BBM-i KASUTAJATINGIMUSED

PALUN LUGEGE SEDA DOKUMENTI HOOLIKALT ENNE TEENUSE KASUTAMIST VÕI SELLELE TEENUSELE LIGIPÄÄSU VÕIMALDAVA BBM-i TARKVARA INSTALLIMIST JA KASUTAMIST. SEE LEPING SISALDAB SÄTTEID, MIS PIIRAVAD VÕI VÄLISTAVAD BLACKBERRY KOHUSTUSI TEIE EES NING MÕJUTAVAD MUUL VIISIL TEIE SEADUSLIKKE ÕIGUSI. SEE LEPING EI MÕJUTA TEIE KOHALIKEST SEADUSTEST TULENEVAID VÕÕRANDAMATUID ÕIGUSI SELLES ULATUSES, MIS NEED VÕÕRANDAMATUD ÕIGUSED TEILE KEHTIVAD.

Need BBM-i kasutajatingimused ("Leping") on seaduslik leping, mille olete sõlminud teie kui üksikisik (nõustute nende tingimustega füüsilise isikuna) või juriidiline isik (ettevõtte või muu juriidiline keha, mille nimel te tegutsete, on teile andnud BBM lahenduse ligipääsu ja kasutusõiguse; mõlemal juhul edaspidi "Teie") ning ettevõte BlackBerry UK Limited, reg nr 4022422 ("BlackBerry"), mille ametlik aadress on 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Suurbritannia SL1 3XE (koos "Osapooled" ja eraldi "Osapool").

KLÕPSATES NUPUL "I AGREE" ("NÕUSTUN") VÕI AKTIVEERIDES VÕI KASUTADES BBM LAHENDUST VÕI MIS TAHES SELLE OSA, NÕUSTUTE JÄRGIMA SELLES LEPINGUS TOODUD TINGIMUSI. KUI TEIL TEKIB KÜSIMUSI VÕI KAHTLUSI SELLES LEPINGUS TOODUD TINGIMUSTE OSAS, SIIS PALUN VÕTKE ÜHENDUST BLACKBERRY'GA AADRESSIL LEGALINFO@blackberry.COM.

KUI TE OTSUSTATE ENNE MIS TAHES BBM LAHENDUSE OSA AKTIVEERIMIST VÕI KASUTAMIST, ET TE EI NÕUSTU NENDE KASUTAJATINGIMUSTEGA, SIIS EI OLE TEIL ÕIGUST BBM LAHENDUST KASUTADA JA TE PEAKSITE: (A) TARKVARA AEGSASTI DESINSTALLIMA VÕI KUSTUTAMA (NAGU KIRJELDATUD ALLPOOL); NING, (B) KUI TE OLETE BBM LAHENDUSE EEST MAKSNUD, KÜSIMA ENDA RAHA TOOTE MÜÜGIDOKUMENDIL TOODUD KAUPMEHELT VÕI MAKSE KÄITLEJALT TAGASI, VASTAVALT NENDE TAGASTUSPOLIITIKALE.

1. Mõisted Kui kontekstist ei tulene teisiti, siis on järgmistel mõistetel alltoodud tähendused (ning, kus kontekst võimaldab, hõlmab ainsus ka mitmust ja vastupidi).

"Võrguteenus" tähendab traadita võrguteenuseid, muid võrguteenuseid (sh traadita kohalik võrk, satelliit- ja internetiteenused) ning muud teie võrguteenuse pakkuja(te) poolt osutatavad teenused, mida kasutatakse koos teie BBM lahendusega.

"Võrguteenuse pakkuja" viitab võrguteenuseid pakkuvale ettevõttele.

"BBM lahendus" tähendab BBM kiirsuhtlusrakendust (tuntud ka kui BlackBerry Messenger), mis koosneb teenustest ja tarkvarast koos kaasneva dokumentatsiooniga.

"BlackBerry ID" tähendab sisselogimisandmeid, mida te kasutate enda BBM lahendusse ning teistesse BlackBerry ID-ga sisenemis võimaldavatesse toodetesse ja teenustesse sisse logimiseks.

"Sisu" tähendab mis tahes andmeid, teksti, muusikat, heli, helinaid, fotosid, graafikat, videoid, sõnumeid, silte või muud digitaalset materjali.

"Dokumentatsioon" tähendab asjakohaseid lõppkasutajatele mõeldud dokumente, sealhulgas BlackBerry poolt BBM lahenduse jaoks koostatud ja tarnitud kasutamissuuniseid, -juhiseid ja -piiranguid. Igaks juhuks märgime, et Dokumentatsioon ei hõlma dokumente, mille koostajaks on keegi peale BlackBerry ning dokumente, mida on muutnud keegi peale BlackBerry.

"Seade" tähendab mis tahes seadet, näiteks nutitelefoni või tahvelarvutit, millel kasutamiseks on BlackBerry tarkvara või selle mis tahes osa loonud ja volitanud, ning mis on teie omanduses ja kontrolli all.

"Tasulised teenused" viitab teenustele, mille kasutamiseks peate registreeruma ja tasuma BlackBerry'le või asjakohasele vahendajale või makse töötlejale.

"Teenus(ed)" tähendab teenuseid, mille on teinud teile kättesaadavaks BlackBerry või kolmas osapool BlackBerry nimel, kasutamiseks osana BBM lahendusest, sh tekstisõnumite saatmine üksikutele kontaktidele ja grupis, video- ja häälkõneteenused (seal, kus saadaval) ning BlackBerry ID teenus, kuid tõsiasi, et BlackBerry lubab kasutada enda kaubamärki kolmandate osapoolte teenustel, ei muuda seda automaatselt Teenuseks selle lepingu kontekstis.

"Tarkvara" tähendab BBM-i klientrakendust, mis võimaldab ligipääsu Teenustele ja mis tahes muule teile BlackBerry poolt selle lepingu raames võimaldatud tarkvarale, olenemata selle edastamise ning hilisema installimise ja kasutamise vormist, meediumist või viisist (võib koosneda tarkvarast, failidest, dokumentidest, liidestest, Sisust, olenemata sellest, kas seda peetakse tehniliselt tarkvarakoodiks, ja kolmandate osapoolte komponentidest). Mõiste "Tarkvara" ei hõlma kolmandate osapoolte tarkvara või objekte, sõltumata sellest, kas neid levitab BlackBerry või levitatakse BlackBerry nimel või kas need kaasnevad või toimivad BBM lahendusega.

"Kolmandate osapoolte komponendid" tähendab tarkvara ja liideseid, mis on BlackBerry'le kolmandalt osapoolelt litsentseeritud kasutamiseks Tarkvaras ja mida levitatakse Tarkvara lahutamatu osana BlackBerry kaubamärgi all, kuid mis ei hõlma Kolmandate osapoolte tarkvara.

"Kolmandate osapoolte sisu" tähendab kolmandale osapoolele kuuluvat sisu.

"Kolmandate osapoolte objektid" tähendab Kolmandate osapoolte sisu ja tooteid.

"Kolmandate osapoolte tooted" tähendab Seadmeid ja Kolmandate osapoolte tarkvara ning mis tahes muid kaubanduslikke tooteid, mis ei ole BlackBerry tooted.

"Kolmandate osapoolte teenused" tähendab kolmanda osapoole poolt pakutavaid teenuseid nagu võrguteenused, kolmanda osapoolena tegutseva kaupmehe või maksekäitleja poolt pakutavaid teenuseid ning kõiki veebisaite, mida ei käita BlackBerry.

"Kolmandate osapoolte tarkvara" tähendab eraldiseisvaid tarkvararakendusi, mis kuuluvad kolmandatele osapooltele ning kaasnevad või on muul moel saadaval BBM lahenduses või selle kaudu.

"Teie sisu" tähendab teie poolt edastatavat või muul moel Teenusele või Kolmandate osapoolte teenusele saadavaks tehtavat sisu.

2. BBM lahenduse kasutamise reeglid Te vastutate kõigi enda BBM lahenduse kasutamisega seotud tegevuste eest ja olete kohustatud tagama, et:

(a) teie BBM lahendust või mis tahes selle osa kasutatakse vastavalt sellele Lepingule, kõigile kehtivatele seadustele ja määrustele ning asjakohasele dokumentatsioonile;

(b) te olete vähemalt 13 aastat vana ja kas täisealine, laiendatud teovõimega alaealine, omate vanemate või eestkostja seaduslikku nõusolekut ning olete täielikult võimeline ja volitatud sellesse Lepingusse astuma; te kinnitate, et olete vähemalt 13 aastat vana, kuna BBM lahendus ja BlackBerry ID ei ole mõeldud alla 13-aastastele lastele; juhul, kui te olete noorem, kui 13 aastat, siis te ei kasuta BBM lahendust ega omanda BlackBerry ID-d, kuna teil puudub selleks õigus; juhul, kui te astute sellesse Lepingusse ettevõtte või muu juriidilise isiku nimel, siis te kinnitate, et teid on volitatud selle Lepingu sõlmimiseks nimetatud ettevõtte või muu juriidilise isiku nimel;

(c) mis tahes BlackBerry'le või selle volitatud edasimüüjatele selle Lepingu alusel edastatav teave, sealhulgas BBM lahenduse kasutamiseks registreerumisel või BBM lahenduse kasutamiseks mõeldud konto loomisel edastatavad andmed, sealhulgas BlackBerry ID-d, on õiged, täpsed, ajakohased ja täielikud ning et jätkate BBM lahenduse kasutamise ja konto omamise vältel nende andmete uuendamist, et säilitada need õigete, ajakohaste ja täielikena;

(d) olles eelnevalt teostanud teie positsioonil isiku seisukohast mõistlikud päringud, te ei luba teadlikult teistel kasutada BBM lahendust või mis tahes selle osa, kas eraldi või koos mis tahes Kolmandate osapoolte objektide või teenustega viisil, mis BlackBerry mõistlikul hinnangul häirib, rikub või mõjutab negatiivselt mis tahes tarkvara, riistvara, süsteeme, võrke, Sisu või teenuseid, mida kasutavad mis tahes isikud, sealhulgas BlackBerry või Võrguteenuste pakkuja või millel on muu negatiivne mõju BlackBerry või selle tütarettevõtete ja partnerite ("BlackBerry kontsern"), Võrguteenuste pakkuja või nende klientidele, infrastruktuurile või toodetele ja teenustele ning te lõpetate sellise tegevuse, kui BlackBerry teavitab teid sellest;

(e) teie BBM lahendust või mis tahes selle osa ei kasutata sobimatu, teotava, ahistava, solvava, laimava, nilbe, illegaalse või petliku Sisu edastamiseks, avaldamiseks, postitamiseks, üleslaadimiseks ja levitamiseks;

(f) teie BBM lahendust või mis tahes selle osa ei kasutata kuriteo sooritamiseks või üritamiseks või kuriteo või muude seaduse- või lepinguvastaste tegevuste võimaldamiseks, sealhulgas selliste andmete üleslaadimiseks, kogumiseks, talletamiseks, postitamiseks, edastamiseks või muul viisil saadavaks tegemiseks, mille kogumiseks, talletamiseks või levitamiseks teil puuduvad seaduslikud või lepingulised õigused ning mis rikuvad privaatsust, on seotud ebaseaduslike hasartmängudega, rikuvad õigusi intellektuaalsele omandile ja/või muid kolmandate osapoolte võõrandamatuid õigusi (sealhulgas sellise tarkvara või Sisu kopeerimine ja jagamine, millele teil puuduvad kopeerimis- ja jagamisõigused või digitaalsete kopeerimiskaitsete ebaseaduslik eemaldamine);

(g) teie BBM lahendust või mis tahes selle osa ei kasutata selleks, et laadida üles, postitada, edastada või teha muul moel saadavaks tarkvara või Sisu, mis sisaldab mis tahes (i) viiruseid, Trooja hobuseid, ussviiruseid, "tagauksi", seiskamismehhanisme, pahatahtlikke koode, kooditalletajaid, roboteid, hävitusmehhanisme või nuhkvara või (ii) mis tahes muud tarkvara või Sisu, millel on potentsiaal või eesmärk tarkvara, riistvara, teenuste, süsteemide või andmete (A) negatiivselt mõjutada või (B) välja lülitada, rikkuda või kahjustada või (C) võimaldada volitamatut ligipääsu või takistada volitatud ligipääsu või põhjustada volitamata või lubamatul eesmärgil kasutamine (edaspidi "Pahavara") (ning, kui te avastate BBM lahendusega seotud Pahavara olemasolu, siis teavitate sellest aegsasti BlackBerry't);

(h) te ei müü, rendi, liisi ega anna üle, püüa müüa, rentida, liisida või üle anda Tarkvara või mis tahes Sisu või nende osa, mis on teile saadavaks tehtud osana BBM lahendusest või teie õigusega BBM lahendust või mis tahes selle osa kasutada, ühelegi teisele inimesele BlackBerry eelneva selgesõnalise kirjaliku loata;

(i) te ei püüa saada volitamatut ligipääsu mis tahes Teenustele, teistele Teenusega seotud kontodele, arvutisüsteemidele või võrkudele häkkimise, salasõnade salvestamise või muul teel ega omanda või püüa omandada Teenuse kaudu saadaolevaid materjale või teavet vahenditega, mida ei ole teile BBM lahenduse kaudu tahtlikult saadavaks tehtud;

(j) teie BBM lahendust või mis tahes selle osa ei kasutata ühegi isiku või juriidilise keha teesklemiseks, teie ja kolmandate isikute või juriidiliste kehade seotuse petlikuks esitlemiseks või valeidentiteedi loomiseks, et viia läbi pettusi ja internetikelmusi;

(k) te teete BlackBerry'ga koostööd ja annate BlackBerry'le ettevõtte poolt nõutud andmed, et aidata BlackBerry'l uurida selle Lepingu võimalikke rikkumisi ning võimaldate BlackBerry'le või BlackBerry poolt määratud sõltumatule audiitorile ligipääsu ruumidele ja Seadmetele, milles BBM lahendus asub või milles seda on kasutatud, ning kõigile seonduvatele dokumentidele. Käesolevaga volitate te BlackBerry't tegema koostööd: (i) korrakaitseasutustega võimalike kriminaalkuritegude uurimisel; (ii) kolmandate osapooltega selle Lepingu võimalike rikkumiste uurimisel; (iii) internetiteenuste pakkujate, võrkude või haldusettevõtetega selle Lepingu jõustamiseks. Sellise koostöö raames võib BlackBerry avaldada teie kasutajanime, IP-aadressi või muid isikuandmeid.

3. Tarkvara kasutamine

(a) Litsents Teatud BBM lahenduse osad eeldavad, et te hangite ja kasutate Teenustele ligipääsu saavutamiseks Tarkvara. Tarkvara on litsentseeritud ja seda ei müüda selle Lepingu alusel. Teie Tarkvara kasutamise litsents võib sõltuda asjakohaste litsentsitasude maksmisest. Vastavalt siintoodud tingimustele, annab see Leping teile isikliku tühistatava ainukasutus- ja üleandmisõiguseta litsentsi, mis võimaldab teil installida ja kasutada Tarkvara Seadmel või, kui seda lubavad kasutamisreeglid, mis kehtivad kolmanda osapoole digitaalses veebikaupluses (nt iTunesi poe tarkvara iOS-versiooni puhul), kus te Tarkvara omandasite ("Kasutamiseeskiri"), siis mitmel Seadmel, mille arv on Kasutamiseeskirjas selgesõnaliselt välja toodud.

Kui te omandate Tarkvara liitumise alusel või tasuta prooviversioonina, siis kehtivad ülaltoodud litsentsist tulenevad õigused ainult sel perioodil, mille eest te olete maksnud liitumistasu või mille on teile proovimiseks lubanud BlackBerry või viimase volitatud edasimüüja.

Kõigil juhtudel lubab sellest Lepingust tulenev litsents teil Tarkvara kasutada ja kasutada anda ning ligipääsu Teenustele ainult teie enda isiklikul otstarbel ja vastavalt kehtivatele Kasutamiseeskirjale.

(b) Uuendused See Leping ja sellega kaasnevad litsentsid ei taga õigusi: (i) regulaarseteks ja tulevasteks Tarkvara või Kolmandate osapoolte tarkvara uuendusteks või (ii) uute või modifitseeritud Teenuste omandamiseks. Sellele vaatamata võib BlackBerry oma äranägemise järgi igal ajal võimaldada Tarkvara kasutajale uuendusi. Tarkvara võib sisaldada uuenduste automaatse kontrollimise funktsiooni ning on võimalik, et peate Tarkvara või Kolmandate osapoolte tarkvara uuendama, et säilitada ligipääs teatud Teenustele, saada ligipääs uutele Teenustele või Kolmandate osapoolte objektidele või Kolmandate osapoolte teenustele ja nende osadele. Kui teie Seadme tarkvara ei võimalda teil keelata Tarkvara uuendamist või te ei kasuta neid sätteid, siis nõustute käesolevaga, et BlackBerry võib (kuid ei ole kohustatud) teile aeg-ajalt teha saadavaks selliseid uuendusi ja anda teile nende saadaolekust teada. Kõiki teile selle Lepingu raames BlackBerry poolt võimaldatud uuendusi käsitletakse vastavalt oludele Tarkvara, Teenuste või Kolmandate osapoolte tarkvarana.

(c) Reprodutseerimisõigused Te ei tohi Tarkvara ega teile Teenuste osana saadavaks tehtud Sisu ei osaliselt ega täielikult levitada ega modifitseerida. Väljaarvatud juhtudel, kus seadused ei võimalda BlackBerry'l neid tegevusi keelata, ei tohi te Tarkvara ega teile Teenuste osana saadavaks tehtud Sisu ei osaliselt ega täielikult kopeerida, reprodutseerida või mis tahes muul viisil duplitseerida, väljaarvatud selles Lepingus, asjakohase Teenuse Dokumentatsioonis, Kasutamiseeskirjades või teie ja BlackBerry või BlackBerry partneri eraldiseisvas kirjalikus lepingus selgesõnaliselt lubatud juhtudel. Selle sätte puhul hõlmavad sõnad "kopeerima" ja "reprodutseerima" ka Tarkvaras rakenduse tavapärase dokumentatsioonikohase kasutamise käigus esitatavate teadete ja juhiste kopeerimist ning Tarkvara või Tarkvara kandva Seadme modifitseerimata regulaarsete varukoopiate loomist, vastavalt valdkonna tavapärastele äripraktikatele. Te võite kopeerida Dokumentatsiooni või mis tahes osa sellest ainult enda isiklikust või asutusesiseseks kasutamiseks koos oma BBM lahendusega.

4. Vajalikud Kolmandate osapoolte objektid ja teenused Teie vastutate, et Kolmandate osapoolte objektid ja teenused (sealhulgas Seadmed, internetiühendus, traadita võrgud ja võrguteenused), millega te enda BBM lahendust kasutate, vastavad BlackBerry miinimumnõuetele, sealhulgas Dokumentatsioonis kirjeldatud Seadmete tarkvara ning teie BBM lahenduse jaoks vajalik eraldiseisev internetiühendus, ja et selliste Kolmandate osapoolte objektide ja/või teenuste kasutamine oma BBM lahendusega ei riku nende objektide ja teenustega seotud litsentse, tingimusi, seadusi, eeskirju ja/või määrusi. Teie BBM lahenduse kasutamiseks on üldjuhul vaja Võrguteenuseid. BBM lahenduse kasutamisel võidakse teilt nõuda tasu Võrguteenuste eest ning te nõustute, et teie ja BlackBerry vahelises kliendisuhtes vastutate teie kasutamisest tulenevate Võrguteenuste tasude eest. Teie Võrguteenuste pakkuja võib piirata teile saadaolevaid Teenuseid ja Kolmandate osapoolte teenuseid. Kui te soovite üksikasjalikumat teavet enda piirkonna Võrguteenuste pakkujate kohta, kes toetavad teie BBM lahendust, siis võtke BlackBerry'ga ühendust aadressil legalinfo@blackberry.com.

5. Täiendavad tingimused

(a) On võimalik, et te peate nõustuma täiendavate tingimustega:

(i) BlackBerry'ga Kolmandate osapoolte komponentide (nt avatud lähtekoodiga komponendid) osas ning et kasutada teatud Teenuseid või Sisu ja uuendada BBM lahendust;

(ii) kolmandate osapooltega Kolmandate osapoolte objekti või teenuse omandamiseks või kasutamiseks, sh BBM lahenduse kaudu ligipääsetava Kolmanda osapoole veebisaidi kasutamiseks;

(iii) kaupmehe või maksekäitlejaga, et teha BBM lahendusega seotud või selle kaudu ost;

(iv) võrguteenuse pakkujaga võrguteenuste saamiseks.

(b) Teie vastutate kõigi kokkulepete täitmise eest, mille olete sõlminud kolmandate osapooltega. BlackBerry ei vastuta mingil viisil mis tahes kahjude või kadude eest, mis tulenevad teie kokkupuutest eelnimetatud kolmandate osapooltega. Kui te kahtlete, kas BlackBerry on teatud Sisu, objekti, toote või teenuse allikas, siis võtke meiega ühendust aadressil legalinfo@blackberry.com. Kui te ajate asju kolmandate osapooltega interneti vahendusel või seoses Kolmandate osapoolte teenustega, siis veenduge alati, et teate, kellega te asju ajate ning millised tingimused on seotud veebisaitide ja mis tahes Kolmandate osapoolte teenuste ja objektidega, millele te saate ligipääsu või mille te omandatate, sh makse-, kasutamis-, lõppkasutaja litsentsi, tagastamis-, privaatsustingimused, privaatsussätted ning turvafunktsioonid teie isikuandmete kaitseks ja teie turvalisuse tagamiseks.

(c) Mitte mingil juhul ei ole sellised teie ja kolmanda osapoole vahelised tingimused siduvad BlackBerry jaoks ega kehtesta BlackBerry'le täiendavaid kohustusi või kohustusi, mis on vastuolus selle Lepingu tingimustega. Käesolevas teie ja BlackBerry vahel sõlmitud Lepingus Kolmandate osapoolte objektidele ja teenustele kehtestatud tingimused kehtivad jätkuvalt nendele objektidele.

(d) Kui mõnele Kolmanda osapoole komponendile kehtivad täiendavad tingimused, mis annavad teile käesolevast Lepingust laiemad õigused Kolmandate osapoolte komponentide või nende osade kasutamiseks, kopeerimiseks, levitamiseks ja modifitseerimiseks, siis kehtivad need õigused selles ulatuses, mis ei riku käesoleva Lepinguga ülejäänud tarkvarale kehtivaid tingimusi. Kui teile BlackBerry poolt saadavaks tehtud Kolmandate osapoolte tarkvara ja teenustega (sh tarkvara ja Sisuga) ei kaasne eraldiseisvaid litsentse või kasutajatingimusi, siis lähtub nende kasutamine käesoleva Lepingu tingimustest arvestusega, et see Tarkvara või need Teenused (vastavalt olukorrale) moodustavad osa teie BBM lahendusest, tingimusel, et BlackBerry pakub teile sellist Kolmanda osapoole tarkvara ja teenust "NAGU ON" ja "NAGU ON SAADAVAL", ilma ühegi otsese või kaudse tingimuse, heakskiidu, esinduse, kinnituse või garantiita. Teie ja BlackBerry vahel kehtivad Kolmandate osapoole objektide ja teenuste, v.a Tarkvara, osas selles Lepingus sätestatud piirangud ja välistused, vastutamatussätted ja raha tagastustingimused.

6. BBM lahenduse modifitseerimine ja levitamise peatamine

(a) BBM lahenduse modifitseerimine ja levitamise peatamine Te nõustute, et BlackBerry võib ilma vastutuseta teie ees igal ajal BBM lahendust või mis tahes selle osa muuta, selle arendamise lõpetada, selle levitamise peatada, selle eemaldada või seda piirata kohustuseta teid sellest eelnevalt teavitada. Kui BlackBerry peatab Teenuse osutamise (mis tähendab, et teie litsents igasuguse Teenust kasutada võimaldava Tarkvara kasutamiseks lõpeb automaatselt) ja te olete maksnud selle Teenuse saadavuse eest teatud perioodiks ega ole seda Lepingut rikkunud, siis võidakse teile tagastada Teenuse eest makstud summa täies ulatuses või osaliselt, vastavalt Teenuse või teie makseid hallanud kaupmehe või maksekäitleja tagastuspoliitikale. See tagastus on teie ainus õiguspärane ootus ning BlackBerry, kaupmehe ja maksekäitleja ainus kohustus teie ees, kui BlackBerry otsustab BBM lahenduse või mõne selle osa pakkumise püsivalt lõpetada.

(b) Hooldus Eeltoodut piiramata jätab BlackBerry endale õiguse enda äranägemise järgi perioodiliselt piirata ligipääsu BBM lahendusele või selle osadele või võtta BBM lahendus või mõni selle osa tööst maha, et parandada tarkvaravigu, paigaldada uuendusi või viia läbi diagnostikat ja muid BBM lahenduse hooldustöid ning te nõustute BlackBerry õigusega selleks.

7. Teie panused ja muu sisu

(a) Tagasiside Te võite edastada BlackBerry'le tagasisidet BBM lahenduse kohta. Kui BlackBerry ei ole vastupidises kirjalikult kokku leppinud, siis te nõustute käesolevaga, et kogu tagasiside, kommentaarid, ettepanekud, ideed, kontseptsioonid ja muutused, mis te BlackBerry'le BBM lahendusega seoses esitate ning kõik seonduvad intellektuaalse omandi õigused (koos "Tagasiside") kuuluvad BlackBerry'ile ja te määrate käesolevaga kõik enda õigused eelnimetatule BlackBerry'le. Te ei edastada BlackBerry'le teadlikult Tagasisidet, millele kehtivad kolmandate osapoolte intellektuaalse omandi õigused. Te nõustute tegema BlackBerry'ga täiel määral koostööd täiendavate dokumentide allkirjastamisel ja muudes BlackBerry poolt nõutud mõistlikes tegevustes, mis kinnitavad, et BlackBerry omab kogu Tagasisidet ning et BlackBerry'l oleks võimalik registreerida ja/või kaitsta seonduvaid intellektuaalse omandi õigusi ja/või konfidentsiaalset teavet.

(b) Lõppkasutaja sisu, kolmandate osapoolte objektid Teie sisu eest vastutate teie ainuisikuliselt, mitte BlackBerry. BlackBerry ei kontrolli Sisu või Kolmandate osapoolte objekte, mille teevad teile saadavaks teised lõppkasutajad seoses BBM lahenduse või mis tahes BBM lahendusega seotud Kolmanda osapoole teenuse kasutamisega. Lisaks üldisele vastutamatussättele osas 17, ei paku BlackBerry garantiid ega muud kinnitust selliste Kolmandate osapoolte objektide täpsuse, terviklikkuse ja kvaliteedi osas. BlackBerry võib kehtestada BBM lahenduse kasutamisele üldpraktikaid ja piiranguid, sealhulgas piiranguid säilitatava Sisu mahule, maksimaalsele ajale, mille vältel Sisu või sõnumeid/postitusi talletatakse Teenustes (sh pilveteenustes) ja/või ajaperioodi, mille vältel teil on õigus mis tahes Sisu kasutamiseks või ligipääsuks. Te võite kasutada BlackBerry või BlackBerry partneri poolt teile Teenuse osutamisega saadavaks tehtud Sisu kasutada ainult isiklikuks otstarbeks ja vastavalt Teenusele kehtida võivatele litsentsitingimustele. Ülaltoodule sarnased piirangud tuuakse üksikasjalikult välja vastava Teenuse Dokumentatsioonis, millega te peaksite eelnevalt tutvuma ja aeg-ajalt uuesti lugema, kuna BlackBerry võib teha muudatusi. Te nõustute, et BlackBerry ei vastuta mingil viisil Sisu kadumise, kustutamise, volitamatu ligipääsu või talletamise ebaõnnestumise eest. Kui teil on selleks vajalikud õigused ja litsentsid, siis peaksite säilitama varukoopia mis tahes Sisust, mida peate vajalikuks.

(c) Teie sisu Kui käesolevas Lepingus või selle lisades ei ole selgesõnaliselt väljendatud, siis ei anna see Leping teie Sisu omandiõiguse üle BlackBerry'le. Enda Sisu osas, mille te muudate saadavaks BBM lahenduse elementides, millele pääsevad ligi teised BBM lahenduse kasutajad, sh BBM Groups, ning teistes teie BBMi kontaktide poolt ligipääsetavates foorumites, annate te BlackBerry'le ülemaailmse katkematu tühistamatu üleantava tasuta ainuskasutusõiguse, mille alusel BlackBerry on volitatud kasutama, levitama, reprodutseerima, muutma, kohandama, avalikult ette kandma ja esitama Sisu mõistlikusse põhimõttel seoses BBM lahenduse või mis tahes selle osa pakkumise ja haldamisega. Sisu osas, mille te muudate saadavaks BBM lahenduse muudes elementides, annate te BlackBerry'le ülemaailmse tasuta ainuskasutusõiguse, mille alusel BlackBerry on volitatud kasutama, levitama, reprodutseerima, muutma, kohandama, avalikult ette kandma ja esitama Sisu mõistlikusse põhimõttel seoses BBM lahenduse pakkumisega teile. Te garanteerite ja kinnitate mõlemal juhul, et teil on õigus sellise voli andmiseks BlackBerry'le.

(d) Vastuoluline sisu ja kolmandate osapoolte objektid Te mõistate, et kasutades BBM lahendust või Kolmandate osapoolte teenuseid, võite kokku puutuda Sisu või Kolmandate osapoolte objektidega, mis on või mida te peate solvavateks, kõlvatuteks või muul viisil vastumeelseteks. BlackBerry'l ja tema esindajatel on õigus (kuid puudub kohustus) oma äranägemise järgi filtreerida, keelata ja eemaldada teie Sisu või Kolmandate osapoolte objekte BBM lahendusest.

(e) Vanemlik järelevalve Teatud BBM lahenduse või Kolmandate osapoolte teenuste osad võivad hõlmata sätteid, mis võimaldavad teil blokeerida või filtreerida teatud Sisu, Teenuseid, Kolmandate osapoolte teenuseid või kolmandaid osapooli. Selliste funktsioonide valimine ja lubamine soovitud ulatuses on täielikult teie enda kohustus. BlackBerry ei garanteeri, et sellised seadistused on veavabad, blokeerivad kogu asjakohase Sisu, Teenused, Kolmandate osapoolte teenused või kolmandad osapooled või et teised, kel on ligipääs teie BBM lahendusele, ei saa neid keelata või takistada. Kui te lasete enda lapsel kasutada enda BBM lahendust või mõnda selle osa, siis on teie kohustus veenduda, kas spetsiifiline Teenus, Kolmanda osapoole teenus või Kolmanda osapoole objekt on sobiv teie lapsele. Te vastutate ainuisikuliselt enda lapse ligipääsu eest BBM lahendusele, Kolmanda osapoole teenustele või Kolmanda osapoole objektidele, sealhulgas kõigi rahaliste kulutuste või muude kohustuste eest, mis kaasnevad sellise ligipääsuga.

8. Hädateenused BBM lahendus ei ole seotud avaliku fikseeritud telefonivõrguga (PSTN), ei kasuta teiste seadmetega suhtlemiseks telefoninumbreid ning ei ole loodud ega mõeldud asendama mobiil- või tavatelefoni. Lisaks nõustute ja mõistate, et BBM lahendus ei ole loodud ega mõeldud asendama teie traditsioonilist fikseeritud võrgus toimivat tavatelefoni või raadiovõrgul põhinevat mobiiltelefoni ning et selle vahendusel ei saa helistada "911", "112", "999", "000" või mis tahes muul numbril, mis on mõeldud kasutaja ühendamiseks häirekeskuse või muu sarnase hädaabiteenusega ("Hädateenused"). BBM lahendus ei võimalda teha kõnesid hädaabiteenustele. Te nõustute ja mõistate, et vajate BBM lahenduse kõrval täiendavaid vahendeid hädateenustele helistamiseks ning et BlackBerry kontsern ja selle ametnikud, juhid ja töötajad ei vastuta mingil viisil vigastuste, surma või kahjude eest, mis tulenevad kasutaja võimetusest võtta BBM lahenduse vahendusel ühendust hädaabiteenusega.

9. Intellektuaalne omand Selle Lepingu järgi ei omanda te õigusi mis tahes intellektuaalsele omandile, muuhulgas patentidele, projektidele, kaubamärkidele, autoriõigustele, andmebaasiõigustele või konfidentsiaalsetele andmete või ärisaladustele, mis on seotud BBM lahenduse või selle mis tahes osaga, sh Sisuga, mida avaldab BlackBerry kontsern või nende asjakohased edasimüüjad selle Lepingu raames BBM lahendusena. Lisaks ei omandada te muid BBM lahenduse või mis tahes selle osa ning teile Teenuse vahendusel saadavaks tehtud Sisuga seotud litsentsiõigusi, kui on selles Lepingus, kaasnevas Dokumentatsioonis või muudes teie ja BlackBerry vahel vastastikusel nõusolekul sõlmitud kirjalikes kokkulepetes selgesõnaliselt välja toodud. Kõik õigused, mida ei ole siin selgelt välja toodud on reserveeritud. Selguse huvides, kuid tühistamata seejuures ühtegi selle Lepingu eelnevat osa, märgime, et mitte mingil ei laiene BBM lahendusele käesolevaga antavad patendilitsentsid Kolmandate osapoolte teenustele või Kolmandate osapoolte objektidele eraldiseisvalt või koos teie BBM lahenduse versiooniga. Lisaks eelnevale ei võimalda käesolevaga antavad litsentsid mis tahes nimetatud Kolmandate osapoolte teenuste või objektide pakkujal viidata, et sellised Kolmandate osapoolte teenused või objektid on kogu BBM lahenduse, selle osa või eraldiseisvana litsentseeritud BlackBerry patentide alusel, kuna BBM lahendus ja mis tahes selle osad on litsentseeritud käesoleva Lepinguga. Tarkvara ja koopiad, mis te sellest loote, on teile litsentseeritud mitte müüdud ning kogu teile BlackBerry kontserni poolt BBM lahenduse ja teile Teenustele ligipääsu võimaldavate veebisaitide kaudu edastatud Dokumentatsioon ja Sisu on kaitstud Kanada, USA ja rahvusvaheliste autoriõiguste ja patendiseaduste ning rahvusvaheliste kokkulepete sätetega. Intellektuaalse omandi rikkumisega kaasneb tõsine tsiviil- ja kriminaalvastutus. Te nõustute, et mitte miski selles Lepingus ei mõjuta teie jurisdiktsioonis negatiivselt mis tahes õigusi, sh regressiõigust ja õigust kohtulike keeldude määramiseks või muid samaväärseid õigusi, mida BlackBerry ja mis tahes Sisu või Teenuste pakkujad omavad seadusest tulenevalt enda intellektuaalse omandi või muude võõrandamatute õiguste kaitseks.

10. Eksport, import ja kasutamispiirangud ning USA valitsuse litsentsid Tarkvara võib sisaldada krüptograafilist tehnoloogiat ja te nõustute, et seda ei või eksportida, importida, kasutada, edastada või re-eksportida, v.a kehtivates seadustes ja asjakohaste valitsusasutuste määrustes sätestatud juhtudel. Käesolevaga kinnitate, et: (A) oma parima arusaamise järgi vastate te kehtivate seaduste alusel Tarkvara kasutamise tingimustele ega asu riigis, mis allub USA valitsuse kaubandusembargole või mille USA valitsus on määranud terrorismi toetavaks riigiks ning et te ei ole ühegi USA valitsuse poolt keelatud või piiratud partei nimekirjas, ja (B) te ei kasuta Tarkvara keemiliste, bioloogiliste või tuumarelvade, nende kandesüsteemide ning selliste relvade ja nende kandesüsteemidega kasutatavate mis tahes materjalide ja varustuse arendamiseks, tootmiseks, käitlemiseks, hooldamiseks, hoiustamiseks, tuvastamiseks või levitamiseks ega müü või ekspordi süsteemi edasi kellelegi, kes on seotud selliste tegevustega. Jättes kõrvale kolmandate osapooltega sõlmitud kokkulepetes ja seadustes, määrustes ja eeskirjades ettenähtud juhud, ei ole teil Ameerika Ühendriikide mis tahes valitsusasutuse töötajana suuremaid õigusi Tarkvara osas, kui on kirjeldatud selles Lepingus, v.a juhul, kui olete muus BlackBerry'ga eelnevalt kirjalikult kokku leppinud ning vastava kokkuleppe on allkirjastanud BlackBerry tegevjuht.

11. Turvalisus, kontod ja salasõnad

(a) Kontode ja salasõnade kasutamine Te nõustute võtma täieliku vastutuse piisavate turvameetmete rakendamise eest, et kontrollida ligipääsu enda BBM lahendusele, sh Seadmele, millele te Tarkvara paigaldate. Eeltoodut piiramata nõustute valima raskesti äraarvatavaid salasõnu ning hoidma kõiki BBM lahenduse ja selle mis tahes osade, sh BBM lahendusega kasutatava BlackBerry ID ligipääsuks kasutatavaid salasõnu turvaliselt ja salajas. Lisaks nõustute, et vastutate kõigi tegevuste eest, mis leiavad aset teie salasõnade abil või teie kontodel või kontode kaudu, sealhulgas kõigi rahaliste kohtustuste või sellise tegevusega kaasnevate kahjude eest. Te nõustute teavitama BlackBerry't viivitamatult BBM lahenduse ja selle mis tahes osade, sh mis tahes BBM lahenduse osa salasõnade igasugusest volitamatust kasutamisest, võttes selleks ühendust BlackBerry klienditoega (kontaktandmed asuvad aadressil www.blackberry.com/support). BlackBerry võib vastavasisulise teate saamise järel rakendada meetmeid, mida peab sobivaks, kui ei ole kohustatud reageerima. Te nõustute, et BlackBerry teavitamine ülalkirjeldatud viisil ei vabasta teid vastutusest kõigi tegevuste eest, mis toimuvad teie salasõnadega või teie kontodel või kontode kaudu.

(b) BlackBerry ID Kui teil ei ole veel BlackBerry ID-d, siis palutakse teil see luua, et saaksite ligipääsu enda BBM lahenduse kasutamiseks. Loomise järel on teil võimalik oma BlackBerry ID-d kasutada ligipääsuks ka teistele BlackBerry ID teenust kasutatavatele toodetele ja teenustele, mille kasutamistingimustele te vastate ("BlackBerry ID-ga ligipääsetavad teenused"). Kui te ei lepi BlackBerry'ga kokku teistes tingimustes BlackBerry ID kasutamise osas selliste toodete ja teenustega, siis nõustute, et selles Lepingus toodud tingimused, mis kehtivad BlackBerry ID teenusele nii eraldiseisva teenuse kui BBM lahenduse osana, kehtivad ka teie BlackBerry ID kasutamisele teiste BlackBerry ID-ga ligipääsetavate teenustega, sealhulgas, kuid mitte ainult, jaotised 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 ja käesolev jaotis 11. Lisaks ei muuda selle Lepingu peatamine nende tingimuste rakendamist teie edaspidisele BlackBerry ID kasutamisele teiste BlackBerry ID-ga ligipääsetavate teenustega, kui BlackBerry viitab, et selline lõpetamine on mõeldud peatamaks teie õigusi kasutada enda BlackBerry ID-d teiste BlackBerry ID-ga ligipääsetavate teenustega.

12. Konfidentsiaalsus ja pöördprojekteerimise keeld Te kinnitate ja nõustute, et: (a) BlackBerry ja/või BlackBerry kontsern on BBM lahenduse väljatöötamiseks kulutanud märkmisväärsel hulgal aega ja ressursse, ning et (b) BBM lahendus sisaldab konfidentsiaalset teavet, sealhulgas BlackBerry, BlackBerry kontserni ja nende tarnijate ärisaladusi. See Leping ei anna teile õigust saada BlackBerry'lt, BlackBerry kontsernilt ja nende edasimüüjatelt Tarkvara, Teenuste, Kolmandate osapoolte objektide või teenuste lähtekoode, ning te nõustute mitte muutma, modifitseerima, kohandama, tõlkima, moonutama, pöördprojekteerima Tarkvara, Teenuseid või Kolmandate osapoolte objekte või teenuseid või kasutama neid tuletatud teoste loomiseks, üritama eelkirjeldatud tegevusi, lubama või julgustama teisi osapooli sellisteks tegevusteks, v.a juhtudel, kui BlackBerry'l on seadusest tulenevalt selline piiramine keelatud. Selles Lepingus hõlmab "pöördprojekteerimine" mis tahes katset pöördprojekteerida, tõlkida, osadeks võtta, dekompileerida, dekrüpteerida või dekonstrueerida (sealhulgas "RAM-i/ROM-i või püsimälu dumpimine", "kaabel- või traadita ühenduse nuhkimine" või "black box" pöördprojekteerimine mis tahes kujul) andmeid, tarkvara (sh liideseid, protokolle ja muid andmeid, mis sisalduvad või mida kasutatakse rakendustes, mida võib tehniliselt pidada tarkvarakoodiks), teenuseid või riistvara või mis tahes meetodit või protsessi teabe, andmete või tarkvara omandamiseks või inimese poolt loetavasse vormi konverteerimiseks.

13. Kehtimisaeg See Leping hakkab kehtima hetkest, kui nõustute Lepingus kirjeldatud tingimustega (nagu täpsustatud ülaltoodud preambulas) ning ei katke enne lõpetamist siintoodud sätete alusel.

14. Abinõud ja lõpetamine

Lisaks muudele selles Lepingus toodud BlackBerry õigustele ja võimalikele abinõudele:

(a) Kui te rikute seda Lepingut, siis võib BlackBerry või selle esindaja rakendada asjakohaseks peetavaid meetmeid, kuid ei ole selleks kohustatud. Selliste meetmete hulka võivad kuuluda muuhulgas teie BBM lahenduse või mis tahes selle osa või BBM lahendusega kasutatava Kolmanda osapoole objekti kohene peatamine või katkestamine.

(b) BlackBerry võib lisaks muudele selles Lepingus või seadustes toodud õigustele ja võimalikele abinõudele (i) selle Lepingu ning muud teie ja BlackBerry vahelised BBM lahendust käsitlevad litsentsid viivitamatult peatada, kui te rikute seda Lepingut, selle lisades toodud tingimusi või mis tahes muid kokkuleppeid, mis on sõlmitud teie ja BlackBerry või BlackBerry partneri vahel (sh jättes arved maksmata üle kolmkümne (30) päeva jooksul nende maksetähtajast) ja/või (ii) peatada teile teie BBM lahendusega seotud teenuste pakkumise. Kui olete BlackBerry'le edastanud õiged kontaktandmed, teeb BlackBerry mõistlikke pingutusi, et teid sellisest peatamisest teavitada.

(c) Lisaks võib BlackBerry selle Lepingu lõpetada ja/või mis tahes BBM lahenduse osa pakkumise peatada ilma mingi vastutuseta, kui BlackBerry'l on seadustest, mõne valitsusasutuse määrustest, nõuetest või otsustest tulenevalt keelatud teile BBM lahendust või selle mis tahes osa pakkuda või kui mõni valitsusasutus teavitab BlackBerry't, et sel puudub õigus teile BBM lahendust või selle mis tahes osa pakkuda. Siinkohal rõhutame, et BlackBerry ei ole mingil viisil kohustatud sellistele seadustele, eeskirjadele, määrustele või piirangutele vastu seisma ning rakendama juriidilisi meetmed või kohtuotsuseid edasi kaebama. Tasulise teenuse puhul teeb BlackBerry mõistlikke pingutusi, et teavitada teid sellisest teenuse lõpetamisest või peatamisest kolmkümmend (30) päeva ette.

(e) Väljaarvatud käesolevas Lepingus selgesõnaliselt väljatoodud juhtudel, ei vastuta BlackBerry teie ees mingil viisil selle Lepingu või sellest tulenevate õiguste ja litsentside peatamisega seoses.

(f) Selle Lepingu lõpetamine BlackBerry poolt kehtib viivitamatult ilma et BlackBerry peaks hankima teie jurisdiktsioonis seadusliku või haldusliku nõusoleku, heakskiidu või resolutsiooni.

15. Peatamise mõju Selle Lepingu, BBM lahenduse või mis tahes Teenuse pakkumise lõpetamisel, mis tahes põhjusel, või teie liitumise või BBM lahenduse tasuta prooviversiooni või mis tahes osa aegumisel või peatamisel: (a) te lõpetate viivitamatult BBM lahenduse igasuguse kasutamise ning kustutate või desinstallite kogu asjassepuutuva Tarkvara, mis on teie omanduses või kontrolli all või, kui seda Lepingut ei lõpetata, siis Tarkvara elemendid, mille litsents on lõpetatud või aegunud, või Teenuste puhul vastava Teenuse kasutamise, mille osutamine teile on peatatud, ning (b) BlackBerry'l on õigus blokeerida andmete edastamine sellisele Tarkvarale ja/või Teenusele või neist välja teid sellest eelnevalt teavitamata. Teie BBM lahendust või mis tahes selle osa kasutada võimaldava litsentsi peatamisel või aegumisel lubate BlackBerry'l kustutada kõik failid, rakendused, andmed ja teated, mis on seotud teie BBM lahenduse või mis tahes selle osa kontoga, teid sellest eelnevalt teavitamata. Te vastutate kõigi summade eest, mis on lõpetamise päevaks teie BBM lahenduse ja Kolmandate osapoolte objektide eest maksmata, sealhulgas summade eest, mis on broneeritud teie poolt volitatud maksevahendilt. Selle Lepingu lõpetamisel BlackBerry poolt vastavalt Lepingu sätetele, maksate te BlackBerry'le kõik tasud (sealhulgas mõistlikud juriidilised kulud) ja seonduvad kulud, mis kaasnevad BlackBerry'le enda käesolevast tulenevate õiguste rakendamisega.

16. Vastutus teie BBM lahenduse eest Te vastutate enda BBM lahenduse kasutamise eest ning nõustute kompenseerima BlackBerry kontsernile ja selle tarnijatele, õigusjärglastele, esindajatele, volitatud edasimüüjatele (sh Võrguteenuste pakkujatele) ja määratud isikutele ning kõigi nende juhatajatele, ametnikele, töötajatele ja alltöövõtjatele kahjud, kaod ja kulud (sh mõistlikud juriidilised kulud), mis tulenevad BBM lahenduse kasutamisest teie poolt, muuhulgas selle Lepingu või selle lisades toodud tingimuste rikkumisest ("Kahjud") ning kolmandate osapoolte algatatud nõuetest või menetlustest ning kandma muud seaduslikku vastutust kõigi eelnimetatud juhtude eest. Ühtegi käesolevaga BlackBerry'le ette nähtud lepingulist abinõu ei saa käsitleda teisi sellest Lepingust või seadustest tulenevaid abinõusid välistavana, vaid kõik sellised abinõud on kumulatiivsed.

17. Kinnitus, vastutamatussäte

MÕNE JURISDIKTSIOONI SEADUSED VÕIVAD KEELATA VASTUTUSE PIIRAMISE NING GARANTIIDE, TINGIMUSTE, KINNITUSE VÕI ESINDUSTE VÄLISTAMISE TARBIJATEGA SÕLMITUD LEPINGUTES NING NEED ERANDID EI PRUUGI TEILE KUI TARBIJALE KEHTIDA.

(a) BBM lahendus BlackBerry pakub BBM lahendust mõistliku hoolsuse ja vilumusega. BlackBerry ei anna muid lubadusi, kinnitusi ega garantiisid BBM lahenduse osas ega garanteeri või kinnita muul sarnasel viisil, et :

(i) BBM lahenduse kasutamine teie poolt on häirete ja tõrgeteta või järjepidevalt võimalik;

(ii) teie BBM lahendus, sealhulgas kõik sõnumid, Sisu või andmed, mida olete saatnud või vastu võtnud, talletanud või mida on teie nimel talletatud, on kaitstud andmekao, rikkumise, rünnakute, viiruste, segajate, häkkimise või muu tõsise turvarikkumise eest või et neid edastatakse täpselt, rikkumata kujul ja mõistliku aja jooksul.

(b) Üldised kinnitused

(i) KOGU KOHALDATAVA SEADUSANDLUSE ULATUSES, V.A KÄESOLEVAS LEPINGUS SELGESÕNALISELT VÄLJENDATUD JUHTUDEL, LOOBUB BLACKBERRY KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSETEST TINGIMUSTEST, HEAKSKIITUDEST, KINNITUSTEST, ESINDUSTEST JA GARANTIIDEST, SEALHULGAS TINGIMUSTEST, HEAKSKIITUDEST, KINNITUSTEST, ESINDUSTEST JA GARANTIIDEST MISTAHES ERIEESMÄRGIGA KAUBANDUSLIKKUSE VÕI SOBILIKKUSE, MISTAHES KOLMANDATE OSAPOOLTE INTELLEKTUAALSETE OMANDIÕIGUSTE MITTE-SEGATAVUSE EGA MITTE-RIKUTAVUSE NING KÕIGI TEISTE OTSESTE VÕI KAUDSETE TINGIMUSTE, HEAKSKIITUDE, KINNITUSTE, ESINDUSTE JA GARANTIIDE OSAS.

(ii) Kogu kohandatava seadusandluse ulatuses on Tarkvaraga seotud heakskiitude, kinnituste, esinduste ja garantiide, mida ei ole võimalik ülalkirjeldatud viisil välistada, kuid mida on võimalik piirata, kestuseks üheksakümmend (90) päeva Tarkvara esmakordse Seadmele installimise päevast.

(c) Kolmandate osapoolte objektid ja teenused, lingitud veebisaidid

(i) VÄLJAARVATUD SEADUSANDLUSES ETTENÄHTUD ULATUSES, EI OLE KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTID JA TEENUSED BLACKBERRY KONTROLLI ALL, BLACKBERRY EI PROPAGEERI KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTE JA TEENUSEID NING BLACKBERRY EI VASTUTA MINGIL VIISIL TEIE POOLT KASUTAMISEKS, LIGIPÄÄSUKS VÕI RAKENDAMISEKS VALITUD KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTIDE JA TEENUSTE EEST.

(ii) EELNEV KEHTIB SÕLTUMATA: (A) SELLEST, KUIDAS TE OMANDATE VÕI SAATE LIGIPÄÄSU KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTIDELE JA/VÕI TEENUSTELE, S.T KAS BLACKBERRY VÕI TEIE VÕRGUTEENUSTE PAKKUJA VAHENDUSEGA VÕI ILMA, VÕI (B) SELLEST KAS SELLISED KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTID JA TEENUSED (SH VÕRGUTEENUSED) ON VAJALIKUD TEIE BBM LAHENDUSE VÕI MÕNE SELLE OSA KASUTAMISEKS.

(iii) EELNEVAT KUIDAGI PIIRAMATA JA KOGU KOHALDATAVA SEADUSANDLUSE ULATUSES PAKUB KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTE JA TEENUSEID, TEEB NEED SAADAVAKS VÕI VÕIMALDAB MUUL MOEL BBM LAHENDUSEGA KASUTAMISEKS BLACKBERRY "OLEMASOLEVAL KUJUL" JA "SAADAOLEVAL KUJUL" ILMA IGASUGUSTE TINGIMUSTE, HEAKSKIITUDE, KINNITUSTE, ESINDUSTE VÕI GARANTIIDETA NING BLACKBERRY EI VASTUTA MINGIL VIISIL TEIE VÕI TEIE NIMEL VÕI KAUDU NÕUDMISI ESITAVATE KOLMANDATE OSAPOOLTE EES KOLMANDATE OSAPOOLTE EELNIMETATUD OBJEKTIDE JA TEENUSTE EEST, SEALHULGAS: (A) SELLISTE KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTIDE JA TEENUSTE NING TARKVARA SELLIST LIGIPÄÄSU VÕIMALDAVATE OSADE TÄPSUSE, EDASTAMISE, ÕIGEAEGSUSE VÕI JÄTKUVA SAADAVUSE EEST, (B) NENDE KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTIDE JA TEENUSTE TOIMIMISE VÕI MITTETOIMIMISE EEST NING (C) KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTIDE JA TEENUSTE KOOSTOIMIMISE EEST TEIE BBM LAHENDUSE VÕI MÕNE SELLE OSAGA VÕI (D) KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTIDE JA TEENUSTEGA SEOTUD KOLMANDATE OSAPOOLTE TEGEVUSE VÕI TEGEVUSETUSEGA, SH TEIE ANDETE KASUTAMISEGA, SEOTUD PROBLEEMIDE EEST.

(iv) EELNEVAT KUIDAGI PIIRAMATA JA KOGU KOHALDATAVA SEADUSANDLUSE ULATUSES OLETE NÕUS, ET BLACKBERRY EI VASTUTA VIIRUSTE VÕI MIS TAHES ÄHVARDAVATE, KÕLBMATUTE, LAIMAVATE, SOLVAVATE VÕI SEADUSEVASTASTE KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTIDE EEST NING KÕIGI KOLMANDATE OSAPOOLTE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSI RIKKUVATE KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTIDE JA TEENUSTE NING NENDE EDASTAMISE EEST. TEIL ON SELLISTE KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTIDE JA TEENUSTEGA SEOTUD NÕUETE KORRAL REGRESSIÕIGUS VAID VASTAVATE KOLMANDATE OSAPOOLTE SUHTES.

(d) Kriitilise tähtsusega rakendused TEIE BBM LAHENDUS JA SELLE MIS TAHES OSAD EI OLE MÕELDUD KASUTAMISEKS KRIITILISE TÄHTSUSEGA RAKENDUSTES, OHTLIKES KESKKONDADES VÕI KESKKONDADES, MIS EELDAVAD TÕRKEKINDLAT JUHTIMIST JA TOIMIMIST, SH TUUMAJAAMADE KÄITAMINE, LENNUNAVIGEERIMINE VÕI -KOMMUNIKATSIOON, LENNUKORRALDUS, ELUSTAMISVAHENDID, RELVASÜSTEEMID, HÄDAOLUKORDADE LOKATSIOONISÜSTEEMID VÕI MUUD HÄDATEENUSED. TE KINNITATE, ET TAGATE PIISAVATE ANDMETAASTE- JA VARUNDAMISSÜSTEEMIDE OLEMASOLU NING (i) KASUTAMISE VÕI TEENUSE OSUTAMISE KATKESTUSE VÕI (ii) ANDMEEDASTUSE TÕRGETE VÕI PROBLEEMIDE VÕI (iii) ANDMETE KADUMISE VÕI RIKKUMISE KORRAL NÕUSTUTE VIIVITAMATULT MINIMEERIMA KÕIKI KADUSID JA KAHJUSID NING TEAVITAMA BLACKBERRY'T TEKKINUD PROBLEEMIDEST. PIIRAMATA MINGIL VIISIL ÜLDIST KAHJUDE VASTUTAMATUSSÄTET, MIS ON TOODUD JAOTISES 18(b), E VASTUTA BLACKBERRY MINGIL VIISIL TÄIELIKULT VÕI OSALISELT KA MUUDE TEIE BBM LAHENDUSE KASUTAMISEST TULENEVATE ENNUSTATAVATE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE EEST LAHENDUSE KASUTAMISEL KRIITILISE TÄHTSUSEGA RAKENDUSTES, OHTLIKES KESKKONDADES VÕI KESKKONDADES, MIS EELDAVAD TÕRKEKINDLAT JUHTIMIST JA TOIMIMIST, ISEGI KUI BLACKBERRY'T ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

(e) iTunesi poest hangitud tarkvara Kui iTunesi poest hangitud Tarkvara ei vasta mingil viisil kehtivale garantiile, siis võite teavitada Apple'it, mis tagastab teile ostuhinna (tasulise toote puhul), mille tasusite Tarkvara koopia eest ning Apple'il ei ole kohustusi muude nõuete, kahjude, vastutuste, kadude või kulude osas, mida on võimalik seostada kehtiva garantii mittetäitmisega.

18. Vastutuse piiratus

MÕNE RIIGI SEADUSED VÕIVAD KEELATA VASTUTUSE PIIRAMISE JA VÄLISTAMISE TARBIJATEGA SÕLMITUD LEPINGUTEGA SEOTUD TULENEVATE, OTSESTE VÕI MUUDE KULUDEGA SEOSES NING, KUI TE OLETE TARBIJA, SIIS EI PRUUGI SELLES JAOTISES TOODUD PIIRANGUD JA VÄLISTUSED TEILE KEHTIDA.

(a) KOGU KEHTIVA SEADUSANDLUSE ULATUSES JA VASTAVALT SELLES LEPINGUS TÄPSUSTATUD ABINÕUDELE EI VASTUTA BLACKBERRY MINGIL JUHUL JÄRGMIST TÜÜPI KAHJUDE EEST: TULENEVAD, JUHUSLIKUD, KAUDSED, SPETSIAALSED, KARISTUSLIKUD, MORAALSED VÕI RASKENDATUD KAHJUD, KAHJUTASUD, ÄRIKASUMI VÕI KÄIBE KAOGA SEOTUD KAHJUD, EELDATAVA SÄÄSTU REALISEERIMATA JÄÄMINE, ÄRITEGEVUSE KATKEMINE, ÄRITEABE KADUMINE, ÄRIVÕIMALUSTE KAOTAMINE VÕI ANDMETE RIKKUMINE VÕI KADU, ANDMETURVALISUSE RIKKUMINE, ANDMETE EDASTAMISE VÕI VASTUVÕTU EBAÕNNESTUMINE, BBM LAHENDUSEGA KASUTATAVATE RAKENDUSTEGA VÕI TEIE BBM LAHENDUSE VÕI SELLE MIS TAHES OSA, MIS TAHES TEISE ISIKU POOLT PEALE BLACKBERRY, VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTIDE VÕI TEENUSTE MUUTMISEST VÕI MUUTMISKATSEST TULENEVAD PROBLEEMID, ASENDUSKAUPADE HIND, KATTE, RUUMIDE VÕI TEENUSTE HIND, KAPITALIKULU VÕI MUUD SARNASED MATERIAALSED KULUD, MIS TULENEVAD SELLEST LEPINGUST VÕI BBM LAHENDUSEST VÕI ON NENDEGA SEOTUD, SEALHULGAS TEIE BBM LAHENDUSE KASUTAMISEGA, VÕIMETUSEGA BBM LAHENDUST KASUTADA, BBM LAHENDUSE TOIMIMISE VÕI MITTETOIMIMISEGA, OLENEMATA SELLEST, KAS SELLISED KAHJUD ON ENNUSTATAVAD VÕI ETTENÄGEMATUD NING ISEGI KUI BLACKBERRY'T ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

(b) Kogu vastavas seadusandluses lubatud ulatuses ei ületa BlackBerry koondvastustus mingil juhul: (i) vastava Tarkvaraelemendi eest selle väljastamise hetkel makstud summat, (ii) tasulise teenuse eest vastava perioodi eest makstud summat ning (iii) viit (5) Ameerika Ühendriikide dollarit.

(c) Kogu vastavas seadusandluses lubatud ulatuses on BlackBerry teie eest ettenähtud ulatuses vastutav vaid kahjude osas, mis tekkisid teie BBM lahenduse asjakohase tõrke, viivituse või mittetoimimise vältel.

(d) Mitte miski käesolevas jaotises ei piira BlackBerry vastutust teie ees surma või kehavigastuste eest selles ulatuses, mis need on otseselt põhjustatud BlackBerry ettevaatamusest, tingimusel, et BlackBerry poolt väljamakstav hüvitis vastab teie või teiste asjaosaliste panusele.

(e) KOGU KEHTIVAS SEADUSES LUBATUD ULATUSES ON IGA OSAPOOL VASTUTAV TEISE EES VAID SELLES LEPINGUS SELGESÕNALISELT VÄLJENDATUD ULATUSES NING EI OLE LEPINGULISELT, LEPINGUVÄLISELT VÕI MUUL VIISIL KOHUSTATUD VÕI VASTUTAV.

(f) KOGU KEHTIVAS SEADUSES LUBATUD ULATUSES, SELLES LEPINGUS TOODUD PIIRANGUD, VÄLISTUSED JA VASTUTAMATUSSÄTTED: (i) KEHTIVAD SÕLTUMATA TEIEPOOLSE TEGEVUSE VÕI NÕUDE ISELOOMUST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, HOOLETUST, LEPINGUVÄLISEID KOHUSTUSI, OTSEST VASTUTUST, VÄÄRTEGUSID, LEPINGU RIKKUMIST VÕI MUUD PUUDUTAVATEST ÕIGUSTEOORIATEST, (ii) KEHTIVAD SELLE LEPINGU SÄTETE JA ABINÕUDE PÕHIMÕTTELISE RIKKUMISE, RIKKUMISTE VÕI EBAPIISAVUSE KORRAL, (iii) EI KEHTI KÄESOLEVAS LEPINGUS KEHTESTATUD HÜVITUSKOHUSTUSTELE VÕI KUMMAGI POOLE RIKKUMISTELE TEISTE OSAPOOLE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTE SUHTES VÕI SELLE LEPINGU JÄRGNEVATE JAOTISTE RIKKUMISEL: "BBM LAHENDUSE KASUTAMISE REEGLID" (JAOTIS 2), "TARKVARA kasutamine" (JAOTIS 3), "INTELLEKTUAALNE OMAND" (JAOTIS 9), "EKSPORT, IMPORT, KASUTAMISPIIRANGUD JA USA VALITSUSE LITSENTSID" (JAOTIS 10), "KONFIDENTSIAALSUS JA PÖÖRDPROJEKTEERIMISE KEELD" (JAOTIS 12) JA "Kasutaja andmed" (jaotis 20), NING (iv) KEHTIVAD KOOS BLACKBERRY'LE VÕI BLACKBERRY KONTSERNILE, NENDE ÕIGUSJÄRGLASTELE, MÄÄRATUD ISIKUTELE JA VOLITATUD BLACKBERRY EDASIMÜÜJATELE (SH VÕRGUTEENUSTE PAKKUJATELE, KES TOIMIVAD TARKVARA BLACKBERRY POOLT VOLITATUD EDASIMÜÜJATENA).

(g) MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ÜHELGI BLACKBERRY KONTSERNI AMETNIKUL, JUHIL, TÖÖTAJAL, ESINDAJAL, EDASIMÜÜJAL, TARNIJAL (V.A PAKKUMISI TEGEVAD KAUPMEHED), TEENUSEPAKKUJAL, ALLTÖÖVÕTJAL VÕI MIS TAHES VÕRGUTEENUSE PAKKUJAL (V.A ÜLALTOODUD JUHTUDEL) SELLEST LEPINGUST TULENEVAT VASTUTUST.

(h) TE KINNITATE JA MÕISTATE, ET SELLES LEPINGUS SISALDUVAD VASTUTAMATUSSÄTTED, VÄLISTUSED JA PIIRANGUD ON SELLE POOLTEVAHELISE LEPINGU LAHUTAMATUD OSAD NING ET NENDE VASTUTAMATUSSÄTETE, VÄLISTUSTE JA PIIRANGUTE PUUDUMISEL: (i) ON SELLES LEPINGUS TOODUD TASUD JA MUUD TINGIMUSED MÄRKMISVÄÄRSELT ERINEVAD JA (ii) SEE VÕIB MÕJUTADA BLACKBERRY VÕIMET PAKKUDA NING TEIE VÕIMET KASUTADA BBM LAHENDUST, TARKVARA VÕI TEENUSEID SELLE LEPINGU RAAMES JA/VÕI BLACKBERRY VÕIMET TEHA TEILE BBM LAHENDUSE KAUDU SAADAVAKS KOLMANDATE OSAPOOLTE OBJEKTE JA TEENUSEID.

19. Nõusolek andmete kogumiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, edastamiseks, säilitamiseks ja avaldamiseks (edaspidi koondavalt "Töötlemine")

BlackBerry kontserni ja selle teenusepakkujate poolt töödeldavaid isikuandmeid koheldakse vastavalt BlackBerry privaatsuspoliitikale (millele viidatakse käesolevas Lepingus ja mis on saadaval lingil www.blackberry.com/legal või saates e-kirja aadressil legalinfo@blackberry.com). Kui te asute Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonna riigis, siis on teie isikuandmete haldajaks ettevõte BlackBerry, kellega te olete sõlminud käesoleva Lepingu.

(a) Isikuandmed BBM lahenduse (või mis tahes selle osa) kasutamisega teie poolt, sealhulgas Tarkvara ning seonduvate Võrguteenuste installimise ja/või kasutamise või BlackBerry ID loomisega võib kaasneda teid puudutavate isikuandmete või, kui te esindate ettevõtet või muud juriidilist keha, siis teie töötajate või teiste teie poolt BBM lahenduse kasutamiseks volitatud isikute andmete töötlemine (kokkuvõtvalt "Kasutajad") BlackBerry kontserni ja selle teenusepakkujate, teie võrguteenuse pakkujate ning teie BBM lahendusega kasutatavate toodete ja teenuste pakkujate poolt. Sõltuvalt kasutatavatest Teenustest võivad isikuandmed hõlmata teavet nagu nimi, avatar, staatus ja isiklikud sõnumid, e-posti aadress, telefoninumber, keele eelistused, BlackBerry ID, kontoandmed ja sätted, Seadme andmed (nt Seadme tunnused ja mudel), riik ja ajavöönd, võrguteenuse pakkuja andmed ning teie BBM lahenduse funktsionaalsust ning teie BBM lahendusega kasutatavat tark- ja riistvara puudutav teave. Sõltuvalt BBM lahenduses saadaolevatele funktsioonidele võib BBM lahendus võimaldada ligipääsu ja BlackBerry töödelda teie aadressiraamatu andmeid, Seadme asukohaandmeid, kalendrit, fotosid ja meeldetuletusi, et pakkuda neid andmeid kasutavaid funktsioone osana BBM lahendusest (näiteks selleks, et saata teie aadressiraamatu kontaktidele "Soovitan BBM-i" e-kirju või lühisõnumeid). BlackBerry kontsern võib koguda selliseid isikuandmeid teilt otsa või hankida neid Võrguteenuse pakkjuatelt või kolmandatelt osapooltelt, kes pakuvad tooteid või teenuseid, mida te kasutate enda BBM lahendusega. Kui te olete ettevõte või muu juriidiline keha, siis tagate, et olete hankinud nõusolekud ja volitused, et nõustuda käesolevas jaotises 19 ettenähtud tingimustega, kuna need on seotud teie Kasutajate isikuandmetega, mida kogutakse nendepoolse BBM lahenduse kasutamise kaudu.

(b) Otstarbed Vastavalt BlackBerry privaatsuspoliitikale võib BlackBerry kontsern ja selle teenusepakkujad töödelda isikuandmeid selleks, et (i) mõista teie vajadusi ja eelistusi ning pakkuda vastavaid võimalusi, BBM lahendust ja BlackBerry ID-d, (ii) töötada välja uusi ja täiustada olemasolevaid tooteid ja teenuseid, sealhulgas suhelda teiega nende osas. (iii) hallata ja arendada BlackBerry kontserni äritegevust ning (iv) täita seaduslikke ja regulatoorseid kohustusi. Lisaks teeb BlackBerry Kasutajatele saadavaks uuendusi või saadab teateid saadaolevate uuenduste või muude BlackBerry toodete ja teenuste, Kolmandate osapoolte tarkvara, Kolmandate osapoolte sisu, Kolmandate osapoolte teenuste ning seotud toodete ja teenuste kohta.

(c) Pilveteenused Te nõustute, et BBM lahendus pakub pilveteenusel põhinevat sõnumite edastamist ja teisi teenuseid, mis võivad hõlmata BlackBerry kontserni või selle teenusepakkujate võimaldatavaid kaugligipääsu, -salvestuse ja -varundamise funktsioone ning te nõustute, et nende teenuse kasutamisel võib BlackBerry kontsern töödelda teie poolt nendes teenustes sisestatud, edastatud või integreeritud andmeid (nt kasutajanimesid ja avatare, olekuteateid, kontaktide loendit või gruppide andmeid, kalendrit ja muid seadmesiseseid andmeid nagu ülesanded ja meediafailid) töödelda, et pakkuda teile teenuseid vastavalt teie ja BlackBerry vahel sõlmitud kokkuleppele ning te kinnitate ja garanteerite, et teil on kõik vajalikud nõusolekud selliste andmete edastamiseks BlackBerry'le.

(d) Sotsiaalfunktsioonid BBM lahendus hõlmab "sotsiaalfunktsioone", mis võimaldavad teil muuta end teistele nähtavaks ja ühenduda teiste inimestega ning parandada või täiustada enda kogemust Teenuste, tarkvara, Kolmandate osapoolte tarkvara või Kolmandate osapoolte teenustega, mis on integreeritud BlackBerry pakutavate sotsiaalfunktsioonidega. Nende funktsioonide kasutamisel nõustute, et teie saadaolekut teistega suhtlemiseks või ühendumiseks võidakse teistele näidata ning et teie profiil, kasutajnimed, avatarid, olekuteated, liikmelisuse olek ja muud tunnused ja andmed on nendele inimestele saadaval vaatamiseks ja kommenteerimiseks. Näiteks, kui te kasutate BBM-i sotsiaalplatvormiga integreeritud Teenust ja Kolmanda osapoole teenust, siis nõustute, nimetatud funktsioonide olemasolul, et: (i) teie BlackBerry Messengeri kontaktid võivad näha, et kasutate neid Teenuseid või Kolmandate osapoolte teenuseid, (ii) teie kontaktid võivad näha teie profiili ning tarkvara ja Sisu (näiteks, sõltuvalt Teenusest või Kolmanda osapoole teenusest, mänge, muusikat või muid meediafaile), mida te olete alla laadinud, mida te kasutate või mis on saadaval jagamiseks teie Teenuse või Kolmanda osapoole teenuse kasutamise raames ning ka teie ja teiste asjakohaseid kommentaare, (iii) kui te olete sisestanud kommentaare enda kontaktide või nende poolt Teenuse või Kolmanda osapoole teenuse kasutamise raames alla laetud või kasutatava tarkvara või Sisu kohta, siis võidakse kuvada selle isiku kontaktidele teid puudutavat teavet (nt teie kommentaare, kasutajaprofiili nime ja avatari), ning (iv) Teenus või Kolmanda osapoole teenus võib sisaldada automaatset funktsiooni, mis viib läbi analüüsi teie eelistustel ja Teenuse või Tarkvara kasutamisel põhinevate soovituste andmiseks. Palun tutvuge vastavate Teenuste või Tarkvara seadistusvõimalustega, et muuta selliste Teenuste või Tarkvara saadavust või privaatsussätteid.

(e) Integreeritus kolmandate osapoolte teenustega BBM lahendus võib toimimiseks vajada Kolmandate osapoolte teenuseid (nt Võrguteenuseid). Kui te otsustate integreerida või siduda enda BBM lahenduse Kolmandate osapoolte teenustega (näiteks teenustega, mis võimaldavad teil kasutada enda BBM lahendust koos sotsiaalvõrgustike ja muude kolmandate osapoolte pakutavate teenustega), siis volitate BlackBerry kasutama teie kasutajakonto andmeid teie nimel Kolmandate osapoolte teenustesse sisse logimiseks ja töötlema teie isikuandmeid seoses selliste Kolmandate osapoolte teenustega, et võimaldada teile ligipääs nimetatud teenustele teie isiklikel ja/või kodustel põhjustel. Töödeldavate andmete hulka võivad kuuluda: (i) teie BlackBerry ID või muud asjakohased kontode kasutajanimed, salasõna(d), autentimisvahendid või muud volitused iga sellise kolmanda osapoole teenuse või muu konto puhul, mille te integreerite enda BBM lahendusega, (ii) teie konto profiili andmed (näiteks BlackBerry ID, teie avatar, kasutajanimi, isiklik teade, saadavuse olek, riik, ajavöönd, kordumatud seadme tunnused jm); (iii) seadmesisene teave kontaktide kohta, (iv) teave kolmandate osapoolte rakenduste ja teenuste kohta, mille olete enda Tarkvara kontoga sidunud ning (v) sessiooniandmed, mis tulenevad teie Tarkvara kontoga seotud kolmandate osapoolte rakenduste ja teenuste kasutamisest (nt parimad tulemused, mille olete saavutanud kontoga seotud kolmanda osapoole mängus või rakenduses kuvatakse teie Tarkvara konto profiili kastis, Tarkvara poolt võimaldatava kiirsuhtlusfunktsiooni kaudu kontoga seotud kolmanda osapoole kiirsuhtlusrakenduses või -teenuses tehtud vestluste andmed). Lisaks volitate te BlackBerry avaldama teie isikuandmeid asjassepuutuvatele Kolmandate osapoolte teenuste pakkujatele (sh Võrguteenuste pakkujatele) aktiveerimise, arveldamise, teenuste osutamise, teeninduse, hoolduse ja deaktiveerimise tarbeks. Sellised ligipääsetavad Kolmandate osapoolte teenused ei allu BlackBerry kontrollile. Kui BBM lahendusega kasutatavate toodete või teenuste kaudu muutuvad teie isikuandmed saadavaks teie Võrguteenuse pakkujale või kolmandatele isikutele, siis lahendatakse kõik küsimused vastavalt nende kolmandate osapoolte kehtivatele lepingutele ja privaatsuspoliitikatele. Te peaksite neid tingimusi lugema hoolikalt enne Kolmandate osapoolte teenuste ja tarkvara kasutamist. Te peaksite tutvuma enda Seadme tarkvara ja Tarkvara suvandite või spikriga, et õppida neid Kolmandate osapoolte teenuseid ja tarkvara paremini tundma ning, selle võimaluse olemasolul, kohandada nimetatud teenustele ja tarkvarale antud lubasid ja saadaolevaid kontrollimisfunktsioone.

(f) Küpsised ja sarnased tehnoloogiad BlackBerry kontsern võib kasutada "küpsiseid" (väikeseid andmeühikuid, mida säilitatakse teie Seadmed) või muid sarnaseid anonüümseid andmeid rakendavaid vahendeid, et võimaldada teile sisselogimist teatud teenustesse või pakkuda teile isikustatud kogemust, analüüsida teie kogemust meie Teenuste ja BBM lahendusega ning täiustada nende funktsioone.

(g) Klienditugi ja kvaliteedikontroll Kui te võtate BlackBerry'ga klienditoe saamiseks ühendust või saadate BlackBerry'le e-posti või BlackBerry poolt selleks otstarbeks antud logimistööriistade kaudu diagnostilist või muud tehnilist teavet, siis nõustute, et BlackBerry kontserni ettevõtted võivad koguda tehnilisi andmeid nagu Seadmete tunnused, riistvara tunnused ja mudelite numbrid, mälu olek, operatsioonisüsteemi ja töökeskkonna andmed, aku olek, Wi-Fi/WLAN, traadita signaali tugevus ja ühendused radio, installitud rakenduste nimekiri, rakenduste kasutamise teave, käimasolevaid protsesse ja seadme häälestust puudutav teave, süsteemi sündmused ning muud teie Seadme ja Tarkvara seisundit kirjeldavad andmed, mis võivad olla kasulikud diagnostilisel eesmärgil. Sellist teavet kasutatakse veaotsingu teostamiseks, klienditoe pakkumiseks, tarkvarauuendusteks ning BlackBerry toodete ja teenuste täiustamiseks vastavalt BlackBerry privaatsuspoliitikale. Kui analüüs näitab kolmandate osapoolte toote seotust, võib BlackBerry saata teatud diagnostilisi ja tehnilisi andmeid toote pakkujast kolmandale osapoolele veaotsingu protsessi osana. Te kinnitate ja nõustute, et BlackBerry'le ja selle teenusepakkujatele tehtud kõnesid võidakse salvestata väljaõppe, kvaliteedikontrolli, klienditeeninduse ja hilisema viitematerjali tarbeks.

(h) Sõnumite säilitamine BlackBerry ei säilita ega arhiveeri tavapärase äritegevuse käigus BBM lahenduse kaudu edastatud sõnumite sisu. BBM sõnumid saadetakse andmesideteenuse abil BlackBerry poolt või nimel hallatavatesse serveritesse ning suunatakse saaja(te)le, kui saaja(d) on veebis. Kui sõnum on kohale toimetatud, siis see kaob meie serveritest. Kui saaja(d) ei ole veebis, siis säilitatakse saatmata sõnumit BlackBerry poolt või nimel hallatavas serveris selle kättetoimetamiseni, kuid mitte üle kolmekümne (30) päevaga, mille möödumisel järel võidakse saatmata sõnum meie süsteemist kustutada. BlackBerry ei kogu ega säilitada saadetud sõnumite sisu, vaid seda hoitakse vahetult saatja ja saaja seadmetes, kui kasutajad pole neid varem kustutanud. Jättes kõrvale ülaltoodu, võib BlackBerry säilitada sõnumite ja Seadmetega seotud ülekande andmeid (nt edukalt kohale toimetatud teabega seotud kuupäev ja ajatempel) ning mis tahes muid hambaid, mida BlackBerry on seadusest tulenevalt kohustatud korjama. BBM lahenduse kaudu saadetud sõnumid püsivad saatmise järel lühiajaliselt meie serverites, kuid seejärel kustutatakse ja neilt eemaldatakse igasugune tuvastamist võimaldav teave.

(i) Rahvusvaheline transport Te nõustute, et BBM lahenduse pakkumiseks (sh pilveteenusel põhineva ja puldipõhise kaugligipääsu, -salvestamise ja -varundamise pakkumiseks) peab BlackBerry kontsern töötlema andmeid, mis võivad teatud juhtudel sisaldada isikuandmeid ning suhtluse sisu BlackBerry kontserni poolt või nimel peetavatel serveritel, mis asuvad väljas- või seespool jurisdiktsiooni, milles Kasutajad paiknevad, sh Kanadat, Ameerika Ühendriike, Ühendkuningriiki või teisi Euroopa Majanduspiirkonna riike, Singapuri või teisi Vaikse ookeani regiooni Aasia riike, Araabia Ühendemiraate ja teisi Lähis-Ida riike ning muid riike, kus asub BlackBerry kontserni poolt või nimel tegutsevaid ettevõtteid. Kui Kasutajad asuvad Euroopa Majanduspiirkonna riigis või muus jurisdiktsioonis, mis nõuab nõusolekut isikuandmete edastamiseks väljapoole seda jurisdiktsiooni või regiooni, nõustute sellise töötlemisega ja kinnitate, et olete saanud enda Kasutajatelt kõik seadusega ette nähtud nõusolekud.

20. Kasutaja andmed Lisaks kõigile jaotises 19 volitatud avaldamistele, olete teie ja teie Kasutajad nõus, et BlackBerry kontsern võib pääseda ligi, säilitada või avaldada teie või teie Kasutajate andmeid, sh isikuandmeid, teie suhtluse sisu või teavet teie BBM lahenduse ning teiste BBM lahenduse kasutatavate teenuste, tarkvara ja riistvara kasutamise kohta kolmandatele osapooltele, sh välis- ja siseasutustele, kui selline info on BlackBerry'le saadaval ("Kasutajaandmed"), andmata sellest teile eelnevalt märku vastavalt nende riikide seadusandlusele, milles BlackBerry kontsern ja selle teenusepakkujad, muud partnerid asuvad, et: (i) täita valitsuse seaduslikke või õiguspäraselt rakendatavaid nõudeid, (ii) teha koostööd kolmandate osapooltega selle Lepingu rikkumiste uurimisel või (iii) teha koostööd internetiteenuste pakkujate, võrgu- ja serverihaldurite süsteemiadministraatoritega selle Lepingu jõustamiseks. Te kinnitate, et olete hankinud kõik seadusega ette nähtud load enda Kasutajatelt nende andmete avaldamiseks BlackBerry kontsernile, et viimane saaks selliseid kasutajaandmeid ülalkirjeldatud viisil koguda, kasutada, töödelda, edastada ja/või avaldada.

21. Määramine ja delegeerimine BlackBerry võib seda Lepingut määrata teid sellest eelnevalt teavitamata. Te ei tohi seda Lepingut täies ulatuses või osaliselt määrata BlackBerry eelneva kirjaliku loata (BlackBerry võib oma äranägemise järgi sellisest loast keelduda või anda selle teatud tingimustel) ning igasugune määramine ilma BlackBerry eelneva kirjaliku loata on õigustühine ja igasuguse mõjuta. BlackBerry võib täita kõiki sellest Lepingust tulenevaid kohustusi vahetult või määrata mõne või kõigi kohustuse täitjaks enda töövõtjaid või alltöövõtjaid.

22. Teavitus Väljaarvatud selles Lepingus välja toodud erandjuhtudel, hinnatakse kõik käesolevast tulenevad teated ja muu kommunikatsioon kättetoimetatuks, kui need on esitatud kirjalikult ja kätte toimetatud isiklikult, kulleri poolt või tähtkirjana eelmakstult või muu samaväärse postiteenusega, koos kättesaamise kinnitusega ning saadetud aadressilt BlackBerry UK Limited at 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE, "Tähelepanu: tegevdirektor", aadressile, mille olete BlackBerry'le andnud. Eelnevale lisaks võib BlackBerry omal valikul teid selle Lepingu raames teavitada ka elektroonilisel teel. Elektrooniline teade loetakse kättetoimetatuks, kui see on edastatud teie poolt BlackBerry'le antud e-posti aadressile ning, kui te ei ole BlackBerry'le sellist aadressi andnud, siis võidakse teade edastada avalikult aadressil http://www.blackberry.com/legal/.

23. Force majeure Mõjutamata ühtegi teist selle Lepingu punkti, ei peeta ühtegi selle Lepingu Osapoolt Lepingust tulenevaid kohustusi täitmata jätnuks, kui esineb põhjuseid, mis ei allu Osapoole mõistlikule kontrollile (nõustute, et sellised sündmused on loetletud jaotises 17 (a)(ii)). Seda jaotist ei saa käsitleda kummagi Osapoole kohustuste täitmatajätmist vabandavana, kui mõni Osapooltest jätab teistele tegemata sellest Lepingust tulenevaid makseid.

24. Üldist

(a) Kolmandatest osapooltest kasusaajad BlackBerry partnerid ning BlackBerry ja selle partnerite juhid, ametnikud ja töötajad on selle Lepingu jaotiste "Hädateenused" (jaotis 8), "Vastutus teie BBM lahenduse eest" (jaotis 16), "Vastutuse piiratus" (jaotis 18) ja "Kinnitus, vastutamatussäte" (jaotis 17) kontekstis kolmandatest osapooltest kasusaajad ning selle Lepingu osapooled, vastavalt käesolevas jaotises ja Inglise 1999. aasta Lepinguseaduses (nn "Kolmandate osapoolte seadus") sätestatule. Teenuste Sisu pakkujad on kolmandatest osapooltest kasusaajad oma Sisu kaitse ja piiramise osas, nagu kirjeldatud peatükkides "BBM lahenduse kasutamise reeglid" (jaotis 2) ja "Intellektuaalne omand" (jaotis 9) nagu igaüks neist oleks selle Lepingu osapool, vastavalt käesolevas jaotises ja Kolmandate osapoolte seaduses sätestatule. Kui selles Lepingus või Kolmandate osapoolte seaduses ei ole öeldud teisiti, siis puuduvad isikutel, kes ei ole selle Lepingu Osapooled igasugused sellest Lepingus või Kolmandate osapoolte seadusest tulenevad õigused. Kui te omandasite tarkvara Apple'i iTunesi poest, siis kinnitate ja nõustute, et Apple Inc ja selle tütarettevõtted on selle Lepingu kolmandates osapooltest kasusaajad ning et teie nõustumisel selle Lepinguga on Apple'il ja selle tütarettevõtetel õigus (ning teid peetakse selle õigusega nõustunuks) jõustada seda Lepingut teie suhtes kolmandast osapoolest kasusaajana BBM lahenduse kasutamise osas iOS platvormil. Lisaks kinnitate ja nõustute, et Apple Inc ja selle tütarettevõtted ei vastuta BBM lahenduse, teie või kolmandate osapoolte BBM lahendust puudutavate nõuete lahendamise või BBM lahendusele hoolduse ja klienditoe pakkumise eest.

(b) Lepingulistest õigustest loobumine Ühtegi Osapoolt ei peeta lepingulistest õigustest loobunuks või ilmajäänuks Lepingu täitmise ebaõnnestumise, viivituse või muu juriidilise arengu tõttu, kui sellist loobumist ei esita kirjalikult ja allkirjastatult loobumisotsust jõustada sooviva Osapoole volitatud esindaja. Mõnest selle Lepingu sättest loobumine või mõne sätte rikkumine ühel juhul, ei kehti sama sätet tühistavalt teistel juhtudel.

(c) Kehtivus Selle Lepingu tingimused ja kinnitused, mis on iseloomu ja konteksti poolest mõeldud kehtima ka pärast Lepingu täitmist, sh kahjutasusid käsitlevad osad, kehtivad ka selle Lepingu täitmise, tühistamise ja peatamise järel.

(d) Rakendatav seadus ja vaidluste lahendamine See Leping allub ja on koostatud vastavalt Inglismaa ja Walesi seadustele, v.a kogu seadusandlus, mis puudutab seadustevahelisi vastuolusid. Osapooled nõustuvad, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei kehti sellele Lepingule üheski osas.

Te loobute lõplikult mis tahes vastuväidetest kohtumõistmise koha, forum non-conveniensi või muu sarnase põhjuse alusel, nõustute lõplikult dokumentide edastamisega posti teel või mis tahes muul kehtivates seadustes lubatud viisil, nõustute lõplikult alluma Inglismaal asuvate kohtute jurisdiktsioonile ning nii teie kui BlackBerry nõustub nende kohtute personaalse jurisdiktsiooniga. Kui teie jurisdiktsiooni kohtud ei luba teil nõustuda ülalnimetatud kohtute jurisdiktsiooni ja kohtupidamise asukohaga, siis kehtib kõigi sellest Lepingust tulenevate või sellega seotud vaidluste korral teie kohalik jurisdiktsioon ja kohus. Osapooled nõustuvad spetsiifiliselt, et vaidlusi ei viida vandekohtu ette ning loobuvad käesolevaga kõigist õigustest kohtupidamisele vandekohtu ees seoses selle Lepinguga. Ühtegi Osapoolte vahelist vaidlust ei tohi siduda või ühendada vaidlustega, milles osaleb keegi peale teie, ilma BlackBerry eelneva kirjaliku loata.

Mitte ükski eeltoodud säte ei keela kummalgi Osapoolel pöörduda kompetentse kohtu poole kohtuliku keelu või muu õiglase kohtuliku kaitse saamiseks. Eriti tähtis on rõhutada, et BlackBerry'l on õigus käivitada kohtu- või tsiviilmenetlus, sealhulgas kohtuliku keeldu (või teie jurisdiktsioonis kehtivat samaväärset abinõu) taotlev menetlus väikehagide või tsiviilkohtus: (i) teie poolt BBM lahenduse või selle mis tahes osa omandamise eest BlackBerry'le võlgnetavate summade osas ning (ii) selle Lepingu jaotiste "Teie BBM lahenduse kasutamise reeglid" (jaotis 2), "Tarkvara kasutamine" (jaotis 3), "Intellektuaalne omand" (jaotis 9), "Eksport, import, kasutamispiirangud ja USA valitsuse litsentsid" (jaotis 10), "Turvalisus, kontod ja salasõnad" (jaotis 11), "Konfidentsiaalsus ja pöördprojekteerimise keeld" (jaotis 12) ning "Peatamise mõju" (jaotis 15) rikkumisel või plaanitaval rikkumisel teie poolt.

(e) Eraldatavus Kui mis tahes jurisdiktsiooni kompetentne õigusasutus leiab, et mõni selle Lepingu jaotis, punkt, säte, lause või osa ("Osa") on seadusvastane, vale või rakendamatu, siis otsus selle Osa suhtes ei mõjuta: (i) selle Lepingu teiste Osade seaduslikkust, kehtivust või rakendatavust ning (ii) selle Osa seaduslikkust, kehtivust ja rakendatavust teistes jurisdiktsioonides. Kui võimalik, siis vastavat Osa piiratakse ja alles seejärel eraldatakse, kui vajalik, ulatuses, mis muudab Lepingu kehtivaks ja rakendatavaks.

(f) Keel Kui see Leping tõlgitakse muusse keelde, kui inglise keel, siis kehtib ingliskeelse ja tõlkeversiooni lahknevuse või vastuolu korral Lepingu ingliskeelne versioon. Teie jurisdiktsiooni seadustes ettenähtud ulatuses lahendatakse kõik selle Lepinguga seotud vaidlused, arusaamatused, vahendused, arbitraaž ja kohtuvaidlused inglise keeles, sh igasugune kirjavahetus, teatised, esildised, avaldused, menetlusdokumendid, suulised ütlused, suulised ja kirjalikud argumendid ning orderid ja otsused.

(g) Kogu Leping Käesolev Leping (mis hõlmab lisade olemasolul kõiki vastavas lisas toodud tingimusi) on Poolte vahel selles küsimuses sõlmitud kokkulepe selle täielikul kujul ning Osapoolte vahel puuduvad selle Lepingu kõrval muud Tarkvaraga seotud sätted, mõistmised, teatised, esindused, kinnitused, garantiid, tegevused, kaasnevad kokkulepped ja lepingud. Eelnevale vaatamata võib teiste BBM lahenduse osade kasutamine alluda täiendavatele Poolte vahel sõlmitud kokkulepetele. See Leping asendab kõnealuses küsimuses kõik eelnevad ja praegused Osapoolte vahelised sätted, mõistmised, teatised, esindused, kinnitused, garantiid, tegevused, kaasnevad kokkulepped ja lepingud nii suulisel kui kirjalikul kujul ning te nõustute, et te ei ole käesoleva Lepingu sõlmimisel tuginenud eelnevalt loetletutele. Seda Lepingut võib igal ajal muuta Osapoolte vastastikusel kokkuleppel. Väljaarvatud juhtudel, kui kehtiv seadusandlus selgesõnaliselt keelab, on BlackBerry'l õigus teha selles Lepingus enda parima äranägemise järgi muudatusi tulevasteks versioonideks, sh seadusmuudatustest (sh muudatusi, mis tagavad selle Lepingu rakendatavuse) või äritava muutumisest tulenevaid muutusi, andes teile sellest mõistliku aja jooksul teada kas elektrooniliselt (nagu ette nähtud eelnevas jaotises Teavitus) või postitades teate muudatustest aadressil http://www.blackberry.com/legal. Te peaksite seda saiti regulaarselt külastama, et olla teadlik muudatustest. Kui te jätkate BBM lahenduse kasutamist üle kuuekümne (60) päeva pärast muudatustest teavitamist, siis käsitletakse seda muudatustega nõustumisena. Kui teil on muudatuste osas kahtlusi, siis palun võtke kuuekümne (60) päeva jooksul muudatusest teavitamisest ühendust aadressil legalinfo@blackberry.com, et uurida enda võimaluste kohta.

(h) Vastavus seadusandlusele Te omandate ja haldate enda kulul kõiki litsentse, registreerimisi ja heakskiite, mis on teie jurisdiktsiooni seaduste või valitsusasutuste poolt nõutud selle Lepingu või mis tahes seotud litsentsikokkuleppe jõustamiseks ja täitmiseks. Kindluse huvides rõhutame, et te peate enda BBM lahenduse installimisel ja kasutamisel järgima kõiki kehtivaid seaduseid ja määruseid, muuhulgas hankima kõik vajalikud litsentsid, registreerimised ja heakskiidud pädevatelt valitusasutustelt, et importida või kasutada Tarkvara, mis kehtivate seaduste alusel eeldab kaubanduslikku krüpteerimist või muud turvafunktsiooni. Te edastate BlackBerry'le kinnitused ja ametlikud dokumendid, mida BlackBerry võib perioodiliselt nõuda, et veenduda selle kohustuse täitmises teie poolt. Kuna teatud Teenustele ja Kolmandate osapoolte teenustele on võimalik ligi pääseda üle maailma, siis avades Teenuseid või Kolmandate osapoolte teenuseid kohas, mis ei asu riigis, kus BlackBerry või vastav kolmas osapool on nimetatud Teenused või Kolmanda osapoole teenused saadavaks teinud, toimite te omal algatusel ja vastutate ainuisikuliselt vastavuse eest kõigile asjakohastele seadustele ja määrustele, sh vastava Teenuse, Kolmanda osapoole teenuse ja nendega seotud Sisu, Kolmanda osapoole objektide ja Tarkvara eksportimise, importimise, kasutamise, edastamise ja/või kommunikeerimisega seotud seadustele ja määrustele. Veel enam, BlackBerry ei viita mingil viisil, et BBM lahendus ja sellega seotud või Teenuste kaudu saadavaks tehtavad Kolmandate osapoolte objektid on sobilikud ja saadaval kasutamiseks kõigis asukohtades. Te nõustute, et ei lae alla ega ava muul moel Tarkvara või Kolmandate osapoolte objekte või püüa seda teha geograafilistes asukohtades, kus see on seadusevastane. Kui kehtivad seadused keelavad teil kasutada video- ja/või häälkõnefunktsioone nagu BBM lahenduse video- ja häälkõne funktsioon, kuna teie jurisdiktsioonis on muuhulgas keelatud peer-to-peer, video- või internetipõhised funktsioonid, te ei ole lubatud eas või hädaabiteenustega seotud seaduste tõttu, siis te ei tohi neid BBM lahenduse funktsioone või tooteid alla laadida ega kasutada ja/või teie kohustus on luua alternatiivsed võimalused ühenduse saamiseks hädaabiteenustega.

(i) Laiendatud tähendused Sõna "hõlmab" või "nagu" tähendab, vastavalt olukorrale, "hõlmab muuhulgas, kuid mitte ainult" ning "nagu, kuid mitte ainult".

KUI TEIL TEKIB KÜSIMUSI VÕI KAHTLUSI SELLE LEPINGU TINGIMUSTE OSAS, SIIS PALUN VÕTKE BLACKBERRY'GA ÜHENDUST AADRESSIL legalinfo@blackberry.com.