លក្ខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម BBM

សូមអានឯកសារនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់​ នៅមុនការប្រើសេវាកម្ម ឬការតម្លើង ឬការប្រើគ្រឿងទន់ BBM តាមរយៈសេវាកម្មដែលមាន ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មានរួមបញ្ចូលនូវលក្ខ័ណ្ឌ ដែលកំណត់ ឬការមិនរាប់បញ្ចូលនូវ ការទទួល​ខុសត្រូវរបស់​ BLACKBERRY ចំពោះអ្នក ដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើសិទ្ធិស្របច្បាប់​របស់​អ្នក ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនប៉ះពាល់ចំពោះសិទ្ធិក្រោមអាណត្តិកំណត់ដោយច្បាប់ ដែលអាចអនុវត្តបានក្នុង យុត្តាធិ​ការរបស់អ្នក ក្នុងវិសាលភាពដែលអ្នកអាចមានសិទ្ធិបានទទួលសិទ្ធិក្រោមអាណត្តិកំណត់​ដោយច្បាប់​បែបនេះ ។

លក្ខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម BBM ទាំងនេះ ("កិច្ចព្រមព្រៀង") មានរួមបញ្ចូលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់រវាងអ្នក ៖ ជា​លក្ខណៈ​​បុគ្គល បើអ្នកមានការយល់ព្រម​ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ​ដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ឬប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវ​បាន​ទទួល​សិទ្ធិ​ឲ្យចូលបើកមើល ឬចូលប្រើ​ដំណោះស្រាយ BBM (ដូចបានកំណត់ខាងក្រោម) តាងនាមឲ្យក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក ឬអង្គភាពដទៃទៀត រវាងអង្គភាព ដែលបានទទួលគុណប្រយោជន៍​ពី​អំពើ​របស់អ្នក (ក្នុងករណីណាក៏ដោយគឺជា "អ្នក") នឹងក្រុមហ៊ុន BlackBerry Singapore Pte. Limited ("BlackBerry") ដែលការិយាល័យ​ចុះបញ្ជី​របស់ខ្លួន​ស្ថិតនៅឯអាសយដ្ឋាន 1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917 (សួនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ 1 អាគារស៊ីណឹជី ជាន់ទី 2 សិង្ហបូរី 609917) (ជាមួយនឹង "ភាគីនានា" និងបុគ្គលដែលជា "គូភាគី") ។

ដោយការចុចលើប៊ូតុង "ខ្ញុំយល់ព្រម" ឬដោយការធ្វើឲ្យសកម្ម ឬការប្រើដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយដែល​នៅ​ក្នុងនេះ គឺមានន័យថាអ្នកបានយល់ព្រមចំពោះការចងរបស់លក្ខ័ណ្ឌនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ បើអ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬការព្រួយបារម្ភអ្វីមួយអំពី​លក្ខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ សូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY តាមរយៈអាសយដ្ឋាន LEGALINFO@BLACKBERRY.COM​ ។

ប្រសិនបើ នៅមុនសកម្មភាពកើតឡើងដំបូង ដែលអ្នកធ្វើឲ្យសកម្ម ឬប្រើនូវផ្នែកណាមួយនៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក អ្នកសម្រេចចិត្តថាអ្នកមិនមានឆន្ទៈយល់ព្រមចំពោះលក្ខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ ពេលនោះអ្នកមិនមាន​សិទ្ធិប្រើប្រាស់នូវដំណោះស្រាយ BBM ហើយអ្នកត្រូវតែ ៖ (ក) ដកការតម្លើង ឬលប់ចោលនូវគ្រឿងទន់ណាមួយ​ (ដូចការកំណត់​ខាងក្រោម) និង (ខ) ប្រសិនបើអ្នកបានបង់ប្រាក់ចំពោះការប្រើប្រាស់នូវដំណោះស្រាយ BBM រួចហើយ អ្នកអាចស្វែងរកការសុំថវិកាមកវិញបានពីអ្នកលក់ណាមួយនៅក្នុងកំណត់ត្រាដែលអាចអនុវត្តបាន ឬអ្នក​ចាត់ចែងការបង់ប្រាក់​ ដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយផ្តល់ថវិកាត្រឡប់វិញ​របស់​ពួកគេ ។

បើអ្នកជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសភីលីពីន សិទ្ធិចំពោះការប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយ BBM និងគ្រឿងទន់ គឺបែកចេញពីគ្នា ហើយដាច់ដោយឡែកការទិញផលិតផលរូបវន្តណាមួយ ព្រមទាំងម៉ោងផ្សាយ​ដែលអ្នក​បានទិញពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម​ម៉ោង​ផ្សាយរបស់អ្នក ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលធ្វើឡើងរវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ជាអង្គីករណ៍ជាមួយ​នឹងទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងដំណោះស្រាយ BBM ព្រមទាំងគ្រឿងទន់ ហើយចាត់ទុក​ថាបានចូលទៅ​ក្នុងប្រទេសសិង្ហបូរី ។

1. និយមន័យ ។ ប្រសិនបើមិនតម្រូវការបរិបទទេ លក្ខ័ណ្ឌខាងក្រោម គឺមានន័យតាមការកំណត់ខាង​ក្រោម​ (ហើយ​ពេល​ដែលត្រូវតាមបរិបទហើយ ពាក្យដែលជាឯកវចនៈ ក៏ជាពហុវចនៈដែរ ហើយពាក្យដែលជាពហុវចនៈ ក៏ជា​ឯកវចនៈដែរ) ។

"Airtime Service-សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ" មានន័យថាសេវាកម្មបណ្តាញគ្មានខ្សែនៅក្នុងកន្លែងទូលាយ សេវាកម្មបណ្តាញដទៃទៀត (រួមទាំងបណ្តាញគ្មានខ្សែក្នុងតំបន់ ផ្កាយរណប និងសេវាកម្មអ៊ិនថឺណិត) ព្រម​ទាំងសេវាកម្មដទៃៗទៀត ដែលផ្តល់ជូនដោយ​អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម​ម៉ោង​ផ្សាយរបស់ សម្រាប់ប្រើជាប់ជាមួយនឹង ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ។

"Airtime Service Provider-អ្នកផ្តល់សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ" មានន័យថាជាអង្គភាពដែលផ្តល់សេវាកម្ម​ម៉ោង​ផ្សាយ ។

"BBM Solution-ដំណោះស្រាយ BBM" មានន័យថា ជាដំណោះស្រាយដោយប្រើសារបន្ទាន់របស់ BBM (ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាអ្នកនាំសារ BlackBerry) ដែលមានរួមបញ្ចូលនូវសេវាកម្ម និងគ្រឿងទន់ ជាមួយនឹងឯកសារសមោធានដែលអាចអនុវត្តបាន ។

"BlackBerry ID-លេខអត្តសញ្ញាណ BlackBerry" មានន័យថាជាលិខិតសម្គាល់ប្រចាំខ្លួន ដែលអ្នក​ប្រើសម្រាប់​ចុះ​ហត្ថលេខា​ចូល ដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅក្នុងដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក រួមទាំងផលិតផល និងសេវាកម្ម​ដទៃៗទៀត​ដែលគាំទ្រចំពោះលិខិតសម្គាល់ខ្លួនដើម្បីចុះហត្ថលេខាដោយប្រើលេខអត្តសញ្ញាណ BlackBerry

"Content-ខ្លឹមសារ" មានន័យថាជាទិន្នន័យ អត្ថបទ តន្ត្រី សម្លេង សម្លេងរោទ៍ ក្រាភិច វីដេអូ សារ ស្លាក ឬឯកសារឌីជិថល ឬជាព័ត៌មានឌីជិថលដទៃទៀត ។

"Documentation-ឯកសារសមោធាន" មានន័យថាឯកសារសមោធានជាបទដ្ឋានដែលអាចប្រើបាន​សម្រាប់អ្នក​ប្រើ ដោយមានរួមទាំងក្រមសីលធម៌ មគ្គុទ្ទេសក៍ ឬបញ្ញត្តិការប្រប្រាស់នានា ដែលបានរៀបចំ និងផ្តល់ជូន​ដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry សម្រាប់ដំណោះស្រាយ BBM ។ អ្វីដែលជាការពិតជាក់លាក់គឺថា ឯកសារ​សមោធាន​ មិនមានរួមបញ្ចូលនូវ​ឯកសារសមោធានរបស់អ្នកប្រើ​ ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយបុគ្គលណាមួយ​ក្រៅពី​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬការកែប្រែណាមួយចំពោះឯកសារសមោធាន​ ដោយបុគ្គលណាមួយក្រៅពី​ក្រុម​ហ៊ុន BlackBerry ឡើយ ។
"Device-ឧបករណ៍" មានន័យថាជាឧបករណ៍ណាមួយ ដូចជាទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ ឬទូរស័ព្ទកូនកាត់កុំព្យូទ័រ ដែល​គ្រឿងទន់ ឬផ្នែកណាមួយរបស់វា ត្រូវបានរចនា និងប្រគល់សិទ្ធិឲ្យប្រើដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ហើយ​ដែល​ជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយរូបអ្នក ។

"Paid Services-សេវាកម្មដែលត្រូវបង់ប្រាក់" មានន័យថាជាសេវាកម្មនានាដែលអ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះ និង​បង់​ប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬឈ្មួញដែលបានទទួលស្គាល់ក្នុងបញ្ជី ("MoR") ឬអ្នកចាត់ចែងការ​បង់ប្រាក់ ចំពោះតម្លៃដើម្បីបានទទួលសេវាកម្ម ។

"Service(s)-សេវាកម្ម" មានន័យថា ជាសេវាកម្មនានាដែលមានឲ្យអ្នកប្រើ ដោយ ឬតាងនាមឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ជាក្រុមហ៊ុនរណបរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry សម្រាប់ប្រើ ជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយ BBM រួមទាំងការផ្ញើសារពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ ឬផ្ញើសារទៅកាន់មនុស្សជាក្រុម សេវាកម្មហៅជាវីដេអូ ឬការហៅ​ជា​សម្លេង (តាមពេល និងទីកន្លែងដែលមានឲ្យប្រើ) និងសេវាកម្មអត្តសញ្ញាណ BlackBerry តែការពិតគឺថា សេវាកម្មសហយីហោ​របស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ជាមួយនឹងភាគីទីបី មិនមាននៅក្នុងនេះទេ សហយីហោទាំង​នោះផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ។

"Software-គ្រឿងទន់" មានន័យថាជាកម្មវិធីរណបរបស់ BBM ដែលជួយផ្តល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និង​គ្រឿង​ទន់​ដទៃទៀត​ដែលបានផ្តល់ឲ្យអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងតាមរូបបែបណា​ក៏ដោយ ដែលបានផ្តល់ជូនជាមជ្ឈគតិ ឬជាលក្ខណៈ ឬក្រោយមកទៀតត្រូវបានតម្លើង ឬត្រូវបានប្រើ (ហើយ​ដែល​អាចមានរួមនូវគ្រឿងទន់ ឯកសារ ឯកសារសមោធាន ផ្ទៃមុខបង្ហាញលើអេក្រង់ និងខ្លឹមសារ មិនថាជា​លក្ខណៈ​​បច្ចេកទេសត្រូវបានចាត់ទុកថាជា​កូដគ្រឿងទន់ និងជាអង្គប្រកបរបស់ភាគីទីបីក៏ដោយ) ។ ពាក្យថា "គ្រឿងទន់" មិនមានរួមបញ្ចូលនូវគ្រឿងទន់របស់ភាគីទីបី ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបី មិនថាគ្រឿងទន់​របស់​ភាគីទីបី ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបី ត្រូវបានចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬចែកចាយតាងនាមឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក៏ដោយ ឬគ្រឿងទន់របស់ភាគីទីបី ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបី ត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយ ត្រូវបានផ្តល់ជូន ឬប្រតិបត្តិការ​ ជាប់ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM ក៏ដោយចុះ ។

"Third Party Components-អង្គប្រកបភាគីទីបី" មានន័យថាជាគ្រឿងទន់ ផ្ទៃមុខបង្ហាញលើអេក្រង់ ដែលបាន​ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យប្រើដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ពីភាគីទីបី សម្រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគ្រឿងទន់ ហើយត្រូវបាន​ចែក​​ជូនជាផ្នែករួមបញ្ចូលគ្នានៃគ្រឿងទន់នោះ ក្រោមស្លាកយីហោ BlackBerry តែមិនមានរួមបញ្ចូលនូវគ្រឿង​ទន់​របស់ភាគីទីបីឡើយ ។

"Third Party Content-ខ្លឹមសារភាគីទីបី" មានន័យថា ខ្លឹមសារទាំងឡាយណាដែលភាគីទីបីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ។

"Third Party Items-វត្ថុរបស់ភាគីទីបី" មានន័យថា ខ្លឹមសាររបស់ភាគីទីបី និងផលិតផលរបស់ភាគីទីបី ។

"Third Party Products-ផលិតផលរបស់ភាគីទីបី" មានន័យថាជាឧបករណ៍ និងគ្រឿងទន់របស់ភាគីទីបី ព្រមទាំងផលិតផលពាណិជ្ជកម្មដទៃទៀត ដែលមិនមែនជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ។

"Third Party Services-សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី" មានន័យថាជាសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយភាគីទីបី រួមទាំង​សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ​ សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយ MoR នៃភាគីទីបី ឬអ្នកចាត់ចែងការបង់ប្រាក់ និង​វ៉ិបសៃណាមួយដែលមិនមែនប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ។

"Third Party Software-គ្រឿងទន់ភាគីទីបី" មានន័យថាជាគ្រឿងទន់កម្មវិធីដាច់តែឯងដែលជាកម្មសិទ្ធិ​របស់​ភាគី​ទីបី ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន ឬក៏ធ្វើឲ្យមានមកជាមួយ ឬតាមរយៈដំណោះស្រាយ BBM ។

"Your Content-ខ្លឹមសាររបស់អ្នក" មានន័យថាជាខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកដាក់ជូន ឬមិនដូច្នេះទេ ធ្វើឲ្យមាន​ចំពោះសេវាកម្ម ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ។

2. បទបញ្ញត្តិចំពោះការប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយ BBM ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់ ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ហើយអ្នកត្រូវធានាឲ្យបានថា ៖

(ក) ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬផ្នែកណាមួយនៅក្នុងនេះ ត្រូវបានប្រើដោយអនុលោមទៅតាម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ និងឯកសារសមោធានទាំងអស់​ដែលអាចអនុវត្តបាន
(ខ) យ៉ាងហោចណាស់អ្នកមានអាយុ 13 ឆ្នាំ ហើយឬមួយក៏ជាមនុស្សមានអាយុជាមនុសពេញវ័យ ជាក្មេងដែលរួចផុតពីអាណាព្យាបាលភាព ឬមាននូវលិខិតយល់ព្រមមិននៅក្រោមភាពជាមាតាបិតា ឬអាណាព្យា​បាលស្របច្បាប់ ​ ហើយមានសមត្ថភាពពេញលេញ​ក្នុងការ​ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ អ្នកបានបញ្ជាក់ថា យ៉ាងហោចណាស់​អ្នកមាន​អាយុ 13 ឆ្នាំ ដោយសាថា​លេខអត្តសញ្ញាណរបស់ដំណោះស្រាយ BBM និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry មិនមានបំណងដាក់ឲ្យក្មេង​ដែលមានអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំ ប្រើឡើយ ។ បើអ្នកជាមនុស្សមានអាយុក្រោម 13 ឆ្នាំ គឺមានន័យថា យើងខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើដំពោះស្រាយ BBM ឬមិនចេញលេខអត្តសញ្ញាណ BlackBerry ឲ្យអ្នកឡើយ ។ បើអ្នកចុះហត្ថលេខាចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ តាងនាមឲ្យក្រុមហ៊ុន ឬអង្គភាព​ណាមួយ គឺមានន័យថាអ្នកជាតំណាង ឬធានាថា អ្នកមានសិទ្ធិដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតាងនាមឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន ឬអង្គភាពនេះ
(គ) ព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកផ្តល់មកឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬអ្នកចែងចាយរបស់ខ្លួនដែលបាន​ទទួល​សិទ្ធិ អនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ រួមពេលពេលចុះបញ្ជីដើម្បីប្រើដំណោះស្រាយ BBM ឬដើម្បី​បានទទួលគណនីមួយសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM រួមទាំងលេខអត្តសញ្ញាណ BlackBerry គឺជាព័ត៌មានពិត ត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្ន និងពេញលេញ ហើយដរាបណាអ្នកនៅបន្ត​ការប្រើ​ដំណោះស្រាយ BBM ឬរក្សាទុកគណនីនេះ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនូវព័ត៌មាន ដើម្បីរក្សាវា​ទុកឲ្យមានការពិត​ ត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញជានិច្ច
(ឃ) ក្រោយពីការសាកសួរបែបនេះ ក្នុងនាមជាមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួនដែល​ត្រូវធ្វើ អ្នកនឹងមិនប្រើ ឬអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃប្រើដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកដែលមាននៅក្នុងនេះ ដោយអ្នកបានដឹង គឺឲ្យប្រើដាច់សោយឡែក ឬឲ្យប្រើជាមួយនឹងវត្ថុ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី​ណាមួយ ក្នុងចរិកដែលក្រុមហ៊ុន BlackBerry វិនិច្ឆ័យឃើញថាជាអំពើដែលមានហេតុផល បង្កការ​រំខានចំពោះ ធ្វើឲ្យខូចខាត ឬប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានចំពោះគ្រឿងទន់ គ្រឿងរឹង ប្រព័ន្ធ​ បណ្តាញ ខ្លឹមសារ ឬសេវាកម្ម បានប្រើដោយបុគ្គលណាមួយ រួមទាំងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម​ម៉ោងផ្សាយ ឬបើមិនដូច្នេះទេវាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្រោម​ការទំនុកបម្រុង និងក្រុមហ៊ុនរណបរបស់ខ្លួន ("BlackBerry Group of Companies-ក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry ") អ្នកផ្តល់សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ ឬអតិថិជនណាម្នាក់ ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ឬផលិតផល ឬសេវាកម្ម​ របស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន ហើយអ្នកនឹងត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះឲ្យបានជាបន្ទាន់​ ពេលអ្នកបានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងដូចនេះពីក្រុមហ៊ុន BlackBerry
(ង) ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ មិនមែនសម្រាប់ប្រើដើម្បីបញ្ជូន ផ្សាយ បិទប្រកាស អាប់ឡូត ចែកចាយ ឬផ្សព្វផ្សាយនូវខ្លឹមសារដែលមិនសមរម្យ ភាពអាសអាគ្រាម ការរុកគួន ការរំលោភ ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ ការប្រមាថ ភាពថោកទាប ភាពខុសច្បាប់ ឬភាំពដែលធ្វើឲ្យ​យល់ខុសឡើយ
(ច) ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ មិនមែនសម្រាប់ប្រើដើម្បីប្រព្រឹត្ត ឬប៉ុងប៉ង​ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬដើម្បីសម្រួលដល់​ការប្រព្រឹត្តិបទឧក្រិដ្ឋ ឬបទល្មើស ឬសកម្មភាព​ទារុណ្ឌកម្ម​ណាមួយ​ ដោយរួមទាំងការអាប់ឡូត ការប្រមូល ការរក្សាទុក ការបិទប្រកាស ការបញ្ជូន ការទំនាក់ទំនង ឬក៏បញ្ចេញព័ត៌មាន ឬសម្ភារៈណាមួយដល់អ្នកដទៃ ដោយអ្នកគ្មានសិទ្ធិប្រមូល រក្សាទុក ឬបញ្ចេញឲ្យអ្នកដទៃ រួមទាំងក្រោមច្បាប់ ឬក្រោមកិច្ចសន្យា ឬក្នុងការរំលោភភារកិច្ចណា​មួយ រំលោភលើសិទ្ធិ ឬច្បាប់ឯកជនភាព ការលេងល្បែងខុសច្បាប់ ឬអំពើណាមួយដែលអាច​បណ្តាលឲ្យបំពាន រំលោភ ឬនាំឲ្យមានការយល់ខុសចំពោះសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និង/ឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ​ដទៃទៀតរបស់ភាគីទីបីណាមួយ (រួមទាំងការថតចម្លង និងការចែករំលែកគ្រឿងទន់ ឬខ្លឹមសារដែល​អ្នក​មិនមានសិទ្ធិដើម្បីថតចម្លង និងចែករំលែកឡើយ ឬក៏ចៀសវាងការការពារការគ្រប់គ្រង​សិទ្ធិ​ឌីជិថល​ណាមួយដោយខុសច្បាប់)
(ឆ) ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ មិនត្រូវប្រើសម្រាប់អាប់ឡូត បិទប្រកាស ផ្ទេរ ឬក៏យកគ្រឿងទន់ ឬក៏ខ្លឹមសារដែលមាន (i) វីរុស កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកវាយប្រហារ កម្មវិធីពង្រីក​ខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ កម្មវិធីជួយឲ្យអ្នកដទៃចូលមើលម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកប្រើពីចម្ងាយដោយខុសច្បាប់ កម្មវិធីបិទម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើ កម្មវិធីសម្រាប់បង្កការរំខាន់ម៉ាស៊ីនរបស់​អ្នកប្រើ កម្មវិធីធ្វើឲ្យអ្នកវាយប្រហារអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់អ្នកប្រើមានភាពរញេរញ៉ៃ កម្មវិធីទស្សន៍​ទាយហេតុការណ៍អនាគតដោយការតាមដានពាក្យគន្លឹះបញ្ចូលក្នុងអ៊ិនថឺណិត កម្មវិធីធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីន​របស់​អ្នកប្រើខូចខាតទាំងស្រុង ឬកម្មវិធីឈ្លបយកការណ៍ ណាមួយ ឬ (ii) គ្រឿងទន់ដទៃ ឬខ្លឹមសារណាមួយ ដែលអាច ឬមានបំណងដើម្បី (ក) ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះ​ប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនអ្នកប្រើ (ខ) ធ្វើឲ្យពិការ បើកមិនចេញ ឬធ្វើឲ្យខូចចំពោះម៉ាស៊ីនអ្នកប្រើ​ឬ (គ) បង្ក ឬសម្រួលចំពោះការចូលមើលដោយមិនបានទទួលសិទ្ធិ ឬបដិសេធសិទ្ធិចូលមើល ​ ឬបង្កឲ្យមានចូលប្រើបានចំពោះអ្នកដែលគ្មានសិទ្ធិប្រើ ឬការប្រើណាមួយ​ដោយមានបំណងដោយ​មិន​សមរម្យ នូវគ្រឿងទន់ គ្រឿងរឹង សេវាកម្ម ប្រព័ន្ធ ឬទិន្នន័យ ("កម្មវិធីដែលអ្នកវាយប្រហារប្រើ​ដើម្បីបង្កការរំខានដល់អ្នក") (ហើយប្រសិនបើអ្នកបានដឹងថាមានកម្មវិធីបង្កការរំខានណាមួយ នៅក្នុង ឬពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM អ្នកត្រូវតែរាយការណ៍​ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry បានដឹងជាបន្ទាន់)
(ជ) អ្នកមិនត្រូវលក់ ជួល ឬផ្ទេរ ឬប៉ុងប៉ងលក់ ប៉ុនប៉ងជួល ឬប៉ុនប៉ងផ្ទេរ គ្រឿងទន់ ឬខ្លឹមសារ ឬផ្នែកណា​មួយក្នុងនេះ ដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឲ្យអ្នក ជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយ BBM ឬសិទ្ធិការប្រើរបស់អ្នក​ចំពោះដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ ដល់អ្នកដទៃ ដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត​ជាលាយល័ក្ខណ៍​អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឡើយ
(ឈ) អ្នកមិនត្រូវប៉ុនប៉ងដើម្បីបានទទួលសិទ្ធិចូលប្រើសេវាកម្មនានា គណនីដទៃ ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឬបណ្តាញ​ដែល​ត​ភ្ជាប់ចំពោះសេវាកម្ម តាមរយៈការហែកចូល ការរាវរកពាក្យសម្ងាត់ ឬដោយវិធីដទៃទៀត​ ឬបានទទួល ឬប៉ុនប៉ងដើម្បីបានទទួល សម្ភារៈ ឬព័ត៌មានណាមួយដែលមានតាមរយៈសេវាកម្ម ដោយប្រើវិធីណាមួយដែលដំណោះស្រាយ BBM មិនមានបំណងឲ្យអ្នកប្រើឡើយ
(ញ) ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ មិនត្រូវយកមកប្រើដើម្បីក្លែងធ្វើជាមនុស្ស ឬអង្គភាពណាមួយ ឬក៏កុហក ឬក៏ធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំនូវទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយបុគ្គល ឬអង្គភាព​ណាមួយ ឬបង្កើតនូវអត្តសញ្ញាណខុសដើម្បីដឹកនាំអ្នកដទៃឲ្យយល់ខុស ដោយរួមទាំង​ការ​បន្លំដើម្បីបានទទួលគណនីធនាគារ និងការបោកបញ្ឆោត ព្រមទាំង
(ដ) អ្នកសហការណ៍ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងផ្តល់ព័ត៌មានតាមការស្នើសុំដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក្នុងការស៊ើបអង្កេត ឬការកំណត់ថាតើវាមាន​ការ​ធ្វើខុសលក្ខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង​នេះឬទេ ហើយផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬសវនករឯករាជ្យ​ដែលបានទទួលការចាត់តាំងពីក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដែលមានសិទ្ធិចូលក្នុងបរិវេណ និងឧបករណ៍​ដែលដំណោះស្រាយ BBM បាន ឬកំពុងត្រូវបានប្រើ និងកំណត់ត្រានានាដែលមានជាប់​មកជាមួយ ។ តាមរយៈនេះ អ្នកប្រគល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry សហការជាមួយនឹង ៖ (i) អាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់ ក្នុងការស៊ើបអង្កេតចំពោះការសង្ស័យលើការប្រព្រឹត្តិល្មើសបទឧក្រិដ្ឋ (ii) ភាគីទីបីក្នុងការ​ស៊ើបអង្កេត​ចំពោះ​​ការ​រំលោភ​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ និង (iii) អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ៊ិន​ថឺណិត ឧបករណ៍បណ្តាញ ឬឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ​ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ កិច្ចសហការ​ប្រភេទ​នេះ អាចរួមបញ្ចូលនូវការឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry បញ្ចេញឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន IP ឬព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដទៃទៀតរបស់អ្នក ។

3. ការប្រើប្រាស់គ្រឿងទន់ ។

(ក) អាជ្ញាប័ណ្ណ ។ ផ្នែកនៃដំណោះស្រាយ BBM តម្រូវឲ្យអ្នកបានទទួល និងប្រើគ្រឿងទន់​ដើម្បីអាចបាន​ទទួល​នូវសេវាកម្មនានា ។ គ្រឿងទន់នេះ ជាគ្រឿងទន់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ហើយមិនមែនលក់ឲ្យ​អ្នកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ ។ ប្រសិនបើមាន​ អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នកដើម្បីប្រើគ្រឿងទន់ គឺមាន​លក្ខ័ណ្ឌ​តាមការ​បង់ប្រាក់ចំពោះតម្លៃនៃអាជ្ញាប័ណ្ណដែលអាចប្រើបាន ។ ស្ថិតក្នុងភាពជាកម្មវត្ថុ​ចំពោះលក្ខ័ណ្ឌនានាដែលមានចែងនៅទីនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ​អាជ្ញាប័ណ្ណដែលមាន​លក្ខណៈបុគ្គល អាចដកហូតយកវិញបាន ដែលមិនមែនជាសិទ្ធិផ្តាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរបាន ដែល​អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអាចតម្លើង និងអាចប្រើគ្រឿងទន់នេះ នៅលើឧបករណ៍​ណាមួយបាន ឬប្រសិន​បើបានបញ្ជាក់អំពីការអនុញ្ញាតដោយបទបញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់ដែលគ្របដណ្តប់លើហាងឌីជិថល​របស់ភាគីទីបី (ដូចជា ហាង iTunes សម្រាប់លក់កំណែគ្រឿងទន់ iOS) ដែលអ្នកបានទិញ​គ្រឿងទន់​ពីទីនោះ ("បទបញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់ ") នូវចំនួននៃឧបករណ៍ដែលបានបញ្ជាក់ការអនុញ្ញាតចំពោះ​បទបញ្ញត្តិការប្រើប្រាស់​ប្រភេទនេះ ។

ប្រសិនបើអ្នកទិញគ្រឿងទន់ចំពោះការជាវជាធម្មតា ឬទិញជាផ្នែកមួយនៃការសាកល្បងចំពោះការ​ប្រើ​ប្រាស់ ពេលនោះសិទ្ធិចំពោះអាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានកំណត់​ពីខាងលើ គឺអាចប្រើបានតែក្នុងអំឡុង​ពេលដែលអ្នកបានចំណាយលើតម្លៃនៃការជាវដែលតម្រូវឲ្យមាន ឬអនុវត្តបានសម្រាប់​តែអំឡុង​ពេលដែលដែលបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬដោយអ្នកចែកចាយ​របស់ខ្លួន តាមករណីដែលអាចកើតមាន ។

ចំពោះគ្រប់ករណីទាំងអស់ អាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ជូនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អនុញ្ញាត​ឲ្យអ្នកអាចប្រើ ឬអនុញ្ញាតចំពោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងទន់ ឬបានទទួលសេវាកម្មសម្រាប់​តែគោលបំណងផ្ទៃក្នុង ឬគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយត្រូវអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិការ​ប្រើ​ប្រាស់ដែលអាចអនុវត្តបាន ។

(ខ) ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង ។ កិច្ចព្រមព្រៀង និងអាជ្ញាប័ណ្ណ ដែលបានផ្តល់ជូន​ក្នុង​ទី​នេះ មិនបានបញ្ជាក់នូវសិទ្ធិណាមួយចំពោះ ៖ (i) ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាប្រចាំ ឬការធ្វើឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើងនាពេលអនាគត​ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្រឿងទន់​ ឬគ្រឿងទន់របស់ភាគីទីបី ឬ (ii) បានទទួលនូវសេវាកម្មថ្មី ឬសេវាកម្មដែលបានកែប្រែណាមួយ ។ ថ្វីបើអ្វីដែលមានពីមុនក៏ដោយ​ក៏ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នៃគ្រឿងទន់អាចមានឡើងតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់​ក្រុមហ៊ន BlackBerry ពីពេលមួយទៅពេលមួយតែប៉ុណ្ណោះ ។ គ្រឿងទន់ អាចមានរួមបញ្ចូលនូវ​មុខងារ​សម្រាប់ផ្តល់សិទ្ធិឲ្យឆែកមើល​ចំពោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគ្រឿងទន់​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ហើយអ្នកអាចត្រូវ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាពគ្រឿងទន់ ឬគ្រឿងទន់របស់ភាគីទីបី ដើម្បីបន្ត​ការ​បានទទួល ឬបន្តការប្រើសេវាកម្ម​ណាមួយ គ្រឿងទន់ដទៃ ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបី ឬសេវាកម្មរបស់​ភាគីទីបី ឬផ្នែកដែលមានក្នុងនេះ ។ ប្រ​សិន​​បើគ្រឿងទន់របស់ឧបករណ៍អ្នកមិនបានរារាំងអ្នកចំពោះ​ការផ្ទេរ ឬការប្រើចំពោះការធ្វើឲ្យប្រសើរ​ឡើង ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះគ្រឿងទន់នេះទេ ហើយ​អ្នក​ធ្វើការតម្លើងបែបនេះ គឺមានន័យថា ឆ្លងតាមន័យនេះ អ្នកបានយល់ព្រមឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាច (តែមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចចំពោះ) ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបែបនេះ ដែលមាន​ចំពោះអ្នកពីពេលមួយទៅពេលមួយ ហើយ​ផ្តល់ការជូនដំណឹង​ដល់អ្នក នូវពេលការធ្វើឲ្យប្រសើរ​ឡើង ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបែប​នេះត្រូវមាន​ឡើង ។ ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ណាមួយ​ដែល​ត្រូវផ្តល់​ឲ្យអ្នក ក្រោមកិច្ចព្រម​ព្រៀង​នេះ ត្រូវចាត់ទុកថាជាគ្រឿងទន់ សេវាកម្ម ឬគ្រឿងទន់របស់ភាគីទីបី តាមករណីដែល​អាចកើតឡើង ។

(គ) សិទ្ធិការផលិតឡើងវិញ ។ អ្នកមិនអាចចែកចាយ ឬកែប្រែគ្រឿងទន់ ឬខ្លឹមសារណាមួយដែលបាន​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នកជាផ្នែកមួយនៃគ្រឿងទន់ ទាំងមូល ឬតែផ្នែកខ្លះ ឡើយ ។ លើកលែងតែវិសាលភាព​ដែល​ថា​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry បានបញ្ជាក់អំពីការរារាំងដោយច្បាប់ពីការហាមឃាត់សកម្មភាពទាំងនេះ អ្នកមិនអាច​ថតចម្លង ផលិតឡើងវិញ ឬក្នុងលក្ខណៈណាមួយ ធ្វើការចម្លងគ្រឿងទន់ ឬខ្លឹមសារណា​មួយដែលបានផ្លល់ឲ្យអ្នក ​ជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្ម ទាំងមូល ឬតែមួយផ្នែក លើកលែងតែមានការ​បញ្ជាក់តាមការផ្តល់សិទ្ធិនៅក្នុង​​កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នៅក្នុងឯកសារសមោធានសម្រាប់សេវាកម្ម​ដែល​អាចអនុវត្តបាន នៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់ ឬនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ​ដាច់ដោយឡែកមួយរវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬក្រុមហ៊ុនរណបរបស់ BlackBerry ។ សម្រាប់គោលបំណងនៃលក្ខ័ណ្ឌនេះ ពាក្យថា "ថតចម្លង" ឬ "ការផលិតឡើងវិញ" មិនត្រូវរាប់បញ្ចូល​នូវការថតចម្លងនៃសេចក្តីថ្លែង​ និងការណែនាំរបស់គ្រឿងទន់ ដែលកើតឡើងដោយឯកឯង ក្នុង​អំឡុង​ពេលប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់កម្មវិធី ពេលដែលអ្នកប្រើវាដោយអនុលោមទៅតាម​ និងសម្រាប់​គោលំណងដែលបានរៀបរាប់ក្នុងឯកសារសមោធាន ឬក្នុងពេលធ្វើការថតចម្លងទុកក្នុងពេលធម្មតា​ដែលមិនបានកែប្រែ ចំពោះគ្រឿងទន់ ឬ​នៃឧបករណ៍ ដែលបានតម្លើងគ្រឿងទន់នេះ ដោយអនុលោម​តាមបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មនៃការអនុវត្តន៍ពាណិជ្ជកម្មឡើយ ។ អ្នកមិនអាចថតចម្លងឯកសារ​សមោធាន​ណា​​មួយ ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ ក្រៅពីការប្រើខ្លួនអ្នក ឬផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នក និងសម្រាប់ប្រើ​ប្រាស់​​ជាប់​ជាមួយនឹងការប្រើរបស់អ្នកចំពោះដំណោះស្រាយ BBM ។

4. វត្ថុរបស់ភាគីទីបីដែលត្រូវការ និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថា វត្ថុរបស់ភាគី​ទីបី និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី (រួមទាំងឧបករណ៍ ការតភ្ជាប់អ៊ិនថឺណិត បណ្តាញគ្មានខ្សែ និងសេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ) ដែលអ្នកជ្រើសយកដើម្បីប្រតិបត្តិការដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ត្រូវតាមភាពតម្រូវជាអប្បរមារបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដោយរួមទាំងគ្រឿងទន់​របស់ឧបករណ៍ និងការតភ្ជាប់ចំពោះអ៊ិនថឺណិតដែលត្រូវការសម្រាប់ដំណោះ​ស្រាយ​ BBM របស់អ្នក តាមការកំណត់ក្នុងឯកសារសមោធាន និងថាការប្រើរបស់អ្នកចំពោះវត្ថុ និង/ឬ​សេវាកម្ម​របស់ភាគី​ទីបី​បែបនេះ ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក គឺមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តិល្មើសចំពោះអាជ្ញាប័ណ្ណ លក្ខ័ណ្ឌ បទបញ្ញត្តិ និង/ឬលក្ខ័ន្តិកៈ ស្តីអំពីការប្រើវត្ថុ និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ឡើយ ។ សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ ជាទូទៅ​តម្រូវ​ឲ្យប្រើដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ។ ការគិតថ្លៃសេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ អាចត្រូវយកថ្លៃដោយ​ភ្ជាប់​ជាមួយនឹង​ការប្រើដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ហើយអ្នកយល់ព្រមរវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ថាអ្នក​ជាអ្នកទទួលខុស​ត្រូវសម្រាប់ការគិតថ្លៃលើសេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ ដែលកើតឡើងចំពោះការប្រើបែបនេះ ។ អ្នកផ្តល់​សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ​របស់​អ្នក អាចកំណត់ថាតើសេវាកម្ម និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយ ដែលមានសម្រាប់​ឲ្យអ្នកប្រើ ។ បើអ្នកចង់បាន​ព័ត៌មានថាតើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយណាមួយដែលគាំទ្រដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក សូមទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន BlackBerry តាមរយៈ legalinfo@blackberry.com ។

5. លក្ខ័ណ្ឌបន្ដែម ។

(ក) អ្នកអាចតម្រូវឲ្យយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខ័ណ្ឌបន្ថែម ដូចតទៅ ៖
(i) ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គប្រកបរបស់ភាគីទីបី (ដូចជា អង្គប្រកប​ពីប្រភពបើកចំហ) និងដើម្បីប្រើសេវាកម្ម ឬខ្លឹមសារណាមួយ ឬដើម្បីបានទទួលការធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ឬការធ្វើឲ្យល្អប្រសើរ ចំពោះដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក
(ii) ជាមួយនឹងភាគីទីបី ដើម្បីបានទទួល ឬប្រើវត្ថុ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី រួមទាំងដើម្បីប្រើ​វ៉ិបសៃត៍របស់ភាគីទីបី ដែលអាចបើកមើលបានតាមរយៈដំណោះស្រាយ BBM
(iii) ជាមួយនឹង MoR ឬអ្នកចាត់ចែងការបង់ប្រាក់ ដើម្បីទិញពាក់ព័ន្ធនឹង ឬតាមរយៈដំណោះ​ស្រាយ BBM និង
(iv) ជាមួយនឹងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ សម្រាប់សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ ។

(ខ) អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តន៍តាមកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយ ដែលអ្នកបានចុះហត្ថលេខា​យល់​ព្រមជាមួយនឹងភាគីទីបី និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry គឺមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវ ឬមិនមែន​ជាការរ៉ាប់រងណាមួយសម្រាប់ការខាតបង់ ឬខូចខាតនូវអ្វីមួយ ដែលកើតឡើងបណ្តាលមកពី ការទាក់ទងណាមួយរបស់អ្នកជាមួយនឹងភាគីទីបីឡើយ ។ បើអ្នកមិនប្រាកដថាតើក្រុមហ៊ុន BlackBerry គឺជាប្រភពនៃខ្លឹមសារ វត្ថុ ឬសេវាកម្មណាមួយ សូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry តាមរយៈ legalinfo@blackberry.com ។ បើអ្នកទាក់ទងជាមួយនឹងភាគីទីបី តាមរយៈអ៊ិនថឺណិត ឬការភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីធានាថា អ្នកបានដឹងថាអ្នកកំពុងតែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនរណា ហើយថាអ្នកបានដឹងអំពីលក្ខ័ណ្ឌ ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវ៉ិបសៃត៍ និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបីទាំងនោះ ដែលអ្នកអាចមាន​សិទ្ធិចូលប្រើ ឬបានទទួល ដោយរួមទាំងលក្ខ័ណ្ឌនៃការបញ្ជូនទំនិញ និងការបង់ប្រាក់ លក្ខ័ណ្ឌនៃ​ការ​ប្រើ និងលក្ខ័ណ្ឌចំពោះអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកប្រើ លទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនផលិតផលត្រឡប់វិញ លក្ខ័ណ្ឌ​ឯកជនភាព និងលក្ខណៈនៃសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារ​ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងដើម្បីធានា​ចំពោះ​​សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ។

(គ) មិនថាក្នុងហេតុការណ៍ណាដែលលក្ខ័ណ្ឌបន្ថែមប្រភេទនេះ រវាងអ្នក និងភាគីទីបី ត្រូវបានចងដោយ​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬការបង្ខំលើកាតព្វកិច្ចបន្ថែមណាមួយ ឬកាតព្វកិច្ចមានភាពថិតថេរជាមួយ​នឹងលក្ខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនថាអ្វីក៏ដោយគឺនៅលើក្រុមហ៊ុន BlackBerry ហើយក៏ដូចជា​រវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry លក្ខ័ណ្ឌនានា ពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុ និងសេវាកម្មរបស់ភាគិទីបី នៅក្នុង​កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងនៅតែអាចអនុវត្តបានចំពោះវត្ថុទាំងនោះ ។

(ឃ) ចំពោះវិសាលភាពដែលថា អង្គប្រកបរបស់ភាគីទីបី ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយលក្ខ័ណ្ឌបន្ថែម ហើយលក្ខ័ណ្ឌ​ដែលផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវសិទ្ធិដើម្បីប្រើ ថតចម្លង ចែកចាយ ឬកែសម្រួលទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែកណាមួយ នៃអង្គប្រកបរបស់ភាគីទីបី មានភាពទូលំទូលាយជាងសិទ្ធិដែលអ្នកបានទទួល​ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងទន់ ពេលនោះ គឺមាននវិសាលភាពមួយដែល​អ្នកអាចប្រើសិទ្ធិទូលំទូលាយបែបនេះតែម្នាក់ឯង ដោយមិនមានការប្រព្រឹត្តិល្មើសលើលក្ខ័ណ្ឌ​នៃកិច្ច​ព្រមព្រៀង​សម្រាប់គ្រឿងទន់ដែលនៅសល់ ហើយអ្នកត្រូវបានទទួលផលប្រយោជន៍នៃសិទ្ធិ​ទូលំ​ទូលាយ​​​បែបនេះ ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងទន់ ឬសេវាកម្មរបស់​ភាគីទីបី (ដែលមានរួមបញ្ចូលនូវ គ្រឿងទន់ និងខ្លឹមសារ) ដែលក្រុមហ៊ុន BlackBerry ផ្តល់ឲ្យអ្នក ប្រសិនបើគ្រឿងទន់​ ឬសេវាកម្ម​របស់ភាគីទីបី មិនមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬលក្ខ័ណ្ឌសេវាកម្មដាច់ដោយឡែកទេ ការប្រើ​ប្រាស់របស់វា ត្រូវស្ថិតក្នុងលក្ខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បើទោះបីវាគ្រាន់តែជាគ្រឿងទន់ ឬសេវាកម្ម (តាមការអនុវត្តបាន) ដែលបង្កើតបានជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឲ្យតែថាគ្រឿងទន់ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីបីបែបនេះ ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry "តាមសភាពនេះ" និង "តាមអ្វីដែលមាន" ដោយមិនបានបញ្ចេញ ឬបញ្ជាក់អំពីលក្ខ័ណ្ឌ ការទទួល​ស្គាល់ ការធានា ការថ្លែង ឬការរ៉ាប់រង ហើយគឺជាអ្វីរវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដែនកំណត់​ និងការមិនរាប់បញ្ចូលនូវការទទួលខុសត្រូវ​ ការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ និងលក្ខ័ណ្ឌ​ការប្រគល់​ប្រាក់ជូនវិញ ដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់វត្ថុ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ហើយមិន​មែន​ជាគ្រឿងទន់ឡើយ ដែលអាចអនុវត្តបាន ។

6. ការកែប្រែ ឬការមិនបន្តនៃដំណោះស្រាយ BBM ។

(ក) ការកែប្រែ ឬការមិនបន្តនូវដំណោះស្រាយ BBM ។ ដោយគ្មានការទម្លាក់ការទទួលខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​អ្នក​អ្នកបានយល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចកែប្រែ ព្យួរ មិនបន្ត លុបចេញ ដាក់ដែនកំណត់លើ ឬធ្វើ​ឲ្យដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះអសកម្ម បានគ្រប់ពេល គឺធ្វើឡើងដោយ​បណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដោយផ្តល់ ឬមិនបាច់ផ្តល់ដំណឹងឲ្យអ្នក​បានដឹង ឲ្យតែថាប្រសិនបើ​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry សម្រេចមិនបន្តសេវាកម្មឲ្យអ្នកជាអចិន្ត្រៃយ៍ (ក្នុងករណីណាក៏ដោយ អាជ្ញាប័ណ្ណ​របស់អ្នក ចំពោះ​ការប្រើគ្រឿងទន់ណាមួយ​ដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងជាក់លាក់ សម្រាប់​ចូល​ប្រើសេវាកម្មនោះ ក៏នឹងត្រូវផ្តាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែរ) ហើយប្រសិនបើអ្នកបានបង់ប្រាក់​សម្រាប់​ថ្លៃ​សេវាកម្មនោះ​រួច​ហើយ សម្រាប់រយៈពេលណាមួយ ហើយមិនមែនជាការល្មើសកិច្ចព្រម​ព្រៀងនេះទេ អ្នកអាចមាន​សិទ្ធិបានទទួលការបង់ប្រាក់ត្រឡប់វិញនូវទឹកប្រាក់ទាំស្រុង ឬមួយ​ចំណែក​នៃ​ទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបាន​បង់សម្រាប់សេវាកម្មនោះ តាមអ្វីដែលមានចែងក្នុងគោល​នយោបាយ​បង់​ប្រាក់ត្រឡប់​នាពេលនោះ សម្រាប់​ថ្លៃសេវាកម្ម ​ឬ MoR ឬអ្នកចាត់ចែងការបង់ប្រាក់ គឺអ្នកដែលបានបង់ប្រាក់ឲ្យ ត្រូវបង់ប្រាក់​ត្រឡប់​ឲ្យអ្នកវិញ ។ ការបង់ប្រាក់ត្រឡប់វិញបែបនេះ ប្រសិនបើកើតមានមែន គឺអ្វីដែលជាសិទ្ធិ​ពិសេសរបស់អ្នក និងសិទ្ធិពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry និង MoR និងអ្នកចាត់ចែងការបង់ប្រាក់ ដែលជាការទទួលខុសត្រូវតែមួយចំពោះអ្នក ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុន BlackBerry មិនបន្តដំណោះ​ស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ។

(ខ) ការថែទាំ ។ ដោយមិនកំណត់ចំពោះអ្វីដែលមានពីមុន ក្រុមហ៊ុន BlackBerry សូមរក្សាសិទ្ធិដើម្បី ហើយអ្នកយល់ព្រមថាក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចក្នុងឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ ព្យួរសិទ្ធិចូលប្រើ​ដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ ជាដំណាក់ៗ ឬក៏យកវិញនូវដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ ចេញពីប្រតិបត្តិការ ដើម្បីជួសជុលមេរោគគ្រឿងទន់ តម្លើងការធ្វើបច្ចុប្បន្ន​ភាព និងវិនិច្ឆ័យមេរោគ និងការថែទាំផ្សេងៗទៀត ចំពោះដំណោះស្រាយ BBM ។

7. ការចូលរួមរបស់អ្នក និងខ្លឹមសារផ្សេងទៀត ។

(ក) ចម្លើយត្រឡប់ ។ អ្នកអាចផ្តល់ចម្លើយត្រឡប់ដល់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry អំពីដំណោះស្រាយ BBM ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន BlackBerry មិនបានយល់ព្រមជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរទេ ឆ្លងតាមរយៈនេះ មានន័យថាអ្នកយល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុន BlackBerry គឺជាម្ចាស់រាល់ចម្លើយត្រឡប់ យោបល់ ការ​ណែនាំ គំនិត ទស្សនៈ និងការប្តូរទាំងអស់ ដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ស្តីអំពីដំណោះ​ស្រាយ BBM និងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ ដែលមានជាប់ជាមួយ ។ ប្រសិនបើអ្នក​ជាមនុស្ស​រស់នៅ្រទេសជប៉ុន សិទ្ធិទាំងអស់ក្រោមមាត្រាទី 27 និងទី 28 នៃច្បាប់ការរក្សាសិទ្ធិរបស់​ជប៉ុន (ជារួមគឺ "ចម្លើយត្រឡប់") ហើយឆ្លងតាមរយៈនេះ ប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry នូវសិទ្ធិ​ សិទ្ធិសម្គាល់កម្មសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍​ ទាំងអស់របស់អ្នកក្នុងនោះ ។ អ្នកនឹងមិនផ្តល់ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry នូវចម្លើយត្រឡប់ណាមួយដែលជាកម្មវត្ថុចំពោះ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីទីបី ដោយ​ខ្លួន​​បាន​​ដឹង​ជាមុនឡើយ​ ។ អ្នកសុខចិត្តយល់ព្រមសហការយ៉ាងពេញទំហឹងជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារបន្ថែម និងសកម្មភាពប្រភេទនេះ តាមអ្វីដែល​ជាការស្នើសុំ​សម​ហេតុផលដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ជាម្ចាស់​​​កម្មសិទ្ធិរបស់ចម្លើយត្រឡប់ ហើយដើម្បីជួយឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចចុះបញ្ជី និង/ឬ ការពារ​សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និង/ឬ ព័ត៌មានសម្ងាត់ ដែលជាប់មកជាមួយ ។

(ខ) ខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ វត្ថុរបស់ភាគីទីបី ។ អ្នក គឺមិនមែនក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឡើយដែលជាអ្នក​ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសាររបស់ខ្លួន ។ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry មិនមែនជាអ្នកគ្រប់​គ្រងខ្លឹមសារ ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបីដែលមានផ្តល់ជូនឲ្យអ្នក ដោយអ្នកប្រើ ក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹង​ការប្រើរបស់អ្នកនូវដំណោះស្រាយ BBM ឬសេវាកម្មភាគីទីបីណាមួយ ដែលប្រើជាប់ជាមួយនឹង​ដំណោះស្រាយ BBM របស់ពួកគេ ហើយបន្ថែមពីលើការមិនទទួលខុសត្រូវជាទូទៅ នៅក្នុងផ្នែកទី 17 ក្រុមហ៊ុន BlackBerry សូមមិនធានា ឬផ្តល់ជូននូវការអះអាងណាមួយស្តីអំពីភាពត្រឹមត្រូវ ភាពសុចរិត ឬគុណភាពនៃ ហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះវត្ថុរបស់ភាគីទីបីបែបនេះឡើយ ។ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចបង្កើតរបៀបអនុវត្ត និងការកំណត់ទូទៅ ស្តីអំពីការប្រើ​ដំណោះ​ស្រាយ BBM រួមទាំងវ៉ូលូមនៃខ្លឹមសារដែលអាចរក្សាទុក នៃអំឡុងពេលជាអតិបរមា ដែលក្នុងពេល​នោះ​ខ្លឹមសារ ឬសារ/ការពិភាក្សាគ្នាដែលបានបិទប្រកាស នឹងត្រូវអាចទាញយកវិញបាន ពីសេវាកម្មណា​មួយ (រួមទាំងសេវាកម្មឃ្លាំងពពកណាមួយ) និង/ឬអំឡុងពេលដែលអ្នកអាចបន្តប្រើ ឬចូលមើលនូវ​ខ្លឹមសារ​ទាំងនោះ ។ អ្នកអាចប្រើខ្លឹមសារដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬក្រុមហ៊ុនរណប​របស់ BlackBerry ពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មដែលមានតែសម្រាប់ការប្រើជាលក្ខណៈ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អ្នក និង​អនុលោមតាមលក្ខ័ណ្ឌអាជ្ញាប័ណ្ណជាក់លាក់ ដែលអាចប្រើបានជាមួយនឹងសេវាកម្ម​នោះ ប្រសិន​បើមាន ។ ការដាក់ព្រំដែនចំពោះលក្ខ័ណ្ឌខាងលើទាំងអស់ នឹងត្រូវមានចែងលំអិត​នៅក្នុង​ឯកសារ​សមោធាន សម្រាប់សេវាកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន ដែលអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាន​ស្គាល់ និងធ្វើការ​ពិនិត្យឡើងវិញគ្រប់ពេល ដោយសារថា ក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចធ្វើការប្រែប្រួល​នាពេលអនាគត ។ អ្នកយល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុន BlackBerry មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ឬរ៉ាប់រងចំពោះ​ការបាត់បង់ ការលុបចោល ការចូលមើលដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬការខកខានក្នុង​ការ​រក្សា​ទុក​ខ្លឹម​សារណាមួយ​ទាំងអស់ ឲ្យតែអ្នកមានសិទ្ធិ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ដើម្បីធ្វើបែបនេះ ហើយអ្នកត្រូវរក្សាទុកការ​ថតចម្លងជាជម្រើសផ្សេងនូវខ្លឹមសារ​ដែលអ្នកយល់ថាមានសារៈសំខាន់​ក្នុងការ​រក្សាវាទុក ។

(គ) ខ្លឹមសាររបស់អ្នក ។ ក្រៅពីអ្វីដែលបានបង្ហាញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬផ្នែកបន្ថែមភ្ជាប់ជាមួយកិច្ច​សន្យានេះ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនមានការផ្ទេរភាពជាកម្មសិទ្ធិណាមួយនៃខ្លឹមសាររបស់អ្នក ទៅឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឡើយ ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារណាមួយរបស់អ្នក ដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យ​សម្រាប់​ដាក់បញ្ចូលក្នុងទិដ្ឋភាពនៃដំណោះស្រាយ BBM ដែលអ្នកប្រើដទៃមានសិទ្ធិចូលមើលបាន​ដែរ​ ដោយរួមទាំងក្រុម BBM និងវេទិការដទៃទៀត ដែលអាចចូលមើលអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង​ BBM របស់អ្នក និងអ្នកប្រើដទៃនៃដំណោះស្រាយ BBM គឺមានន័យថាអ្នកព្រមប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry នូវការប្រើពាសពេញពិភពលោក ជានិរន្ត មិនអាចដកហូតវិញបាន អាចផ្ទេរបាន មិនមានកម្រៃអ្នកនិពន្ធ និងអាជ្ញាប័ណ្ណការប្រើដោយមិនមានការលើកលែង អាចចែក​ចាយបាន អាចផលិតឡើងវិញបាន អាចកែប្រែបាន អាចធ្វើតាមបាន អាចសម្តែងជាសាធារណៈបាន អាច​បង្ហាញជាសាធារណៈបាន នូវខ្លឹមសារនោះ តាមភាពសមហេតុសមផល ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខ័ណ្ឌ និងការគ្រប់គ្រងរបស់ដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមសារ​ណាមួយ ដែលអ្នកបានធ្វើឲ្យមានឡើងសម្រាប់ទិដ្ឋភាពដទៃនៃដំណោះស្រាយ BBM គឺមានន័យថា អ្នកបានផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry នូវការប្រើពាសពេញពិភពលោក មិនមានកម្រៃអ្នកនិពន្ធ និងអាជ្ញាប័ណ្ណការប្រើដោយមិនមានការលើកលែង អាចចែក​ចាយបាន អាចផលិតឡើងវិញបាន អាចកែប្រែបាន អាចធ្វើតាមបាន អាចសម្តែងជាសាធារណៈបាន អាច​បង្ហាញជាសាធារណៈបាន នូវខ្លឹមសារនោះតាមហេតុផលសមរម្យដែលតម្រូវឲ្យធ្វើ​ ដើម្បីផ្តល់ឲ្យអ្នក ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM ហើយអ្នកធានា និងព្រមព្រៀងក្នុងករណីទាំងពីរ ដែលថាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន​ BlackBerry នូវអាជ្ញាប័ណ្ណបែបនេះ ។

(ឃ) ខ្លឹមសារ និងវត្ថុរបស់ភាគីទីបីដែលអាចបដិសេធចោលបាន ។ អ្នកបានដឹងថា ដោយការប្រើដំណោះ​ស្រាយ BBM ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី អ្នកអាចត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងខ្លឹមសារ និងវត្ថុរបស់ភាគីទីបី ដែល ឬតាមអ្វីដែលអ្នកគិតថាជារបស់បង្ហាញភាពមើលងាយ ដែលមិនសមគួរ ឬជារបស់ដែលអាច​បដិសេធ​​ចោលបាន ។ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងអ្នកដែលខ្លួនចាត់តាំង មានសិទ្ធិ (តែមិនមែនជា​កាតព្ចកិច្ច) ក្នុងឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតែម្នាក់ ក្នុងការពិនិត្យមើលជាមុន បដិសេធ ឬលុបចោលខ្លឹមសារ​របស់​អ្នក ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបីណាមួយពីដំណោះស្រាយ BBM បាន ។

​(ង) ការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្តាយ និងការត្រួតពិនិត្យរបស់មនុស្សចាស់ ។ មួយផ្នែកនៃដំណោះស្រាយ BBM ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី អាចមានរួមបញ្ចូលនូវការកំណត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអាចរារាំង ឬដាក់ចម្រោះបាននូវខ្លឹមសារ សេវាកម្ម សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយ ឬភាគីទីបីទាំងឡាយ ណាមួយ ។ វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុង ក្នុងការជ្រើសរើស និងធ្វើឲ្យ​សកម្មនូវការ​កំណត់បែបនេះ ឲ្យត្រូវតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ។ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry សូមមិនធានាថា ការកំណត់បែបនេះ មិនមានកំហុសកម្មវិធី នឹងមិនរារាំងដល់ខ្លឹមសារ សេវាកម្ម សេវាកម្មរបស់​ភាគី​ទីបីណាមួយ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីនានា នូវខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធឡើយ ឬក៏មិនអាចធ្វើឲ្យ​អសកម្ម ឬបង្ការអ្នកដទៃដែលមានសិទ្ធិចូលមើលដំណោះស្រាយ BBM របស់​អ្នកបានឡើយ ។ បើអ្នក​អនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់អ្នកប្រើដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុង​នេះ របស់អ្នក វាគឺជាការទទួល​ខុសត្រូវក្នុងការកំណត់ថាតើសេវាកម្ម សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ឬវត្ថុរបស់​ភាគីទីបីណាមួយ មានភាព​សមរម្យសម្រាប់ឲ្យកូនអ្នកប្រើ ហើយអ្នកក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ចំពោះការចូលមើល និងប្រើ​នូវ​ដំណោះស្រាយ BBM សេវាកម្ម និងវត្ថុរបស់ភាគីទីបី​ដោយរួមទាំង​ការគិតថ្លៃទាំងអស់ ឬការទទួល​ខុសត្រូវផ្សេងៗទៀត ដែលបានកើតឡើង ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការប្រើ ឬចូល​មើល​បែបនេះ ។

8. សេវាកម្មក្នុងគ្រាអាសន្ន ។ ដំណោះស្រាយ BBM មិនមានការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្តាញទូរស័ព្ទ​សាធារណៈ​ (PSTN) ឡើយ មិនប្រើលេខទូរស័ព្ទដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងៗ ហើយក៏មិនត្រូវបានរចនាឡើង​ ឬមានបំណងក្នុងការ​ដាក់ជំនួសទូរស័ព្ទចល័តធម្មតា ឬទូរស័ព្ទលើតុរបស់អ្នកឡើយ ។ លើសពីនេះ អ្នកបានទទួល​ស្គាល់ និងយល់ព្រមថា ដំណោះស្រាយ BBM មិនត្រូវបានរចនាឡើង ឬមានបំណងដើម្បីជំនួសឲ្យទូរស័ព្ទលើតុ ឬទូរស័ព្ទគ្មានខ្សែរបស់អ្នក ហើយដោយហេតុនេះ វាមិនអាចយកមកប្រើដើម្បីហៅទៅកាន់លេខ "911", "112", "999", "000" ឬលេខសំខាន់ៗដទៃទៀតដែលបានកំណត់ទុកជាមុន ដែលមានបំណងដើម្បីភ្ជាប់អ្នកប្រើទៅកាន់ចំណុចឆ្លើយ​តប​សុវត្ថិភាពសាធារណៈ ឬសេវាកម្មក្នុងគ្រាអាសន្នដែលស្រដៀងគ្នានេះ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ទូរគមនាគមន៍​ប្រចាំតំបន់ ("សេវាកម្មក្នុងគ្រាអាសន្ន ") ។ ការហៅទៅកាន់សេវាកម្មក្នុងគ្រាអាសន្ន មិនអាចដំណើរការតាមរយៈ​ដំណោះស្រាយ BBM ឡើយ ។ អ្នកបានដឹង និងយល់ព្រមថា ការរៀបចំបន្ថែម ញែកចេញពីដំណោះស្រាយ BBM ត្រូវតែធ្វើឡើង ដើម្បីអាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹងសេវាកម្មក្នុងគ្រាអាសន្ន ហើយថាក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងមន្ត្រី នាយក ព្រមទាំងបុគ្គលិករបស់ពួកគេរៀងខ្លួន មិនមានតួនាទីក្នុងការទទួលខុសត្រូវ ឬក្នុងការរ៉ាប់រង ចំពោះ​របួសស្នាមផ្ទាល់ខ្លួន ការស្លាប់ ឬការខូចខាតជាលក្ខណៈបុគ្គលគ្រប់យ៉ាង កើតចេញពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងអសមត្ថភាព​ក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេវាកម្មក្នុងគ្រាអាសន្ន តាមរយៈដំណោះស្រាយ BBM ឡើយ ។

9. ទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អ្នកមិនបានទទួលសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ សិទ្ធិទទួលកម្មសិទ្ធិ ឬផល​ប្រយោជន៍​ ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬសិទ្ធិជាម្ចាស់ដទៃទៀតណាមួយ រួមទាំងប្រកាសនីយប័ត្រតក្កកម្ម ការរចនា និក្ខិតសញ្ញា សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ សិទ្ធិសំណុំទិន្នន័យ ឬសិទ្ធិនានាចំពោះព័ត៌មានសម្ងាត់ ឬការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង ឬពាក់ព័ន្ធនឹង​ដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ រួមទាំងខ្លឹមសារដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន ជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយ BBM ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ ជាពិសេស ប្រសិនបើ​អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ឆ្លងតាមរយៈនេះ អ្នកមិនបានទទួលសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ឬផល​ប្រយោជន៍​​ណា​មួយក្នុង ឬចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិឧស្សាហកម្ម ឬទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ញា និងអផុសនិយសម្បត្តិ ឬសិទ្ធិជាម្ចាស់​ដទៃទៀត​ណាមួយឡើយ ដោយរួមទាំងប្រកាសនីយប័ត្រតក្កកម្ម ការរចនា និក្ខិតសញ្ញា សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ សិទ្ធិសីលធម៌ (chosakusha jinkakuken) សិទ្ធិសំណុំទិន្នន័យ ឬសិទ្ធិចំពោះព័ត៌មានសម្ងាត់ ឬការសម្ងាត់​ពាណិជ្ជកម្មណាមួយ (eigyo himitsu) ក្នុង ឬពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ រួមទាំង​ខ្លឹមសារ ដែលផ្តល់ជូនដោយ​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬក្រុមហ៊ុនរណបរបស់ខ្លួន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេរៀងខ្លួនៗ ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណោះ​ស្រាយ BBM ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ អ្នកក៏មិនបានទទួលសិទ្ធិអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយក្នុង ឬពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះ​ស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ ឬក្នុងខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នក​បានទទួលតាមរយៈ​សេវាកម្ម ក្រៅពីសិទ្ធិដែល​បានបញ្ជាក់ក្នុងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នក ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្នុងឯកសារសមោធាន​ដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយ ឬក្នុងការព្រមព្រៀងដោយយោគយល់គ្នាផ្សេងទៀត តាមការព្រមព្រៀងជាលាយល័ក្ខណ៍​អក្សរ ដែលអាចត្រូវធ្វើឡើង​ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ។ សិទ្ធិណាមួយដែលមិនបានបញ្ជាក់ប្រគល់ជូនក្នុងទីនេះ ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជា​ការរក្សាសិទ្ធិ ។ សម្រាប់ការបំភ្លឺ ដោយមិនគិតអំពីអ្វីផ្សេងទៀតដែលមានចែង ក្នុងកិច្ចព្រម​ព្រៀងនេះ គឺមិនថាករណីណា​ឡើយ ប័ណ្ណប្រកាសនីយប័ត្រតក្កកម្មដែលបានប្រគល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូន​ក្នុងដំណោះ​ស្រាយ​ BBM នៅទីនេះមិនអាច​ពង្រីកបាន ឬមិនអាចយកមកបកស្រាយដើម្បីពង្រីកបានឡើយ ចំពោះការប្រើសេវាកម្ម ឬវត្ថុរបស់​ភាគីទីបី មិនថា ប្រើតែឯង ឬប្រជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ហើយដោយមិនមានការ​កំណត់​អំពីអ្វីដែលមានពីមុន គឺមិនថាករណី​ណាទេ អាជ្ញាប័ណ្ណដែលបានផ្តល់ជូនក្នុងទីនេះ មិនអាចយកមកបកស្រាយដែល​ថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ឬវត្ថុរបស់​ភាគីទីបី អាចអះអាងយ៉ាងជោគជ័យថាការប្រើនូវសេវាកម្ម ឬវត្ថុរបស់​ភាគីទីបីនេះ ទោះជាប្រើជាប់ទាំងអស់​ជា​មួយ​នឹង ឬមួយផ្នែកនៃដំណោះស្រាយ BBM ឬប្រើដាច់តែឯង គឺត្រូវបានផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណក្រោមប័ណ្ណ​ប្រកាសនីយតក្កកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ BlackBerry ដោយអាស្រ័យនូវការពិតដែលថាដំណោះ​ស្រាយ BBM ឬផ្នែកណា​មួយក្នុងនេះ ត្រូវបានទទួល​អាជ្ញាប័ណ្ណតាមរយៈនេះ ។ គ្រឿងទន់​ និងសំណៅថតចម្លង​នៃគ្រឿងទន់ដែលអ្នកបានធ្វើ គឺគ្រាន់តែបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ​ឲ្យប្រើទេ មិនមែនលក់ឲ្យអ្នក ហើយគ្រឿងទន់ ឯកសារស​មោធានទាំងអស់ និងខ្លឹមណាមួយដែលអ្នកបានទទួល​ពី​ក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry ជាផ្នែកមួយនៃ​ដំណោះ​ស្រាយ BBM និងទីតាំងណាមួយ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអាចចូល​ប្រើបាននូវសេវាកម្មនានា ត្រូវបានការពារ​ដោយសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធរបស់ប្រទេសកាណាដា សហរដ្ឋអាមេរិក និងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងច្បាប់ប្រកាសនីយប័ត្រតក្កកម្ម និងលក្ខ័ណ្ឌក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ។ មានការពិន័យយ៉ាធ្ងន់ធ្ងរ គឺទាំង​រដ្ឋប្បវេណី និងបទឧក្រិដ្ឋ ចំពោះការប្រព្រឹត្តិ​ល្មើស​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។ អ្នកយល់ព្រមថា មិនមានអ្វីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវប៉ះពាល់ដោយអវិជ្ជមាននូវសិទ្ធិណាមួយ និងបណ្តឹងសើរើទាមទារការធ្វើឲ្យធូរស្បើយ រួមទាំងការបញ្ជាឲ្យបង់​សំណង ឬក៏ទាមទារការធូរស្បើយណាមួយដែល​មាន​ភាព​ស្មើគ្នានេះ ក្នុងយុត្តាធិការរបស់អ្នក ដែលថាក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងអ្នកផ្តល់ខ្លឹមសារសម្រាប់សេវាកម្ម ដែលអាច​មានក្រោមច្បាប់ណាមួយដែលអាចអនុវត្តបានពាក់ព័ន្ធនឹង​ការការពារ​របស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬអ្នកផ្តល់​ខ្លឹមសារ​នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិដទៃទៀត ។ ប្រសិនបើអ្នក ៖ (i) រស់នៅក្នុងប្រទេសដែល​យុត្តាធិការ​នៅមិនទាន់មានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសម្រាប់អនុវត្ត ឬ (ii) រស់នៅក្នុងប្រទេសដែល​យុត្តាធិការដែលបានអនុវត្តច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ មិនបានការពារគ្រឿងទន់ដែលបានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យប្រើក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ពេលនោះបន្ថែមពីលើកាតព្វកិច្ច​ដទៃ​ដែល​អ្នក​អាចមានក្រោមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន នៅក្នុង​យុត្តាធិការ​របស់អ្នក គឺមានន័យថា អ្នកបានបញ្ជាក់អំពី​ការ​យល់ព្រម​ថា ច្បាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកាណាដា ត្រូវចាត់ទុកថា អាចអនវត្តបានចំពោះអ្នក និងការប្រើរបស់អ្នក​នូវដំណោះ​ស្រាយ BBM និងភាគីទីបី ។

10. ការនាំចេញ ការនាំចូល និងការប្រើអាជ្ញាប័ណ្ណដែលដាក់កំហិត និងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋ​អាមេរិក ។ គ្រឿងទន់នេះអាចមានរួមបញ្ចូលនូវបច្ចេកវិជ្ជាការពារសុវត្ថិភាពទូរគមនាគមន៍ ហើយអ្នកយល់ព្រមថា វាអាច​មិនត្រូវបាននាំ​ចេញ នាំចូល ប្រើ ផ្ទេរ ឬនាំចេញឡើងវិញ លើកលែងតែក្នុងការធ្វើតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ​ នានា​របស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែល​អាច​អនុវត្តបាន ។ ឆ្លងតាមរយៈនេះ អ្នកសូមថ្លែងប្រាប់ថា ៖ (ក) តាមអ្វីដែលអ្នកបានដឹង អ្នកមានសិទ្ធិ​ដើម្បីទទួលគ្រឿងទន់ក្រោមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន ហើយអ្នកមិនមែនរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិត​ក្រោម​ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ឬមិនមែនរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋ​អាមេរិកបានចាត់ទុកថាជាប្រទេស "គាំទ្រភេរវកម្ម" ហើយអ្នកក៏មិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ឬជាភាគីដែលស្ថិតក្រោមការដាក់កំហិត និង (ខ) អ្នកនឹងមិនប្រើគ្រឿងទន់នេះ ក្នុងការអភិវឌ្ឈន៍ ការផលិត ការប្រគល់ឲ្យ ការថែរក្សា ការរក្សាទុក ការស៊ើបរក ការកំណត់រក ឬការផ្សព្វផ្សាយនៃបទឧក្រិដ្ឋកម្ម អាវុធជីវសាស្រ្ត ឬអាវុធគីមី ឬប្រព័ន្ធការបញ្ជូនកាំជ្រួចរបស់ពួកគេ ឬនៃសម្ភារៈ ឬឧបករណ៍ដែលអាចយកទៅប្រើ​ជាមួយ​អាវុធប្រភេទនេះ ឬក្នុងប្រព័ន្ធការបញ្ជូនកាំជ្រួចរបស់ពួកគេ ឬការលកើឡើងវិញ ការនាំចេញទៅឲ្យនរណាម្នាក់ ឬអង្គភាពណាមួយជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពបែបនេះ ។ ដោយមិនគិតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីដែលមានហើយ​ជាមួយ​ នឹងភាគីទីបី ឬខបញ្ញត្តិរបស់ច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ ឬគោលនយោបាយណាមួយ គឺថាប្រសិនបើអ្នកគឺជាភ្នាក់ងារ​ណាមួយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋអាមេរិក ពេលនោះសិទ្ធិរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងទន់នេះ មិនត្រូវមានហួសពីសិទ្ធិនានា​ដែល​មានផ្តល់ជូនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើយ ល្គឹកណាតែមានការបញ្ចេញថាបានយល់ព្រមដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ហើយចុះហត្ថលេខាដោយ​ប្រធានប្រតិបត្តិការ ឬនាយក​ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ។

11. សុវត្ថិភាព គណនី និងពាក្យសម្ងាត់ ។

(ក) ការប្រើគណនី និងពាក្យសម្ងាត់ ។ អ្នកបានយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបង្កើតនូវ​វិធានការសុវត្ថិភាពដែលសមរម្យ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសិទ្ធិចូលមើលដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ដោយរួមទាំងឧបករណ៍ដែលអ្នកយកគ្រឿងទន់នេះទៅតម្លើង ។ ដោយមិនកំណត់នូវអ្វីដែលមានចែង​ពីមុន អ្នកយល់ព្រមជ្រើសយកពាក្យសម្ងាត់ដែលពិបាក និងដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព ព្រមទាំងការសម្ងាត់​នៃ​ពាក្យ​​សម្ងាត់ទាំងអស់ដែលប្រើសម្រាប់ចូលបើកមើលដំណោះ​ស្រាយ​ BBM ផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ​របស់អ្នក ដោយរួមទាំងពាក្យសម្ងាត់នានាប្រើសម្រាប់ចូលទៅ​កាន់​លេខ​អត្តសញ្ញាណ BlackBerry របស់អ្នក ដែលប្រើក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ។ អ្នកក៏បានយល់​ព្រម​បន្ថែមទៀតថា អ្នកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការ​គិតថ្លៃទាំងអស់ចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់​ដែល​កើតឡើងដោយការប្រើពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ឬលើ ឬតាមរយៈគណីរបស់អ្នក មានរួមទាំង​ ការគិត​ថ្លៃទាំងអស់ និងការទទួលខុសត្រូវដទៃទៀតដែលបាន​កើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹង​សកម្ម​ភាព​បែប​នេះ ។ អ្នក​បានយល់ព្រមថានឹងជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឲ្យបានដឹងជាបន្ទាន់ ចំពោះការ​ប្រើ​ដោយមិនបានទទួលសិទ្ធិណាមួយ នៃការប្រើទាំង​មូល ឬផ្នែកណាមួយនៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក រួមទាំងពាក្យសម្ងាត់​ណាមួយ​សម្រាប់​ផ្នែកណាមួយនៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ដោយការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងផ្នែកគាំទ្រ​អតិថិជន​របស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry (ព័ត៌មានសម្រាប់​ទំនាក់ទំនងមាននៅឯ www.blackberry.com/support) ។ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry នឹងចាត់សកម្មភាព ដែលចាត់ថាមានភាពសមរម្យ ក្រោយពេលបានទទួល​សេចក្តី​ជូនដំណឹងបែបនេះពីអ្នក តែក្រុមហ៊ុន​មិន​មានកាតព្វកិច្ចដើម្បីចាត់វិធានការអ្វីមួយឡើយ ។ អ្នកបានយល់ព្រមថា ការផ្តល់ដំណឹងដល់​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry តាមការកំណត់ខាងលើ មិនមែន​មានន័យថាជាការធ្វើឲ្យអ្នកអាំចរួចផុតពីការ​ទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពទាំងអស់​ដែលបានកើតឡើងពីការប្រើពាក្យសម្ងាត់​របស់អ្នក ឬតាម​រយៈ​គណនីរបស់អ្នកឡើយ ។

(ខ) លេខអត្តសញ្ញាណ BlackBerry ។ បើអ្នកមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណ BlackBerry នៅឡើយ អ្នកនឹង​បានទទួលការបញ្ជាក់ជាបន្ទាន់ឲ្យបង្កើតវាឡើង ដើម្បីមានសិទ្ធិចូលមើល និងប្រើដំណោះស្រាយ​ BBM របស់អ្នក ។ ពេលដែលអ្នកបានបង្កើតវារួចហើយ លេខអត្តសញ្ញាណ BlackBerry របស់អ្នក ក៏អាចឲ្យអ្នកយកទៅប្រើបានដើម្បីចូលបើកមើលផលិតផល ឬសេវាកម្មដទៃទៀត ដែលប្រើសេវាកម្ម​លេខ​អត្ត​សញ្ញាណ BlackBerry ហើយដែលអ្នកមានសិទ្ធិចូលមើលបាន ("សេវាកម្មភាពចូលមើល​បានរបស់លេខអត្តសញ្ញាណ ​BlackBerry") ។ បើអ្នក និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry មិនបានយល់ព្រម​ចំពោះលក្ខ័ណ្ឌផ្សេងទៀត ដែលគ្របដណ្តប់លើការប្រើប្រាស់របស់អ្នក នូវលរខអត្ត​សញ្ញាណ​ BlackBerry ជាប់ជាមួយនឹងផលិតផល និងសេវាកម្មបែបនេះទេនោះ គឺមានន័យថា​អ្នកបាន​យល់ព្រមថា លក្ខ័ណ្ឌនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលសម្រាប់ប្រើជាមួយសេវាកម្មលេខ​អត្តសញ្ញាណ BlackBerry គឺទាំងសេវាកម្ម និងជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយ BBM ក៏អាចប្រើបានផងដែរ​ចំពោះការប្រើ​លេខអត្ត​សញ្ញាណ BlackBerry របស់អ្នក ជាមួយនឹងសេវាកម្មភាពចូលមើលបានរបស់​លេខ​អត្តសញ្ញាណ BlackBerry ដោយរួមទាំងគ្មានការកំណត់នៃផ្នែកទី 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 និងផ្នែកនេះ គឺផ្នែកទី 11 ។ លើសពីនេះ ការបញ្ចប់ណាមួយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងមិនមានផលប៉ះពាល់​ចំពោះ​ ការប្រើប្រាស់នូវលក្ខ័ណ្ឌនានាចំពោះអ្នក ដើម្បីបន្តការប្រើលេខ​អត្តសញ្ញាណ BlackBerry របស់អ្នក ជាមួយនឹងសេវាកម្មភាពចូលមើល​បានរបស់លេខអត្តសញ្ញាណ BlackBerry ផ្សេងទៀត ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់នូវការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង​បែបនេះ​គឺមានគោលបំណង ដើម្បីបញ្ចប់សិទ្ធិរបស់អ្នក ចំពោះការប្រើលេខអត្តសញ្ញាណ BlackBerry របស់អ្នក ជាមួយនឹង​សេវាកម្មភាព​ចូល​មើល​បានរបស់លេខអត្តសញ្ញាណ ​ BlackBerry ផ្សេងទៀត ។

12. ការសម្ងាត់ និងការមិនវិភាគលើបច្ចេកវិជ្ជាចម្បង ។ អ្នកបានទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា ដំណោះស្រាយ BBM ត្រូវ ៖ (ក) បានអភិវឌ្ឈឡើង ដោយត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ និងត្រូវចំណាយថវិកា​លើការបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry និង/ឬក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry និង (ខ) ថាដំណោះស្រាយ BBM មានផ្ទុកទៅដោយ​ព័ត៌មានសម្ងាត់ រួមទាំងការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម (បើអ្នកជាមនុស្សរស់នៅក្នុងប្រទេស​ជប៉ុន ពាក្យថា ការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានគេហៅថា "eigyo himitsu") របស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មិនបានឲ្យសិទ្ធិអ្នកក្នុងការបានទទួលពីក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬអ្នកចែកចាយរបស់ពួកគេ នូវប្រភពកូដសម្រាប់ផលិតគ្រឿងទន់ សេវាកម្ម វត្ថុរបស់​ភាគីទីបី ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ហើយនិង លើកលែងតែថា ក្រុមហ៊ុន BlackBerry បានបញ្ជាក់ការរារាំង​ដោយ​ច្បាប់​ចំពោះ​ការហាមឃាត់នូវសកម្មភាពទាំងនេះ អ្នកបានយល់ព្រមថា អ្នកនឹងមិនប្តូរ កែប្រែ ធ្វើតាម បង្កើតអ្វីដែលចម្លង​តាមគេ បកប្រែ បង្ខូចរូបរាងដើម ឬវិភាគលើបច្ចេកវិជ្ជាចម្បងរបស់គ្រឿងទន់ សេវាកម្ម ឬវត្ថុរបស់​ភាគីទីបី ឬសេវា​កម្មរបស់ភាគីទីបី ឬមានបំណងក្នុងការធ្វើបែបនេះ ឬអនុញ្ញាត សុខចិត្ត ប្រគល់សិទ្ធិ ឬលើកទឹកចិត្តឲ្យ​ភាគីដទៃ​ណាមួយឲ្យធ្វើដូច្នេះឡើយ ។ សម្រាប់គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ពាក្យថា​ "វិភាគលើបច្ចេកវិជ្ជាចម្បង​" មានរួមបញ្ចូលនូវសកម្មភាពណាមួយនៃការវិភាគបច្ចេកវិជ្ជាចម្បង ការបកប្រែ ការរុះរើ ការរៀបចំសាជាថ្មី ការដោះកូដ ឬការវិភាគអត្ថបទ (រួមទាំងទិដ្ឋភាពទាំងឡាយណានៃ "ការចម្លង RAM/ROM ឬការឆែកមើលកន្លែងផ្ទុកឯកសារ" "តភ្ជាប់ដោយខ្សែ ឬដោយគ្មានខ្សែ " ឬ "ប្រអប់ខ្មៅ" ការវិភាគលើបច្ចេកវិជ្ជាចម្បង) ទិន្នន័យ គ្រឿងទន់ (រួមទាំង ផ្ទៃចេញលើអេក្រង់ ប្រូតូកូល និងទិន្នន័យដទៃដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុង ឬត្រូវបានប្រើ ជាមួយនឹងកម្មវិធី ដែលអាច ឬមិនអាច ត្រូវបានពិចារណាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសថា ជាកូដគ្រឿងទន់) សេវាកម្ម ឬគ្រឿងរឹង ឬវិធី ឬដំណើរការ​ដទៃទៀត នៃការបានទទួល ឬការបម្លែងព័ត៌មាន ទិន្នន័យ ឬគ្រឿងទន់ណាមួយពីទ្រង់ទ្រាយមួយ ទៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយ​ដែលមនុស្សអាចអានបាន ។

13. លក្ខ័ណ្ឌ ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវមានប្រសិទ្ធិភាព ពេលដែលអ្នកបានយល់ព្រម ធើ្វតាមចំពោះលក្ខ័ណ្ឌនានា​នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងបុព្វកឋាខាងលើ) ហើយនឹងត្រូវបន្តមានប្រសិទ្ធិភាពរហូត ប្រសិនបើ​មិន​មាន​ការ​​បញ្ចប់ ដោយអនុលោមតាមខបញ្ញត្តិដែលបានកំណត់នៅទីនេះទេនោះ ។

14. ដំណោះស្រាយ និងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង ។

បន្ថែមពីលើសិទ្ធិដទៃទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬការដោះស្រាយដូចបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ៖
(ក) បើអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនអាច តែក៏មិន​មាន​​កាតព្វកិច្ច​​ត្រូវ​តែ​ធ្វើដែរ ចាត់វិធានការជាក់លាក់ណាមួយ ដែលខ្លួនយល់ថាមានភាពសមរម្យ ដើម្បីដោះស្រាយ ។ សកម្មភាពបែបនេះ អាចមានរួមបញ្ចូលនូវ តែក៏មិនកំណត់តែលើ ការព្យួរជា​បន្ទាន់ ឬការបញ្ចប់ទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែកនូវដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបី​ណាមួយ ដែលប្រើជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ។

(ខ) ក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាច បន្ថែមពីលើសិទ្ធិ និងការដោះស្រាយដទៃៗទៀតទាំងអស់ ដែលបានផ្តល់​ជូនដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬដោយច្បាប់ដើម្បី (i) បញ្ចប់ជាបន្ទាន់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងកិច្ច​ព្រម​​ព្រៀង​អាជ្ញាប័ណ្ណដទៃៗទៀតរវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry សម្រាប់ផ្នែកដទៃទៀត​នៃ​ដំណោះ​ស្រាយ BBM របស់អ្នក ដែលប្រើដោយអ្នក ប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងឯកសារភ្ជាប់ដទៃទៀត​ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងដទៃទៀត ដែលនៅមានប្រសិទ្ធិភាព រវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬក្រុមហ៊ុនរណបរបស់ BlackBerry ដោយការខកខានបង់​ថ្លៃនានា ក្នុងរវាងសាមសិប (30) ថ្ងៃនៃការផុតកំណត់ដែលត្រូវបង់ និង/ឬ (ii) ឈប់ផ្តល់សេវាកម្ម​ណា​មួយឲ្យអ្នក ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ។ តាមការដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry នូវអាសយដ្ឋានព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលត្រឹមត្រូវ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry នឹងប្រើការប្រឹង​ប្រែងសមរម្យ​របស់​ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះ ។

(គ) បន្ថែមពីលើនេះ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង និង/ឬបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក្នុងការផ្តល់​ឲ្យ​នូវផ្នែកណាមួយ ឬទាំងស្រុង នូវដំណោះស្រាយ BBM ដោយមិនមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីឡើយ ចំពោះអ្នក ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន BlackBerry ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យផ្តល់ផ្នែកណាមួយ ឬទាំងស្រុងនូវ​ដំណោះ​ស្រាយ BBM ដល់អ្នក ដោយច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ ភាពតម្រូវ ឬសេចក្តីសម្រេច ដែលចេញដោយ​ទ្រង់ទ្រាយណាមួយ ដោយតុលាការ ឬអង្គភាពដទៃរបស់រដ្ឋាភិបាល ឬប្រសិនបើមានសេចក្តីជូន​ដំណឹងពីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ឬនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាល បង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុន BlackBerry មិនត្រូវបាន​អនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់នូវផ្នែកណាមួយ​ ឬទាំងស្រុង នៃដំណោះស្រាយ BBM ទៅឲ្យអ្នកទេនោះ ។ មិនមាន​អ្វីក្នុងទីនេះត្រូវបានបកស្រាយដើម្បីតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ស្វែងរកសិទ្ធិបោះបង់​ការហាម​ឃាត់​​របៀបនេះរបស់ច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ ខបញ្ញត្តិ ឬការដាក់កំហិត ឬស្វែងរកការសើរើ ការ​វិនិច្ឆ័យ​ឡើង​វិញ ស្វែរងរកសិទ្ធិធ្វើឧទ្ធរណ៍ ចំពោះការបង្គាប់របស់តុលាការណាមួយឡើយ ។ បើអាចទៅរួច ក្រុមហ៊ុន BlackBerry នឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសមរម្យ ដើម្បីផ្តល់ឲ្យអ្នកក្នុងរវាងសាម​សិប (30)ថ្ងៃ មុនការជូនដំណឹងនៃការបញ្ចប់ ឬបញ្ឈប់កិច្ចពញរមព្រៀងបែបនេះ ក្នុងករណីអ្នកប្រើសេវាកម្ម ដែល​ត្រូវបង់ថ្លៃ ។

(ឃ) លើកលែងតែអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ដោយមានការផ្តល់ជូននៅទីនេះ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry នឹងមិន​មាន​ការ​ទទួលខុសត្រូវណាមួយ ចំពោះអ្នក ដែលកើតចេញពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹង ការបញ្ចប់នៃកិច្ច​ព្រមព្រៀង​នេះ ឬសិទ្ធិដទៃ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណដទៃ ដែលបានផ្តល់ជូនក្នុងទីនេះ ដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ ។

(ង) ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាណាមួយ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry នឹងមានប្រសិទ្ធិ​ភាពដោយមិនចាំបាច់ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry បានទទួលការយល់ព្រមពីតុលាការ ឬរដ្ឋបាលណា​មួយ ចំពោះការផ្តល់ការយល់ព្រម ឬដំណោះស្រាយអ្វីមួយនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អ្នកឡើយ ។ ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ទូនេស៊ី ឆ្លងតាមរយៈនេះ មានន័យថា​អ្នកត្រូវបោះបង់​ចោលលក្ខ័ណ្ឌ​ក្នុង​មាត្រា​ទី 1266 នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីរបស់ឥណ្ទូនេស៊ី ក្នុងវិសាលភាពដែល បទបញ្ជា ឬការវិនិច្ឆ័យ​របស់​តុលាការ មិនជាការតម្រូវ សម្រាប់យកមកប្រើដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយ​អនុលោម​តាមលក្ខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

15. ប្រសិទ្ធិភាពនៃការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង ។ ពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបញ្ចប់ ការផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ​ ដំណោះ​ស្រាយ BBM ឬសេវាកម្មណាមួយ ទោះជាយ៉ាងណាត្រូវកើតឡើង ឬមួយប្រសិនបើការទិញរបស់អ្នក ឬការប្រើសាក​ល្បងចំពោះដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះ ត្រូវផុតកំណត់ ឬត្រូវបានបញ្ចប់ នោះ ៖ (ក) អ្នកនឹងត្រូវ​ឈប់​បន្តរាល់ការប្រើដំណោះស្រាយ BBM ទាំងអស់ជាបន្ទាន់ ហើយលុបចោល ឬដកការតម្លើងចេញរាល់សំណៅ​ គ្រឿងទន់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលអ្នកមាន ឬអ្នកគ្រប់គ្រង ឬក្នុងករណីដែល​កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបាន​បញ្ចប់ វត្ថុនៃគ្រឿងទន់ដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យប្រើ ឬក្នុងករណីដែលសេវាកម្ម ការផ្តល់ជូនសេវាកម្មដែលអាច​អនុវត្តបាន ត្រូវបានបញ្ចប់ ឬផុតកំណត់ប្រើប្រាស់ និង (ខ) ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ត្រូវមានសិទ្ធិរារាំងរាល់ការ​ផ្ទេរទិន្នន័យណាមួយទៅកាន់ និងមកពីគ្រឿងទន់ និង/ឬសេវាកម្មប្រភេទនេះ ដោយមិនបាច់ផ្តល់ដំណឹងឲ្យអ្នក​បានដឹងឡើយ ។ ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រើដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុង​នេះ ត្រូវបាន​ផុត​កំណត់ អ្នកត្រូវប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដើម្បីលុបចោល ឯកសារ កម្មវិធី ទិន្នន័យ និងសារនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់អ្នក សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយក្នុងនេះដែលអាច​អនុវត្តបាន ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងឲ្យអ្នកបានដឹងឡើយ ។ អ្នកត្រូវស្ថិតក្នុងការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការបង់ថ្លៃ​ទាំង​ឡាយដែលលើសកំណត់ត្រូវបង់ រួមទាំងកាលបរិច្ឆេទប្រសិទ្ធិភាពនៃការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែក​ដែល​​ត្រូវ​ប៉ះ​ពាល់ នៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក និងវត្ថុរបស់ភាគីទីបី ដោយរួមទាំង ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នក​ត្រូវបង់ ចំពោះវិធីដែលអ្នកត្រូវបង់ ។ ក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដោយ​អនុលោម​តាមខបញ្ញត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry នូវតម្លៃទាំងអស់ (រួមទាំង​ទឹកប្រាក់សមរម្យសម្រាប់ថ្លៃ និងការចំណាយលើមេធាវី) និងការចំណាយនានាដែលពាក់ព័ន្ធ ឬដែលបានកើតឡើង​ដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry បានចំណាយ ក្នុងការពង្រឹងសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ដែលមាននៅទីនេះ ។

16. ការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ នៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ហើយអ្នកបានយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវ និងផ្តល់សំណងដល់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ អ្នកបន្តវេន ភ្នាក់ងារ និងអ្នកចែកចាយដែលបានទទួលសិទ្ធិ​របស់ខ្លួន (រួមទាំងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ) និងអ្នកបានទទួលការចាត់តាំង និងនាយក មន្ត្រី បុគ្គលិក និងអ្នកម៉ៅការ​ឯករាជ្យរបស់ពួកគេ ចំពោះការខូចខាត បាត់បង់ តម្លៃ ឬការចំណាយណាមួយ (រួមទាំងចំនួន​ទឹក​ប្រាក់​សមរម្យ​សម្រាប់ថ្លៃ និងការចំណាយលើមេធាវី) ដែលរងគ្រោះ ឬបានចំណាយដោយពួកគេ ពាក់ព័ន្ធនឹង ឬកើតចេញពីការ​ប្រើប្រាស់នៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក រួមទាំងការរំលោភណាមួយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬឯកសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយរូបអ្នក ("ការខាតបង់") និងការខាតបង់នានា កើតចេញពីការទាម​ទារ ឬការដំណើរការនានាដែលនាំមកដោយភាគីទីបី ។ មិនមានដំណោះស្រាយណាដែលបានលើកឡើង​នៅទីនេះ ដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry គឺមានបំណងថាត្រូវធ្វើដូច្នោះ ហើយក៏មិនអាចបកស្រាយបានថាដូច្នោះដែរ ដោយ​មិនគិត​រួមបញ្ចូលនូវដំណោះស្រាយដទៃដែលបានលើកឡើងនៅទីនេះ ​ឬតាមការអនុញ្ញាតរបស់ច្បាប់ ឬក្នុងភាព​សមធម៌ តែដំណោះស្រាយបែបនេះត្រូវតែថែមលើគ្នា ។

17. ការធានា ការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ ។

ច្បាប់នៃយុត្តាធិការខ្លះ អាចមិនអនុញ្ញាតចំពោះដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ ឬការមិនរាប់បញ្ចូលនូវការ​ធានា លក្ខ័ណ្ឌ បដិលេខ ការរ៉ាប់រង ការធានាអះអាង ឬការថ្លែង នៅក្នុងកិច្ចសន្យា ជាមួយនឹងអតិថិជន និងវិសាលភាពដែលអ្នកជាអតិថិជន ដែលការមិនរាប់បញ្ចូលនេះអាចមិនអនុវត្តបានចំពោះអ្នក ។

(ក) ដំណោះស្រាយ BBM ។ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry នឹងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយ BBM ជាមួយនឹងការថែទាំ​និងជំនាញដែលសមហេតុផល ។ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry មិនបានធ្វើការសន្យា ឬការធានា​ផ្សេងណា​មួយអំពីដំណោះស្រាយ BBM ហើយជាពិសេសមិនបានធានា ឬផ្តល់នូវការអះអាងស្រដៀងគ្នានេះ ដែលថា ៖
(i) ការប្រើរបស់អ្នកចំពោះដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក នឹងមិនបានទទួលការរំខាន​ ឬមិនមានកំហុស ឬធ្វើឲ្យមានសម្រាប់ប្រើដោយមិនមានដាច់ ឬ
(ii) ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក មានរួមទាំងសារ ខ្លឹមសារ ឬព័ត៌មានណាមួយ ដែលអ្នក​បានផ្ញើ​ចេញ ឬអ្នកបានទទួល ឬត្រូវបានរក្សាទុក ឬតាងនាមឲ្យអ្នក នឹងមិនមានការបាត់បង់ ខូច បើកមិនចេញ ទទួលការវាយប្រហារ មានមេរោគ មានការរំខាន ត្រូវគេហែកមើល ឬការ​វាយលុកសុវត្ថិភាពណាមួយ ឬនឹងមានភាពត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានផ្ទេរ ក្នុងទម្រង់មួយដែល​បើកមិនចេញ ឬក្នុងអំឡុងពេលពេលមួយដែលសមរម្យឡើយ ។

(ខ) ការធានារ៉ាប់រងទូទៅ ។
(i) ចំពោះអតិបរមានៃវិសាលភាព ដែលបានអនុញ្ញាតក្រោមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន លើក​លែង​តែអ្វីដែលបានកំណត់ដោយបានបញ្ជាក់នៅទីនេះ លក្ខ័ណ្ឌ បដិ្ឋលេខ ការរ៉ាប់រង ការអះអាង ការថ្លែង ឬការធានាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ ដែលបានបញ្ជាក់ ឬបានថ្លែង​បញ្ជាក់ រួមទាំងលក្ខ័ណ្ឌ បដ្ឋិលេខ ការរ៉ាប់រង ការថ្លែង ឬការធានាចំពោះការនៅស្ថិតស្ថេរ​បានយូរ ភាពគ្មានវិបត្តិ សម្រាប់គោលបំណងពិសេស ឬគោលបំណងការប្រើណាមួយ ភាពអាចលក់បាននូវផលិតផល គុណភាពនៃផលិតផលដែលអាចលក់បាន ភាពមិនអាច​រំលោភ​សិទ្ធិបាន គុណភាពដែលមានការពេញចិត្ត ឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ឬកើតចេញពីបញ្ញត្តិ ឬអ្វីដែលជាទម្លាប់ ឬអំពើនៃការទំនាក់ទំនង ឬការប្រើប្រាស់នៃពាណិជ្ជកម្ម និងការធានា​ការតំណាង លក្ខ័ណ្ឌ បដ្ឋិលេខ ឬការរ៉ាប់រង​គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ តាមរយៈការបញ្ជាក់ ឬការ​ថ្លែងបញ្ជាក់ ឆ្លងតាមរយៈនេះ ត្រូវបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ និងត្រូវបានដកចេញ ។
(ii) ចំពោះវិសាលភាពជាអតិបរមា ដែលបានអនុញ្ញាតក្រោមច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន ការបញ្ជាក់អំពីការធានា បដ្ឋិលេខ ការរ៉ាប់រង ការអះអាង ការថ្លែង ឬលក្ខ័ណ្ឌណាមួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងទន់ ចំពោះវិសាលភាពដែលពួកវាមិនអាចដាក់បញ្ចូលតាមលក្ខ័ណ្ឌដូច​បាន​ចែងពីខាងលើ តែអាចដាក់ដែនកំណត់បាន ឆ្លងតាមរយៈនេះត្រូវបានដាក់ដែនកំណត់ មកចំនួនកៅសិប (90) ថ្ងៃ គិតពីកាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកបានតម្លើងជាលើកដំបូងនូវគ្រឿងទន់​នេះ ទៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក ។
(i) ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សរស់នៅក្នុងប្រទេស​ឥណ្ទូនេស៊ី ឆ្លងតាមរយៈនេះ បានបញ្ជាក់ចំពោះ​ការបោះបង់​ដំណោះស្រាយណាមួយដែលអាចអនុវត្តបាន ដែលអ្នកអាចមានក្រោមច្បាប់​របស់​ប្រទេសឥណ្ទូនេស៊ី ។

(គ) វត្ថុ និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ទីតាំងតភ្ជាប់ ។
(i) លើកលែងតែក្នុងវិសាលភាព ដែលបានទទួលការហាមឃាត់ជាពិសេសដោយច្បាប់​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន សេវាកម្ម និងវត្ថុរបស់ភាគីទីបី គឺមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង​របស់​ក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY ឡើយ ហើយក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY មិនបានបដ្ឋិលេខនូវវត្ថុ​ ឬសេវា​កម្មរបស់​ភាគី​ទីបី​ជាពិសេស​ណាមួយ ហើយក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY មិនមានការ​ទទួល​ខុសត្រូវលើអ្វីៗទាំងអស់ចំពោះការជ្រើសរើស ការប្រើ ការចូលមើល ឬការ​អនុវត្តន៍​ណាមួយ នូវសេវាកម្ម ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបី ។
(ii) លក្ខ័ណ្ឌអ្វីដែលមានចែងពីមុនអាចអនុវត្តបាន ដោយមិនគិតអំពី ៖ (ក) វិធីដែលអ្នកបាន ឬបានទទួល​សិទ្ធិចូល​បើកមើល ចំពោះវត្ថុ និង/ឬសេវាកម្មរបស់ភាគិទីបី ដូចជាថាតើដាច់​ចេញ​ពី ឬតាមរយៈ​ក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ ឬ (ខ) មិនថា​វត្ថុ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី​ប្រភេទនេះ (រួមទាំងសេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ) គឺជាភាពតម្រូវ ដើម្បីអាចប្រើទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ។
(iii) ដោយមិនកំណត់នូវលក្ខ័ណ្ឌអ្វីដែលមានចែងពីមុន លើកលែងតែចំពោះវិសាលភាព ពិសេស​​​​ដែល​បាន​ទទួល​​ការហាមឃាត់ពីច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន វត្ថុ និងសេវាកម្មរបស់​ភាគីទីបីទាំងអស់ ត្រូវបានផ្តល់ជូន ឬអាចឲ្យបើកមើលបានដោយ​ក្រុម​ហ៊ុន BLACKBERRY ឬបើមិនដូច្នេះទេ អ្នកបានប្រើ ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM "តាមសភាពនេះ" និង "តាមអ្វីដែលមាន" ដោយគ្មានលក្ខ័ណ្ឌ បដ្ឋិលេខ ការរ៉ាប់រង ការអះអាង ការថ្លែង ឬការធានា​ណាមួយ​គ្រប់យ៉ាង ហើយក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY នឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើអ្វីគ្រប់យ៉ាង ចំពោះអ្នក ឬការទាមទាររបស់ភាគីទីបីណាមួយ ដោយ ឬតាមរយៈអ្នក ចំពោះបញ្ហាណា​មួយពាក់ព័ន្ធនឹងរបស់ ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបី ដោយមានរួមបញ្ចូលនូវ ៖ (ក) ភាពត្រឹមត្រូវ ការផ្ទេរ បន្ទាត់ពេលវេលា ឬភាពមានជាបន្តនៃវត្ថុ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីប្រភេទនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃគ្រឿងទន់នេះ ដែលបានរចនាឡើងតែមួយគត់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសកម្ម ចំពោះ​​សិទ្ធិបើកមើលប្រភេទនេះ (ខ) ការប្រតិបត្តិ ឬមិនប្រតិបត្តិនូវវត្ថុរបស់ ឬសេវាកម្ម​របស់ភាគីទីបី ឬ (គ) ភាពអន្តរប្រតិបត្តិការនៃវត្ថុ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ជាមួយនឹងផ្នែក​ទាំងមូល ឬផ្នែកខ្លះនៃនៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬ (ឃ) សកម្មភាព ឬការ​លុបចោលភាគីទីបី ពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី រួមទាំង ពាក់ព័ន្ធនឹងការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទិន្នន័យរបស់អ្នកដោយភាគីទីបី ។
(iv) ដោយមិនមានដែនកំណត់ចំពោះអ្វីដែលមានស្រាប់ លើកលែងតែវិសាលភាពពិសេស​ដែល​ត្រូវបានហាមឃាត់ពិសេសដោយ​ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន អ្នកមានការយល់ព្រមជា​ពិសេសថា ក្រុមហ៊ុន BLACKBERY មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលរ៉ាប់រង​ចំពោះ មេរោគ ឬការគម្រាមនានា ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ ភាពអាសអាគ្រាម ការធ្វើទារុណ្ឌកម្ម ភាព​ស្មោគគ្រោគ ឬភាពខុសច្បាប់របស់សេវាកម្ម វត្ថុរបស់ភាគីទីបី ឬចំពោះវត្ថុ ឬសេវាកម្ម​របស់ភាគីទីបី ឬការផ្ទេរក្នុងនេះ ដែលជាការរំលោភលើសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា របស់ភាកិទីបី​ណា​​មួយ​ឡើយ ។ ឧបាស្រ័យរបស់អ្នក ក្នុងហេតុការណ៍នៃការទាមទារប្រភេទនេះ ពាក់ព័ន្ធនឹង វត្ថុ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី គឺជាការប្រឆាំងតែឯងជាមួយនឹងភាគីទីបីដែល​ពាក់ព័ន្ធ ។

(d) ការប្រើក្នុងបេសកម្មសំខាន់ៗ ។ ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នកនិងផ្នែកណាមួយដែលមាននៅ​ក្នុងនេះ គឺមិនមាន​ភាពសមរម្យសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងបេសកកម្មសំខាន់ៗ ឬក្នុងបរិដ្ឋានដែលប្រកប​ទៅ​ដោយ​គ្រោះ​​ថ្នាក់ ឬក្នុងបរិដ្ឋានតម្រូវការភាពគ្រប់គ្រងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ឬភាពគ្រប់គ្រងចំពោះ​ប្រតិបត្តិការ​​ពេល​ហេតុការណ៍អ្វីមួយកើតឡើង រួមទាំងប្រតិបត្តិការសុខូបត្ថម្ភវត្ថុនុយក្លេអ៊ែ ប្រព័ន្ធ​តម្រង់ទិស ឬប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងយន្តហោះ ការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស ការសង្គ្រោះជីវិត ប្រព័ន្ធ​អាវុធ ឬឧបករណ៍បង្ហាញទិសកើតគ្រាអាសន្ន ឬសេវាកម្មគ្រាអាសន្នដទៃៗទៀត ។ អ្នកបាន​ថ្លែង និងធានាថា អ្នកនឹងរក្សាទុកការទាញយកទិន្នន័យមកវិញឲ្យបានសមរម្យ ព្រមទាំងប្រព័ន្ធ​ចម្លង​ទុក និងក្នុងករណីដែល ៖ (i) មានការរំខានដល់ការប្រើ ឬដល់សេវាកម្ម ឬ (ii) ការពិបាក ឬកំហុសក្នុងការផ្ទេរទិន្នន័យ ឬ (iii) ការបាត់បង់ ឬការបើកទិន្នន័យមិនបាន អ្នកបានយល់ព្រម ធ្វើឡើងជាបន្ទាន់ចំពោះ ៖ ការដោះស្រាយនូវរាល់ការបាត់បង់ និងខូចខាតនានា ព្រមទាំង​រាយការណ៍​​អំពីបញ្ហាប្រភេទនេះទៅដល់ក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY ឲ្យបានដឹង ។ ដោយមិនមាន​ការ​ដាក់​ដែន​កំណត់លើការប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ទូទៅចំពោះការខូច​ខាត​នានា​ដែល​បាន​និយាយក្នុងផ្នែកទី 18(ខ) គឺមិនថាក្នុងករណីណាឡើយ ដែលថាឲ្យក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY ត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតទាំងអស់ កើតចេញពីការប្រើរបស់អ្នក នៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬការប្រើក្នុងផ្នែកណាមួយដែលមានក្នុងនេះ សម្រាប់​បេសកម្មសំខាន់ៗ ឬក្នុងបរិដ្ឋាន​ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ឬក្នុងបរិដ្ឋានតម្រូវការភាពគ្រប់គ្រងកុំឲ្យមាន​គ្រោះថ្នាក់ ឬភាពគ្រប់គ្រងចំពោះ​ប្រតិបត្តិការ​​ពេល​ហេតុការណ៍អ្វីមួយកើតឡើង មិនថាការ​ខូចខាត​បែបនេះ​ ត្រូវបានរំពឹងឃើញ ឬមិនរំពឹងឃើញមុនក្តី ហើយបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY ត្រូវបានណែនាំឲ្យបាន​ដឹងអំពីភាពដែលអាចកើតឡើងចំពោះការខូចខាត​បែបនេះ​ក៏ដោយចុះ​។

(e) គ្រឿងទន់ដែលបានទទួលពីហាង iTunes ។ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងទន់ណាមួយដែលបាន​ទទួល​​ពី​ហាង iTunes ក្នុងហេតុការណ៍នៃការបរាជ័យរបស់គ្រឿងទន់ ដើម្បីធ្វើតាមជាមួយ​នឹងការ​ធានា​រ៉ាប់​រងដែលអាចធ្វើបាន អ្នកអាចប្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ឲ្យបានដឹង ហើយក្រុមហ៊ុន Apple នឹងបង់ប្រាក់ត្រឡប់ឲ្យអ្នកវិញ តាមតម្លៃដែលអ្នកបានបង់ ប្រសិនបើអ្នកបានបង់ប្រាក់​ចំពោះ​សំណៅ​គ្រឿងទន់របស់អ្នក ហើយក្រុមហ៊ុន Apple នឹងមិនមានការទទួលខុសត្រូវផ្សេងទៀត ចំពោះ​ការទាមទារ ការបាត់បង់ ការរ៉ាប់រង ការខូចខាត តម្លៃ ឬការចំណាយដទៃទៀត ចំពោះការ​បរាជ័យណាមួយ ដើម្បីធ្វើតាមការធានាណាមួយដែលអាចអនុវត្តបានឡើយ ។

18. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ ។

ប្រទេសខ្លះមិនអនុញ្ញាតចំពោះការដាក់ដែនកំណត់ ឬការមិនរាប់បញ្ចូលនៃផលវិបាក ការខូចខាតដោយ​ប្រយោល ឬការខូចខាតដទៃទៀត​ នៅក្នុងកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអតិថិជន ហើយចំពោះវិសាលភាព អ្នកជាអតិថិជន ការដាក់ដែនកំណត់ ឬការមិនរាប់បញ្ចូលចំពោះការខូចខាតនានា ដែលមានរៀបរាប់​នៅក្នុង​ផ្នែក​នេះ អាចមិន​អនុវត្តបាន​ជាមួយអ្នកឡើយ ។

(ក) ចំពោះវិសាលភាពជាអតិបរមា ដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន ហើយជាកម្មវត្ថុ​សម្រាប់ដំណោះស្រាយជាក់លាក់ ដែលបានកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យានេះ មិនថាក្នុងករណីណាទេ ក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រភេទនៃការខូចខាតដូចខាងក្រោម ៖ ផលវិបាក​ ជំងឺចិត្តប្រដៅ រឿងបន្ទាប់បន្សំ ការខូចខាតដោយប្រយោល (ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន ពាក្យនេះ​ត្រូវបានគេស្គាល់ថា "KANSETSU SONGAI") ការខូចខាតពិសេស (ប្រសិនបើអ្នករស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន ពាក្យនេះត្រូវបានគេហៅថា "TOKUBETSU SONGAI") ការដាក់ទោស ការខូច​ខាត ការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្ត និងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ ការខូចខាតចំពោះការបាត់បង់នៃផលចំណេញពី មុខរបរ ការបរាជ័យក្នុងការបានទទួលប្រាក់សន្សំតាមការរំពឹងទុក ការរំខានចំពោះមុខរបរ ការបាត់​បង់នូវព័ត៌មានមុខរបរ ការបាត់បង់នូវឱកាសមុខរបរ ឬការបើកមិនចេញ ឬការបាត់បង់នូវទិន្នន័យ​ ឬការរំលោភចំពោះសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ ការបរាជ័យក្នុងការផ្ទេរ ឬទទួលទិន្នន័យណាមួយ បញ្ហា​ជាប់មកជាមួយនឹងកម្មវិធីណាមួយដែលប្រើជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬផលវិបាក​កើត​ចេញពីការកែប្រែ ឬការប៉ុនប៉ងកែប្រែ ចំពោះដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬផលវិបាក​បណ្តាលមកពីផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីក្នុងនេះ ដែលបង្កឡើងដោយនរណាម្នាក់ក្រៅពីក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY តម្លៃចំពោះការបាត់បង់ពេលវេលា ការបាត់បង់ចំពោះការប្រើដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ឬផ្នែកណាមួយនៅក្នុងនេះ ឬបណ្តាលពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបី​ណាមួយ តម្លៃចំពោះការយករបស់ផ្សេងមកប្រើជំនួស ថ្លៃដែលត្រូវគ្របដណ្តប់ សុខូបត្ថម្ភវត្ថុ ឬសេវាកម្ម ថ្លៃទុនផ្តើម ឬការបាត់បង់ជាប្រាក់បណ្តាលពីហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះ ដែលកើតចេញ​ពី​ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក រួមទាំងការប្រើ អសមត្ថភាពក្នុងការប្រើ ប្រតិបត្តិការ ឬភាពមិនប្រតិបត្តិការ នៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក មិនថាការខូចខាតបែបនេះ អាចរំពឺងឃើញជាមុន ឬមិនអាចរំពឹងឃើញជាមុនក៏ដោយ ហើយទោះ​បីជាក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY បានទទួលដំបូន្មានអំពីការខូចខាតប្រភេទនេះ​ដែលអាចកើត​ឡើងក៏​ដោយ ។

(ខ) ចំពោះវិសាលភាពជាអតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន មិនថាក្នុងករណី​ណា​ទេ ការទទួលខុសត្រូវផ្តល់សំណងសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry មានភាពលើសពីចំនួននៃ ៖ (i) ចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកបានបង់សម្រាប់ផ្នែកណាមួយនៃតម្លៃគ្រឿងទន់ (ii) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នក​បាន​បង់តាមតម្លៃសម្រាប់អំឡុងពេលដែលពាក់ព័ន្ធ នៃការបង់ចំពោះសេវាកម្ម និង (iii) ប្រាំ (5) ដុល្លាអាមេរិក ។
(គ) ចំពោះវិសាលភាពជាអតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន ចំពោះ​វិសាល​ភាព​​ដែលក្រុមហ៊ុន BlackBerry ត្រូវទទួលខុសត្រូវសងប្រាក់អ្នកវិញ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry នឹងទទួលខុសត្រូវសងសម្រាប់តែការខូចខាតណា​ដែលបានកើតឡើងក្នុង​អំឡុង​ពេលនៃហេតុការណ៍អសកម្មបែបនេះ គឺអំឡុងពេលនៃការពន្យារ ឬភាពមិនប្រតិបត្តិការនៃ​ដំណោះ​ស្រាយ BBM របស់អ្នក ។
(ឃ) មិនមានអ្វីដែលចែងក្នុងផ្នែកនេះ ដើម្បីដាក់ដែនកំណត់លើការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន​ BlackBerry ចំពោះអ្នក ក្នុងករណីដែលបង្កការស្លាប់ ឬធ្វើឲ្យមានរបួសស្នាមលើរាងកាយ ចំពោះ​វិសាល​ភាព​បណ្តាលពីការព្រងើយកន្តើយដោយផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឲ្យតែថា រាល់​សំណងចំពោះការខូចខាតនានាដែលក្រុមហ៊ុន BlackBerry សងថ្លៃ ត្រូវបានកាត់បន្ថយចំពោះវិសាល​ភាពនៃការចូលរួមរបស់អ្នក ឬអ្នកដទៃ ។
(ង) ចំពោះវិសាលភាពជាអតិបរមានៃការហាមឃាត់ដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន ភាគីនីមួយៗ ត្រូវ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះភាគីមួយទៀត តែចំពោះអ្វីដែលបានចែងបញ្ជាក់ចំពោះការផ្តល់ជូន នៅក្នុង​កិច្ចសន្យានេះ ហើយភាគីនោះនឹងមិនមានកាតព្វកិច្ច ភារកិច្ច ឬការទទួលខុសត្រូវ​អ្វីក្រៅពីនេះ​ទៀត​ឡើយ មិនថាអ្វីៗទាំងនោះបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា ច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី ចែងក្រោមលក្ខន្តិកៈ ឬអ្វីៗ​ក្រៅពីនេះក៏ដោយចុះ ។
(ច) ចំពោះវិសាលភាពជាអតិបរមា ដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន ការដាក់ដែនកំណត់ ការមិនដាក់បញ្ចូល និងការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ ដែលបាននិយាយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវ ៖ (i) ប្រើបានដោយមិនរើសមុខចំពោះលក្ខណៈមូលហេតុដែលត្រូវធ្វើ​ ការទាមទារ ឬសកម្មភាពដែលអ្នកធ្វើ រួមទាំងតែក៏មិនកំណត់តែចំពោះ ការធ្វេសប្រហែស កំហុសរដ្ឋប្បវេណី បំណុលតឹងតែង លក្ខន្តិកៈ ការប្រព្រឹត្តិល្មើសលើកិច្ចសន្យា ឬអ្វីៗផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រឹស្តីច្បាប់ (ii) រួចផុតពីការល្មើសជាគ្រឹះ ឬការប្រព្រឹត្តិល្មើសនានា ឬការខកខានអនុវត្តគោលបំណងសំខាន់ៗ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬការខកខានមិនបានធ្វើតាមដំណោះស្រាយណាមួយដែលមាននៅក្នុងនេះ (iii) មិនអាចអនុវត្តបានចំពោះកាតព្វកិច្ចផ្តល់សំណងដែលបានចែងនៅទីនេះ ឬកាគៃបំបាត់ ឬការរំលោភ ដោយភាគីណាមួយមកលើទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីមួយទៀត ឬការប្រព្រឹត្តិល្មើសមក​លើ​ផ្នែកនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលមានចំណងជើងដូចតទៅ ៖ "បទបញ្ញត្តិនៃការប្រើដំណោះ​ស្រាយ​ BBM" (ផ្នែកទី 2) "ការប្រើគ្រឿងទន់" (ផ្នែកទី 3) "ទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា" (ផ្នែកទី 9) "ការនាំចេញ ការនាំចូល និងដែនកំណត់នៃការប្រើ ព្រមទាំងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក " (ផ្នែកទី 10) "ការសម្ងាត់ និងការមិនវិភាគបច្ចេកវិជ្ជា" (ផ្នែកទី 12) និង "ការប្រើទិន្នន័យ" (ផ្នែកទី 20) និង (iv) ប្រើក្នុងការរួមផ្តុំ ចំពោះក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY ឬក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY អ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួន អ្នកដែលខ្លួនចាត់តាំង ព្រមទាំងអ្នកចែកចាយដែលបានទទួល​សិទ្ធិពី​ក្រុមហ៊ុន​ BLACKBERRY (រួមទាំងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ ដែលដើរតួជាអ្នកចែកចាយ​គ្រឿងទន់​ដែលបាន​ទទួល​សិទ្ធិពីក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY) ។
(ឆ) មិនថាក្នុងករណីណាឡើយ មន្ត្រី នាយក បុគ្គលិក ភ្នាក់ងារ អ្នកចែកចាយ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ (ក្រៅពីអ្នក​លក់ដែលបានផ្តល់ជូន) អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម​ម៉ោងផ្សាយ​ (លើក​លែង​តែអ្វីដូចបានចែងពីខាងលើ) របស់ក្រុមនៃហ៊ុន BLACKBERRY ណាមួយ ត្រូវមានការទទួល​ខុសត្រូវណាមួយ ចំពោះអ្វីដែលកើតចេញពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹង កិច្ចសន្យានេះឡើយ ។
(ជ) អ្នកព្រមទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា ការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ ការមិនដាក់បញ្ចូល និងការ​ដាក់ដែនកំណត់នានា ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានេះ បង្កើតបានជាធាតុសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រម​ព្រៀង​នេះរវាងគូភាគីទាំងអស់ ហើយប្រសិនបើមិនមានការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ ការមិនដាក់បញ្ចូល ការមិនរាប់បញ្ចូល និងការដាក់ដែនកំណត់ បែបនេះ ៖ (i) តម្លៃ និងលក្ខ័ណ្ឌដទៃក្នុងកិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ នឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ និង (ii) ការទទួលខុសត្រូវរបស់​ក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY ក្នុងការផ្តល់ជូន និងលទ្ធភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រើដំណោះស្រាយ BBM គ្រឿងទន់ ឬសេវាកម្ម ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និង/ឬការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY ក្នុងការធ្វើឲ្យ​វត្ថុ និង​សេវាកម្មរបស់​ភាគីទីបី អាចប្រើបានតាមរយៈដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក នឹងត្រូវ​ទទួល​រង​ឥទ្ធិពលផងដែរ ។

19. ការយល់ព្រមដើម្បីការប្រមូល ការប្រើ ដំណើរការ ផ្ទេរ រក្សាទុក និងលាតត្រដាង (ជារួមគឺ "ដំណើរការ" ឬ "ការ​ដំណើរ​ការ") នៃព័ត៌មាន ។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានដំណើរការដោយក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន នឹងត្រូវប្រព្រឹត្ត​លើដោយអនុលោមទៅតាមគោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន​ BlackBerry (ដែលតាមរយៈនេះ ត្រូវបានដាក់​បញ្ចូលជាឯកសារយោងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយអាចធ្វើវិវេចនាបាននៅឯ www.blackberry.com/legal ឬអាច​បានទទួលដោយការផ្ញើអ៊ីម៉េលទៅកាន់ legalinfo@blackberry.com) ។

(ក) ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ។ ការប្រើរបស់អ្នកចំពោះដំណោះស្រាយ BBM (ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដែល​មាន​​ក្នុងនេះ) រួមទាំងការតម្លើង និង/ឬ ការប្រើគ្រឿងទន់ ឬសេវាកម្មម៉ោងផ្សាយដែលមានជាប់មក​ជាមួយ ឬការបង្កើតនូវលេខអត្តសញ្ញាណ BlackBerry អាចបណ្តាលឲ្យមានការដំណើរការនូវព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ដូចបានកំណត់ដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានអំពីរូបអ្នក ឬប្រសិនបើបើអ្នកជាសាជីវកម្ម ឬជាទ្រង់​ទ្រាយ​ដទៃទៀតនៃរូបវន្តបុគ្គល បុគ្គលិករបស់អ្នក និងអ្នកដទៃដែលអ្នកប្រគល់សិទ្ធិឲ្យប្រើ​ដំណោះ​​ស្រាយ BBM ជំនួសឲ្យរូបអ្នក (ជារួមមានន័យថា "អ្នកប្រើ") ដោយក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន អ្នកផ្តល់សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ និងភាគីទីបី ដែលមាន​ផលិត​ផល ឬសេវាកម្មត្រូវបានយកមកប្រើជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ។ អាស្រ័យ​លើសេវាកម្ម​ដែលអ្នកបានប្រើ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន អាចមានរួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានដូចជា ឈ្មោះ រូបភាពបង្ហាញ ស្ថានភាព និងសារផ្ទាល់ខ្លួន អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េល លេខទូរស័ព្ទ ភាសាដែលអ្នក​ចូលចិត្តប្រើ លេខអត្តសញ្ញាណ BlackBerry សារតាំង និងការកំណត់គណនី ព័ត៌មានរបស់ឧបករណ៍ (ឧទាហរណ៍ ព័ត៌មានសម្រាប់សម្គាល់ និងម៉ូដែលរបស់ឧបករណ៍) ប្រទេស និងល្វែងម៉ោង ព័ត៌មាន​អ្នកផ្តល់សេវា​កម្មម៉ោងផ្សាយ និងព័ត៌មានអំពីការប្រើមុខងារ សេវាកម្ម ឬគ្រឿងទន់ និងគ្រឿងរឹង នៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ដែលត្រូវបានប្រើរួមជាមួយនឹង ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ។ អាស្រ័យលើសណ្ឋានដែលមាននៅក្នុងដំណោះស្រាយ BBM ព័ត៌មានសៀវភៅអាសយដ្ឋានទំនាក់​ទំនង ទិន្នន័យទីតាំងឧបករណ៍ ប្រតិទិន រូបថត ការក្រើនរំឭក អាចត្រូវបានបើកមើលដោយ​ដំណោះស្រាយ BBM និងដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដើម្បីផ្តល់ជូននូវមុខងារដែល​ប្រើព័ត៌​មានទាំងនេះ ជាផ្នែកមួយនៃ ឬជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM (ឧទាហរណ៍ ដើម្បីអនុញ្ញាត​ឲ្យអ្នក​ផ្ញើ​នូវ "ការណែនាំ BBM" អ៊ីម៉េល ឬសារ SMS ទៅកាន់អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង នៅក្នុង​សៀវ​ភៅ​អាសយដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក) ។ អ្នកយល់ព្រមថាក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាច​ប្រមូល​ព័ត៌​មានផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះបានពីអ្នកដោយផ្ទាល់ ឬប្រមូលពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ ឬពី​ភាគី​ទីបី ជាមួយនឹង​ផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលបានប្រើ​ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ។ បើអ្នកជាសាជីវកម្ម ឬជាអង្គភាពផ្លូវច្បាប់ អ្នកត្រូវដឹងប្រាកដថា អ្នកបានទទួលការយល់ព្រម​សំខាន់ៗ និងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីយល់ព្រមចំពោះ និងផ្តល់សេចក្តីយល់ព្រម តាមភាពតម្រូវ​ក្រោមផ្នែកទី​ 19 មួយនេះ ដោយសារថា វាមានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៃអ្នកប្រើរបស់អ្នក ដែលត្រូវបាន​ប្រមូលតាមរយៈការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេនៃដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ។

(ខ) គោលបំណង ។ ដោយមានភាពថិតថេរជាមួយនឹង​គោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន អាចត្រូវបានដំណើរការ ដោយក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងអ្នក​ផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន សម្រាប់គោលបំណងពាក់ព័ន្ធនឹង (i) ការយល់ និងការធ្វើតាមតម្រូវការ និងការចូលចិត្តរបស់​អ្នក និងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ ដំណោះស្រាយ BBM និងលេខអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក (ii) ការបង្កើតថ្មី និងពង្រឹងផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានស្រាប់ រួមទាំងដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក​អំពីផលិតផល និងសេវាកម្មទាំងនេះ (iii) ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឈន៍នូវមុខជំនួញ និងប្រតិបត្តិការ​របស់ក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry និង (iv) ការធ្វើតាមភាពតម្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិនានា ។​ លើសពីនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចរៀបចំឲ្យមាន ឬផ្ញើទៅដល់អ្នកប្រើនូវការធ្វើឲ្យប្រ​សើរឡើង ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នៃគ្រឿងទន់ ​ឬផលិតផល និងសេវាកម្មដទៃទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry គ្រឿងទន់របស់ភាគី​ទីបី ខ្លឹមសារ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ព្រមទាំងផលិតផល និងសេវាកម្មនានាដែលពាក់ព័ន្ធ ។

(គ) សេវាកម្ម "យកពពកជាគោល" ។ អ្នកព្រមទទួលស្គាល់ថា ដំណោះស្រាយ BBM បានរៀប​ចំឲ្យ​មាន​​សេវាកម្មការផ្ញើសារ​ដោយ "យកពពកជាគោល" និងសេវាកម្មដទៃៗទៀត ដែលអាចមានរួមបញ្ចូល​ការ​​អាច​ចូល​បើក​មើល​ពីចម្ងាយ មុខងារការរក្សាទុក ឬការចម្លងទុក ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយ​ក្រុម​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ BlackBerry ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន ហើយអ្នកយល់ព្រមថា ដោយការប្រើសេវា​កម្មប្រភេទនេះ ព័ត៌មានដែលអ្នកបញ្ចូល ផ្តល់ឲ្យ ឬការរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងសេវាកម្មបែបនេះ (ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ និងរូបភាពបង្ហាញ សារបញ្ជាក់ពីស្ថានភាព បញ្ជីអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង ឬព័ត៌​មាន​ក្រុម​ ប្រតិទិន ឬព័ត៌មានដទៃទៀតនៅក្នុងឧបករណ៍ ដូចជា កិច្ចការ និងឯកសារមេឌា) អាចត្រូវ​បានដំណើរការដោយក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម ដោយ​អនុលោម​តាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នក​ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ហើយអ្នកបានថ្លែង និង​ធានាថា អ្នកមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗទាំងអស់ ដើម្បីផ្តល់ទិន្នន័យប្រភេទនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ។

(គ) មុខងារទំនាក់ទំនងសង្គម ។ ដំណោះស្រាយ BBM មានរួមបញ្ចូលនូវ "មុខងារទំនាក់ទំនងសង្គម" ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក​ធ្វើឲ្យ​គេអាចរកអ្នកឃើញ និងអាចតភ្ជាប់ជាមួយមនុស្សដទៃបាន និងដើម្បីលើក​កំពស់ ឬបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នក ជាមួយនឹងសេវាកម្ម ឬគ្រឿងទន់ គ្រឿងទន់របស់​ភាគីទីបី ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងមុខងារទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលដាក់ឲ្យ​ប្រើដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ។ បើអ្នកប្រើមុខងារសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រភេទនេះ មានន័យថាអ្នក​បានយល់ព្រម លើការមានពេលវេលារបស់អ្នក ក្នុងការធ្វើអន្តរកម្ម ឬទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃ អាចត្រូវបានបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញ ហើយសំណុំព័ត៌មានរបស់អ្នក ឈ្មោះបង្ហាញ រូបថត​បង្ហាញ សារបញ្ជាក់ពីស្ថានភាព ស្ថានភាពសមាជិកភាព និងកត្តា ឬព័ត៌មានផ្សេងៗ​ទៀតសម្រាប់​សម្គាល់ខ្លួន​អ្នក អាចត្រូវបានគេធ្វើវិវេចនា និងបញ្ចេញយោបល់មកលើ ដោយបុគ្គលប្រភេទនេះ ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកប្រើសេវាកម្ម ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងវេទិការ​សង្គមរបស់ BBM មានន័យថាអ្នកបានយល់ព្រម តាមអ្វីដែលមុខងារប្រភេទនេះមានឲ្យប្រើ គឺថា ៖ (i) អ្នកដែលនៅក្នុងអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃកម្មវិធីបញ្ជូនសារ BlackBerry របស់អ្នក អាចមើលឃើញ​ថា​តើអ្នក​កំពុងតែប្រើសេវាកម្មបែបនេះ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី (ii) អ្នកដែលនៅក្នុងអាសយដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក អាចមើលឃើញសំណុំព័ត៌មាន និងគ្រឿងទន់ ព្រមទាំងខ្លឹមសាររបស់អ្នក (ដូចជាហ្គេម តន្ត្រី ឬឯកាសារមេឌាដទៃទៀត អាស្រ័យលើសេវាកម្ម ឬគ្រឿងទន់របស់ភាគីទីបី) ដែលអ្នកបានទាញយក កំពុងប្រើ ឬដែលថាមានសម្រាប់ចែករំលែកជាផ្នែកមួយនៃការប្រើសេវាកម្ម​ ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីរបស់អ្នក ក៏ដូចជាយោបល់មកលើអ្នក ឬអ្នកដទៃដែលបញ្ចេញមកលើ​យោបល់ទាំងនេះ (iii) ពេលអ្នកដាក់ជូននូវយោបល់ អំពីអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង ឬគ្រឿងទន់ ឬខ្លឹមសាររបស់អ្នកដែលពួកគេបានទាញយក ឬកំពុងប្រើ ជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ ចំពោះសេវាកម្ម ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ព័ត៌មានអំពីរូបអ្នក (ដូចជាយោបល់របស់អ្នក ឈ្មោះសំណុំ​ព័ត៌មានអ្នកប្រើ និងរូបភាពបង្ហាញ) នឹងអាចចេញឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងរបស់​អ្នក​បាន​ឃើញ និង (iv) សេវាកម្ម ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី អាចមានរួមបញ្ចូលនូវ មុខងារស្វ័យប្រវត្តិ​សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពវិភាគ ដើម្បីបង្កើតបានជាអនុសាសន៍ ដោយអាស្រ័យលើការចូលចិត្ត និងការ​ប្រើ​របស់អ្នកចំពោះសេវាកម្ម ឬគ្រឿងទន់ ។ សូមឆែកមើលជម្រើសចំពោះការកំណត់សម្រាប់​សេវា​កម្មដែលអាចអនុវត្តបាន ឬគ្រឿងទន់សម្រាប់ជម្រើសដែលមាន ដើម្បីកែប្រែជម្រើសដែលមាន ឬការ​កំណត់ឯកជនភាព សម្រាប់សេវាកម្ម ឬគ្រឿងទន់បែបនេះ ។

(ឃ) ការរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ។ ដំណោះស្រាយ BBM អាចតម្រូវឲ្យមាន​សេវាកម្ម​របស់​​ភាគី​ទីបី ដើម្បីបំពេញមុខងារ (ឧទាហរណ៍ សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ) ។ បើអ្នកជ្រើសយកការ​បញ្ចូល ឬភ្ជាប់ដំណោះស្រាយ BBM ជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី (ឧទាហរណ៍ សេវាកម្មដែល​ជួយ​សម្រួលឲ្យអ្នកចំពោះការប្រើដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ជាប់ជាមួយនឹងបណ្តាញទំនាក់​ទំនង​​សង្គម ឬសេវាកម្មដទៃៗទៀត ដែលផ្តល់ជូនដោយភាគីទីបី) មានន័យថាអ្នកព្រម​ប្រគល់​សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក្នុងការប្រើសារតាំងរបស់អ្នក ដើម្បីចូលទៅប្រើសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី តាងនាមឲ្យអ្នក និងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីនេះ ដើម្បីសម្រួលដល់​ការចូលប្រើរបស់អ្នកនូវសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីនេះ សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួន និង/ឬគោល​បំណង​ផ្ទៃក្នុង ។ ព័ត៌មានដែលបានដំណើរការ អាចរួមបញ្ចូលនូវ ៖ (i) លេខ​អត្តសញ្ញាណ BlackBerry ឬគណនីដទៃទៀតដែលអាចប្រើបាន លេខសម្ងាត់ ភស្តុតាង​បញ្ជាក់​ការពិត ឬសារតាំងផ្សេងៗ សម្រាប់សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីនីមួយៗ ឬគណនីដទៃទៀត​ ដែលអ្នកបាន​រួម​បញ្ចូល​ជាមួយនឹង​ដំណោះ​ស្រាយ BBM របស់អ្នក (ii) សំណុំព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ លេខអត្តសញ្ញាណ BlackBerry រូបបង្ហាញ ឈ្មោះបង្ហាញរបស់អ្នក សារផ្ទាល់ខ្លួន ស្ថានភាពទំនេរ ប្រទេស ល្វែងម៉ោង សន្ទស្សន៍សម្រាប់សម្គាល់ឧបករណ៍ជាឯកលក្ខណៈភាព ។ល។) (iii) ព័ត៌មាន​អាសយដ្ឋាន​ទំនាក់​ទំនងនៅក្នុងឧបករណ៍ (iv) ការបង្ហាញនៃកម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ដែល​អ្នក​បានតភ្ជាប់ជាមួយ​នឹងគណនីគ្រឿងទន់របស់អ្នក និង (v) បទសន្ទនាទិន្នន័យ កើតចេញពីការប្រើ​របស់អ្នកចំពោះ​កម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ដែលអ្នកបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹង​គណនីគ្រឿង​ទន់របស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ ពិន្ទុខ្ពស់ដែលអ្នកធ្វើបានសម្រេច ក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងហ្គេម ឬ​កម្មវិធីរបស់​ភាគីទីបី សម្រាប់​បង្ហាញក្នុងប្រអប់សំណុំព័ត៌មានគណនីគ្រឿងទន់របស់អ្នក ទិន្នន័យ​សារ​បន្ទាន់ កើតចេញពីការជជែក​គ្នា​ក្នុងសារបន្ទាន់ ដែលអ្នកបានធ្វើនៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី ហើយដែល​ត្រូវបានសម្រួលដោយមុខងារសារបន្ទាន់របស់គ្រឿងទន់ ។ល។) ។ អ្នកក៏បានផ្តល់សិទ្ធិ​ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដើម្បីលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ទៅកាន់​អ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីណា​ដែលអាចអនុវត្តបាន (រួមទាំងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មម៉ោងផ្សាយ) សម្រាប់​គោល​បំណងការធ្វើឲ្យសកម្ម ការផ្ញើប័ណ្ណទារ​ប្រាក់ ការផ្តល់ជូន សេវាកម្ម ការថែទាំ និងគោល​បំណង​ធ្វើឲ្យអសកម្ម ។ សេវាកម្ម​របស់ភាគីទីបីដែលអាចចូលប្រើបានបែបនេះ គឺមិនមែនស្ថិតក្រោមការគ្រប់​គ្រង​របស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឡើយ ។ ប្រសិនបើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកត្រូវបានលាតត្រដាងទៅ​ឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម​ម៉ោងផ្សាយរបស់អ្នក ឬភាគីទីបីដែលមានផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលអ្នកបាន​ប្រើជាមួយនឹង​ដំណោះ​​ស្រាយ​ BBM របស់អ្នក វាគឺជាកម្មវត្ថុចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាច​អនុវត្តបាន​ និងគោល​នយោបាយ​ឯកជនភាពរបស់ភាគីទីបីនេះ ហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើវិវេចនានូវ​លក្ខ័ណ្ឌបែបនេះ នៅមុន​ពេលការប្រើសេវាកម្ម និងគ្រឿងទន់របស់ភាគីទីបី ។ អ្នកត្រូវតែធ្វើវិវេចនា​ចំពោះជម្រើស ឬមេនុយ​ជំនួយ នៃគ្រឿងទន់ឧបករណ៍របស់អ្នក និងគ្រឿងទន់នេះ ដើម្បីរៀនបន្ថែម​អំពីវា និងតាមអ្វីដែលអាច​អនុវត្តបាន សូមកែសម្រួលសេចក្តីអនុញ្ញាតដែលអ្នកបានទទួល និង​មុខងារ​គ្រប់គ្រងដែលមាន នៅលើសេវាកម្ម និងគ្រឿងទន់របស់ភាគីទីបែបនេះ ។

(ង) សារឃុឃី និងបច្ចេកវិជ្ជាស្រដៀងគ្នានេះ ។ ក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចប្រើ "សារ cookies" (ជាទិន្នន័យតូចមួយដែលរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក) ឬឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នានេះ ដែលប្រើ​ព័ត៌មាន​ជាលក្ខណៈអនាមិក ក្នុងការជួយឲ្យអ្នកអាចចុះហត្ថលេខាចូលទៅកាន់សេវាកម្មណាមួយ ដើម្បី​ការ​ពារទាំងរូបអ្នក និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក្នុងការជួយឲ្យសេវាកម្មកាន់តែងាយស្រួលប្រើ ឬធ្វើតាម​តម្រូវការបទពិសោធន៍របស់អ្នក ឬសម្រាប់ការធ្វើវិភាគ ដើម្បីជួយឲ្យយើងបាន​យល់ពីវិធី​ដែលអ្នកប្រើ​ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើង និងដំណោះស្រាយ BBM ហើយក៏ដើម្បីកែ​លំអ​​សណ្ឋានរបស់វា ។

(ច) ការគាំទ្រ និងការធានាគុណភាព ។ បើអ្នកទាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដើម្បីសុំជំនួយ ឬផ្ញើការវិនិច្ឆ័យអំពីបញ្ហា ឬព័ត៌មានបច្ចេកទេសដទៃទៀតទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry តាមរយៈ​អ៊ីម៉េល ឬឧបករណ៍សម្រាប់ឡុកចូល ដែលផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry សម្រាប់បម្រើឲ្យ​គោល​បំណងបែបនេះ មានន័យថាអ្នកបានយល់ព្រមឲ្យក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចប្រមូលព័ត៌​មានបច្ចេកទេសដូចជា កត្តាសម្រាប់សម្គាល់ឧបករណ៍ លេខអត្តសញ្ញាណគ្រឿងរឹង និងលេខម៉ូដែល ស្ថានភាពអង្គចងចាំ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងព័ត៌មានបរិយាកាសជុំវិញ ស្ថានភាពថ្ម Wi-Fi/WLAN, ភាពខ្លាំងនៃរលកវិទ្យុ ឬរលកគ្មានខ្សែ និងការតភ្ជាប់ បញ្ជីនៃកម្មវិធីដែលបានតម្លើងចូល ព័ត៌មានការ​ប្រើកម្មវិធី ទិន្នន័យស្តីអំពីដំណើរការដែលកំពុងធ្វើការ និងការធ្វើរូបសណ្ឋានរបស់ឧបករណ៍ ហេតុការណ៍របស់ប្រព័ន្ធ និងព័ត៌មានដទៃទៀត ស្តីអំពីស្ថានភាពនៃឧបករណ៍ និងគ្រឿងទន់នៅក្នុង​ឧបករណ៍របស់អ្នក ដែលអាចមានប្រយោជន៍​សម្រាប់គោលបំណងវិនិច្ឆ័យអំពីបញ្ហា ។ ព័ត៌មាន​ប្រភេទ​នេះ នឹងត្រូវប្រើសម្រាប់គោលបំណង ការរាវរកបញ្ហា ការគាំទ្រអតិថិជន ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​គ្រឿង​ទន់ និងការកែលំអផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដោយអនុលោមតាម​គោលនយោបាយឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ។ ប្រសិនបើការវិភាគបង្ហាញថា មានការ​ពាក់​ព័ន្ធជាមួយនឹង​ផលិតផលរបស់ភាគីទីបី ក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចផ្ញើការវិនិច្ឆ័យឃើញពីមូល​ហេតុ​នៃបញ្ហា ឬព័ត៌មានបច្ចេកវិជ្ជាទៅកាន់អ្នកលក់ផលិតផលភាគីទីបី ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរ​ការ​ការរាវរក​បញ្ហា ។ អ្នកព្រមទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា ការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន អាចត្រូវបានថតទុក សម្រាប់ប្រើក្នុងគោលបំណង​ការបណ្តុះ​បណ្តាល ការធានាគុណភាព សេវាកម្មអតិថិជន​ និងការទុកជាឯកសារយោង ។

(ឆ) ការរក្សាទុក ។ ខ្លឹមសារនៃសារ ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយដំណោះស្រាយ BBM មិនត្រូវបានទុក​ឬរក្សាទុកជាឯកសារ ដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក្នុងប្រតិបត្តិការការងារធម្មតាឡើយ ។ សារ BBM ត្រូវបានផ្ញើចេញតាមរយៈសេវាកម្មទិន្នន័យ ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេដែលប្រតិបត្តិការដោយ ឬតាងនាមឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន BlackBerry និងតម្រង់ផ្លូវទៅកាន់អ្នកទទួល ប្រសិនបើអ្នកទទួលកំពុងអនឡាញ ។ ពេល​ដែល​សារនេះ ត្រូវបានបញ្ជូនចេញរួចហើយ វានឹងលែងមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងទៀត ហើយ ។ ប្រសិនបើអ្នកទទួល មិនមែនកំពុងតែអនឡាញទេ សារដែលនៅមិនទាន់បានបញ្ជូនត្រូវ​រក្សា​ទុកក្នុងម៉ាស៊ីនមេដែលប្រតិបត្តិការដោយ ឬតាងនាមឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry គឺនៅក្នុងនេះរហូត​ដល់អាចបញ្ជូនចេញបានដែលមានពេលរហូតដល់សាមសិប (30) ថ្ងៃ ហើយក្រោយពីអំឡុងពេល​នេះផុតទៅ សារដែលមិនអាចបញ្ជូនចេញបាន នឹងត្រូវបានលុបចោលពីម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង ។ ខ្លឹម​សារ​នៃសារណាដែលបានបញ្ជូនចេញរួចហើយ មិនត្រូវបានរក្សា ឬចាប់ទុកដោយក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឡើយ ហើយវាស្ថិតនៅដោយផ្ទាល់​ក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកផ្ញើ និងឧបករណ៍របស់អ្នក​ទទួល ប្រសិនបើអ្នកប្រើទាំងនោះមិនលុបវាចោលទេនោះ ។ ថ្វីបើមានការចែងពីខាងលើក្តី ក៏ក្រុម​ហ៊ុន BlackBerry អាចរក្សាទុកព័ត៌មានប្រតិបត្តិការលំអិតនៃការផ្ញើ និងទទួលសារ ដែលជាប់ជាមួយ​នឹងសារ និងឧបករណ៍ដែលប្រើ (ឧទាហរណ៍ កាលបរិច្ឆេទកត់ត្រាអំពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ញើសារ​ចេញបានដោយជោគជ័យ និងសារដែលបានប្រើក្នុងការផ្ញើសារ) ក៏ដូចជាព័ត៌មានដទៃទៀតដែល​ក្រុម​ហ៊ុន BlackBerry ត្រូវបានច្បាប់បង្ខំឲ្យប្រមូលទុក ។ សារទាំងឡាយដែលត្រូវបានផ្ញើតាមរយៈ ដំណោះស្រាយ BBM នឹងត្រូវរក្សាទុកក្នុងម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង ក្រោយពេលផ្ញើចេញក្នុងពេលខ្លីមួយ តែវានឹងត្រូវបានលុបចោល និងយកចេញនូវព័ត៌មានសម្គាល់ខ្លួនណាមួយក្នុងពេលដ៏ខ្លីមួយ ដោយ​អនុលោម​តាមគោលនយោបាយ ការរក្សាឯកសារទុករបស់យើង ។

(ជ) ការផ្ទេរជាអន្តរជាតិ ។ អ្នកសុខចិត្ត និងយល់ព្រមផ្តល់ឲ្យដំណោះស្រាយ BBM (រួមទាំងមុខងារ "ពពកជាគោល" និងការចូលបើកមើលពីចម្ងាយ ការរក្សាទុក ឬមុខងារការចម្លងទុក) ក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចដំណើរការទិន្នន័យ ដែលក្នុងករណីខ្លះ មានរួមបញ្ចូលនូវ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងខ្លឹមសារនៃការទំនាក់ទំនង នៅលើម៉ាស៊ីនមេ ដែលប្រតិបត្តិការដោយ ឬតាងនាមឲ្យក្រុមនៃក្រុម​ហ៊ុន BlackBerry ខាងក្នុង ឬខាងក្រៅតំបន់យុត្តាធិការ ដែលអ្នកប្រើរស់នៅ រួមទាំងនៅក្នុងប្រទេស​កាណាដា សហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស ឬក្នុងប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប ប្រទេសសិង្ហបូរី ឬប្រទេសដទៃ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច សហភាពអារ៉ាប់រួម ឬប្រទេសដទៃក្នុង​តំបន់​មជ្ឈឹមបូព៌ា ឬប្រទេសដទៃ ដែលមានសុខូបឋមវត្ថុដែលប្រតិបត្តិការដោយ ឬតាងនាមឲ្យ ក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប ឬរស់នៅ​ក្នុងតំបន់យុត្តាធិការណាមួយ ដែលតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់ការយល់ព្រមជាមុន ដើម្បីផ្ទេរព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ចេញក្រៅតំបន់យុត្តាធិការ ឬចេញក្រៅតំបន់ គឺមានន័យថាអ្នកបានយល់ព្រមចំពោះ​ការដំណើរការ និងធានាថាអ្នកបានទទួលសេចក្តីយល់ព្រមចាំបាច់ទាំងអស់​ក្រោមច្បាប់ដែលអនុវត្ត​បានពីអ្នកប្រើរបស់អ្នក ឲ្យធ្វើដូច្នេះបាន ។

20. ទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើ ។ បន្ថែមពីលើការលាតត្រដាងព័ត៌មានណាមួយដែលបានទទួលសិទ្ធិក្រោមផ្នែកទី 19 អ្នក និងអ្នកប្រើរបស់អ្នកបានសុខចិត្ត និងយល់ព្រមឲ្យក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចចូលមើល រក្សាទុក និងលាត​ត្រដាងទិន្នន័យរបស់អ្នក និងអ្នកប្រើរបស់អ្នក ដោយរួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ខ្លឹមសារនៃការទំនាក់ទំនងរបស់​អ្នក ឬព័ត៌មានអំពីការប្រើនៃមុខងារដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក និងសេវាកម្ម ឬគ្រឿងទន់ដែល​បានប្រើជាមួយ​នឹង​ដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក ដែលអាចមានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ("ទិន្នន័យអ្នកប្រើ") ទៅឲ្យភាគីទីបី រួមទាំងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលបរទេស និងក្នុងស្រុក ដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នក ក្រោមច្បាប់នៃប្រទេស ដែល​ក្រុមនៃ​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន ភាគីដទៃ និងក្រុមហ៊ុនរណបបានឈរជើងឡើយ ដើម្បី ៖ (i) ធ្វើតាមដំណើរការផ្លូវច្បាប់ ឬការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចរំពឹងឃើញមុន ឬបើមិនដូច្នេះទេគឺជាការតម្រូវរបស់​ច្បាប់ (ii) សហការជាមួយនឹងភាគីទីបី ក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពើប្រព្រឹត្តល្មើសលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬ (iii) សហប្រតិបត្តិការ​​ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ នៅឯកន្លែងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ៊ិនថឺណិត សុខូបឋមវត្ថុបណ្តាញ ឬសុខូបឋមវត្ថុ​កុំព្យូទ័រ ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ អ្នកបានធានាថា អ្នកបានទទួលការយល់ព្រម​សំខាន់ៗ​ទាំង​អស់ ក្រោមច្បាប់ដែល​អនុវត្តបានពី​អ្នកប្រើរបស់អ្នក ដើម្បីលាតត្រដាងទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើ ទៅឲ្យក្រុម​ហ៊ុន BlackBerry និងឲ្យក្រុមនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry ក្នុងការប្រមូល ប្រើ ដំណើរការ ផ្ទេរ និង/ឬលាតត្រដាង​ទិន្នន័យ​បែប​នេះ​របស់​​អ្នកប្រើ ដូចបានរៀបរាប់ពីខាងលើ ។

21. ការចាត់តាំង និងការផ្ទេរ ។ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចចាត់តាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យអ្នកដទៃដោយមិនចាំបាច់​ផ្តល់ដំណឹងឲ្យអ្នកបានដឹងឡើយ ។ អ្នកមិនអាចចាត់តាំងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាំងមូល ឬដោយផ្នែក ដោយគ្មានការយល់​ព្រមជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន BlackBerry (ការផ្តល់ការយល់ព្រមបែបនេះ អាចត្រូវបានដកហូតទុក ឬត្រូវបាន​ដាក់ល្ខ័ណ្ឌតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry) និងការចាត់តាំងណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមជា​លាយល័ក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន BlackBerry នឹងត្រូវទុកជាមោឃៈ និងមិនបានការ ហើយក៏មិនមាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាពអ្វីដែរ ។ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចបំពេញគ្រប់កាតព្វកិច្ចទាំងអស់ដែលខ្លួនត្រូវធ្វើក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយផ្ទាល់ ឬអាចឲ្យអ្នកម៉ៅការធំ ឬអ្នកម៉ៅការរងរបស់ខ្លួនជួយបំពេញខ្លះ ។

22. ការជូនដំណឹង ។ លើកលែងតែអ្វីដែលមិនមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ រាល់សេចក្តីជូនដំណឹង ឬការទំនាក់​ទំនង​ដទៃ​ទៀតនៅទីនេះ ត្រូវចាត់ទុកថាបានផ្តល់ឲ្យជាមុន ពេលដែលត្រូវធ្វើឡើងជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ និងត្រូវបញ្ជូន ទៅឲ្យអ្នកដោយផ្ទាល់ ដោយអ្នករត់សំបុត្រ ឬត្រូវបានផ្ញើតាមប្រអប់សំបុត្រ ផ្ញើតាមប្រៃសនីយដែលត្រូវបង់ប្រាក់ជាមុន ប្រៃសនីយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិសេស ឬមធ្យោបាយនានាដែលដូចគ្នានេះ ដោយស្នើសុំឲ្យឆ្លើយតបវិញ​ពេលបាន​ទទួល​សំបុត្ររួចហើយ និងផ្ញើទៅឲ្យអ្នកតាមអាសយដ្ឋានផ្ញើប័ណ្ណទារ​ប្រាក់ដែលអ្នកបានផ្តល់ឲ្យមកក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងផ្ញើទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry Singapore Pte. Limited តាមសយដ្ឋាន 1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917 ដោយត្រូវផ្ញើទៅកាន់ ៖ Managing Director (នាយកគ្រប់គ្រង) ។ បន្ថែមពីលើអ្វីដែលមានចែងពីមុន ក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាច តាមជម្រើសរបស់ខ្លួន ផ្តល់ឲ្យ​អ្នក​នូវ​ការ​ជូនដំណឹងណាមួយក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាលក្ខណៈ​អេឡិចត្រូនិច​ ។ សេចក្តីជូនដំណឹងជាលក្ខណៈអេឡិច​ត្រូនិច ដែលផ្ញើមកឲ្យអ្នក ត្រូវចាត់ទុកថាបានធ្វើទុកជាមុន ពេលដែលបានផ្ទេរទៅ​កាន់​អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េល ដែលអ្នក​បាន​ផ្តល់​ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry​ ហើយប្រសិនបើអ្នក​មិនបានផ្តល់ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry នូវអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉េលទេ ដំណឹងបែបនេះអាចផ្ញើឲ្យអ្នកជាមុនដោយការបិទ​ផ្សាយ​ដែលអាចមើលឃើញ​ច្បាស់​នៅឯ http://www.blackberry.com/legal/ ។

23. ប្រធានស័ក្តិ ។ ថ្វីបើមានលក្ខ័ណ្ឌនានាបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយ មិនមានភាគីណាមួយត្រូវចាត់​ឲ្យ​​​ទទួល​​ខុស​ត្រូវដោយខានមិនបាន​ តាមភាពតម្រូវក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើយ ចំពោះការបរាជ័យក្នុងការបំពេញ​កាតព្វកិច្ច​របស់​ខ្លួន ពេលដែលករណីននេះកើតឡើងហួសពីហេតុផលដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ដែលអ្នកបានយល់ព្រម​ឲ្យ​យក​​​ហេតុការ​ណ៍ទាំងនោះសរសេរចូលក្នុងផ្នែកទី 17(ក)(ii) ។ លក្ខ័ណ្ឌនេះ មិនអាចយកមកបកស្រាយដោះសារការ​មិនបាន​បំពេញការតព្វកិច្ចណាមួយដោយភាគីណាមួយ ចំពោះការបង់ប្រាក់ទៅឲ្យភាគីណាមួយក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះឡើយ ។

24. លក្ខ័ណ្ឌទូទៅ ។

(ក) អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ភាគីទីបី ។ ក្រុមហ៊ុនរណបរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry និងនាយក មន្ត្រី ព្រមទាំងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនរណបរបស់ខ្លួន គឺជាអ្នកទទួលផលភាគី​ទីបីសម្រាប់គោលបំណងនៅក្នុងផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានចំណងជើងថា "សេវាកម្មក្នុង​គ្រា​អាសន្ន" (ផ្នែកទី 8) "ការទទួលខុសត្រូវចំពោះដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក" (ផ្នែកទី 16) "ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ" (ផ្នែកទី 18) និង "ការធានា ការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់" (ផ្នែកទី 17) ដែលអ្នកទាំងនោះគឺជាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយអនុលោមតាមខ្លឹមសារក្នុងផ្នែកនេះ និងលក្ខ័ណ្ឌក្នុងកិច្ចសន្យា (សិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី) ច្បាប់ឆ្នាំ 2001 របស់ប្រទេសសិង្ហបូរី ("ច្បាប់​ស្តីអំពី​សិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី") ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ខ្លឹមសារសម្រាប់សេវាកម្ម គឺជាអ្នកទទួលផលភាគីទីបី នៃការការ​ពារ និងការដាក់ដែនកំណត់លើការប្រើខ្លឹមសាររបស់ពួកគេដូចមានចែងក្នុង "បញ្ញត្តិនៃការប្រើ​ដំណោះ​​​ស្រាយ​ BBM" (ផ្នែកទី 2) និង "កម្មសិទ្ធិបញ្ញា" (ផ្នែកទី 9) ដោយសារថា ម្នាក់ៗគឺជាភាគីក្នុង​កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយអនុលោមតាមខ្លឹមសារក្នុងផ្នែកនេះ និងលក្ខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិរបស់​ភាគីទីបី ។ ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលគ្រឿងទន់ពីហាង iTunes របស់ក្រុមហ៊ុន Apple អ្នកបានទទួល​ស្គាល់ និងយល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុន Apple Inc. និងក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួន គឺជាអ្នក​ទទួលផលភាគីទីបីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយពេលដែលអ្នកព្រមទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួន នឹងមានសិទ្ធិ (ហើយត្រូវបានចាត់ទុកថា​អ្នកបានទទួលយកសិទ្ធិបែបនេះរួចហើយ) ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចំពោះអ្នក ក្នុង​នាម​ជាអ្នកទទួលផលភាគីទីបី ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើរបស់អ្នកចំពោះដំណោះស្រាយ BBM ក្នុង​ហេដ្ឋា​រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ iOS ។ អ្នកក៏ព្រមទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមផងដែរ​ថាក្រុមហ៊ុន​ Apple Inc. និង​ក្រុម​ហ៊ុនក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួន មិនមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីចំពោះដំណោះស្រាយ BBM ឡើយ សម្រាប់ការដោះស្រាយការទាមទារណាមួយរបស់អ្នក​ ឬភាគីទីបី ស្តីអំពីដំណោះស្រាយ BBM ឬសម្រាប់ការផ្តល់ការថែទាំ និងការគាំទ្រណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយ BBM ។ លើក​លែង​តែថា ឬក៏បើមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិ​របស់ភាគី​ទីបី​ យ៉ាង​ជាក់​លាក់ លក្ខ័ណ្ឌនៅទីនេះ គឺសម្រាប់តែផលប្រយោជន៍របស់គូភាគី គឺមិនមែនសម្រាប់បុគ្គល ឬអង្គភាព​ដទៃណាមួយឡើយ ។
(ខ) ការបោះបង់ការមិនបានបំពេញតាមភារកិច្ច ។ មិនមានភាគីណាមួយត្រូវបានចាត់ទុកថា​អាចបំភ្លេច ឬបោះបង់សិទ្ធិណាមួយដែលមានចែងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានឡើយ មិនថាទោះបីជាស្ថិត​ក្នុងស្ថានភាពខកខាន ពន្យារ ឬប្រើទ្រឹស្តីផ្លូវច្បាប់ ឬទ្រឹស្តីណាមួយដែលមានភាពប្រហែលគ្នានេះមក​ធ្វើជាអំណះអំណាងយករួចខ្លួនក៏ដោយ លើកលែងតែថា ការបោះបង់បែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើង​ជាលាយ​ល័ក្ខណ៍​​អក្សរហើយបានចុះហត្ថលេខាដោយហត្ថលេខីដែលបានទទួល​ការប្រគល់សិទ្ធិ​របស់​ភាគី​បដិបក្ខដែលស្វែងរកការអនុវត្តន៍សិទ្ធិបោះបង់ ។ ការបោះបង់ចោលនូវលក្ខ័ណ្ឌ ឬការ​ប្រព្រឹត្តិល្មើស​លើ​លក្ខ័ណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ លើចំណុចណាមួយដែលត្រូវកើតឡើង មិនអាចយក​មក​ជា​មូលដ្ឋាន សម្រាប់ប្រើអះអាងក្នុងការបោះបង់លើចំណុច​ផ្សេងមួយទៀត​បាន​ឡើយ ។
(គ) ឧត្តរជីព ។ ពាក្យថាលក្ខ័ណ្ឌ និងការធានា ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បើតាមន័យរបស់​ពាក្យនី​មួយៗ និងបរិបទរបស់វា គឺមានបំណងក្នុងការធ្វើឲ្យមានឧត្តរជីពចំពោះការប្រតិបត្តិ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កិច្ចព្រម​ព្រៀងនេះ​ ដែលត្រូវមានឧត្តរជីពចំពោះការធ្វើបានពេញលេញនៃប្រតិបត្តិការ ការលើក​លែង ឬការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយរួមទាំងផ្នែកនិយាយអំពី​សំណង ។
(ឃ) ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងដំណោះស្រាយជម្លោះ ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ ហើយ​ត្រូវ​បកស្រាយក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសសិង្ហបូរី លើកលែងតែអង្គច្បាប់ណាសម្រាប់គ្រប់គ្រងលើភាព​ចម្រូងចម្រាសនៃច្បាប់ ។ គូភាគីបានព្រមព្រៀងថា ​សន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីអំពី​កិច្ចសន្យាសម្រាប់ការលក់​ទំនិញជាអន្តរជាតិ នៅទីនេះគឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទាំងស្រុងចំពោះការ​អនុវត្តន៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើយ ។
អ្នកបានបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនូវការជំទាស់ណាមួយស្តីអំពីទីកន្លែងដោះស្រាយវិវាទ ការមិន​ទទួល​​យក​សំណុំរឿង​ដោយតុលាការ ឬមូលហេតុដទៃស្រដៀងគ្នានេះ ហើយអ្នកបានយល់ព្រម​ទាំង​ស្រុងក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មនៃដំណើរការដោះស្រាយវិវាទតាមអ៊ីម៉េល ឬតាមវិធីដទៃទៀតដែល​អនុញ្ញាត​ដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន ហើយអ្នកក៏យល់ព្រមទាំងស្រុង​ទទួលស្គាល់ និងទទួល​យក​យុត្តាធិ​ការ​​ របស់តុលាការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបូរី ហើយអ្នក និងក្រុមហ៊ុន BlackBerry យល់ព្រមចំពោះយុត្តាធិការនៅក្នុងតុលាការ​ទាំងនោះ ។ ប្រសិនបើតុលាការនៅក្នុង​យុត្តាធិការ​របស់អ្នកនឹងមិនអនុញ្ញាត​ឲ្យអ្នកយល់ព្រមចំពោះយុត្តាធិការ និងទីកន្លែងនៃតុលាការដែល​បាន​បញ្ជាក់ពីខាងលើ ពេលនោះ​យុត្តាធិការ និងទីកន្លែង​ប្រចាំមូលដ្ឋាន​របស់អ្នក នឹងត្រូវអនុវត្តបាន​ជា​មួយ​នឹងវិវាទដែលកើត​ចេញពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ គូភាគីបានព្រមព្រៀងគ្នា​ជាពិសេសថា វិវាទនានា មិនត្រូវយក​មកឲ្យគណៈវិនិច្ឆ័យដោះស្រាយ ហើយឆ្លងតាមរយៈនេះ គូភាគីសូមបោះបង់សិទ្ធិទាំង​អស់ ​ចំពោះ​ការ​កាត់ក្តីដោយគណៈវិនិច្ឆ័យ ក្នុងគ្រប់់រឿងទាំងអស់​ពាក់ព័ន្ធនឹង ឬកើតចេញពីកិច្ចព្រម​ព្រៀងនេះ ។ គ្មានវិវាទរវាងគូភាគី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងនរណាម្នាក់តែ​គឺជារូបអ្នក អាចត្រូវចូលរួម ឬដាក់បញ្ចូលគ្នា​ ដោយ​គ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍ជាមុនពីក្រុម​ហ៊ុន BlackBerry ។
គ្មានលក្ខ័ណ្ឌអ្វីដែលមានចែងពីមុនអាចការពារភាគីណាមួយពីការស្វែងរកការបង្គាប់បញ្ជា ឬការដោះ​ស្រាយ​ណា​មួយដែលអាចមានភាពស្មើគ្នានេះពីតុលាការណាមួយដែលមានសមត្ថភាពយុត្តាធិការ ។ ជា​ពិសេស ក្រុមហ៊ុន BlackBerry មានសិទ្ធិដើម្បីបង្កើតនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ ឬនីតិវិធីដែលមានភាពស្មើនឹង​ផ្លូវច្បាប់ ដោយរួមទាំងការបង្កើតនីតិវិធីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយការបង្គាប់បញ្ជា (ឬដំណោះ​ស្រាយ​ណា​មួយ​ដែលមានភាពដូចគ្នានេះ នៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អ្នក) នៅក្នុងតុលាការច្បាប់​សម្រាប់​ទាមទារ ឬសម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទស្តីអំពី ៖​ (i) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកជំពាក់​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញរបស់អ្នកនូវដំណោះស្រាយ BBM ឬផ្នែកណាមួយនៅក្នុងនេះ បើអាចអនុវត្តបាន និងដែលមានសិទ្ធិទទួល (ii) ការប្រព្រឹត្តិល្មើសរបស់អ្នក ឬការគម្រាមប្រព្រឹត្ត​របស់​អ្នក នៅ​ផ្នែក​ណា​មួយ​​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នេះ "បទបញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយ BBM របស់​អ្នក" (ផ្នែកទី 2) "ការប្រើគ្រឿងទន់" (ផ្នែកទី 3) "ទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា" (ផ្នែកទី 9) "ការនាំចេញ ការនាំចូល និងដែនកំណត់នៃការប្រើ និងអាជ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក" (ផ្នែកទី 10) "សុវត្ថិភាព គណនី និងពាក្យសម្ងាត់ " (ផ្នែកទី 11) "ការសម្ងាត់ និងការមិន​វិភាគលើបច្ចេកវិជ្ជាចម្បង" (ផ្នែកទី 12) និង "ប្រសិទ្ធិភាពនៃការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង" (ផ្នែកទី 15) ។
(ង) ភាពមិនប៉ះពាល់គ្នាចំពោះលក្ខ័ណ្ឌ ។ ចំពោះវិសាលភាពនៃផ្នែក ជំពូក លក្ខ័ណ្ឌ ឬប្រយោគ ឬបំណែក ("បំណែក") ណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបានកំណត់ឃើញថាខុសច្បាប់ មិនមានសុពលភាព ឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ក្នុងតំបន់យុត្តាធិការណាមួយ ពេលនោះការ​កំណត់ឃើញដូច្នោះចំពោះបំណែកនោះ នឹងមិនប៉ះបាល់ដល់ ៖ (i) នីត្យានុកូលភាព សុពលភាព ឬភាពអាចអនុវត្តបាន ចំពោះខ្លឹមសារនៃផ្នែកដែលនៅសល់របស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើយ ឬ (ii) នីត្យានុកូលភាព សុពលភាព ឬភាពអាចអនុវត្តបាន នៃផ្នែកនោះ ក្នុងតំបន់យុត្តាធិការណាមួយផ្សេង​ទៀត ហើយផ្នែកនោះ នឹងត្រូវបានដាក់ដែនកំណត់ ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅកើត ហើយបន្ទាប់មកទៀត​គឺគ្រាន់តែមិន​ប៉ះ​ពាល់គ្នា បើចាំបាច់ ចំពោះវិសាលភាពនៃភាពតម្រូវ ដើម្បីបំពេញកិច្ចព្រមព្រៀង​ដែល​មាន​សុពល​ភាព និងអាចអនុវត្តបាន ។
(ច) ភាសា ។ ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបានបកប្រែជាភាសាដទៃក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស សំណៅ​ជា​ភាសាអង់គ្លេស នឹងត្រូវយកជាគោលចំពោះវិសាលភាពនៃការមានភាពមិនត្រូវគ្នា ឬភាពផ្សេងពីគ្នា​ចំពោះន័យរវាងកំណែភាសាអង់គ្លេស និងការបកប្រែភាសាណាមួយដែលបានធ្វើ ។ ប្រសិនបើគ្មាន និងចំពោះវិសាលភាព ដែលបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ នៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អ្នក ការមិនចុះ​សម្រុង វិវាទ ការសម្រុះសម្រួល ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅតុលាការ ឬការដើរក្តីណាមួយ ឬអ្វីទាំងអស់ ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេស ដោយរួមទាំងការទាក់ទង ការរកឃើញ ការដាក់ជូនឯកសារនានា ការដាក់ពាក្យបណ្តឹង ការជជែកការពារជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ការជជែក​ការ​ពារដោយផ្ទាល់មាត់ ការប្រកែកជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ការប្រកែកដោយផ្ទាល់មាត់ ​និងការបង្គាប់ ឬការវិនិច្ឆ័យក្តី ។
(ឆ) កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (សម្រាប់គោលបំណងនៃឯកសារណាមួយដែលមាន​ដាក់​​ភ្ជាប់​ក្នុ​​ងនេះ​ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនៃឯកសារភ្ជាប់នោះ រួមទាំងលក្ខ័ណ្ឌដែលមានចែងក្នុង​ឯកសារភ្ជាប់) បង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល រវាងគូភាគី ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទដែល​មាន​ចែងក្នុងនេះ ហើយមិនមានលក្ខ័ណ្ឌ ការវិនិច្ឆ័យ ការទំនាក់ទំនង ការថ្លែង ការធានា សហគ្រាស​ពាណិជ្ជកម្ម ការព្រមព្រៀងដាក់របស់បញ្ចាំ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគូភាគី ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងទន់ ជាជាងអ្វីដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ ថ្វីបើមានអ្វីៗពីមុនក៏ដោយ ក៏កិច្ចព្រម​ព្រៀង​ដទៃ​ទៀត ​រវាងគូភាគី អាចគ្រប់គ្រងចំពោះការប្រើផ្នែកណាមួយនៃដំណោះស្រាយ​ BBM របស់អ្នក ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មានអំណាចលើលក្ខ័ណ្ឌនានា ឬសហកាល ការវិនិច្ឆ័យ ការ​ទំនាក់ទំនង ការថ្លែង ការធានា សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចព្រមព្រៀងដាក់របស់ធានា និងកិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​នានាដែលបាន​ធ្វើពីមុន រវាងគូភាគី មិនថាធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់ ឬលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទ​ដែលបាននិយាយនៅទីនេះ ហើយអ្នកបានទទួលស្គាល់ថា អ្នកមិនបាន​សំអាង​លើ​អ្វីណាមួយដែល​មានពីមុនឡើយ ក្នុងការយល់ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ កិច្ចព្រម​ព្រៀង​នេះ អាចធ្វើការកែប្រែ​បានគ្រប់ពេល ដោយមានការព្រមព្រៀងយោគយល់គ្នាដោយគូភាគី ។ លើកលែងតែចំពោះវិសាល​ភាព​ដែលក្រុមហ៊ុន BlackBerry ត្រូវបានបញ្ជាក់ចំពោះការរារាំង​ដោយ​ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន ក្រុមហ៊ុន BlackBerry សូមរក្សាសិទ្ធិបន្ថែមដើម្បី ក្នុងឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួន​តែ​ម្នាក់ ធ្វើការកែប្រែកិច្ច​ព្រម​ព្រៀងនេះនាពេលអនាគត រួមទាំងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការកែប្រែនានា នៅក្នុង ឬតម្រូវដោយ​ច្បាប់ (រួមទាំងការកែប្រែ ដើម្បីធានាចំពោះការអាចអនុវត្តបាននៃកិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​) ឬការកែប្រែ​ណាមួយក្នុងរបៀបរបបធ្វើមុខជំនួញ ដោយការផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ សេចក្តីជូនដំណឹងប្រកប​ដោយភាព​សម​ហេតុ​សមផល អាចតាមបែបអេឡិចត្រូនិច (ដូចតាមអ្វីដែលបានឃើញក្នុងលក្ខ័ណ្ឌនៃ​ការជូន​ដំណឹង​ខាងលើ) ឬដោយការបិទប្រកាស​សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ នៅឯ http://www.blackberry.com/legal ហើយអ្នកត្រូវចូលក្នុងវ៉ិបសៃត៍មួយនេះ ឲ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បី​ពិនិត្យ​​មើលការផ្លាស់ប្តូរនានាដែលបានកើតឡើង ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅបន្តប្រើដំណោះស្រាយ BBM Solution មានរយៈពេលច្រើនជាងហុកសិប (60) បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូររួច​មក ពេលនោះអ្នកត្រូវបាចាត់ទុកថាសុខចិត្តទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរនោះហើយ ។ បើអ្នកមានក្តីបារម្ភ​អំពី​ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ legalinfo@blackberry.com ឲ្យបានក្នុងរវាង​ហុកសិប (60) ថ្ងៃ ក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីសាកសួរអ្វីតាមចិត្ត​របស់​អ្នក ។
(ជ) ការអនុវត្តន៍តាមច្បាប់ ។ តាមការខិតខំទាំងអស់ អ្នកនឹងបានទទួល និងរក្សាទុកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណ​ការចុះបញ្ជី និងសេចក្តីយល់ព្រមទាំងអស់ ដែលត្រូវការដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល ឬច្បាប់ដែល​អនុវត្តបាន ក្នុងតំបន់យុត្តាធិការរបស់អ្នក សម្រាប់ការអនុវត្តន៍ និងការប្រតិបត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណព្រមព្រៀងដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ ។ ជាពិសេស និងសម្រាប់ការចៀសវាងពីភាពងឿង​ឆ្ងល់ អ្នកត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ នៅក្នុងការតម្លើង និងការប្រើ​នូវដំណោះស្រាយ BBM របស់អ្នក រួមទាំងការបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ណាមួយ ការចុះបញ្ជី និងការយល់ព្រមពីអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល សម្រាប់សារៈសំខាន់​ និងការប្រើនៃ​គ្រឿង​ទន់ណាមួយ ដែលមានបញ្ចូលខាងក្នុងនូវកូដពាណិជ្ជកម្ម ឬមុខងារសុវត្ថិភាពដទៃទៀត ដែលជាភាពតម្រូវរបស់ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន ។ អ្នកនឹងផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry នូវការ​ធានា​អះអាង និងឯកសារផ្លូវការ ដែលក្រុមហ៊ុន BlackBerry អាចសុំផ្ទៀងផ្ទាត់ការអនុវត្តរបស់អ្នក​នូវកាតព្វកិច្ចនេះតាមថិរវេលាកំណត់ ។ ដោយមិនមានការដាក់ដែនកំណត់នូវអ្វីដែលមានពីមុន គឺដូចជា សេវាកម្ម និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីអាចត្រូវបានចូលប្រើបានទូទាំងពិភពលោក ប្រសិន​បើអ្នក​​ជ្រើស​​យកការ​ចូល​ប្រើសេវាកម្ម ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីពីទីកន្លែងនានាក្រៅពីប្រទេសដែល​ក្រុម​ហ៊ុន​ BlackBerry ឬភាគីទីបីពាក់ព័ន្ធ បញ្ជាក់ពីទីកន្លែងផ្តល់សេវាកម្ម ឬសេវាកម្ម​របស់​ភាគីទីបី នោះ​ទេ អ្នកអាចធ្វើបែបនេះបានដោយការផ្តួចផ្តើមរបស់ខ្លួន ហើយអ្នកត្រូវទទួលខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ធ្វើតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិទាំង​ឡាយ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងការនាំចេញ នាំចូល ការប្រើប្រាស់ ការផ្ទេរ និង/ឬការទំនាក់ទំនង នៃសេវាកម្មដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន ឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី និងខ្លឹមសារដែលជាប់មកជាមួយ វត្ថុ ឬគ្រឿងទន់​របស់​ភាគីទីបី ។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុន BlackBerry សូមមិនធ្វើការថ្លែងអំពីដំណោះស្រាយ​ BBM និងវត្ថុរបស់ភាគីទីបី​ដែលមានជាប់ជាមួយ ឬដាក់ឲ្យប្រើតាមរយៈសេវាកម្មនានា ថាមានភាពសមរម្យ ឬអាចមានឲ្យប្រើ​នៅ​​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ទាំងអស់​បានទេ ។ អ្នកយល់ព្រមថា អ្នកនឹងមិនទាញយក ឬក៏ចូលមើលគ្រឿងទន់​ឬវត្ថុរបស់ភាគីទីបី ឬមានបំណងធ្វើដូច្នេះ ពីទីកន្លែងដែលការធ្វើបែបនេះ គឺជាអំពើខុសច្បាប់ ។ ដោយមិនដាក់ដែនកំណត់ចំពោះអ្វីដែលមានពីមុន ប្រសិនបើច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តទៅកើត បាន​ហាម​អ្នកពីការប្រើសណ្ឋានការហៅចេញជាវីដេអូ និង/ឬការហៅចេញជាសម្លេង ដូចជាមុខងារការ​ជជែក​ជា​​វីដេអូ ឬការ​ជជែក​ជា​សម្លេងរបស់ដំណោះស្រាយ BBM រួមទាំង ដោយសារថា មុខងារ​គ្រឿងទន់ចំពោះ​ការនិយាយឃើញមុខគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ មុខងារវីដេអូ ឬមុខងារនានាដោយ​ប្រើអ៊ិន​ថឺណិត​ជាគោល ត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងតំបន់យុត្តាធិការរបស់អ្នក ដោយសារថាអ្នកមាន​អាយុ​ក្រោម​ការកំណត់ ឬដោយបណ្តាលពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង​សេវាកម្មក្នុងគ្រាអាសន្ន ពេលនោះ​អ្នក​មិនត្រូវទាញយក ឬប្រើសណ្ឋាន ផលិតផលទាំងនេះរបស់ដំណោះស្រាយ BBM និង/ឬថា​វាគឺជា​ការ​ទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក ក្នុងការរៀបចំរកផ្លូវផ្សេង ដើម្បីអាចចូលប្រើសេវាកម្មក្នុងគ្រាអាសន្នបាន ។

(ឈ) ន័យពន្លាត ។ ពាក្យថា "រួមបញ្ចូល" ឬ "ដូចជា" ត្រូវបកស្រាយក្នុងន័យថា "រួមបញ្ចូលដោយគ្មានដែន​កំណត់ " និង "ដូចជាដោយគ្មានដែនកំណត់" តាមករណីដែលអាចកើតឡើង ។

(ញ) មិនមានអភ័យឯកសិទ្ធិ ។ បើអ្នកជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសព្រុយណេ អ្នកយល់ព្រម និងទទួលស្គាល់​ថា​ អ្នកជាកម្មវត្ថុរបស់ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឯកជន ហើយអាចប្តឹងក្រោមច្បាប់នានារបស់ប្រទេស​ព្រុយណេដារូសាឡឹម និងយុត្តាធិការដទៃទៀតដែលមានផលប៉ះពាល់មកលើអ្នក ហើយថាទ្រព្យ​សម្បត្តិ ឬធនធានរបស់អ្នក មិនមានសិទ្ធិបានទទួលអភ័យឯកសិទ្ធិអធិបតេយ្យ ក្រោមច្បាប់របស់​ប្រទេសព្រុយណេដារូសាឡឹម ឬយុត្តាធិការដទៃទៀតឡើយ ។ ចំពោះវិសាលភាពដែលអ្នកអាចមាន​សិទ្ធិ​​បាន​ទទួល​ការទាមទារអភ័យឯក​សិទ្ធិ​ពីបណ្តឹង ឬពីអំណួសឃាត់ (មិនថាក្នុងរូបភាពជាជំនួយ ឬក៏ជាការអនុវត្តន៍សាលក្រម មុនពេលការប្រគល់ ឬការវិនិច្ឆ័យ ឬដោយវិធីដទៃទៀតក៏ដោយ) ឬការដំណើរ​ការផ្លូវច្បាប់ អ្នកបានយល់ព្រមទាំងស្រុងថាមិនទាមទារ ឬបោះបង់អភ័យឯកសិទ្ធិ​បែបនេះ តាម​វិសាល​ភាពពេញលេញដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់នៃយុត្តាធិការបែបនេះ ។

(ដ) ការធ្វើជំនួញនៅប្រទេសភីលីពីន ។ គូភាគីទាំងអស់ព្រមទទួលស្គាល់ថា គឺជាចេតនាល្អរបស់ពួកគេ​ដែលថាប្រតិបត្តិការជំនួញ និងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន BlackBerry ត្រូវបានមើលឃើញ ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងមិនបង្កើតឲ្យមានការពិចារណាថា ក្រុមហ៊ុន BlackBerry កំពុងតែធ្វើ​ជំនួញនៅក្នុងប្រទេសភីលីពីន ដើម្បីបម្រើឲ្យគោលបំណង ក្នុងចំណោមគោលបំណងដទៃ នៃផ្នែកទី 123, 133 និង 144 នៃក្រមសាជីវកម្មរបស់ភីលីពីន និងច្បាប់សាធារណៈរដ្ឋលេខ 7042 តាមការកែប្រែ ដើម្បីតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន BlackBerry ធានារកឲ្យបាននូវអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង​ប្រទេស​ភីលីពីន ។ ក្នុងហេតុការណ៍ដែលអាចមិនកើតឡើងបាន ដែលថាក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដោយអាស្រ័យនូវប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ត្រូវបានគិតថាវាគឺជាការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសភីលីពីន ​ដូច្នេះគូភាគីនៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះ ទទួលស្គាល់ថា ពួកគេសង្ឃឹម​ថានឹងបានទទួលនូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន ដោយអាស្រ័យនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងការអនុវត្តន៍​តាម​​កាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីមយយទៀតដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យានេះ ។ អ្នកយល់ព្រម និងទទួល​ស្គាល់​ថា អ្នកនឹងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ នឹងមិនត្រូវលើកវិវាទប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន BlackBerry ឬប្តឹងផ្តល់ យកជាមូលហេតុដើម្បីដេញចោល ក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលក្រុមហ៊ុន BlackBerry បាននាំមកកាន់ប្រទេសភីលីពីន ចំពោះការការពារបណ្តឹងរបស់ខ្លួនថា ក្រុមហ៊ុន BlackBerry មិនអាចធ្វើសកម្មភាពបាន ឬក្រុមហ៊ុនេះខ្វះខាតសមត្ថភាពផ្លូវច្បាប់ដើម្បីប្រើ ឬការការពារបណ្តឹង​ដទៃទៀតកើតចេញពីភាពបរាជ័យណាមួយនៃក្រុមហ៊ុន BlackBerry ដើម្បីបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ​សម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសភីលីពីន ឬដោយសារថា​ក្រុមហ៊ុន BlackBerry កំពុងតែធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសភីលីពីនដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ។

បើអ្នកមានចម្ងល់ ឬកង្វល់អ្វីស្តីអំពីលក្ខ័ណ្ឌនៃកិច្ចពញរមព្រៀងនេះ សូមទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន BLACKBERRY ដែលមានអាសយដ្ឋាន legalinfo@blackberry.com ។