SI JU PËRFITONI OSE PËRFTONI HYRJE TEK MJETET E PALËVE TË TRETA DHE/OSE SHËRBIMEVE TË PALËVE TË TRETA, P.SH. QOFTË NE MËNYRË TË PAVARUR PREJ, OSE NËPËRMJET BLACKBERRY OSE SIGURUESIT TË SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT; OSE (B) QOFTË çDO MJET I PALËS SË TRETË TË TILLË OSE SHËRBIMET E PALËVE TË TRETA (DUKE PËRFSHIRË SHËRBIMET E TRANSMETIMIT) JANË KËRKUAR NË MËNYRË PËR TË PËRDORUR TË GJITHA OSE ÇDO PJESË TË ZGJIDHJES TUAJ bbm.

(iii) PA U KUFIZUAR NGA SA MË SIPËR, ME PËRJASHTIM TË SHTRIRJES SPECIFIKISHT TË PËRJASHTUAR NGA LIGJI I ZBATUESHËM, TË GJITHA MJETET E PALËVE TË TRETA DHE SHËRBIMET E PALËVE TË TRETA JANË TË SIGURUARA OSE TË BËRA TË AKSESUESHME NGA BLACKBERRY, OSE TË PËRDORURA NDRYSHE NGA JU NË LIDHJE ME ZGJIDHJEN BBM, NË NJË "AS IS" DHE "AS AVAILABLE" BAZUAR, PA NDONJË KUSHT, NËNSHKRIM, GARANCI, SIGURIM, PËRFAQËSIM OSE GARANCI TË çDO LLOJI, DHE BLACKBERRY NUK DO TË KETË ASNJË PËRGJEGJËSI TË çFARËDO LLOJI TEK JU OSE ASNJË PALË E TRETË ANKUAR NGA OSE NËPËRMJET JUSH, PËR çDO çËSHTJE TË LIDHUR ME MJETET E PALËVE TË TRETA, OSE SHËRBIMET E PALËVE TË TRETA, DUKE PËRFSHRË: (A) SAKTËSINË, TRANSMETIMIN, TIMELINESS OSE MUNDËSINË E VAZHDIMIT TË MJETEVE TË PALËVE TË TRETA TË TILLA, OSE SHËRBIMET E PALËVE TË TRETA, OSE TË çDO PJESE TË SOFTUERE QË ËSHTË PROJEKTUAR VETËM PËR TË MUNDËSUAR HYRJEN E TILLË (B) PERFORMANCA OSE MUNGESA E PERFORMANCËS TË MJETEVE TË PALËVE TË TRETA, OSE SHËRBIMEVE TË PALEVE TË TRETA; OSE (C) NDËRVEPRUESHMËRIA E MJETEVE TË PALEVE TË TRETA, OSE SHËRBIMET E PALËVE TË TRETA ME TË GJITHA OSE NJË PJESË TË ZGJIDHJES TUAJ BBM; OSE (D) VEPRIMET OSE MOSVEPRIMET E çDO PALE TË TRETË NË LIDHJE ME MJETET E PALËVE TË TRETA OSE SHËRBIMET E PALËVE TË TRETA, DUKE PËRFSHIRË, NË PËRPUTHJE ME NJË PËRDORIM TË PALËS SË TRETË TË TË DHËNAVE TUAJA.

(iv) PA U KUFIZUAR NGA SA MË SIPËR, ME PËRJASHTIM TË SHTRIRJES SPECIFIKISHT TË PËRJASHTUAR NGA LIGJI I ZBATUESHËM, JU BINI DAKORT SPECIFIKISHT NGA LIGJI I ZBATUESHËM, JU BINI DAKORT SPECIFIKISHT QË BLACKBERY NUK ËSHTË I PËRGJEGJSHËM OSE PËRGJEGJES PËR, ASNJË VIRUS, OSE ASNJË KËRCËNIM, DISKRETITIM, paturpshme, TORTIOUS, fyes ose të paligjshëm të SHËRBIM TË PALËVE TË TRETA, MJETEVE TË PALËVE TË TRETA OSE çdo mjete të palëve të treta ose shërbime të palëve të treta ose transmetimi i tyre, që shkel çdo të drejtë të pronësisë intelektuale të palëve të treta. ADRESIMI JUAJ NË RASTIN E çDO PRETENDIMI TË TILLË NË PËRPUTHJE ME çDO MJËET TË PALËS SË TRETË, OSE SHËRBIMEVE TË PALËVE TË TRETA, DO TË JETË VETËM NDAJ PALËVE TË TRETA.

(d) Aplikacionet vendimtare të qëllimit. ZGJEDHJA BBM TUAJ DHE ÇDO PJESË E SAJ, NUK ËSHTË E PËRSHTATSHME PËR PËRDORIM NË APLIKACIONET VENDIMTARE TË QËLLIMIT OSE NË AMBJENTE TË RREZIKSHME OSE AMBJENTE QË KËRKOJNË KONTROLLE FAIL-SAFE OSE PERFORMANCË, DUKE PËRFSHIRË VEPRIMIN E PAJISJEVE NUKLEARE, PILOTIMIN E AVIONIT OSE SISTEME TË KOMUNIKIMIT, KONTROLLIN E TRAFIKUT AJROR, MBËSHTETJEN E JETËS, SISTEMET E ARMËVE, OSE LOKALIZUESIT EMERGJENTË, OSE SHËRBIME EMERGJENTË TË TJERA. JU PARAQITNI DHE GARANTONI QË JU DO TË MBANI RIKUPERIMIN E TË DHËNAVE ADEKUATE DHE SISTEMET BACK-UP. DHE NË RASTIN E: (i) PËRDORIMIT OSE NDËRPRERJES SË SHËRBIMIT; OSE (ii) VËSHTIRËSIVE OSE GABIMEVE NË TRANSMETIMIN E TË DHËNAVE; OSE (iii) HUMBJES OSE PRISHJES SË TË DHËNAVE; JU BINI DAKORD QË MENJËHERË TË: ZVOGËLONI ÇDO DHE TË GJITHA HUMBJET DHE DËMET DHE TË RAPORTONI ÇËSHTJE TË TILLA TEK BLACKBERRY. PA KUFIZUAR ANKIMIN E PËRGJITHSHËM TË DËMEVE NË SEKSIONIN 18(b), NË ASNJË RAST BLACKBERRY NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR ASNJË DËM QË REZULTON NGA PËRDORIMI JUAJ I ZGJIDHJES BBM TUAJ, OSE ÇDO PJESË TË SAJ, PËR APLIKACIONET VENDIMTARE TË QËLLIMIT OSE NË AMBJENTET E RREZIKSHME OSE AMBJENTET QË KËRKOJNË KONTROLLE FAIL-SAFE OSE PERFORMANCË, QOFTË OSE JO DËME TË TILLA ISHIN PARASHIKUAR OSE JO, DHE MADJE DHE NËSE BLACKBERRY ËSHTË NJOFTUAR PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË TILLA.

(e) Softueri i Përfituar nga iTunes Store. Në lidhje me ?do Softuare të përfituar nga iTunes Store, në rastin e ?do mosfunksionimi të Softuare në përputhje me ?do garanci të zbatueshme, Ju mund të njoftoni Apple dhe Apple do të rikthej ?mimin e blerjes, nëse ka, që Ju paguat për kopjen Tuaj të Softuare, dhe Apple nuk do të ketë përgjegjësi për asnjë pretendimë, humbje, përgjegjshmëri, dëm, kosto ose shpenzim tjetër që i jepet ?do mosfunksionimi në përputhje me ?do garanci të zbatueshme.

18. Kufizimet e Përgjegjshmërisë

DISA SHTETE NUK LEJOJNË KUFIZIMIN OSE PËRJASHTIMIN E DËMEVE SI PASOJË, INDIREKTE OSE TË TJERA NË KONTRATAT ME KONSUMATORËT DHE NË SHTRIRJEN QË JU JENI NJË KONSUMATOR KUFIZIMET OSE PËRJASHTIMET NË KËTË SEKSION MUND TË MOS ZBATOHËN PËR JU.

(a) NË SHTRIRJEN MAKSIMALE TË LEJUAR NGA LIGJI I ZBATUESHËM DHE NËNSHTRUAR MJETEVE LIGJORE TË VEÇANTA TË PËRCAKTUARA NË KËTË MARRËVESHJE, NË ASNJË RAST BLACKBERRY NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR ASNJË NGA LLOJET VIJUESE TË DËMEVE:

SI PASOJË, TIPIKE, TË RASTËSISHËM, INDIREKT, TË POSAÇËM, NDËSHKUES, MORAL OSE TË RËNDUARA, DËMEVE PËR HUMBJE TË FITIMEVE TË BIZNESIT OSE TË ARDHURAVE VJETORE, MOSFUNKSIONIMIT TË REALIZIMIT TË ÇDO KURSIMI TË PRITSHËM, NDËRPREPREJVE TË BIZNESIT, HUMBJES SË INFORMACIONIT TË BIZNESIT, HUMBJES SË OPORTUNITETIT TË BIZNESIT, OSE PRISHJES OSE HUMBJES SË TË DHËNAVE OSE SHKELJEVE TË SIGURISË SË TË DHËNAVE, MOSFUNKSIONIMIT PËR TRANSMETIMIN DHE MARRJEN E TË DHËNAVE, PROBLEMEVE TË LIDHURA MË ÇDO APLIKIM TË PËRDORUR NË LIDHJE MË ZGJIDHJEN BBM TUAJ OSE QË REZULTOJNË NGA ÇDO MODIFIKIM OSE MODIFIKIM I TENTUAR NË ZGJIDHJEN BBM TUAJ, OSE ÇDO PJESË TË TYRE, NGA ÇDO TJETËR SE BLACKBERRY, KOSTOT E KOHËS JO PRODUKTIVE, HUMBJES SË TË PËRDORIMIT TË ZGJIDHJES BBM TUAJ OSE ÇDO PJESË TË TYRE OSE TË SHËRBIMEVE TË ÇDO PALE TË TRETË OSE MJETEVE TË PALËS SË TRETË, KOSTOS SË MALLRAVE ZËVËNDËSUES, KOSTOS SË MBULIMIT, LEHTËSIRAVE OSE SHËRBIMEVE, KOSTOS SË KAPITALIT, OSE HUMBJEVE NË PARA TË NGJASHME TË TJERA QË RRJEDHIN NGA OSE TË LIDHURA ME KËTË MARRËVESHJE OSE ZGJIDHJEN BBM TUAJ, DUKE PËRFSHIRË PËRDORIMIN, PAMUNDËSINË PËR PËRDORIM, PERFORMANCËN OSE JO-PERFORMANCËN E ZGJIDHJES BBM TUAJ, QOFTË OSE JO DËME TË TILLA ISHIN PARASHIKUAR OSE JO, DHE MADJE EDHE NËSE BLACKBERRY ËSHTË NJOFTUAR PËR MUNDËSITË E DËMEVE TË TILLA

(b) Në shtrirjen maksimale të lejuar nga ligji i zbatueshëm, në asnjë rast përgjegjshmëria totale e Blackberry nuk do të kalojë më të madhen e: (i) shumës së paguar për atë pjesë të Softuare-it në shqyrtim; (ii) shumës së paguar për periudhën e lidhur të Shërbimit të Paguar në shqyrtim; dhe (iii) pesë (5) dollarë amerikanë.

(c) Në shtrirjen maksimale të lejuar nga ligji i zbatueshëm, në shtrirjen Blackberry është i përgjegjshëm tek ju këtu mëposhtë, Blackberry do të jetë përgjegjës vetëm për dëmet e ndodhura gjatë periudhës të mosfunksionimit, vonesës ose jo-performancës së tillë të Zgjidhjes Suaj BBM.

(d) Asgjë në këtë Seksion nuk e kufizon përgjegjshmërinë e Blackberry-it për Ju në rastin e vdekjes ose dëmtimit trupor në shtrirjen që rezulton nga neglizhenca e Blackberry-it; me kusht që ?do nga dëmet e pagueshme nga BlackBerry do të reduktohet në shtrirjen të kontributit Tuaj ose të një tjetri.

(e) NË SHTRIRJEN MAKSIMALE TË LEJUAR NGA LIGJI I ZBATUESHËM, ÇDO PJESË DO TË JETË E PËRGJEGJSHME TEK TJETRA VETËM SIC SIGUROHET SHPREHIMISHT NË KËTË MARRËVESHJE DHE NUK DO TË KETË DETYRIM, DETYRË, OSE PËRGJEGJËSI TJETËR SIDOQOFTË NË KONTRATË, VEPËR, SIPAS STATUSIT OSE NDRYSHE.

(f) NË SHTIRJEN E LEJUAR NGA LIGJI I ZBATUESHËM, KUFIZIMET, PËRJASHTIMET, DHE ANKIMET NË KËTË MARRËVESHJE DO TË: (i) ZBATOHEN PAVARËSISHT NGA NATYRA E SHKAKUT TË VEPRIMIT, KËRKESËS OSE VEPRIMIT NGA JU DUKE PËRFSHIRË, POR PA KUFIZUAR NË, NEGLIZHENCË, VEPËR, PËRGJEGJSHMËRI STRIKTE, STATUTË, SHKELJE TË KONTRATËS, OSE ÇDO TEORI LIGJORE TJETËR; (ii) VAZHDOJNË TË EKZISTOJNË NJË SHKELJE OSE SHKELJE THEMELORE OSE MOSFUNKSIONIMI I QËLLIMIT THELBËSOR TË KËSAJ MARRËVESHJE OSE TË CDO MJETI TJETËR LIGJOR TË PËRMBAJTUR KËTU; (iii) NUK DO TË ZBATOHEN TEK DETYRIMET E DËMSHPËRBLIMIT TË PËRCAKTUARA KËTU OSE SHPËRDORIMI OSE CËNIMI NGA SECILA PALË E PRONËSISË INTELEKTUALE TË PALËS TJETËR OSE NJË SHKELJE E SEKSIONEVE TË KËSAJ MARRËVESHJE TË TITULLUAR: "RREGULLAT E PËRDORIMIT PËR ZGJIDHJEN BBM" (SEKSIONI 2), "PËRDORIMI I SOFTUARE" (SEKSIONI 3), "PRONËSIA INTELEKTUALE" (SEKSIONI 9), "EKSPORTI, IMPORTI DHE KUFIZIMET E PËRDORIMIT DHE LICENSAT E QEVERISË U.S." (SEKSIONI 10), "KONFIDENCIALITETI DHE TEKNOLOGJIKË JO E KUNDËRT" (SEKSIONI 12) DHE "TË DHËNAT E PËRDORUESIT" (SEKSIONI 20), DHE (iv) ZBATOHEN NË TOTAL, TEK BLACKBERRY OSE GRUPI BLACKBERRY I SHOQËRIVE, PASARDHËSIT E TYRE, TË CAKTUARIT, DHE DISTRIBUTORËT BLACKBERRY TË AUTORIZUAR (DUKE PËRFSHIRË SIGURUESIT E SHËRBIMIT TË TRANSMETUESIT QË VEPROJNË SI DISTRIBUTORË BLACKBERRY TË AUTORIZUAR TË SOFTUARE-it).

(g) NË ASNJË RAST ASNJË ZYRTAR, DREJTUES, NËPUNËS, AGJENT, DISTRIBUTOR, FURNIZUES (PËRVEC SE NJË SHITËS I OFRUAR), SIGURUES SHËRBIMI, KONTRAKTUES TË PAVARUR, OSE ÇDO SIGURUES SHËRBIMI TRANSMETIMI (PËRVECSE SIC PËRCAKTOHET MË SIPËR) TË ÇDO GRUPI BLACKBERRY TË SHOQËRIVE NUK KA ASNJË PËRGJEGJËSI QË RRJEDH NGA OSE LIDHET ME KËTË MARRËVESHJE.

(h) JU PRANONI DHE BINI DAKORD QË ANKIMET, PËRJASHTIMET DHE KUFIZIMET E PËRCAKTUARA NË KËTË MARRËVESHJE PËRBËJNË NJË ELEMENT THELBËSOR TË MARRËVESHJES MIDIS PALËVE DHE QË NË MUNGESË TË ANKIMEVE, PËRJASHTIMEVE DHE KUFIZIMEVE TË TILA; (i) TARIFAT DHE KUSHTET E TJERA NË KËTË MARRËVESHJE DO TË JENË NË MËNYRË THELBËSORE TË NDRYSHME; DHE (ii) MUNDËSIA E BLACKBERRY-it PËR TË OFRUAR DHE MUNDËSIA JUAJ PËR TË PËRDORUR ZGJIDHJEN BBM, SOFTUARE OSE SHËRBIME SIPAS KËSAJ MARRËVESHJE DHE/OSE MUNDËSIA E BALCKBERRY-it PËR TË BËRË MJETET E PALËS SË TRETË DHE SHËRBIMET E PALËS SË TRETË TË ARRITSHME NËPËRMJET ZGJIDHJES BBM TUAJ DO TË JENË TË NDIKUARA.

19. Pëlqimi për mbledhjen, përdorimin, përpunimin, transferimin, stokimin dhe përhapjen e informacionit (në mënyrë kolektive, "Përpunimi" apo "Përpunimin").

Informacioni personal që përpunohet nga Kompanitë e Blackberry Group dhe furnizuesit e shërbimeve të tij do të trajtohet në përputhje me Politikën e Privatësisë së Blackberry (e cila është bashkëngjitur dhe referuar në këtë Marrëveshje dhe që është e konsultueshme në faqen www.blackberry.com/legal apo që mund të përftohet nëpërmjet emailit legalinfo@blackberry.com. Nëse Ju jeni në Bashkimin Europian ose në një vend të Hapësirës Ekonomike Europiane, nëse është e zbatueshme, kontrolluesi i të dhënave në respekt të të dhënave Tuaja personale është entiteti BlackBerry me të cilin ju keni hyrë në Marrëveshje.

(a) Informacioni Personal. Përdorimi Juaj i BBM Solution (ose të çdo pjesë të tij), duke përfshirë instalimin dhe/ose përdorimin e softuerit, ose Shërbimeve Ajrore të lidhura me të, ose krijimin e një BlackBerry ID, mund të rezultojë në përpunimin e informacionit personal siç është përkufizuar në ligjin e zbatueshëm në lidhje me Ju, ose nëse Ju jeni një korporatë apo entitet me një formë tjetër ligjore, punëmarrësit Tuaj dhe individë të tjerë që Ju keni autorizuar për të përdorur BBM Solution në emrin Tuaj (bashkarisht të quajtur "Përdoruesit") nga kompanitë e BlackBerry Group dhe furnizuesit e shërbimeve të tij, furnizuesit e Shërbimit Tuaj Ajror dhe Palët e Treta me produktet apo shërbimet e përdorura me BBM Solution Tuaj. Në varësi të shërbimit të përdorur, informacioni personal mund të përfshijë emrin, fotografi të publikuara, mesazhe dhe statuse personale, adresa e-maili, numër telefoni, preference gjuhësore, BlackBerry ID, rregullimet dhe kredencialet, informacione mbi pajisjen (për shembull identifikuesit e pajisjes dhe modeli i pajisjes), vendi dhe koha sipas zonës, informacioni mbi Furnizuesin e Shërbimit Ajror dhe informacione në lidhje me funksionalitetet e BBM Solution Tuaj dhe Shërbimet apo Softuerët dhe Harduerët e përdorur në bashkëveprim me BBM Solution Tuaj. Në varësi të vlefshmërisë së veçorive të BBM Solution, informacioni i librit të adresave, të dhënat e vendndodhjes së pajisjes, kalendari dhe fotot, shënimet e kujtesave mund të jenë të aksedueshme nga BBM Solution dhe të përpunohen nga BlackBerry për të dhënë funksionalitetin që përdor këtë informacion si pjesë e ose në bashkëpunim me BBM Solution (për shembull, t'ju lejojë Ju të dërgoni "BBM të rekomanduara" e-maila apo SMS drejt kontaktit(eve) në librin Tuaj të adresave). Ju bini dakord se Kompanitë e BlackBerry Group mund të mbledhin informacion personal prej Jush në mënyrë direkte, ose ta përftojnë atë nga furnizuesit e Shërbimit Ajror ose palëve të treta me produktet apo shërbimet e përdorur me BBM Solution Tuaj. Në rast se Ju jeni një korporatë ose entitet tjetër ligjor, Ju duhet të siguroni se keni marrë të gjitha pëlqimet e nevojshme në bazë të Seksionit 19 që lidhen me informacionin personal të Përdoruesve Tuaj që janë mbledhur me anë të përdorimit të BBM Solution të tyre.

(b) Qëllimet. Në përputhje me Politikën e Privatësisë së BlackBerry, informacioni personal mund të përpunohet nga Kompanitë e BlackBerry Group dhe nga furnizuesit e shërbimeve që lidhen me (i) kuptimin dhe përmbushjen e nevojave dhe preferencave Tuaja me BBM Solution dhe BlackBerry ID; (ii) zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të reja si dhe përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve ekzistuese, duke përfshirë komunikimin me Ju në lidhje me to; (iii) administrimi dhe zhvillimi i Kompanive të bizneseve dhe funksionimeve të BlackBerry Group; (iv) përmbushja e kërkesave ligjore dhe rregullatore. Për më tepër, BlackBerry mund të bëjë të vlefshëm për Përdoruesit ose t'u dërgojë Përdoruesve përditësime apo përmirësime të Softuerit, apo të produkteve dhe shërbimeve të tjera të BlackBerry, Softuer të Palëve të Treta, Përmbajtjen e Palëve të Treta apo Shërbime të Palëve të Treta dhe të produkteve apo shërbimeve të lidhura me to.

(c) Shërbimet "cloud-based". Ju pranoni se Zgjidhja BBM bën të mundur mesazhimin "cloud-based" dhe shërbime të tjera të bazuara në të, që mund të përfshijnë aksesin, magazinimin apo funksionet e ruajtjes në largësi që ofrohen nga Kompanitë e BlackBerry Group apo furnizuesit e shërbimeve të tyre, dhe Ju bini dakord se duke përdorur këto shërbime, informacioni që Ju jepni ose që integrohet me këto shërbime (për shembull shfaqjen e emrave dhe të fotografive, mesazhet e statusit, lista e kontakteve apo informacione mgi grupet, kalendari ose informacione të tjera që gjenden ne pajisje si detyrat apo fajlet audiovizive) mund të përpunohen nga Kompanitë e BlackBerry Group për të lehtësuar shërbimet e ofruara në përputhje me marrëveshjen/t Tuaj/a me BlackBerry dhe ju pranoni dhe garantoni se keni çdo pëlqim të nevojshëm për të dhënë këto të dhëna në favor të BlackBerry.

(d) Funksionalitetet sociale. Zgjidhja BBM përfshin "funksionalitetin social" që Ju lejon që Ju të bëheni të zbulueshëm dhe të lidheni me individë të tjerë dhe të përmirësoni apo të rrisni eksperiencën tuaj me Shërbimet apo softuerin, apo softuerin e Palëve të Treta apo shërbimet e Palëve të Treta që janë integruar me funksionalitetin social që është bërë i vlefshëm nga BlackBerry. Nëse Ju përdorni një funksionalitet të tillë, Ju bini dakord se mundësia juaj për t'u lidhur ose ndërvepruar me të tjerë mund t'u vihet në dijeni të tjerëve dhe profili juaj, emrat e shfaqur, fotografitë e shfaqura, mesazhet e statuseve dhe identifikues të tjerë apo informacione të tjera mund të shikohen dhe të komentohen nga këta individë të tjerë. Për shembull, nëse Ju përdorni Shërbim apo një Shërbim të një Pale të Tretë që është integruar në platformën sociale të BBM, Ju bini dakord se nëse një funksionalitet i tillë ekziston: (i) kontaktet Tuaja të BlackBerry Messenger mund të shikojnë nëse Ju jeni duke përdorur Shërbimin apo Shërbimin e Palës së Tretë, (ii) kontaktet Tuaja mund të shikojnë profilin Tuaj si dhe Softuerin dhe Përmbajtjen (si për shembulll lojrat, muzikën dhe fajle të tjera audiovizive, që varen nga Shërbimi apo nga Softueri i Palës së Tretë) që ju keni shkarkuar, përdorni apo janë të vlefshëm për ndarje si pjesë e përdorimit Tuaj të Shërbimit apo të Shërbimit të Palëve të Treta si dhe komente që Ju ose të tjerë mund të bëjnë për to, (iii) nëse Ju bëni komente në lidhje me kontaktet Tuaja ose në lidhje me softuerin apo me Permbajtjen që kanë shkarkuar ose janë duke përdorur si pjesë e përdorimit të Shërbimit apo të Shërbimit të Palëve të Treta, informacioni në lidhje me Ju (si për shembull komentet Tuaja, emri i profilit të përdoruesit dhe fotografia e shfaqur) mund t'u shfaqet kontakteve të tjerë të atij individi dhe (iv) Shërbimi apo Shërbimi i Palëve të Treta mund të përfshijë funksionalitete të automatizuara që kryejnë analiza për të nxjerrë rekomandime të bazuara mbi preferencat Tuaja dhe mbi përdorimin e Shërbimit apo Softuerit. Ju lutem verifikoni opsionet e rregullimeve të zbatueshme për Shërbimet e zbatueshme apo Softuerët për opsionet e vlefshme për të rregulluar vlefshmërinë e rregullimeve të privatësisë për këto Shërbime apo Softuere.

(e) Ndërfutja me Shërbimet e Palëve të Treta. Zgjidhja BBM mund të kërkojë funksionimin e Shërbimeve të Palëve të Treta (për shembull Shërbimet Ajrore). Nëse Ju zgjidhni të integroni ose të lidheni me Zgjidhjen Tuaj BBM me Shërbimet e Palës së Tretë (për shembull përdorimi i Zgjidhjes Suaj BBM të lidhur me rrjetet sociale apo me shërbime të tjera të ofruara nga Palët e Treta), Ju autorizoni BlackBerry të përdorë kredencialet Tuaja që të aksedojë Shërbimet e Palëve të Treta në emrin Tuaj dhe të përpunojë informacionin Tuaj personal në lidhje me Shërbimet e Palëve të Treta në mënyrë që të lehtësojë aksesin Tuaj drejt Shërbimeve të Palëve të Treta për qëllime të përdorimit Tuaj personal dhe/ose familjar. Informacioni i përpunuar mund të përfshijë: (i) ID i BlackBerry-t Tuaj ose llogari të tjera të zbatueshme ID, fjalëkalimi/et, fjalëkyçet e autentifikimit apo kredenciale të tjera për çdo shërbime të palës së tretë apo llogari të thera që Ju keni integruar me Zgjidhjen Tuaj BBM; (ii) informacioni i llogarisë së profilit tuaj (për shembull, BlackBerry ID, fotografinë Tuaj të shfaqur, emrin e shfaqur), mesazhe personale, vlefshmëria e statusit, vendi, koha sipas zonës, identifikuesi unik i pajisjes etj.), (iii) informacioni mbi kontaktet i instaluar në pajisje, (iv) një tregues sipas të cilit aplikacionet e palëve të treta apo shërbimet që ju jeni konektuar me llogarinë e Softuerit Tuaj, dhe (v) të dhëna mbi sesionet që rezultojnë nga përdorimi Juaj i aplikacioneve të palëve të treta me të cilat Ju jeni konektuar me llogarinë e Softuerit Tuaj (për shembull, rezultatet e larta që ju keni arritur në një lojë apo aplikacion të palëve të treta tek e cila jeni konektuar që do të shfaqet në kutinë e llogarisë së profilit të Softuerit tuaj, të dhënat e mesazheve të menjëhershme nga dhomat e diskutimit të menjëhershëm që Ju keni kryer nga një shërbim apo aplikacion i palës së tretë dhe që janë mundësuar nga funksionalitetet e mesazheve të menjëhershme etj.). Ju gjithashtu autorizoni BlackBerry-n që të përhapë informacionin personal në favor të furnizuesve të Shërbimit të Palëve të Treta (duke përfshirë Furnizuesit e Shërbimeve Ajrore) për qëllimet e aktivizimit, faturimit, furnizimit, shërbimit, mirëmbajtjes dhe çaktivizimit. Këto Shërbime të Palëve të Treta që janë të aksedueshme nuk janë nën kontrollin e BlackBerry-t. Nëse informacioni Juaj personal është përhapur në favor të Furnizuesit të Shërbimir Ajror, ose palëve të treta me produkte apo shërbime të përdorur me BBM Solution Tuaj, do të jetë subjekt i marrëveshjeve të zbatueshme dhe politikave të privatësisë të këtyre palëve të treta dhe Ju duhet të rishikoni këto kushte përpara se të përdorini Shërbimet e Palës së Tretë dhe Softuerin e Palëve të Treta. Ju duhet të rishikoni opsionet e menusë së ndihmës të softuerit të Pajisjes Suaj ashtu si dhe Softuerin në mënyrë që të mësoni më shumë në lidhje me, dhe nëse është e zbatueshme, dhe ku do të jetë e zbatueshme, rregulloni lejet e dhëna dhe kontrollet e vlefshëm në Shërbimet e Palës së Tretë dhe Softuerit të Palës së Tretë.

(f) Cookie-t dhe Teknologjitë e Ngjashme. Kompanitë e BlackBerry Group mund të përdorin "cookies" (copëza të vogla të dhënash të stokuara në Pajisjen Tuaja) apo mjete të ngjashme duke përdorur informacion anonim për t'Ju mundësuar të nënshkruani në disa shërbime për të mbrojtur si Ju dhe BlackBerry-n, të ndihmojë në bërjen e Shërbimit më të lehtë ose të konturojë eksperiencën Tuaj, ose për arsye analize për të na ndihmuar të analizojmë si përdoruesit janë të angazhuar me Shërbimet tona dhe të Zgjidhjes BBM për të përmirësuar veçoritë.

(g) Siguria e cilësisë dhe suporti. Nëse Ju kontaktoni BlackBerry-n për suport, apo dërgoni diagnostikë apo informacion tjetër teknik për BlackBerry-n nëpërmjet e-mailit apo mjeteve të lundrimit të ofruara nga BlackBerry për këto qëllime, Ju bini dakord se Kompanitë e BlackBerry Group mund të mbledhin informacion teknik si për shembull identifikues të Pajisjes, identifikimin ID të harduerit dhe numrin e modelit, gjendjen e memorjes, sistemin e operimit dhe informacionin rrethanor, gjendjen e baterisë, Wi-Fi/WLAN, lidhjet apo fortësia e valëve apo të radios, lista e aplikacioneve të instaluara, informacioni mbi përdorimin e aplikacioneve, të dhëna mbi proceset që janë në punë dhe konfigurimin e pajisjes, ngjarje që lidhen me sistemin dhe informacion tjetër që lidhet me kushtet e Pajisjes Suaj dhe të Softuerit në Pajisjen Tuaj që mund t'Ju ndihmojnë për qëllimet e dagnostikimit. Një informacion i tillë do të përdoret për qëllimet e gjetjes së problemeve teknike (troubleshoot), suportin e klientit, përditësimin e softuerëve dhe përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve të BlackBerry në përputhje me Politikën e Privatësisë së BlackBerry. Nëse analiza tregon se produkti i Palës së Tretë është përfshirë, BlackBerry mund të dërgojë disa diagnostikime apo informacion teknik drejtuar shitësve palë të treta të produktit si pjesë e procesit të riparimit të problemeve. Ju kuptoni dhe pranoni se thirrjet me BlackBerry dhe furnizuesit e shërbimeve të tij mund të regjistrohen për trajnim, sigurinë e cilësisë, shërbimin e klientit dhe për qëllimet e referencimit.

(h) Stokimi i mesazheve. Përmbajtjet e mesazheve që janë dërguar nga BBM Solution nuk mbahen apo arkivohen nga BlackBerry përgjatë rrjedhës normale të punës së tij. Mesazhet BBM dërgohen nëpërmjet shërbimit të të dhënave drejt serverave që operohen nga ose në emër të BlackBerry dhe drejtohen marrësit/ve, nëse marrësi/t janë online. Nëse një mesazh është dërguar, ai nuk qendron më në serverat tanë. Nëse marrësi/t nuk janë online, mesazhi i padërguar mbahet në serverat që operohen nga apo në emër të BlackBerry derisa të dorëzohet deri në tridhjetë (30) ditë, dhe pas kësaj periudhe mesazhi i padërguar do të fshihet nga serverat tanë. Përmbajtjet e mesazheve të dërguar nuk mbahen nga BlackBerry dhe qendrojnë menjëherë në pajisjen e marrësit derisa të fshihet nga vetë përdoruesit. Pavarësisht sa u tha më lart, BlackBerry mund të ruajë detaje transaksionale që lidhen me mesazhet dhe Pajisjet (për shembull, informacione mbi datën dhe kohën që lidhen me dërgimin e suksesshëm të mesazheve dhe Pajisjet që janë përfshirë nga këto mesazhe), si dhe çdo informacion tjetër që BlackBerry është i detyruar ligjërisht të mbledhë. Mesazhet që janë dërguar nëpërmjet BBM Solution do të qendrojnë në serverat tanë pas dërgimit për një periudhë të shkurtër kohore, por do të fshihen dhe nuk do të jenë të identifikueshme brenda një kohe të shkurtër në përputhje me politikat tona të përgjithshme të ruajtjes.

(i) Transferimet Ndërkombëtare. Ju jepni pëlqimin dhe bini dakord se që të përfitoni nga BBM Solution (dukë përfshirë aksesin "cloud-based" dhe atë në largësi, funksionet e stokimit dhe të ruajtjes), Kompanitë e BlackBerry Group mund të përpunojnë të dhëna, që mund në disa raste të përfshijnë informacion personal dhe përmbajtja e komunikimeve, në serverat që operohen nga ose në emër të Kompanive të BlackBerry Group brenda ose jashtë juridiksionit në të cilin Përdoruesit ndodhen, duke përfshirë Kanadanë, Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe vende të tjera të Hapësirës Ekonomike Europiane, Singaporin dhe vende të tjera të rajonin e Azisë dhe Paqesorit, Emiratet e Bashkuara Arabe apo vende të tjera të rajoni të Lindjes së Mesme, apo vende të tjera ku ka lehtësi të operuara nga ose në emër të Kompanive të BlackBerry Group. Nëse përdoruesit janë rezidentë të Hapësirës Ekonomike Europiane ose çdo juridiksioni për të cilin pëlqimi kërkohet për transferimin e informacionit personal jashtë atij juridiksioni apo rajoni, Ju jepni pëlqimin për Trajtimin dhe njoftoheni se Ju keni marrë të gjitha pëlqimet e nevojshme sipas ligjit të zbatueshëm nga Përdoruesit Tuaj për të bërë një gjë të tillë.

20. Të dhënat e Përdoruesit. Përveç përhapjeve të autorizuara në Seksionin 19, Ju dhe Përdoruesit Tuaj japin pelqimin dhe bien dakord se Kompanitë e BlackBerry Group mund të kenë akses, të prezervojnë dhe të përhapin të dhënat Tuaja dhe të Përdoruesve tuaj, duke përfshire informacionin personal, përmbajtjet e komunikacionit Tuaj apo të informacionit Tuaj në lidhje me funksionalitetin e BBM Solution Tuaj dhe shërbimet apo softueri apo hardueri i përdorur në lidhje me BBM Solution kur është e vlefshme për BlackBerry ("Të Dhënat e Përdoruesit"), drejtuar palëve të treta, duke përfshirë entitetet qeveritare të huaje apo vendase dhe furnizuesit e shërbimit të tij, pa Ju dhënë njoftim në bazë të ligjeve të vendeve ku Kompanitë e BlackBerry Group dhe furnizuesit e shërbimeve të tij, partnerë të tjerë apo të lidhur me to kanë vendndodhjen në mënyrë që: (i) të përputhen me procedurat ligjore ose kërkesat qevertirarë të zbatueshme, ose siç kërkohet me ligj; (ii) bashkëpunojnë me palët e treta në hetimin e veprimeve në shkelje të Marrëveshjes; (iii) bashkëpunojnë me administratorët e sistemit pranë furnizuesve të shërbimit të Internetit, rrjeteve apo lehtësive konpjuterike në mënyrë që të zbatohet kjo Marrëveshje. Ju kërkohet që të keni përftuar të gjitha lejet e nevojshme sipas ligjit të zbatueshëm nga Përdoruesit Tuaj për të përhpaur Të Dhënat e Përdoruesve në favor të Kompanive të BlackBerry Group dhe si dhe për të bërë të mundur për Kompanitë e BlackBerry Group të mbledhe, përdorë, trajtpjë, transmetojë dhe/ose përhapë Të Dhënat e Përdoruesit siç përshkruhet më lart.

21. Transferimet dhe Delegimi. BlackBerry mund bëjë të detyrueshme këtë këtë Marrëveshje, pa njoftim për Ju. Ju nuk do të transferoni këtë Marrëveshje në tërësi ose në pjesë, pa pëlqimin paraprak me shkrim të BlackBerry (pëlqim i tillë mund të ndalohet ose kushtëzohet me diskrecionin e Blackberry) dhe çdo detyrë pa pëlqimin paraprak me shkrim të Blackberry do të jetë e pavlefshme dhe pa fuqi. BlackBerry mund të kryejë të gjitha detyrimet që do të kryhen sipas kësaj Marrëveshjeje direkt ose disa ose të gjitha detyrimet e saj të kryhen nga kontraktuesi ose nënkontraktuesit.

22. Njoftimet. Përveç kur parashikohet ndryshe në këtë Marrëveshje, të gjitha njoftimet ose komunikimet tjetër më poshtë do të konsiderohet se kanë qenë dhënë siç duhet me shkrim dhe duhet të dorëzohet personalisht, me korrier ose depozituar në postë, postës postare të parapaguar, të regjistruar ose ekuivalenten e saj, marrja e kthimit e kërkuar, dhe t'Ju drejtohet në adresën e faturimit dhënë nga BlackBerry nga Ju, drejtuar në BlackBerry Limited United Kingdom 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom, SL1 3XE Kujdes: Drejtori menaxhues. Përveç sa më sipër, mundet që BlackBerry, në opsionin e tij, t'Ju jap çdo njoftim sipas kësaj Marrëveshjeje elektronike. Njoftim elektronik për JU do të konsiderohet se është dhënë në mënyrë të rregullt, kur transmetohet në një adresë e-mail dhënë nga Ju për BlackBerry dhe në qoftë se Ju nuk i keni dhënë BlackBerry një adresë të tillë, njoftimi mund të jepet në mënyrë të rregullt, kur është postuar dukshëm në http://www.blackberry.com/legal/.

23. Forca Madhore. Pavarësisht nga çdo dispozitë tjetër e kësaj Marrëveshjeje, asnjëra palë nuk do të mbahet përgjegjëse për moszbatimin e kësaj Marrëveshjeje për dështimin në përmbushjen e detyrimeve të saj, kur për shkaqe përtej kontrollit të arsyeshëm, të cilat Ju pranoni përfshijnë ngjarjet e shënuara në nenin 17 (a) (ii). Kjo dispozitë nuk do të interpretohet si justifikim për mospërmbushjen e ndonjë detyrimi nga secila palë për të bërë pagesën ndaj Palës tjetër sipas kësaj Marrëveshjeje.

24. Të përgjithshme.

(a) Përfituesit e Palës së Tretë. Të afiliuarit e Blackberry dhe BlackBerry dhe drejtorët e filialeve të saj, zyrtarët dhe punonjësit e tij janë të destinuara përfituesit e palës së tretë për qëllim të seksioneve të kësaj Marrëveshjeje të titulluar, "Shërbimet e urgjencës" (Neni 8), "përgjegjësia për Zgjidhjen BBM " (Neni 16) , "Kufizimi i përgjegjësisë" (Neni 18) dhe "Garanci; Mohim" (Neni 17), si në qoftë se secili ishte palë në këtë Marrëveshje, në përputhje me këtë nen dhe dispozitat e kontratës (Të drejtat e palëve të treta) Akti i 1999 Angli ("Akti i Tretë Palët"). Furnizuesit e përmbajtjes për Shërbimet janë përfitues të palës së tretë të mbrojtjeve dhe kufizimeve mbi përdorimin e përmbajtjes së tyre të përcaktuar në "Rregullat e Perdorimit të BBM Solution " (pjesa 2) dhe "Pronësisë Intelektuale" (Neni 9), sikur secili të ishte Palë në këtë Marrëveshje, në përputhje me këtë nen dhe dispozitat e Aktit të palës së tretë. Përveç siç thuhet ndryshe në mënyrë specifike në këtë Marrëveshje apo palëve të treta të Aktit, çdo person i cili nuk është Palë në këtë Marrëveshje nuk ka të drejta sipas kësaj Marrëveshjeje ose të Ligjit për palët të treta. Nëse Ju keni blerë një Softuer nga iTunes Store Apple, Ju pranoni dhe pajtoheni që Apple Inc dhe filialet e saj janë përfitues palë e tretë e kësaj Marrëveshjeje, dhe se pas pranimit Tuaj të kësaj Marrëveshjeje, Apple dhe filialet e saj do të kenë të drejtë (dhe do të onsiderohet të kenë pranuar një të drejtë të tillë) për të zbatuar këtë Marrëveshje kundër Jush si një përfitues të palës së tretë në lidhje me përdorimin Tuaj të BBM Solution në platformën iOS. Ju gjithashtu pranoni dhe pajtoheni që Apple Inc dhe filialet e saj nuk janë përgjegjës për Zgjidhjen BBM, për të adresuar ndonjë pretendimet e bëra nga Ju ose një Pale të Tretë në lidhje me Zgjidhjen BBM, apo për sigurimin e mirëmbajtjes dhe çdo mbështetje që lidhet me Zgjidhjen BBM.

(b) Heqja dorë. Asnjë Palë nuk do të konsiderohet se ka hequr dorë ose humbur ndonjë të drejtë sipas kësaj Marrëveshjeje, nëse në bazë të dështimit, vonesës apo ndonjë doktrinë tjetër ligjor ose të drejtë, përveç nëse heqja e tillë bëhet me shkrim dhe nënshkruhet nga një nënshkrues i autorizuar i palës kundër të cilit heqja dorë është kërkuar që të zbatohet. Heqja dorë nga ndonjë dispozitë, apo ndonjë shkelje të ndonjë dispozite të kësaj Marrëveshjeje në një shembull nuk do të përbëjë një dokument të heqjes dorë ne çdo instancë tjetër.

(c) Jetësimi i kushteve të Marrëveshjes. Termat, kushtet dhe garancitë e përfshira në këtë Marrëveshje që nga kuptimi i tyre dhe konteksti janë të destinuara për të mbijetuar zbatimin e Marrëveshjes do të mbijetojnë edhe pas përfundimin të zbatimit, anulimin ose përfundimin e kësaj Marrëveshjeje, duke përfshirë, seksionet e dëmshpërblimit.

(d) Ligji i zbatueshëm dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve. Kjo Marrëveshje do të qeveriset nga dhe interpretohet sipas ligjeve të Anglisë dhe Uellsit, duke përjashtuar çdo organ i ligjit që rregullon konfliktet e ligjit. Palët bien dakord që Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Kontratat për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave është përjashtuar me këtë rast në tërësinë e saj nga aplikimi të kësaj Marrëveshjeje.

Ju në mënyrë të parevokueshme hiqni dorë nga ndonjë vërejtje për shkak të vendit të punës, forumeve të papërshtatshme apo ndonjë arsye të ngjashme dhe të pranoni në mënyrë të parevokueshme shërbimin apo përpunimin me postë ose në ndonjë mënyrë tjetër të lejuar nga ligji i zbatueshëm dhe në mënyrë të parevokueshme jepni pëlqimin për juridiksionin e gjykatave të vendosura në Angli, dhe Ju dhe pëlqimin BlackBerry në juridiksionin personale në ato gjykata. Nëse gjykata në juridiksionin Tuaj nuk do t'Ju lejojë të jepni pëlqimin për juridiksionin dhe vendin e gjykatave të mësipërme, atëherë juridiksioni Juaj lokal dhe vendi do të zbatohet për çdo mosmarrëveshje që burojnë nga ose në lidhje me këtë Marrëveshje. Palët bien dakord në mënyrë specifike se mosmarrëveshjet nuk do të zgjidhet me gjykim të jurisë dhe me këtë rast heq dorë nga të gjitha të drejtat për një gjykim nga një juri në çdo çështje në lidhje me ose që burojnë nga kjo Marrëveshje. Asnjë mosmarrëveshje ndërmjet Palëve, ose që përfshijnë çdo person përveç Jush, mund të bashkohen ose të kombinohen së bashku, pa pëlqimin paraprak me shkrim të BlackBerry.

Asgjë për sa më sipër nuk i pengon palët që të kërkojnë lehtësimin e vendimit gjyqësor ose zgjidhje të tjera të ngjashme në ndonjë gjykatë e juridiksionit kompetent. Në veçanti, BlackBerry ka të drejtë të iniciojë procedurë ligjore ose të ngjashme, duke përfshirë procedurat që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme (ose zgjidhje të tillë ekuivalente në juridiksionin Tuaj), në një gjykatë për pretendimet apo kontestet lidhur me: (i) detyrimet monetare që Ju keni ndaj BlackBerry në lidhje me blerjen e BBM Solution Tuaj ose ndonjë pjese të saj, nëse është e aplikueshme, dhe (ii) shkelja Juaj ose kërcënimi për shkelje të neneve të kësaj Marrëveshjeje të titulluar "Rregullat e Perdorimit për BBM Solution" (Neni 2), "Përdorimi i Softuerit "(Neni 3),"Pronësia Intelektuale "(neni 9)," eksportit, importit dhe Kufizimet e Përdorimi dhe Liçensat e Qeverisë amerikane "(Neni 10)," Llogaritë, Siguri dhe fjalëkalimet "(Neni 11)," Konfidencialiteti dhe Moskthimet mbrapsht të natyrës inxhinierike "(Neni 12), dhe "Efekti i Përfundimit"(Neni 15).

(e) Interpretimi i ndarë. Çdo seksion, klauzolë, dispozitë apo fjali apo një pjesë të saj ("Pjesë") i kësaj Marrëveshjeje është e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një autoritet kompetent në çdo juridiksion, përcaktimi i asaj pjese të tilla nuk do të ndikojë në: ( i) ligjshmërinë, vlefshmërinëa apo zbatueshmërinëa e pjesëvet e mbetura të kësaj Marrëveshjeje; ose (ii) ligjshmërinë, vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e asaj pjesë në ndonjë juridiksion tjetër, dhe se një pjesë do të jetë i kufizuar nëse është e mundur dhe vetëm më pas do të ndahet, nëse është e nevojshme, për të bërë Marrëveshjeb të vlefshme dhe të zbatueshme.

(f) Gjuha. Në qoftë se kjo Marrëveshje është përkthyer në një gjuhë tjetër përveç anglishtes, versioni anglisht do të mbizotërojë deri në atë masë që ekziston ndonjë konflikt apo mospërputhje në kuptim midis versionit anglisht dhe çdo përkthim. Përveç dhe vetëm deri në atë masë, ndalohet me ligj në juridiksionin tuaj, të gjitha mosmarrëveshjet, konfliktet, ndërmjetësimet, arbitrazhet apo çështje gjyqësore në lidhje me këtë Marrëveshje do të zhvillohet në gjuhën angleze, duke përfshirë çdo korrespondencë, zbulime, aplikimee, regjistrimee, parashtresa, parashtresat gojore, argumentet, argumentet me gojë dhe urdhrat ose aktgjykimeve.

(g) Marrëveshja e Plotë. Kjo Marrëveshje (e cila për qëllime të çdo shtese këtu, duhet, në lidhje me lëndën e shtesave, të përfshijë kushtet e shtesave), përbën/jnë tërësinë e marrëveshjes ndërmjet Palëve në lidhje me të lëndën dhe nuk ka dispozita, mirëkuptime, komunikime, përfaqësime, garanci, ndërmarrje, marrëveshje për kolateralin ose marrëveshje midis Palëve në lidhje me Softuerët, përveç siç është përcaktuar në këtë Marrëveshje. Pavarësisht, marrëveshjet e mësipërme të tjera ndërmjet Palëve mund të rregullojnë përdorimin e pjesëve të tjera të Zgjidhjes Tuaj BBM. Kjo Marrëveshje zëvendëson çdo dispozitë të mëparshme ose të tanishme, mirëkuptime, komunikime, përfaqësime, garanci, ndërmarrje, marrëveshje për kolateralet dhe marrëveshjet midis palëve, qoftë me gojë ose me shkrim, në lidhje me lëndën këtij ligji, dhe Ju pranoni se Ju nuk jeni mbështetur në ndonjë parashikim më sipër për të hyrë në këtë Marrëveshje. Kjo Marrëveshje mund të ndryshohet në çdo kohë me marrëveshje të përbashkët nga Palët. Përveç në masën që BlackBerry është përjashtuar shprehimisht nga ligji në fuqi, BlackBerry rezervon të drejtën për të, brenda diskrecionit të vet, të bëjë ndryshime në këtë Marrëveshje në të të ardhmen, duke përfshirë për të reflektuar ndryshimet që kërkohen me ligj (përfshirë këtu, ndryshimet për të siguruar Zbatueshmërinë e kësaj Marrëveshjeje) ose ndryshimet në praktikat e biznesit, duke siguruar Ju me njoftim të arsyeshëm të ndryshimit ose në mënyrë elektronike (siç parashikohet nga dispozita më lart, Njoftimi) ose nga postimi në njoftimin e ndryshimeve në http://www.blackberry.com/legal dhe Ju duhet të rishikoni rregullisht atë vend për ndryshime. Nëse Ju vazhdoni të përdorni Zgjidhjen BBM më shumë se gjashtëdhjetë (60) ditë pas dhënies së njoftimit të ndryshimeve, atëherë Ju do të konsideroheni të keni pranuar këto ndryshime. Nëse keni një shqetësim në lidhje me ndryshimin/et Ju lutemi të kontaktoni legalinfo@blackberry.com brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh pas njoftimit të ndryshimit/eve të dhëna për hetim për opsionet Tuaja.

(h) Pajtueshmëria me ligjet. Ju, me shpenzimet tuaja, do të merrni e do të mbani të gjitha licencat, regjistrimet dhe miratimet e kërkuara nga autoritetet qeveritare apo ligjit të aplikueshëm në juridiksionin Tuaj për ekzekutimin dhe zbatimin e kësaj Marrëveshjeje ose ndonjë marrëveshjeje që lidhet me liçencën. Në mënyrë të veçantë dhe për shmangien e dyshimit, Ju do të pajtoheni me të gjitha ligjet dhe rregulloret e aplikueshme në instalimin dhe përdorimin e Zgjidhjes Tuaj BBM, duke përfshirë marrjen e liçencës së nevojshme, regjistrimin e licencës dhe miratimin nga autoritetet kompetente qeveritare për importimin dhe përdorimin e ndonjë softueri që përmban kriptime tregtare apo funksione të tjera të sigurisë të kërkuara nga ligji në fuqi. Ju do t'i ofroni BlackBerry garanci dhe dokumente zyrtare që periodikisht BlackBerry mund të kërkojë për të verifikuar pajtueshmërinë Tuaj me këtë detyrim. Pa kufizuar sa më sipër, si shërbimet e caktuara dhe Shërbimet e Palës së Tretë mund të arrihen në nivel global, nëse Ju vendosni të hyni në shërbime ose shërbime nga palët e treta nga vende të tjera përveç vendeve për të cilat BlackBerry ose pala e tretë tregojnë ato shërbime apo shërbime të Palëve të Treta janë vënë në dispozicion, Ju e bëni këtë me iniciativën Tuaj dhe Ju jeni përgjegjës për përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret e duhura, duke përfshirë ato që lidhen me importin, eksportin, përdorimin, transmetimin dhe/ose komunikimin e Shërbimit të aplikueshëm, apo Shërbimin Palëve të Treta, dhe që shoqërohen nga Përmbajtja, Artikujt e Palëve së Treta ose softuerë. Më tej, BlackBerry nuk pranon se Zgjidhja BBM dhe Pajisjet e Palëve të Treta që lidhen me ose bëhen të disponueshme nëpërmjet Shërbimit/eve janë të përshtatshme ose në dispozicion për përdorim në të gjitha vendet. Ju pranoni se Ju nuk do të shkarkoni ose përndryshe të keni akses drej Softuerëve apo Pajisjeve të Palëve të Treta, ose të përpiqeni të veproni në mënyrë të tillë, nga vende ku duke vepruar kështu është e paligjshme. Pa kufizuar sa më sipër, nëse ligji i zbatueshëm Ju ndalon përdorimin e video dhe/ose të zërin të tilla si funksionalitete video apo chat me zë të Zgjidhjes BBM, duke përfshirë funksionet e peer-to-peer, video ose të bazuar në Internet ndërkohë që një praktikë e tillë nuk ëstë e lejuar në Juridiksionin Tuaj, sepse ju jeni nën një limit moshe të caktuar, ose për shkak të ligjeve që lidhen me Shërbimet Emergjente, atëherë Ju nuk mund të shkarkoni apo të përdorni këto karakteristika të Zgjidhjes BBM apo produkte dhe/ose që është përgjegjësia juaj për të bërë marrëveshje alternative për të hyrë në Shërbimet e Emergjencës.

(i) Kuptimet e zgjeruara. Termi "përfshin" ose "të tilla si" do të interpretohet si kuptim "përfshin, pa kufizim" dhe "të tilla si pa kufizim", siç mund të jetë rasti.

NËSE KENI NDONJE PYETJE APO SHQETËSIM NË LIDHJE ME TERMAT APO KUSHTET E KËSAJ MARRËVESHJEJE, JU LUTEM KONTAKTONI BLACKBERRY NË legalinfo@blackberry.com.